Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
166
lượt xem
11
download

Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ban hành quy chế về kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11

  1. Y BAN THƯ NG V QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM *********** Đ c l p - T do - H nh phúc ********** S : 1139/2007/UBTVQH11 Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2007 NGH QUY T BAN HÀNH QUY CH V K THU T TRÌNH BÀY D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A QU C H I, Y BAN THƯ NG V QU C H I Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung m t s đi u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996 đã đư c s a đ i, b sung m t s đi u theo Lu t s 02/2002/QH11, QUY T NGH : Đi u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này v k thu t trình bày d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i và ph l c m u các văn b n này. Đi u 2. H i đ ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, Văn phòng Qu c h i, các Ban c a y ban thư ng v Qu c h i, các Ban so n th o d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m thi hành Quy ch này. Đi u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành t ngày 19 tháng 7 năm 2007./. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH T CH Nguy n Phú Tr ng QUY CH V K THU T TRÌNH BÀY D TH O VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A QU C H I, Y BAN THƯ NG V QU C H I (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 1139/2007/UBTVQH11) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Quy ch này quy đ nh k thu t trình bày d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i, bao g m: d th o lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d th o pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i (sau đây g i chung là d th o văn b n); k thu t h p nh t văn b n lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i sau khi s a đ i, b sung m t s đi u (sau đây g i chung là h p nh t văn b n). 2. Quy ch này không đi u ch nh k thu t trình bày d th o Hi n pháp. Đi u 2. Nguyên t c trình bày d th o văn b n 1. B o đ m tính th ng nh t trong d th o văn b n; tính th ng nh t c a h th ng pháp lu t. 2. Ngôn ng s d ng ph i chính xác, ph thông; cách di n đ t đơn gi n, rõ ràng và d hi u. Đi u 3. Nguyên t c b c c d th o văn b n
  2. 1. Quy đ nh chung đư c trình bày trư c quy đ nh c th trong cùng m t v n đ . 2. Quy đ nh v n i dung đư c trình bày trư c quy đ nh v th t c trong cùng m t v n đ . 3. Quy đ nh v trư ng h p ph bi n đư c trình bày trư c quy đ nh v trư ng h p có tính ch t đ c thù. 4. Quy đ nh v quy n, nghĩa v đư c trình bày trư c quy đ nh v ch tài. Chương 2: NGÔN NG TRONG D TH O VĂN B N Đi u 4. Ngôn ng đư c s d ng trong d th o văn b n 1. Ngôn ng s d ng trong d th o văn b n là ti ng Vi t. 2. Ti ng nư c ngoài ch đư c s d ng khi không có ti ng Vi t thay th . Trư ng h p không có ti ng Vi t thay th thì vi c phiên âm t ti ng nư c ngoài sang ti ng Vi t đư c th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph . Đi u 5. S d ng t ng đúng ch c năng 1. T ng ph i đư c s d ng theo phong cách văn vi t. 2. T ng đư c s d ng là t ng ph thông; không s d ng t ng c , t ng đ a phương và t ng thông t c. 3. Thu t ng chuyên môn c n xác đ nh rõ n i dung ph i đư c gi i thích trong d th o văn b n. Đi u 6. S d ng t ng đúng nghĩa 1. T ng ph i bi u hi n chính xác n i dung c n th hi n, không làm phát sinh cách hi u nhi u nghĩa, không s d ng t nghi v n, các bi n pháp tu t . 2. T ng ph i đúng t lo i, nghĩa hình thái và quan h cú pháp gi a các t . 