Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 09/2008/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CH PH C P I V I B O V DÂN PH H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 14 (T ngày 02 n ngày 05 tháng 12 năm 2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 7051/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ch ph c p i v i B o v dân ph ; Báo cáo th m tra s 332/BCTT- KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a Ban Kinh t và Ngân sách, ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 7051/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ch ph c p i v i B o v dân ph . i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph t ch c th c hi n Ngh quy t này. Th i gian th c hi n: T ngày 01 tháng 01 năm 2009. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 14 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ; - y ban Ngân sách c a Qu c h i; - Ban Công tác l p pháp c a UBTVQH; - B Tài chính; B N i v ; Ph m Phương Th o - B Tài nguyên và Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; - y ban nhân dân thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; - VP oàn i bi u Qu c h i thành ph ; - i bi u H i ng nhân dân thành ph ; - Văn phòng Thành y;
  2. - Các S -Ban-Ngành thành ph ; - Thư ng tr c H ND các Qu n-Huy n; - UBND các Qu n-Huy n; - VPH -UB: CPVP, các Phòng CV; TTCB; - Lưu:VT, (HC, THH , Ban KT-NS) H.
Đồng bộ tài khoản