Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 10/2009/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T V TH C HI N CH PH C P I V I CÁN B , VIÊN CH C LÀM VI C T I CÁC CƠ S QU N LÝ NGƯ I NGHI N MA TÚY, NGƯ I BÁN DÂM VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N MA TÚY H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 16 (T ngày 07 n ngày 09 tháng 7 năm 2009) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p; Căn c Ngh nh s 114/2007/N -CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch ph c p i v i cán b , viên ch c làm vi c t i các cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy; Xét T trình s 3072/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ngh xin phê duy t ch ph c p i v i cán b - viên ch c làm vi c t i các cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy trình t i kỳ h p th 16 H i ng nhân dân thành ph ; Báo cáo th m tra s 182/BCTT-VHXH ngày 02 tháng 7 năm 2009 c a Ban Văn hóa - Xã h i; ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 3072/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ngh xin phê duy t ch ph c p i v i cán b - viên ch c làm vi c t i các cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy trình t i kỳ h p th 16 H i ng nhân dân thành ph . C th như sau: 1. Ph c p thu hút c thù có 3 m c: 1.1. Cán b - viên ch c công tác t i các Trung tâm thành ph H Chí Minh: Trung tâm ti p nh n i tư ng xã h i Bình Tri u, Trung tâm Giáo d c d y ngh Thanh thi u niên 2, Trung tâm Giáo d c ào t o và Gi i quy t vi c làm Nh Xuân ư c hư ng m c 500.000 ng/ngư i/tháng.
  2. 1.2. Cán b - viên ch c công tác t i các t nh lân c n thành ph như Bình Dương, ng Nai ư c hư ng m c 600.000 ng/ngư i/tháng. 1.3. Cán b - viên ch c công tác t i t nh Bình Phư c, Lâm ng, ăk Nông ư c hư ng m c 700.000 ng/ngư i/tháng. 2. Th i gian th c hi n ch tr c p t ngày 01 tháng 7 năm 2009. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản