Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 12 và dự toán thu, chi ngân do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 12 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 11/2008/NQ-H ND Qu n 12, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V D TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN QU N 12 VÀ D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QU N NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 12 KHÓA III KỲ H P L N TH 16 (T ngày 18 n ngày 19 tháng 12 năm 2008) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Sau khi xem xét Báo cáo s 266/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 12 v ư c th c hi n thu, chi ngân sách qu n năm 2008; T trình s 40/TTr-UBND-TC ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 12 v d toán ngân sách năm 2009; Báo cáo th m tra s 09/BCTT-KTXH ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n 12 và ý ki n c a các v i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn qu n 12 và d toán ngân sách qu n năm 2009 như sau: A. V THU NGÂN SÁCH: - T ng thu ngân sách nhà nư c: 494.000 tri u ng - T ng thu ngân sách a phương: 209.632 tri u ng Trong ó: + Thu l i i u ti t: 99.827 tri u ng + Thu cân i ngân sách: 108.512 tri u ng + Thu t ngu n tăng thu năm 2008: 1.293 tri u ng (kèm theo Bi u s 1)
  2. B. V CHI NGÂN SÁCH: - T ng chi ngân sách a phương: 209.632 tri u ng Trong ó: + Ngân sách qu n: 201.684 tri u ng + Ngân sách phư ng: 39.004 tri u ng (Kèm theo Bi u s 2) i u 2. y ban nhân dân qu n căn c vào Ngh quy t này, quy t nh giao d toán, t ch c th c hi n, ki m tra vi c th c hi n ngân sách a phương và báo cáo ngân sách năm 2009 theo các quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 12, khóa III nhi m kỳ 2004 - 2009, kỳ h p l n th 16 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Huỳnh Văn Chúm D TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2009 (Kèm theo Ngh quy t s 11/2008/NQ-H ND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n 12) Bi u s 1 ơn v tính: tri u ng N I DUNG D toán 2009 NSNN NS a NS qu n NS phư ng phương 1 2 3 4 5 I. Thu cân i NS 494.000 209.632 201.684 39.004 1. Thu i u ti t NSQH 2. Thu CTN 240.000 67.886 67.677 209 Thu giá tr gia tăng 160.000 41.600 41.600
  3. Thu thu nh p doanh 71.100 18.486 18.486 nghi p Thu tài nguyên Thu tiêu th c bi t 1.100 Thu môn bài 5.800 5.800 5.591 209 T. ó: Thu môn bài h nh 1.044 1.044 835 209 (Thu c NSQH) Khác 2.000 2.000 2.000 3. L phí trư c b 69.500 25.715 20.572 5.143 T. ó: LP trư c b nhà, t 25.715 25.715 20.572 5.143 4. Thu thu nh p cao 27.000 5. Thu nhà t 3.500 3.500 2.800 700 6. Ti n thuê t 6.000 0 7. Ti n s d ng t 140.000 0 8. Thu SD NN 0 0 0 9. Thu CQSD 0 0 0 11. Thu phí - l phí 3.500 1.506 380 1.126 12. Thu khác 4.500 1.220 450 770 13. B sung t NS c p trên 108.512 108.512 31.056 14. Thu t ngu n tăng thu 1.293 1.293 năm 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 12 D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 (Kèm theo Ngh quy t s 11/2008/NQ-H ND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n 12) Bi u s 2 ơn v tính: tri u ng N i dung D toán Trong ó Ghi chú ngân Ngân Ngân sách sách sách 2009 qu n phư ng T NG CHI THƯ NG 209.632 201.684 39.004
