Nghị quyết số 114/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
45
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 114/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 114/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khoá XIV - kỳ họp thứ 15 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 114/NQ-HĐND

 1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH HOÀ BÌNH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 114/NQ-H ND Hòa Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V VI C THÔNG QUA B NG GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN T NH NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN T NH HOÀ BÌNH KHOÁ XIV - KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai s 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá t; Thông tư s 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá t; Căn c Ngh nh s 123/N -CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá t; Sau khi xem xét T trình s 2016 /TTr-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Hoà Bình v vi c ban hành B ng giá các lo i t trên a bàn t nh Hoà Bình năm 2009; Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t và ngân sách H i ng nhân dân t nh; ý ki n th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua B ng giá các lo i t năm 2009 trên a bàn t nh Hoà Bình theo như T trình s 2016/TTr-UBND ngày 02/12/2008 do U ban nhân dân t nh trình. (Có B ng giá các lo i t kèm theo) i u 2. Giá t khu v c giáp ranh v i các t nh, giao U ban nhân dân t nh xác nh c th , th ng nh t v i Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh trư c khi quy t nh. i u 3. H i ng nhân dân t nh giao: - U ban nhân dân t nh quy t nh, t ch c th c hi n và công b công khai B ng giá các lo i t năm 2009 theo úng quy nh c a Lu t t ai. - Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh, các Ban H i ng nhân dân t nh, i bi u H i ng nhân dân t nh giám sát th c hi n Ngh quy t này.
 2. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh Hoà Bình khoá XIV, kỳ h p th 15 thông qua. /. CH TNCH Hoàng Vi t Cư ng B NG GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN T NH HÒA BÌNH NĂM 2009 (Kèm theo Ngh quy t s 114 /NQ-H ND ngày 10/12/2008 c a H ND t nh Hoà Bình) Ph n I NGUYÊN T C CHUNG XÁC NNH GIÁ T I. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ T: Theo phương pháp so sánh tr c ti p, căn c k t qu i u tra giá chuy n như ng quy n s d ng các lo i t trên a bàn t nh Hòa Bình năm 2008 xây d ng giá t năm 2009. II. NGUYÊN T C: 1. Giá nhóm t phi Nông nghi p: G m t và t SXKD phi nông nghi p. a) Phư ng, Th tr n: Căn c vào kh năng sinh l i, i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t kinh doanh, d ch v du l ch và kho ng cách t i trung tâm thành ph , Th tr n, các ư ng ph trong thành ph , Th tr n ư c chia thành các lo i ư ng ph . M i lo i ư ng ph ư c chia làm 4 v trí: V trí 1 c a lô t có m t ti n giáp v i tr c ư ng c a ư ng ph ó, V trí 2, 3, 4 là các v trí ti p theo c a v trí 1. b) t khu v c nông thôn: Căn c vào kh năng sinh l i, i u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t kinh doanh, d ch v du l ch, i u ki n xã h i, chia các xã có cùng i u ki n (Trong t ng huy n, thành ph ) thành các nhóm xã.
 3. V trí c a t ng lo i t trong m i nhóm xã ư c chia thành 3 khu v c thu c a gi i hành chính c p xã ó: Khu v c 1: Các khu t có m t ti n ti p giáp v i tr c ư ng giao thông chính n m t i trung tâm xã ho c c m xã (G n UBND, trư ng h c, ch , tr m xá); g n khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu Công nghi p; ho c g n u m i giao thông ho c g n các ch c m xã. Khu v c 2: Các khu t n m ven các tr c ư ng giao thông liên thôn, ti p giáp v i khu v c trung tâm xã, c m xã, khu Thương m i Du l ch, khu ch xu t. Khu v c 3: Là nh ng khu t còn l i trên a bàn xã. M i khu v c c a m t xã ư c phân thành 4 v trí theo nguyên t c: v trí s 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có i u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, g n tr c giao thông chính nh t, các v trí s 2 tr i có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. U ban nhân dân các huy n, thành ph xác nh m c gi i c th c a t ng khu v c, t ng v trí trong các xã. 2. Giá nhóm t nông nghi p: - Căn c vào v trí a lý, các i u ki n v s n xu t, i u ki n v giao thông nhóm các xã có i u ki n tương i gi ng nhau vào m t vùng; C th phân các Xã, Phư ng, Th tr n trên a bàn toàn t nh thành 4 vùng: + Vùng 1: G m các Phư ng, Th tr n và các xã có Qu c l i qua (Không bao g m các xã vùng cao m t dân s th p); + Vùng 2: G m các xã có t nh l , ho c ư ng liên huy n, i qua và m t dân s m c trung bình (Không bao g m các xã vùng cao) + Vùng 3: Các xã có ư ng liên xã i qua, k c c các xã có m t dân s th p, các xã không thu n ti n v giao thông (Không bao g m các xã vùng cao) + Vùng 4: Các xã còn l i. (Không nh t thi t các huy n ph i phân các Xã, Th tr n thu c a gi i hành chính c a mình thành 4 vùng). - i v i t tr ng cây hàng năm căn c vào y u t ch t t, a hình, khí h u, th i ti t và i u ki n tư i tiêu trong m i vùng phân thành 3 v trí giá khác nhau: + V trí 1: t tr ng cây hàng năm i v i các th a t c y ư c hai v lúa trong năm. + V trí 2: t tr ng cây hàng năm i v i các th a t c y ư c m t v lúa trong năm.
