Nghị quyết số 105/1997/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 105/1997/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 105/1997/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1997 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 105/1997/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 105/1997/NQ-CP Hà n i, ngày 24 tháng 10 năm 1997 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 105/1997/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1997 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 10 NĂM 1997 Trong hai ngày 20 và 21/10/1997, Chính ph h p phiên h p thư ng kỳ tháng 10/1997 th o lu n và quy t nh các v n sau ây: I- V BÁO CÁO K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 1998 VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N THU, CHI NSNN NĂM 1997VÀ D TOÁN NSNN NĂM 1998: 1. Thông qua ph n ánh giá tình hình kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 1997 cũng như phương hư ng, nhi m v và các bi n pháp th c hi n k ho ch năm 1998 nêu trong các báo cáo trên. 2. V các ch tiêu ch y u phát tri n kinh t - xã h i và cân i thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 1998, giao B trư ng B k ho ch và u tư và B trư ng Tài chính ti p thu ý ki n c a các i bi u t i phiên h p, cân nh c k các phương án trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. Giao B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng Tài chính, hoàn ch nh các báo cáo ánh giá tình hình năm 1997, k ho ch và ngân sách năm 1998 và T ng quy t toán ngân sách nhà nư c năm 1996 trình xin ý ki n B Chính tr trư c khi trình ra kỳ h p th 2, Qu c h i khoá X. II. V XÁC NNH TIÊU CHU N VÀ DANH M C M T S CÔNG TRÌNH QUAN TR NG TRÌNH QU C H I: 1. Chính ph nh t trí ba tiêu chuNn xác nh các công trình, d án quan tr ng thu c ngu n v n nhà nư c ph i trình Qu c h i nêu trong báo cáo c a B K ho ch và u tư, ó là: - Quy mô v n r t l n, hàng ch c ngàn t ng tr lên, có nh hư ng l n n cân i ngân sách nhà nư c; - Có ý nghĩa tác ng liên ngành, liên vùng; - C n có s ch o th ng nh t theo m t s cơ ch c bi t;
  2. 2. ng ý l a ch n 3 chương trình, d án u tư s trình Qu c h i trong kỳ h p s p t i m c xin ý ki n v ch trương u tư, ó là: - Chương trình khí - i n - m; - Chương trình tr ng 5 tri u hecta r ng; - D án Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t. 3. Chính ph giao cho B trư ng K ho ch và u tư trên cơ s ti p thu ý ki n óng góp c a các i bi u t i phiên h p này, hoàn ch nh báo cáo v tiêu chuNn xác nh các chương trình, d án quan tr ng ph i trình Qu c h i và chuNn b y h sơ tài li u v Danh m c các chương trình, d án trình Th tư ng xem xét trư c khi trình Qu c h i phê duy t. III. V TÌNH HÌNH VÀ NH HƯ NG C A NH NG BI N NG TÀI CHÍNH, TI N T C A M T S NƯ C ASEAN N VI T NAM VÀ GI I PHÁP I PHÓ: Chính ph giao B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan, hoàn ch nh báo cáo trình Thư ng v B Chính tr , nh m ra và th c hi n m t s gi i pháp c p bách và lâu dài h n ch nh hư ng tiêu c c c a nh ng bi n ng này i v i n n kinh t Vi t Nam; ng th i, tranh th cơ h i gi ư c m c tăng trư ng cao, t o à phát tri n trong th i kỳ t i. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản