Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND về đề án phân loại đơn vị hành chính 15 phường Quận Tân Bình do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN BÌNH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 104/2006/NQ-H ND Tân Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2006 NGHN QUY T V ÁN PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH 15 PHƯ NG QU N TÂN BÌNH H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ H P TH 7 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n; Sau khi xem xét T trình s 928/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n v án phân lo i ơn v hành chính 15 phư ng; báo cáo th m tra s 06/BC-PC-H ND ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Ban Pháp ch ; ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Ch p thu n thông qua n i dung T trình c a y ban nhân dân qu n Tân Bình v án phân lo i ơn v hành chính 15 phư ng, trong ó 15/15 phư ng t phư ng lo i 1. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n hoàn ch nh h sơ án trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Tân Bình Khóa IX kỳ h p th 7 thông qua. CH TNCH ng Văn Cư ng
Đồng bộ tài khoản