 4. + V trí 3: t tr ng cây hàng năm i v i các th a t còn l i ( t tr ng m u, t gò i) - i v i t tr ng cây lâu năm, t nuôi tr ng thu s n: Quy nh m i vùng m t giá không phân v trí. - i v i t r ng s n xu t căn c kho ng cách t nơi s n xu t t i nơi tiêu th , phân t r ng s n xu t làm 2 v trí cho t ng vùng c th : + V trí 1: Cho các th a t cách ư ng ô tô 500m tr l i; + V trí 2: Các th a t còn l i. - i v i t r ng phòng h , r ng c d ng không phân v trí cho t ng vùng và ư c xác nh b ng 70% giá t r ng s n xu t v trí 1 c a vùng ó. - i v i các lo i t chưa xác nh m c ích s d ng (Bao g m t b ng chưa s d ng, t i núi chưa s d ng, núi á không có r ng cây) ư c xác nh b ng giá t li n k . Ph n II GIÁ T NÔNG NGHI P VÀ GIÁ T PHI NÔNG NGHI P I. THÀNH PH HÒA BÌNH 1. Nhóm t phi nông nghi p: a) Khu v c n i thành: ư c chia làm 20 lo i ư ng ph : - ư ng ph lo i 1: ư ng Cù Chính Lan g m: o n t ngã tư c u Hòa Bình n ngã tư giao nhau v i ư ng Lê L i (nhà Văn hoá Thành ph ). - ư ng ph lo i 2: o n ư ng t ngã tư giao nhau gi a ư ng Cù Chính Lan và ư ng Lê L i (Nhà Văn hoá) n ngã 3 giao nhau c a ư ng An Dương Vương và ư ng Tr n Hưng o. - ư ng ph lo i 3 g m: + ư ng Cù Chính Lan: o n t ngã 4 c u Hòa Bình n ngã ba giao nhau v i ư ng Phan Huy Chú; + ư ng Chi Lăng: T ngã tư giao nhau v i ư ng Cù Chính Lan n ngã 3 giao nhau ư ng Tr n Hưng o; + ư ng inh Tiên Hoàng: T ngã tư giao nhau v i ư ng Lê Thánh Tông n c ng ch Tân Th nh; + ư ng t chân c u Hòa Bình (b trái) n ngã ba giao nhau v i ư ng Lê Thánh Tông; + ư ng Tr n Hưng o: T ngã ba ư ng Chi Lăng (Khách s n ng L i) n i m giao nhau v i ư ng An Dương Vương.
