Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lộ giới một số tuyến đường và hẻm =

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 1 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 09/2006/NQ-H ND Qu n 1, ngày 10 tháng 10 năm 2006 NGHN QUY T V I U CH NH, B SUNG QUY HO CH L GI I M T S TUY N Ư NG VÀ H M =< 12M TRÊN NA BÀN 10 PHƯ NG QU N 1 H I NG NHÂN DÂN QU N 1 KHÓA IX - KỲ H P TH 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c các Quy t nh c a y ban nhân dân qu n 1 năm 1999 v công b l gi i các tuy n ư ng và h m trên a bàn 10 phư ng; Theo s th a thu n c a y ban nhân dân 10 phư ng v vi c i u ch nh quy ho ch l gi i h m # 12m; Sau khi xem xét T trình s 1878/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 1 v i u ch nh, b sung quy ho ch l gi i m t s tuy n ư ng và h m # 12m trên a bàn 10 phư ng, Báo cáo th m tra s 02/BC-KTXH ngày 03 tháng 10 năm 2006 c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n 1, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 1878/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 1 v i u ch nh, b sung quy ho ch l gi i m t s tuy n ư ng và h m =< 12m trên a bàn 10 phư ng g m 102 h m: - 22 h m i u ch nh quy ho ch 1999 theo hư ng gi nguyên hi n tr ng hi n h u; - 16 h m gi nguyên quy ho ch năm 1999; - 64 h m i u ch nh quy ho ch năm 1999 do không phù h p v i hi n tr ng th c t , ư c i u ch nh theo hư ng quy ho ch ph i mang tính kh thi m b o các tiêu chí v phòng cháy ch a cháy, m b o nhu c u v giao thông, thông thoáng h m. H n ch phát sinh vi c n bù gi i t a nh hư ng n i s ng nhân dân.
  2. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n 1 ph i h p v i các ơn v liên quan trình S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh, i u ch nh các Quy t nh ã phê duy t năm 1999. Có k ho ch t ch c tri n khai th c hi n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 1 Khóa IX kỳ h p th 8 thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2006./. CH TNCH Lê Bá C n
Đồng bộ tài khoản