3. T ng cùng nghĩa ph i đư c s d ng th ng nh t. Đi u 7. S d ng t ng đúng chính t ti ng Vi t 1. T ng ph i đư c s d ng đúng chính t ti ng Vi t. 2. T ng vi t t t ch đư c s d ng trong trư ng h p c n thi t và ph i đư c gi i thích n i dung c a t ng vi t t t đó trong d th o văn b n. Đi u 8. Câu văn trong d th o văn b n 1. Câu văn ph i đ y đ v n i dung, hoàn ch nh v hình th c và b o đ m tính liên k t gi a các b ph n c a câu văn. 2. Không s d ng câu nghi v n và câu c m thán. Đi u 9. D u câu trong d th o văn b n Vi c s d ng d u câu trong d th o văn b n ph i tuân th các nguyên t c chính t c a ti ng Vi t; không đư c s d ng d u ch m h i, d u ch m than, d u ch m l ng. Đi u 10. Trình bày s trong d th o văn b n 1. S trong d th o văn b n ph i đư c th hi n b ng ch , tr các trư ng h p quy đ nh t i Kho n 2 Đi u này. 2. S ph n m đ u, ph n k t thúc văn b n; s là s th t c a đơn v b c c m c, đi u, kho n; s ch đ dài c a th i h n, s ch th i đi m, s ch s lư ng c a đơn v đo lư ng đư c th hi n b ng s R p. S ch khóa Qu c h i, đơn v b c c chương đư c th hi n b ng s La Mã. Đi u 11. Trình bày đơn v đo lư ng Đơn v đo lư ng trong d th o văn b n đư c th hi n b ng ch . Ký hi u c a đơn v đo lư ng đư c ghi li n sau và đ t trong d u ngo c đơn. Tên và ký hi u c a các đơn v đo lư ng đư c th hi n th ng nh t theo quy đ nh v đo lư ng. Đi u 12. Trình bày th i h n, th i đi m
  3. 1. Trư ng h p th i h n đư c xác đ nh b ng phút, gi , ngày, tu n, tháng, quý, năm thì th i h n đư c trình bày b ng s ch đ dài c a th i h n và đơn v th i h n. 2. Trư ng h p th i đi m đư c xác đ nh b ng phút, gi , ngày, tu n, tháng, quý, năm thì th i đi m đư c trình bày b ng s ch th i đi m và đơn v th i đi m. 3. Đơn v th i h n, đơn v th i đi m đư c th hi n b ng ch và đư c trình bày li n sau s ch đ dài c a th i h n, s ch th i đi m. Chương 3: TRÌNH BÀY PH N M Đ UD TH O VĂN B N Đi u 13. Trình bày ph n m đ u d th o văn b n 1. Ph n m đ u c a d th o lu t, d th o pháp l nh bao g m Qu c hi u, Tiêu ng , tên cơ quan ban hành, s , ký hi u văn b n, tên văn b n và căn c ban hành. 2. Ph n m đ u c a d th o ngh quy t bao g m Qu c hi u, Tiêu ng , tên cơ quan ban hành, s , ký hi u văn b n, tên văn b n, tên cơ quan ban hành kèm theo tên nư c và căn c ban hành. 3. Đ i v i d th o quy ch , n i quy đư c ban hành kèm theo ngh quy t thì ph n m đ u c a d th o văn b n g m Qu c hi u, Tiêu ng , tên cơ quan ban hành, tên văn b n. Dư i tên văn b n có chú thích v vi c ban hành văn b n kèm theo ngh quy t. Đi u 14. Trình bày Qu c hi u và Tiêu ng 1. Qu c hi u là : “C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM”. Qu c hi u đư c trình bày b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i hai và phía trên cùng, bên ph i trang đ u tiên c a d th o văn b n. 2. Tiêu ng là: “Đ c l p - T do - H nh phúc”. Tiêu ng đư c trình bày b ng ch thư ng, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n và li n phía dư i Qu c hi u. Phía dư i Tiêu ng có g ch ngang nét li n v i đ dài b ng đ dài Tiêu ng . Đi u 15. Tên cơ quan ban hành văn b n 1. Tên cơ quan ban hành lu t, ngh quy t c a Qu c h i là “QU C H I”, đư c trình bày b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i hai và phía trên cùng, bên trái, trang đ u tiên c a văn b n. 2. Tên cơ quan ban hành pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i là “ Y BAN THƯ NG V QU C H I”, đư c trình bày b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i hai và phía trên cùng, bên trái, trang đ u tiên c a văn b n. 3. Phía dư i tên cơ quan ban hành có g ch ngang nét li n v i chi u dài b ng đ dài tên cơ quan ban hành. 4. Đ i v i ngh quy t, ngoài các n i dung đư c quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này, tên cơ quan ban hành kèm theo tên nư c (NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM) đư c trình bày thành hai dòng, b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n và đ t gi a theo chi u ngang li n dư i tên c a văn b n. Đi u 16. S , ký hi u văn b n 1. S , ký hi u văn b n lu t, ngh quy t c a Qu c h i g m các n i dung: a) Lo i văn b n và s th t ban hành văn b n; b) Năm ban hành văn b n; c) Ký hi u vi t t t tên cơ quan ban hành (QH) và s khóa Qu c h i đư c th hi n b ng s R p. d) Các n i dung đư c quy đ nh t i các đi m a, b và c Kho n này đư c ngăn cách b ng d u g ch chéo t ph i sang trái (/). 2. S , ký hi u văn b n pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i g m các n i dung: a) Lo i văn b n và s th t ban hành văn b n; b) Năm ban hành văn b n;
  4. c) Ký hi u vi t t t tên cơ quan ban hành (UBTVQH) và s khóa Qu c h i đư c th hi n b ng s R p; d) Các n i dung đư c quy đ nh t i các đi m a, b và c Kho n này đư c ngăn cách b ng d u g ch chéo t ph i sang trái (/). 3. S , ký hi u văn b n đư c trình bày li n dư i tên cơ quan ban hành văn b n b ng ki u ch thư ng, đ ng, c ch mư i hai. Đi u 17. Đ t tên d th o văn b n 1. Xác đ nh rõ lo i văn b n. 2. Phù h p v i n i dung c a văn b n. 3. Phân bi t đư c gi a d th o văn b n này v i văn b n hi n hành. 4. Tên c a văn b n nên ng n g n, khái quát và tránh hi u nh m. Đi u 18. Trình bày tên c a d th o văn b n 1. Tên đ y đ c a d th o văn b n g m hai ph n như sau: a) Tên lo i văn b n; b) Tên g i c a văn b n. 2. Các ph n c a tên d th o văn b n quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này đư c trình bày thành các dòng khác nhau và đư c th hi n b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i lăm; đư c trình bày gi a theo chi u ngang c a văn b n, li n dư i Qu c hi u, Tiêu ng , tên cơ quan ban hành và s ký hi u văn b n. 3. Đ i v i d th o quy ch , n i quy đư c ban hành kèm theo ngh quy t thì n i dung chú thích v vi c ban hành văn b n kèm theo ngh quy t đư c đ t trong ngo c đơn, ki u ch nghiêng, c ch mư i b n và đ t gi a theo chi u ngang, li n dư i tên văn b n. Đi u 19. Căn c ban hành 1. Lu t đư c ban hành căn c vào Hi n pháp. Ngh quy t c a Qu c h i đư c ban hành căn c vào Hi n pháp, lu t (n u có). 2. Pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i đư c ban hành căn c vào Hi n pháp, lu t (n u có) và ngh quy t c a Qu c h i v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh. 3. Căn c ban hành lu t, pháp l nh đư c th hi n b ng ch thư ng, ki u ch nghiêng, c ch mư i b n, trình bày li n dư i ph n tên c a văn b n. 4. Căn c ban hành ngh quy t đư c th hi n b ng ch thư ng, ki u ch nghiêng, c ch mư i b n, trình bày li n dư i tên cơ quan ban hành kèm theo tên nư c và li n trên c m t (QUY T NGH ) b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n kèm theo d u hai ch m (:). Chương 4: B C C VÀ TRÌNH BÀY B C CD TH O VĂN B N M c I: B C CD TH O VĂN B N Đi u 20. B c c d th o văn b n 1. Tùy theo n i dung, d th o văn b n có th đư c trình bày theo ph n, chương, m c, đi u, kho n, đi m. 2. Vi c b c c d th o văn b n theo ph n, chương, m c ph i b o đ m các ph n, chương, m c có n i dung đ c l p tương đ i và có tính h th ng, lô gích v m t n i dung. Đi u 21. B c c ph n 1. Ph n là b c c l n nh t và ch có th đư c s d ng trong d th o b lu t. 2. N i dung c a ph n có th đư c trình bày theo chương, m c, đi u, kho n, đi m. Đi u 22. B c c chương 1. Chương là b c c l n th hai.
  5. 2. N i dung c a chương có th đư c trình bày theo m c, đi u, kho n, đi m. 3. Trong d th o văn b n không nh t thi t có chương riêng v qu n lý nhà nư c, thanh tra, khi u n i, t cáo, khen thư ng, x lý vi ph m. Đi u 23. B c c m c 1. M c là b c c l n th ba và có th đư c s d ng trong chương có nhi u n i dung, đi u kho n c a d th o văn b n. 2. N i dung c a m c đư c trình bày theo đi u, kho n, đi m. Đi u 24. B c c đi u, kho n, đi m. 1. Đi u là b c c l n th tư và đư c s d ng trong các d th o văn b n. N i dung c a đi u có th đư c trình bày theo kho n, đi m ho c không có kho n, đi m ho c ch có kho n ho c ch có đi m. 2. Kho n là b c c l n th năm đư c b c c trong đi u. 3. Đi m là b c c nh nh t và đư c b c c trong đi u ho c kho n. M c II: TRÌNH BÀY B C CD TH O VĂN B N Đi u 25. Nguyên t c trình bày b c c d th o văn b n 1. Có s phân bi t gi a các b c c. 2. B o đ m tính th ng nh t trong d th o văn b n. 3. B o đ m thu n ti n cho vi c vi n d n, trích d n. 4. B o đ m thu n ti n cho vi c s a đ i, b sung văn b n. Đi u 26. Trình bày b c c ph n 1. Tiêu đ c a b c c ph n g m ba n i dung là tên lo i và s th t c a b c c, tên g i c a ph n. Tiêu đ c a b c c ph n đư c trình bày gi a theo chi u ngang c a văn b n. 2. Các ph n đư c đánh s th t b ng ch vi t liên t c t đ u đ n cu i văn b n. Tên lo i và s th t c a b c c ph n đư c vi t li n nhau, th hi n b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, c ch mư i b n. 3. Tên g i c a b c c ph n đư c th hi n b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n; đư c trình bày li n dư i ph n tên lo i và s th t c a b c c ph n. Đi u 27. Trình bày b c c chương 1. Tiêu đ c a b c c chương g m ba n i dung là tên lo i và s th t c a b c c, tên g i c a chương. Tiêu đ c a b c c chương đư c trình bày gi a theo chi u ngang c a văn b n. 2. Các chương đư c đánh s th t b ng ch s La Mã liên t c t đ u đ n cu i văn b n. Tên lo i và s th t c a b c c chương đư c vi t li n nhau, th hi n b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, c ch mư i hai. 3. Tên g i c a b c c chương đư c th hi n b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n; đư c trình bày li n dư i ph n tên lo i và s th t c a b c c chương. Đi u 28. Trình bày b c c m c 1. Tiêu đ c a b c c m c g m ba n i dung là tên lo i, s th t c a b c c m c và tên g i c a m c. Tiêu đ c a b c c m c đư c trình bày gi a theo chi u ngang c a văn b n. 2. Các m c đư c đánh s th t b ng s R p liên t c t đ u đ n cu i chương. Tên lo i và s th t c a b c c m c đư c vi t li n nhau, th hi n b ng ch thư ng, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n. 3. Tên g i c a b c c m c đư c th hi n b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n; đư c trình bày li n dư i ph n tên lo i và s th t c a b c c m c. Đi u 29. Trình bày b c c đi u 1. Tùy theo n i dung, tiêu đ c a b c c đi u g m hai n i dung là tên lo i và s th t c a b c c đi u ho c ba n i dung là tên lo i, s th t c a b c c đi u và tên g i c a đi u. Tiêu đ c a b c c đi u đư c th hi n b ng ch thư ng, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n và đư c trình bày bên trái, cách l 10 mi-li-mét (mm) theo chi u ngang c a văn b n.
  6. 2. Trong trư ng h p đi u lu t có tên g i và n i dung c a đi u lu t đư c b c c thành các kho n thì không nh t thi t ph i có câu m đ u d n n i dung c a kho n. 3. Các đi u đư c đánh s th t b ng s R p, liên t c t đ u đ n cu i văn b n. Trong trư ng h p tiêu đ c a b c c đi u g m ba n i dung thì tên lo i và s th t c a b c c đi u đư c ngăn cách v i tên g i c a đi u b ng d u ch m (.). Đi u 30. Trình bày b c c kho n, đi m 1. Các kho n trong m t đi u đư c đánh s th t b ng s R p, liên t c t đ u đ n cu i đi u và đư c phân cách v i n i dung c a kho n b ng d u ch m (.). 2. Các đi m trong m t kho n đư c đánh s th t b ng ch theo b ng ch cái ti ng Vi t, liên t c t đ u đ n cu i kho n và đư c đ t trư c d u ngo c đơn đóng. Trong trư ng h p đi u đư c b c c không có kho n thì các đi m trong m t đi u đư c đánh s th t b ng ch theo b ng ch cái ti ng Vi t, liên t c t đ u đ n cu i đi u và đư c đ t trư c d u ngo c đơn đóng. K t thúc m i đi m là d u ch m ph y (;); k t thúc đi m cu i cùng là d u ch m (.). 3. C ch s th t và c ch trong đi u là mư i b n. Chương 5: K THU T VI N D N QUY PH M PHÁP LU T Đi u 31. K thu t vi n d n quy ph m pháp lu t 1. Trong trư ng h p vi n d n quy ph m pháp lu t đ n ph n, chương, m c c a m t văn b n quy ph m pháp lu t thì ph i xác đ nh c th ph n, chương, m c c a văn b n đó. 2. Trong trư ng h p vi n d n đ n đi u, kho n, đi m thì không ph i xác đ nh rõ đơn v b c c ph n, chương, m c có ch a đi u, kho n, đi m đó. 3. Trong trư ng h p vi n d n quy ph m pháp lu t đ n ph n, chương, m c, đi u, kho n, đi m c a m t văn b n quy ph m pháp lu t thì ph i vi n d n theo th t t nh đ n l n và tên c a văn b n; n u vi n d n t kho n, đi m này đ n kho n, đi m khác trong cùng m t đi u ho c t m c, đi u này đ n m c, đi u khác trong cùng m t chương c a cùng m t văn b n thì không ph i xác đ nh tên c a văn b n. Chương 6: TRÌNH BÀY PH N K T THÚC C A D TH O VĂN B N Đi u 32. Trình bày ph n k t thúc c a d th o lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i. 1. Ph n k t thúc c a d th o lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i bao g m thông tin v th i đi m Qu c h i thông qua lu t, ngh quy t, ch c v , h và tên ngư i có th m quy n ký ch ng th c. 2. Thông tin v th i đi m Qu c h i thông qua lu t, ngh quy t đư c th hi n b ng ch thư ng, ki u ch nghiêng, c ch mư i b n; đư c trình bày li n dư i đi u cu i cùng c a văn b n. Đi u cu i cùng c a d th o lu t, d th o ngh quy t và ph n thông tin v th i đi m Qu c h i thông qua lu t, ngh quy t đư c phân cách b ng d u g ch ngang nét li n t l trái đ n l ph i. 3. Ch c v ngư i có th m quy n ký ch ng th c lu t, ngh quy t đư c th hi n b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n; đư c trình bày phía bên ph i, theo chi u ngang c a văn b n và li n dư i ph n thông tin v th i đi m Qu c h i thông qua lu t, ngh quy t. 4. H và tên ngư i có th m quy n ký ch ng th c lu t, ngh quy t đư c th hi n b ng ch thư ng, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i b n; đư c trình bày phía bên ph i, theo chi u ngang c a văn b n và dư i ph n ch c v . Kho ng tr ng đ ký ch ng th c đư c b trí gi a ph n ch c v và ph n h , tên c a ngư i ký ch ng th c, có đ dài 40 mi-li-mét (mm) theo chi u d c c a d th o văn b n. Chương 7: TRÌNH BÀY D TH O VĂN B N S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U, D TH O VĂN B N S A Đ I Đi u 34. D th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u 1. D th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u là văn b n s a đ i, b sung, h y b , thay th m t ho c m t s quy đ nh c a văn b n hi n hành sau khi đư c ban hành.