 5. - ư ng ph lo i 4 g m: + i l Th nh Lang t ngã tư giao nhau v i ư ng Lê Thánh Tông n ngã ba giao nhau v i ư ng vào khu t p th giáo viên trư ng Hoàng Văn Th ; + ư ng Tr n Hưng o: T ngã 3 giao nhau v i ư ng Chi Lăng n ngã ba giao nhau v i ư ng Tr n Qu c To n; + Các ư ng thu c phư ng Phương Lâm g m: ư ng Nguy n Trung Tr c; ư ng M c Th Bư i; ư ng i n Biên Ph ; ư ng Chu Văn An; ư ng Tr n Phú; ư ng ng Dung; ư ng Lê L i; ư ng Hoàng Di u; ư ng Ngô Quy n; ư ng Nguy n Hu ; ư ng Hai Bà Trưng. - ư ng ph lo i 5 g m: + ư ng An Dương Vương: o n t ngã 3 giao nhau v i ư ng Tr n Hưng o n ngã ba giao nhau v i ư ng lên T nh u ; o nt i thu s 3 n h t mép tư ng ngoài b n xe Chăm (Thu c phư ng Thái Bình); T ngã ba giao nhau v i ư ng Lý Thư ng Ki t n h t chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p ( i v phía d c Cun); + i l Th nh Lang: o n t ngã ba giao nhau v i ư ng vào khu t p th giáo viên trư ng Hoàng Văn th n ngã 3 giao nhau v i ư ng Tr n Quý Cáp; + ư ng Lê Thánh Tông: T ngã 4 giao nhau v i ư ng Nguy n Văn Tr i n ngã 4 giao nhau v i ư ng Th nh Lang; + ư ng Cù Chính Lan: T i m giao nhau v i ư ng Phan Huy Chú n c u Tr ng. - ư ng ph lo i 6 g m: + ư ng An Dương Vương: o n t ngã ba giao nhau v i ư ng lên c ng T nh u nh t a ph n phư ng Phương Lâm; + ư ng Trang Nghiêm; ư ng Tô Hi n Thành; ư ng Tăng B t H ; ư ng An Hòa; ư ng Lê H ng Phong; ư ng Cao Bá Quát; ư ng Tr n Quang Kh i; ư ng Huỳnh Thúc Kháng; ư ng Tr n Bình Tr ng; ư ng Ngô Th Nh m; ư ng Nguy n Du; ư ng Nguy n Vi t Xuân; Ph Tr n Nguyên Hãn; ư ng Ngô S Liên; ư ng Phan Chu Trinh; ư ng Tri u Quang Ph c; ư ng Lý T Tr ng; ư ng Y t Kiêu; ư ng Lê Quý ôn; ư ng ng Nhân. - ư ng ph lo i 7 g m: + ư ng Hoàng Văn Th : t ngã ba giao nhau v i ư ng Hòa Bình n ngã tư giao nhau v i i l Th nh Lang; + ư ng Lê Thánh Tông: T ngã 4 giao nhau v i ư ng Th nh Lang (Bưu i n 500 s ) n giao nhau v i ư ng Lý Nam ; ư ng Phan B i Châu; + o n t c ng ch Tân Th nh (ngã ba giao nhau v i ư ng inh Tiên Hoàng) n giáp v i chân tà luy u c u Hòa Bình phía b trái; + ư ng Tr n Hưng o: T ngã ba giao nhau v i ư ng Tr n Qu c To n n i m ngã 3 giao nhau v i ê Quỳnh Lâm;
 6. + ư ng Phùng Hưng: T ngã 3 giao nhau v i ư ng Hòa Bình n ngã 3 giao nhau ư ng Bà à. - ư ng ph lo i 8 g m: + ư ng Hòa Bình: o n t ngã 3 giao nhau v i ư ng Phùng Hưng n ngã ba giao nhau v i ư ng H u Ngh (c ng khu Chuyên gia); + ư ng Lý Thư ng Ki t: T ngã 3 Mát n ngã 3 giao nhau v i ư ng Võ Th Sáu; + ư ng Cù Chính Lan: o n t c u Tr ng n i m ti p giáp v i huy n Kỳ Sơn; + Khu dân cư phư ng Th nh Lang t lô t s 67 n lô 70; t lô 187 n lô 191 (M t c t ư ng 27 m); + ư ng Lý Nam . - ư ng ph lo i 9 g m: + Các ư ng ph thu c phư ng Phương Lâm và Các ư ng còn l i có m t ư ng r ng trên 4m (thu c phư ng Phương Lâm); + Các ư ng ph thu c các phư ng còn l i: ư ng An Dương Vương: T mép ngoài tư ng b n xe Chăm n i m ti p giáp phư ng Phương Lâm; o n t Ngân hàng Nông nghi p n nga ba giao nhau