Nghị quyết số 09/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
102
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 09/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 09/NQ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 03 năm 2009 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 02 NĂM 2009 Trong hai ngày 02 và 03 tháng 3 năm 2009, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 02 năm 2009, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau ây: 1. Chính ph th o lu n các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 02 và 2 tháng u năm 2009, d báo tình hình kinh t th gi i và trong nư c; báo cáo k t qu tri n khai các gi i pháp v ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; báo cáo v i u hành chính sách ti n t và ho t ng ngân hàng góp ph n ngăn ch n suy gi m kinh t ; báo cáo v tình hình kinh t vĩ mô và nh ng v n v kích thích kinh t ; báo cáo v các gi i pháp m b o an sinh xã h i và k t qu th c hi n Quy t nh h tr kinh phí cho h nghèo ón T t K S u; báo cáo v công tác c i cách hành chính tháng 02; báo cáo v th c hi n th ng kê th t c hành chính t i các B và các a phương; báo cáo tình hình th c hi n Chương trình công tác tháng 02 và các quy t ngh c a Chính ph t phiên h p tháng 01/2009; báo cáo v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng tháng 02/2009 do B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch y ban Giám sát tài chính qu c gia, B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và T ng Thanh tra Chính ph trình. a) Hai tháng qua, kinh t th gi i ti p t c suy thoái m nh và di n bi n ph c t p, tác ng x u n n n kinh t nư c ta: S n xu t công nghi p tăng th p; xu t khNu tháng 01 gi m, tháng 02 tuy có tăng nhưng chưa rõ nét; d ch v gi m, nh t là lư ng khách du l ch qu c t ; thu ngân sách nhà nư c gi m m nh, lư ng ki u h i chuy n v th p; ngư i lao ng m t vi c, thi u vi c làm tăng… Chính ph ánh giá, trong tháng 02 và 2 tháng u năm tuy còn r t nhi u khó khăn nhưng tình hình chính tr - xã h i v n n nh. Nhân dân ón T t Nguyên án K S u tươi vui, m m, ti t ki m; ng tình ng h các ch trương, chính sách c a ng và Chính ph . Chính ph ã t p trung tri n khai ng b , quy t li t các gi i pháp th c hi n m c tiêu, nhi m v ã ra nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , n nh kinh t vĩ mô và b o m an sinh xã h i. Do v y, tình hình kinh t - xã h i tháng 02 ã có nh ng d u hi u chuy n bi n khá hơn: Kinh t vĩ mô cơ b n n nh, cán cân thanh toán cân i; cán cân thương m i có xu t siêu; i u hành lãi su t, t giá linh ho t, phù h p; gi ư c an toàn h th ng ngân hàng… H th ng các gi i pháp kích c u và u tư ư c ch o tri n khai tích c c, t o s ng thu n xã h i, bư c u i vào cu c s ng v i hàng lo t quy ch , chính sách v tài chính – ti n t như: mi n gi m, giãn
  2. thu ; b o lãnh cho doanh nghi p vay v n; h tr lãi su t cho doanh nghi p; thúc Ny u tư b ng ngu n v n ngân sách t p trung, v n trái phi u Chính ph , v n tín d ng ưu ãi và v n c a doanh nghi p; phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t trên th trư ng v n trong nư c; ban hành chính sách h tr ngư i lao ng b m t vi c làm trong doanh nghi p do suy gi m kinh t … Nông nghi p phát tri n thu n l i c v tr ng tr t, chăn nuôi và th y s n. Giá tr s n xu t m t s ngành tr ng i m ã tăng lên. Nhi m v b o m an sinh xã h i ư c tăng cư ng; gi i ngân xây d ng trư ng h c, b nh vi n b ng v n trái phi u Chính ph ư c Ny nhanh; Quy t nh c a Th tư ng Chính ph h tr kinh phí d p T t Nguyên án ã giúp các h nghèo ón T t trong không khí vui tươi, m cúng. Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng t i các huy n nghèo ang ư c khNn trương tri n khai th c hi n. b) D báo cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u còn di n bi n theo chi u hư ng x u. Tình hình kinh t t nư c năm 2009 s còn ti p t c khó khăn. T tình hình trên, ph i kiên trì m c tiêu, ch o quy t li t ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương, doanh nghi p ti p t c th c hi n ng b các gi i pháp nh m tháo g khó khăn trong s n xu t và kinh doanh, huy ng t i a ngu n l c cho phát tri n mà tr ng tâm là: - Th c hi n t t gói kích c u u tư và tiêu dùng c a Chính ph thúc Ny s n xu t, kinh doanh, duy trì phát tri n n nh; tăng cư ng ki m tra, giám sát ch t ch vi c th c hi n tránh tình tr ng th c hi n sai m c tiêu, i tư ng s d ng, gây lãng phí các ngu n l c. - T p trung ch o m r ng th trư ng xu t khNu, khNn trương ban hành chính sách h tr xúc ti n thương m i, h tr xu t khNu; ki m soát ch t ch nh p siêu, có chính sách phù h p khuy n khích s n xu t và tiêu dùng hàng trong nư c. - Ny nhanh ti n th c hi n và gi i ngân các d án s d ng ngu n v n u tư, c bi t chú tr ng vi c th c hi n và gi i ngân các ngu n v n ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph , ODA, FDI, nh t là các công trình v i n, giao thông, th y l i, giáo d c và y t , kiên c hóa kênh mương, phát tri n ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n và làng ngh nông thôn; tăng cư ng giao ban ti n tri n khai d án, nh t là gi i phóng m t b ng, tháo g k p th i nh ng vư ng m c c n tr u tư. - i u hành chính sách t giá ngo i t linh ho t, có hi u qu nh m thúc Ny xu t khNu và ki m ch nh p khNu; m b o cân i cung c u ngo i t . - Ki m soát ch t ch giá c th trư ng; ngăn ch n tình tr ng tăng giá dây chuy n nh hư ng t i s n xu t, kinh doanh và i s ng c a nhân dân. B Lao ng – Thương binh và Xã h i tăng cư ng ki m tra, ôn c nh m th c hi n t t các chính sách v an sinh xã h i ã ban hành, nh t là v vi c làm và i s ng. KhNn trương tri n khai các nhi m v nêu trong ngh quy t 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph v h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i các huy n nghèo. B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c b o m v n cho h c sinh, sinh viên vay. Các a phương ki m tra, rà soát l i
  3. nh m b o m c p úng, c p ti n h tr T t cho các h nghèo; x lý nghiêm minh nh ng t ch c, cá nhân có hành vi tiêu c c, tham nhũng. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c, B Công an và các a phương khNn trương ki m tra, báo cáo, xu t gi i pháp v di dân t do. - B Công an, B Giao thông v n t i tăng cư ng tu n tra ki m soát, x ph t nghiêm minh m i hành vi vi ph m các quy nh c a pháp lu t v b o m tr t t an toàn giao thông. B Văn hóa, Th thao và Du l ch khNn trương trình văn b n quy nh v c m s n xu t, tàng tr , v n chuy n, buôn bán và t èn tr i. - Tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n. Ch ng cung c p, công khai minh b ch thông tin, t o s ng thu n trong toàn xã h i, chung s c chung lòng vư t qua khó khăn. B Thông tin và Truy n thông tăng cư ng qu n lý, có gi i pháp h u hi u ngăn ch n, lo i b thông tin tiêu c c trên m ng Internet. - V t ch c th c hi n: Các B , cơ quan và a phương ph i cao trách nhi m, t p trung th c hi n quy t li t các nhi m v tr ng tâm; chú tr ng ki m tra, theo dõi, ôn c; k p th i xu t ch trương, bi n pháp, chính sách c n thi t. B K ho ch và u tư, B Tài chính chuNn b báo cáo b sung v tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2008; tình hình tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2009, trình B Chính tr cho ý ki n vào cu i tháng 3/2009, trên cơ s ó ti p t c chuNn b trình Qu c h i trong Kỳ h p th 5 s p t i. 2. Chính ph ã th o lu n v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2010 và xem xét các d án: Lu t Dân quân t v , Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Lu t Cơ y u do B trư ng B Tư pháp, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Tài chính, B trư ng B N i v và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. a) V chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2010, Chính ph giao B trư ng B Tư pháp ti p thu các ý ki n t i phiên h p, rà soát, ti p t c hoàn ch nh, khNn trương trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ư c phân công ch trì so n th o d án lu t, pháp l nh ph i ích thân ch o sát sao, u tư th a áng v th i gian và ngu n l c, ph i h p ch t ch v i các cơ quan c a Qu c h i, th c hi n úng ti n và b o m ch t lư ng các d án lu t, pháp l nh năm 2009 c a Chính ph trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i. b) V d án Lu t Dân quân t v Dân quân t v là m t thành ph n c a l c lư ng vũ trang nhân dân, có vai trò r t quan tr ng trong s nghi p xây d ng và b o v T qu c. Xây d ng l c lư ng dân quân t v là nhi m v quan tr ng trong ư ng l i quân s c a ng, là trách nhi m c a toàn ng, toàn dân và c a c h th ng chính tr . Nhưng n nay, văn b n pháp lý cao nh t
  4. v l c lư ng này m i d ng l i Pháp l nh Dân quân t v (2004). Th c ti n òi h i c n thi t ph i nâng lên thành lu t. Giao B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Dân quân t v ; B trư ng B Qu c phòng th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d án lu t này. c) V d án Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách nhà nư c Lu t Ngân sách nhà nư c (NSNN) năm 2002 có hi u l c thi hành t năm ngân sách 2004. Qua 5 năm th c hi n lu t ã góp ph n xây d ng n n tài chính qu c gia v ng m nh, tăng tích lũy th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; thúc Ny tăng trư ng kinh t , n nh chính tr , nâng cao i s ng nhân dân, tăng cư ng ti m l c qu c phòng an ninh... Tuy v y, Lu t NSNN cũng b c l nhi u h n ch như ngu n thu NSNN chưa v ng ch c, hi u qu chi NSNN chưa cao, cơ ch qu lý NSNN và phân c p ngu n thu còn nhi u i m chưa phù h p... c n s m ư c b sung, s a i. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d án Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách nhà nư c; l y ý ki n các thành viên Chính ph ; trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình y ban Thư ng v Qu c h i. d) V d án Lu t Cơ y u Pháp l nh Cơ y u (2001) thi hành n nay ã ư c 7 năm. Th i gian qua, h th ng t ch c Cơ y u Vi t Nam ư c ki n toàn, c ng c và phát tri n áp ng yêu c u b o m t thông tin ph c v cho s lãnh o, ch o, ch huy c a ng, Nhà nư c và các ngành, các c p t trung ương n các a phương; ho t ng nghiên c u, s n xu t, s d ng m t mã b o v thông tin bí m t nhà nư c ư c Ny m nh; h th ng b o m t thông tin t ng bư c ư c hi n i hóa; ch chính sách v i cán b làm công tác cơ y u ư c quan tâm hơn... Tuy v y, trong th i kỳ m i, Pháp l nh Cơ y u ã b c l nhi u h n ch v b o v thông tin bí m t nghi p v , bí m t trong s n xu t kinh doanh; chưa th hi n rõ v trí ho t ng cơ y u như ho t ng qu c phòng, an ninh; h th ng t ch c cơ y u, trách nhi m, vai trò qu n lý nhà nư c v cơ y u các B , ngành và các t nh chưa ư c xác nh rõ... Vì v y vi c xây d ng và ban hành Lu t Cơ y u là r t c n thi t. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Cơ y u; B trư ng B N i v th a y quy n c a Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d án lu t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
  5. - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Các cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo, C ng TT T; - Lưu: Văn thư, TH (5b). 240
Đồng bộ tài khoản