  7. 2. D th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u ph i xác đ nh rõ đi u, kho n, đi m c a văn b n đư c s a đ i, b sung m t s đi u. Đi u 35. Tên c a d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u. 1. Tên đ y đ c a d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u g m hai ph n sau: a) Tên lo i văn b n có kèm theo c m t “s a đ i, b sung m t s đi u c a”; b) Tên đ y đ c a văn b n đư c s a đ i, b sung m t s đi u. 2. Tên đ y đ c a d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u đư c th hi n b ng ch in hoa, ki u ch đ ng, đ m, c ch mư i lăm; đư c trình bày gi a theo chi u ngang c a văn b n, li n dư i Qu c hi u, Tiêu ng , tên cơ quan ban hành và s ký hi u văn b n. Đi u 36. B c c c a đi u trong d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u D th o đi u g m hai ph n chính sau đây: a) M nh l nh ch d n s a đ i, b sung, h y b , thay th đi u kho n c a văn b n hi n hành; b) N i dung s a đ i, b sung văn b n hi n hành. Đi u 37. B c c c a d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u c a m t văn b n 1. Tùy theo n i dung, d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u c a m t văn b n có th g m hai ho c ba đi u. 2. Đi u 1 c a d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u c a m t văn b n có th đư c b c c thành kho n. M i kho n g m m nh l nh ch d n, s a đ i, b sung, h y b , thay th và n i dung s a đ i, b sung, h y b , thay th m t ho c m t s quy đ nh c a văn b n hi n hành. Các kho n này đư c s p x p theo th t tương ng v i tr t t các đi u, kho n c a văn b n đư c s a đ i, b sung m t s đi u. 3. Đi u 2 c a d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u c a m t văn b n đư c thi t k đ quy đ nh ch d n vi c h y b ho c thay đ i t ng liên quan đ n nhi u đi u, kho n trong văn b n hi n hành. 4. Đi u 3 c a d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u c a m t văn b n đư c thi t k đ quy đ nh v cơ quan hư ng d n thi hành và th i đi m có hi u l c c a d th o văn b n sau khi đư c ban hành. Đi u 38. B c c c a d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u c a m t s văn b n 1. Trong trư ng h p c n s a đ i, b sung m t s đi u c a m t s văn b n thì ph i thi t k đi u lu t riêng trong d th o văn b n đ s a đ i, b sung, h y b , thay th m t ho c m t s quy đ nh c a t ng văn b n đó. Các đi u lu t riêng này đư c s p x p theo th t th i gian ban hành các văn b n này và đư c b c c theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 38 c a Quy ch này. 2. Tùy theo n i dung s a đ i, b sung c a t ng văn b n, d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u c a m t s văn b n có th đư c thi t k thêm các đi u theo quy đ nh t i kho n 2 và kho n 3 Đi u 38 c a Quy ch này. Đi u 39. Cách đánh s th t c a đi u, kho n d ki n b sung Cách đánh s th t c a đi u, kho n d ki n b sung đư c th c hi n như sau: a) Căn c vào n i dung d ki n b sung đ xác đ nh v trí c a đi u, kho n b sung trong văn b n hi n hành; b) Đánh s th t c a đi u, kho n này b ng cách ghi kèm ch cái theo b ng ch cái ti ng Vi t vào sau s ch đi u, kho n đ ng li n trư c đó. Đi u 40. Tr t t các đi u, kho n c a văn b n đư c s a đ i, b sung m t s đi u Vi c trình bày d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u không đư c làm thay đ i tr t t các đi u, kho n không b s a đ i, b sung, h y b , thay th c a văn b n hi n hành. Đi u 41. Áp d ng các quy đ nh v k thu t trình bày văn b n quy ph m pháp lu t Ngoài các quy đ nh t i Chương này, vi c trình bày d th o văn b n s a đ i, b sung m t s đi u còn ph i áp d ng các quy đ nh khác v k thu t trình bày d th o văn b n c a Quy ch này.
  8. Đi u 42. Trình bày d th o văn b n s a đ i 1. D th o văn b n s a đ i là d th o văn b n s a đ i cơ b n văn b n hi n hành. Vi c s a đ i đư c th c hi n tr c ti p vào t ng quy đ nh c th d ki n s a đ i c a văn b n hi n hành. 2. Vi c trình bày các n i dung d ki n s a đ i, b sung, h y b , thay th ph i đư c th hi n dư i hình th c so sánh v i các n i dung tương ng c a văn b n hi n hành. 3. Các quy đ nh d ki n s a đ i đư c trình bày theo các quy đ nh v k thu t trình bày d th o văn b n c a Quy ch này. Chương 8: K THU T H P NH T VĂN B N Đi u 43. K thu t h p nh t văn b n sau khi s a đ i, b sung m t s đi u 1. K thu t h p nh t văn b n sau khi s a đ i, b sung m t s đi u là cách th c ti n hành đưa các n i dung c a văn b n s a đ i, b sung m t s đi u vào văn b n đư c s a đ i, b sung m t s đi u. Quy đ nh b s a đ i, h y b , thay th c a văn b n đư c s a đ i, b sung m t s đi u đư c ghi l i cu i trang. 2. Vi c h p nh t văn b n sau khi s a đ i, b sung m t s đi u không đư c làm nh hư ng đ n n i dung và hi u l c c a các văn b n đư c h p nh t. Đi u 44. Chú thích trong văn b n sau khi h p nh t 1. Khi h p nh t, n i dung s a đ i, b sung ph i có chú thích cu i trang v tên c a văn b n s a đ i, b sung m t s đi u. 2. Khi h p nh t, ph i l p b ng chú thích ghi rõ các n i dung sau: a) Tên, s , ngày ban hành, ngày có hi u l c, v trí trong Công báo c a văn b n đư c s a đ i, b sung m t s đi u; b) Tên, s , ngày ban hành, ngày có hi u l c, v trí trong Công báo c a văn b n s a đ i, b sung m t s đi u. 3. B ng chú thích trong văn b n sau khi h p nh t đư c trình bày gi a theo chi u ngang, phía dư i ph n tên g i c a văn b n, trang đ u tiên c a văn b n. Đi u 45. Tr t t đi u, kho n khi h p nh t 1. S th t các đi u, kho n không b s a đ i, b sung c a văn b n đư c s a đ i, b sung m t s đi u đư c gi nguyên. 2. Trong trư ng h p có các đi u, kho n m i đư c b sung thì th t các đi u, kho n này đư c s p x p theo quy đ nh c a văn b n s a đ i, b sung m t s đi u. 3. Trong trư ng h p có đi u, kho n c a văn b n đư c s a đ i, b sung m t s đi u b h y b thì s th t c a đi u, kho n này v n gi nguyên và ph n n i dung đư c thay th b ng c m t “đã b h y b ” ho c “đã b bãi b ”. Đi u 46. Trách nhi m h p nh t Văn phòng Qu c h i ch trì ph i h p v i Ban Công tác l p pháp c a y ban thư ng v Qu c h i th c hi n k thu t h p nh t văn b n sau khi lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i đư c s a đ i, b sung m t s đi u và ch u trách nhi m v tính chính xác c a văn b n sau khi h p nh t. Chương 9: KH GI Y, Đ NH L , PHÔNG CH , ĐÁNH S TRANG D TH O VĂN B N Đi u 47. Kh gi y B n g c văn b n lu t, pháp l nh, ngh quy t trình ký đư c trình bày trên gi y tr ng, kh A4 có kích thư c chi u r ng là 210 mi-li-mét (mm) và kích thư c chi u dài là 297 mi-li-mét (mm). Các kích thư c này đư c phép sai s 0,2 mi-li-mét (mm). Đi u 48. Đ nh l trang văn b n
  9. 1. Trang văn b n có kh l như sau: a) L trên: 25 mi-li-mét (mm); b) L dư i: 20 mi-li-mét (mm); c) L trái: 35 mi-li-mét (mm); d) L ph i: 20 mi-li-mét (mm). 2. Các kích thư c đư c quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này đư c phép sai s 5 mi-li-mét (mm). Đi u 49. Phông ch Phông ch c a d th o văn b n ph i là phông ch c a b mã ký t ch Vi t (phông ch ti ng Vi t Unicode) theo tiêu chu n Vi t Nam TCVN6909: 2001. Đi u 50. Đánh s trang d th o văn b n Trang c a d th o văn b n g m nhi u trang đư c đánh s th t b ng s R p liên t c t trang th hai đ n trang cu i c a văn b n, gi a theo chi u ngang trong ph n l trên c a văn b n. Chương 10: QU N LÝ, C P NH T VÀ XU T B N VĂN B N Đi u 51. Qu n lý và c p nh t văn b n Văn phòng Qu c h i có trách nhi m ghi s , qu n lý và c p nh t các văn b n lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i. Đi u 52. Xu t b n văn b n Văn phòng Qu c h i có trách nhi m cung c p văn b n lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i, văn b n sau khi h p nh t khi có yêu c u c a Nhà xu t b n có th m quy n. Khi xu t b n, Nhà xu t b n b o đ m tính chính xác c a các văn b n do Văn phòng Qu c h i cung c p./. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH T CH Nguy n Phú Tr ng
  10. PH L C 11 M U TRÌNH BÀY VĂN B N LU T/B LU T SAU KHI H P NH T LU T/B LU T … (gi nguyên tên g i c a lu t/b lu t đư c sđ, bs m t s đi u) Ngày có hi u Tên văn b n S Ngày thông qua Công báo l c - Tên văn b n lu t/b lu t đư c s a … … … … đ i, b sung m t s đi u - Tên g i c a văn b n lu t s a đ i, … … … … b sung m t s đi u … … … … …
Đồng bộ tài khoản