v i ư ng 435; ư ng Hoàng Văn Th : o n t ngã tư giao nhau v i ư ng Th nh Lang n b n ò Th nh Minh; ư ng H u Ngh ; ư ng Lê Thánh Tông: t ngã 4 giao nhau v i ư ng Nguy n Văn Tr i n ngã ba giao nhau v i ư ng Hòa Bình; Các ư ng n i b khu quy ho ch dân cư khu 4,9 ha; + Ph n còn l i ư ng Phùng Hưng: t i m giáp nhau gi a ư ng Bà à và ư ng Phùng Hưng n i m giáp nhau gi a ư ng Phùng Hưng và i l Th nh Lang; + Khu dân cư phư ng Th nh Lang t lô t s 192 n lô 202; t lô 124 n lô 175; t lô 203 n lô 211 (M t c t ư ng 22,5 m); + ư ng Tr n Hưng o: o n t ngã ba giao nhau v i ê Quỳnh Lâm n ngã ba giao nhau v i ư ng Cù Chính Lan. - ư ng ph lo i 10 g m: + ư ng vào ơn v 565; + ư ng Lê Thánh Tông: T ngã 4 giao nhau v i ư ng Nguy n Văn Tr i (Khu nghi n sàng) n ngã ba giao nhau v i ư ng Hòa Bình;
 7. + ư ng Nguy n Văn Tr i; + ư ng L c Long Quân (Thu c phư ng Tân th nh); + ư ng M c ĩnh Chi (Thu c phư ng Tân th nh); + ư ng inh Tiên Hoàng: T c ng ch Tân Th nh n c u úng cũ (Thu c phư ng Tân th nh); + ư ng quy ho ch n i b d án nhà li n k sông à 7 (Thu c phư ng Tân Th nh); + ư ng vào khu dân cư t 23, t 14, t ti p giáp i l Th nh lang n i m ti p giáp v i ư ng Hoàng Văn Th (thu c phư ng Tân th nh ); + ư ng Bà Tri u; + ư ng Võ Th Sáu; + Các ư ng thu c phư ng ng Ti n: ư ng Tr n Qu c To n; ư ng vào Trung Tâm gi ng v t nuôi (Thú y); ư ng B Văn àn (Vào khu C ng L c cũ); ư ng Phan Huy Chú; ư ng Nguy n Thái H c; ư ng Nguy n Khuy n; ư ng Phan ình Phùng; ư ng Phan K Bính; ư ng Nguy n B nh Khiêm; ư ng Ông ích Khiêm; ư ng Tr n Nh t Du t; Ph Kim ng; ư ng Nguy n Trãi; Ph Nguy n Tri Phương (Khu T p th B nh vi n); ư ng T ng Khiêm; ư ng Nguy n Công Tr và các ư ng còn l i có m t ư ng r ng trên 4m; + ư ng Cun: T c u Chăm+ u ư ng 435 n a ph n phư ng Thái Bình (giáp danh Phư ng Chăm Mát); + ư ng ra c ng Qu l c: T ngã 3 giao nhau gi a ư ng i l Th nh Lang v i ư ng Tr n Quý Cáp n c ng Qu l c (thu c phư ng Th nh Lang); + ư ng vào khu t p th giáo viên (t 4, thu c phư ng Th nh Lang); + Khu dân cư phư ng Th nh Lang t lô t s 01 n lô 05; lô 71 và các lô ti p giáp v i ư ng m t c t 10,5m tr lên (T lô 56; lô 123; lô 56 n lô 66; lô 176 n lô 186); + Các ư ng còn l i có b r ng m t ư ng trên 2,5m n 4m, (Thu c phư ng Phương Lâm). - ư ng ph lo i 11 g m: + ư ng à Giang thu c a ph n phư ng Phương Lâm; + ư ng Nguy n Vi t Xuân (Thu c phư ng Phương Lâm); + ư ng An Dương Vương: o n t c u Chăm n Km 1 (thu c phư ng Thái Bình) nh t a ph n phư ng Chăm Mát giáp a ph n huy n Cao Phong; + ư ng Hòa Bình: T ngã ba giao nhau v i ư ng H u Ngh (c ng Chuyên gia) n ngã 3 giao nhau ư ng Âu cơ; + ư ng vào các ti u khu có m t ư ng t 4m tr lên (Thu c phư ng Tân Th nh);
 8. + ư ng L c Long Quân: ư ng quy ho ch n m sau khu nhà 5 t ng (Thu c a ph n phư ng Tân Th nh); + ư ng Minh Khai (thu c phư ng ng ti n); + Các ư ng còn l i có b r ng m t ư ng trên 1,5m n 2,5m (Thu c phư ng Phương Lâm); + Các ư ng còn l i có b r ng m t ư ng trên 4m ( ư ng ra khu Thu s n), (Thu c phư ng Phương Lâm); + Các ư ng còn l i có m t ư ng r ng trên 2,5m n 4m (Thu c phư ng ng Ti n); + ư ng Tr n Quý Cáp: T ngã ba giao nhau v i i l Th nh Lang n ngã ba giao nhau v i ư ng c Ng ; + ư ng c Ng , t i m giao nhau v i ư ng Phùng Hưng n ư ng Tr n Quý Cáp (thu c phư ng Tân Hòa); + ư ng Hòa Bình: o n t ngã 3 giao nhau v i ư ng Phùng Hưng n xư ng cưa cũ (Thu c phư ng Tân Hòa); + Các lô t còn l i trong khu quy ho ch dân cư m i phư ng Th nh Lang và khu nhà ô th li n k t i d án Sông à 12 thu c phư ng Th nh Lang và phư ng Tân Hoà. - ư ng ph lo i 12 g m: + ư ng Bà à (C nh ch , thu c phư ng H u ngh ); ư ng Nguy n Bi u (Thu c phư ng H u ngh ); + ư ng t 8 có m t c t r ng trên 6m thu c phư ng Tân Hòa; ư ng Lý Thái T (Lên khu ông L nh); + Các ư ng còn l i có m t r ng trên 4m (thu c phư ng Tân Hòa); + ư ng dân sinh quanh chân i phía c u en tr xu ng (Thu c phư ng ng T n ). - ư ng ph lo i 13 g m: + ư ng Lê i Hành (Lên c ng 3 c p): T ngã ba giao nhau v i ư ng An Dương Vương n lý trình QL6+500m, Thu c phư ng Thái Bình; + ư ng ra ê Quỳnh Lâm t ngã ba giao nhau v i ư ng An Dương Vương nh t a ph n phư ng Thái Bình; + ư ng Th nh Minh (Thu c phư ng Th nh Lang); + Ph Vĩnh i u; + ư ng 1a, 1b (T 9, 10 n h p tác xã Th nh Lang, thu c phư ng Th nh Lang); + ư ng Tr n Nhân Tông;
 9. + ư ng a2, a3, a4 (Thu c t 11, 12 ,13, thu c phư ng Th nh Lang); + ư ng ven m Th nh Lang ( ư ng a2, a3, a4); + ư ng Ph m H ng Thái (Xóm C1+C2, thu c phư ng H u Ngh ); + ư ng Bùi Th Xuân (Thu c phư ng H u Ngh ); + ư ng Mai Thúc Loan (Qua tr s h p tác xã Dè); + ư ng không tên có m t ư ng r ng trên 4m (Thu c phư ng H u Ngh ); + ư ng Âu cơ (Thu c phư ng Tân Th nh); + ư ng không tên có m t ư ng t 4m tr lên (Thu c phư ng Th nh Lang); + Các ư ng còn l i vào các ti u khu có m t ư ng r ng trên 2,5m n 3,9m (Thu c phư ng Tân th nh); + Các ư ng còn l i có m t ư ng r ng trên 1,5m n 2,5m (Thu c phư ng ng Ti n); + Các ư ng ti u khu t 10 (Thu c phư ng Tân Hòa); + ư ng Qu c l 6 m i thu c phư ng ng Ti n; + Các ư ng còn l i có m t r ng trên 2,5m n 4m Thu c phư ng Tân Hòa (tr ư ng dân cư thu c t 15,16,17); + ư ng Nguy n ình Chi u (thu c phư ng ng ti n); + Ph Tây Ti n: Quanh b n xe cũ có m t c t r ng trên 4m (Thu c phư ng ng Ti n); + ư ng Tôn Th t Thuy t: Vào d c Can t i m ti p ư ng QL 6 n c u Can vào 100m (Thu c phư ng ng Ti n). - ư ng ph lo i 14 g m: + ư ng xu ng trư ng M u giáo kh i 1 (Thu c phư ng Phương Lâm); + ư ng t Công ty Thương M i lên Th i cũ. (Thu c phư ng Phương Lâm); + Các ư ng còn l i có b r ng m t ư ng t 1,5m tr xu ng thu c phư ng Phương Lâm. - ư ng ph lo i 15 g m: + ư ng 435: T Km 00 n Km 1+650 (Thu c phư ng Thái Bình); + Các ư ng còn l i có m t ư ng r ng trên 2,5m n 3,9m (Thu c phư ng Th nh Lang); + Các ư ng còn l i có m t ư ng r ng trên 2,5m n 4m (Thu c phư ng H u Ngh ). - ư ng ph lo i 16 g m: + ư ng An Dương Vương: T Km 1 n Km 3,5 (Thu c phư ng Thái Bình);