  4. XUYÊN CÂN I NS 1. Chi s nghi p kinh t : 10.630 9.199 1.431 - S nghi p ki n thi t th chính 3.488 2.057 1.431 Trong ó: + Chăm sóc khuôn viên 1.239 1.239 + S a ch a n o vét h th ng 796 796 thoát nư c + i n chi u sáng công c ng 1.453 22 1.431 Qu n phân b h dân l p toàn b v phư ng + Khác - S nghi p giao thông 3.300 3.300 - S nghi p nông lâm th y l i 500 500 - S nghi p môi trư ng 2.633 2.633 Trong ó: quét rác ư ng 2.533 2.533 - S nghi p kinh t khác 709 709 2. S nghi p giáo d c - T 104.544 104.544 0 - S nghi p giáo d c 103.644 103.644 Theo s li u S Giáo d c th ng nh t v i S Tài chính - S nghi p ào t o 900 900 0 + TT BDCT 464 464 + Phòng N i v 436 436 S d ng ngu n tăng thu ngân sách năm 2008: 213 tr b sung ào t o các l p TCCT và TCHC + Trung tâm d y ngh 0 3. S nghi p y t : 16.972 16.972 - B nh vi n 6.330 6.330 Theo s li u S Y t th ng nh t v i S Tài chính - Trung tâm y t d phòng 10.120 10.120 Theo s li u S Y t th ng nh t v i S Tài chính
  5. - Phòng Y t 522 522 4. SN văn hóa ngh thu t 2.044 2.044 - Trung tâm Văn hóa 1.229 1.229 Tăng 300 tri u ng: ho t ng 02 Nhà Văn hóa: Th nh L c; Tân Th i hi p; b sung kinh phí ho t ng s nghi p 100 tr Tăng 150 tr s d ng t ngu n tăng thu năm 2008 b sung ho t ng truy n th ng Gò Môn - Phòng VHTT (Ho t ng b n 195 195 tin) - Nhà Thi u nhi 620 620 5. SN th d c th thao: 1.311 1.311 S d ng ngu n tăng thu năm 2008: 470 tr chi t ch c i h i TDTT 6. S nghi p xã h i: 7.616 7.547 69 Tăng 27 tri u ng: Chi t d phòng qu n h tr SNXH phư ng 27 tr (Di n 130 và 111) a) Phòng L TBXH 7.247 7.247 b) B sung KP th c hi n 300 300 chương trình 3 gi m (Công an qu n) c) B sung Qu X GN qu n 0 7. Qu n lý Nhà nư c: 31.559 15.039 16.520 - KP khoán chi QLHCNN 23.325 10.915 12.410 Tăng 174 tri u ng: B sung t không khoán chi
  6. phư ng 33 tr và t oàn th phư ng 5 tr , ng CSVN phư ng 86 tr , ANQP và TTXH phư ng 16 tr , d phòng ngân sách qu n 34 tr - Kinh phí không khoán chi 810 262 548 (H ND) - Ho t ng ngoài khoán 4.592 1.030 3.562 S d ng ngu n tăng thu năm 2008: 30 tr b sung công tác tăng cư ng, ph bi n pháp lu t - Thanh tra Xây d ng 2.832 2.832 - Kh i n i chính 0 8. Qu khen thư ng 547 429 118 9. oàn th : 8.365 2.712 5.653 - KP khoán chi 7.525 1.872 5.653 - H tr KP ho t ng 840 840 S d ng 30 tr t ngu n tăng thu năm 2008 chi ho t ng h p m t c u tù chính tr 10. ng 3.187 3.187 11. ANQP và TTAT xã h i: 6.663 2.200 4.463 - Qu c phòng 1.650 1.650 S d ng ngu n tăng thu ngân sách năm 2008: 400 tr b sung ho t ng ANQP - An ninh và tr t t an toàn xã 550 550 h i (Công an) 12. Các kho n chi t dân ph , 0 khu ph , khu dân cư, các kho n chi khác 13. Chi thư ng xuyên kh i 0 0
  7. phư ng - KP khoán chi 0 - KP không khoán chi 0 C NG CHI T M C1 N 193.438 161.997 31.441 13 14. Chi CCTL 0 15. Chi C , CS m i phát sinh 0 16. Chi khác 9.269 2.672 6.597 Chi cho TTVH kinh phí 03 nhà văn hóa phư ng 300tr - Chi h tr các ơn v ngành 321 321 d c trên a bàn, chi khác (Kh i n i chính) - Chi khu ph , t dân ph 6.242 6.242 - Chi khác 2.706 2.351 355 Chi khác c a qu n gi m 355 tr b sung cho chi khác phư ng và 250 tr cho Ban CHQS 17. D phòng phí 6.925 5.959 966 Gi m d phòng qu n: Chi b sung SNXH phư ng 27 tr (di n 130 và 111) và QLNN c a phư ng 34 tr (tr c p khuy n khích) 18. Chi tr c p cân i 31.056 31.056 H I NG NHÂN DÂN QU N 12
Đồng bộ tài khoản