Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI c l p - T do - H nh phúc ---------- ------------ S : 10/2007/NQ-H ND C n Gi , ngày 26 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH C P HUY N H I NG NHÂN DÂN HUY N C N GI KHÓA IX, KỲ H P L N TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 15/2007/N -CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n; Thông tư s 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a B N i v hư ng d n m t s i u quy nh t i Ngh nh s 15/2007/N -CP và K ho ch s 6785/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c tri n khai th c hi n Ngh nh Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n thu c thành ph H Chí Minh; Xét T trình s 41/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n v phân lo i hành chính c p huy n; Sau khi nghe Báo cáo th m tra c a Ban Pháp ch , ý ki n th o lu n c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Th ng nh t thông qua T trình s 41/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n v phân lo i hành chính c p huy n. C th : - Dân s : 67.904 nhân khNu t 75 i m - Di n tích t nhiên: 70.421,58ha t 140 i m - T l thu ngân sách 3 năm (2004, 2005, 2006): 216,95% t 20 i m T ng s i m là: 235 i m. T phân lo i ơn v hành chính là lo i II. i u 2. Giao y ban nhân dân huy n hoàn ch nh h sơ phân lo i hành chính c p huy n c a huy n C n Gi , trình y ban nhân dân thành ph và các s , ngành thành ph thNm nh theo quy nh. i u 3. Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban Pháp ch H i ng nhân dân huy n có trách nhi m giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này.
  2. Ngh quy t này ã ư c thông qua t i kỳ h p l n th 13 khóa IX, phiên h p ngày 20 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH Nguy n Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản