Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT QUẬN PHÚ NHUẬN NAM ------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2007/NQ-HĐND Phú Nhuận, ngày 21 tháng 12 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét Tờ trình số 869/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách là 32.004.600.000 đồng với 82 công trình năm 2007 bao gồm: Vốn thành phố đầu tư phân cấp năm 2007 tổng mức đầu tư là 19.014.000.000 đồng với 21 công trình (có danh mục đính kèm). Vốn ngân sách quận năm 2007 tổng mức đầu tư là 12.143.400.000 đồng với 57 công trình (có danh mục đính kèm). Vốn khấu hao sửa chữa nhà năm 2007 tổng mức đầu tư là 6.200.000 đồng với 03 công trình (có danh mục đính kèm). Vốn đảm bảo an toàn giao thông (Sở Giao thông - Công chính chuyển về) năm 2007 tổng mức đầu tư là 841.000.000 đồng với 01 công trình (có danh mục đính kèm). Điều 2. Thông qua danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách quận Phú Nhuận năm 2008 là 90.934.000.000 đồng với 56 công trình. Bao gồm: 1. Vốn thành phố đầu tư phân cấp quận quản lý năm 2008 tổng mức đầu tư là 20.000.000.000 đồng với 7 công trình (có danh mục đính kèm).
  2. 2. Vốn từ nguồn thu vượt dự toán tiền sử dụng đất năm 2008 tổng mức đầu tư là 40.000.000.000 đồng với 12 công trình (có danh mục đính kèm). 3. Vốn ngân sách quận năm 2008 tổng mức đầu tư là 12.164.000.000 đồng với 27 công trình (có danh mục đính kèm). 4. Vốn đảm bảo an toàn giao thông (Sở Giao thông - Công chính chuyển về) năm 2008 tổng mức đầu tư là 8.790.000.000 đồng với 03 công trình (có danh mục đính kèm). 5. Vốn sửa chữa vừa và nhỏ đường bộ (thành phố chuyển về) năm 2008 tổng mức đầu tư là 5.525.000.000 đồng với 07 công trình (có danh mục đính kèm). 6. Kinh phí chi thường xuyên ngân sách quận năm 2008 tổng mức đầu tư là 4.455.000.000 đồng cho hoạt động duy tu. Điều 3. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào danh mục công trình đã được Hội đồng nhân dân quận thông qua có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./. CHỦ TỊCH Trần Thế Lưu
Đồng bộ tài khoản