 10. + ư ng Lê i Hành lên c ng 3 c p: T i m Km0+500m nh t a ph n phư ng Thái Bình; + Các ư ng còn l i có m t ư ng r ng trên 1,5m n 2,4m (Thu c a ph n phư ng Th nh Lang, phư ng H u Ngh , phư ng Tân Hòa); + Các ư ng còn l i vào các ti u khu có m t ư ng r ng trên 1,5m n 2,4m (Thu c phư ng Tân th nh); + Các ư ng còn l i có m t ư ng r ng dư i 1,5m (Thu c phư ng ng Ti n); + ư ng Tr n Quý Cáp: T ngã ba giao nhau v i ư ng c Ng n ngã ba giao nhau v i ư ng Hòa Bình; + ư ng 434: T ngã tư giao nhau v i ư ng Hòa Bình (Xư ng cưa cũ) n giáp xã Yên Mông; + ư ng Qu c l 6 m i thu c phư ng Chăm Mát; + Các ư ng ngang n i v i ư ng Nguy n ình Chi u và ư ng Qu c l 6 m i có r ng m t ư ng trên 2,5m thu c phư ng ng Ti n. - ư ng ph lo i 17 g m: + Các ư ng không tên ti p giáp v i ư ng Hòa Bình ( ư ng Chuyên gia) n giao nhau v i ư ng Lê Thánh Tông có m t ư ng r ng trên 4m; + Các ư ng còn l i vào các ti u khu có m t ư ng r ng dư i 1,5m (thu c phư ng Tân Th nh). - ư ng ph lo i 18 g m: + ư ng thu c khu dân cư trên i và dư i chân it t 1 n t 5b ( Phư ng Phương lâm); + Các ư ng còn l i vào các ti u khu có chi u r ng m t ư ng dư i 1,5m (Thu c phư ng H u Ngh ). - ư ng ph lo i 19 g m: + Ph Lương Ng c Quy n (Sau ch Thái Bình); + ư ng Nguy n Tuân (Xóm Chăm); + ư ng 435: T Km 1+650 n Km 3+500 (Thu c phư ng Thái Bình); + Khu Dân cư n m phía sau tr c ư ng vào ngã 3 Mát (Không ti p giáp tr c ư ng, t 5, thu c phư ng Thái Bình ); + Khu dân cư n m phía sau tr c ư ng An Dương Vương thu c t : 6, 15, 4, 3, 2, 1, 16, t ch Thái Bình n giáp danh khu dân cư phư ng Phương Lâm, thu c phư ng Thái Bình; + ư ng dân cư thu c t 15, 16, 17(Thu c phư ng Tân Hòa); + Các ư ng còn l i có m t r ng dư i 1,5m (Thu c phư ng Tân Hòa, phư ng Th nh Lang); + Các ư ng ngang n i v i ư ng Nguy n ình Chi u và ư ng Qu c l 6 m i có r ng m t
 11. ư ng t 2,5m tr xu ng thu c phư ng ng Ti n; - Các ư ng thu c phư ng Chăm Mát: + ư ng Hoàng Hoa Thám; Ph ào Duy T (C nh UBND phư ng Chăm Mát); ư ng H Xuân Hương (Qua t 17); ư ng Lý Thái Tông; ư ng Lê Lai; ư ng Lương Th Vinh (Qua trư ng Cù Chính Lan); ư ng Phan ình Giót (vào trư ng B n); ư ng Lê Văn Tám (Vào oàn i u tra r ng); + Các ư ng còn l i thu c phư ng Chăm mát (Tr các ư ng ti u khu 2, 3, 4, 5, ven chân i, thu c phư ng Chăm mát); + ư ng Tôn Th t Thuy t: Vào d c Can i m ti p t c u Can tr vào (Thu c phư ng ng Ti n). - ư ng ph lo i 20 g m: + Khu dân cư n m phía sau tr c ư ng An Dương Vương (không ti p giáp tr c ư ng An Dương Vương), g m t 7, 14, thu c phư ng Thái Bình); + Khu dân cư n m sau ư ng 435 (Không ti p giáp tr c ư ng, g m t 9, 10, 11 , 12, xóm Khuôi, thu c phư ng Thái Bình); + Khu Dân cư n m phía sau ư ng An Dương Vương ư ng i lên Cun (không ti p giáp tr c ư ng, g m t 8, thu c phư ng Thái Bình); + Các ư ng ti u khu 2, 3, 4, 5 (Ven chân i, thu c phư ng Chăm mát). Bi u s 1a: B ng giá t phi Nông nghi p thành ph Hòa Bình. ơn v tính: 1.000 ng/m2 t t SXKD phi Nông nghi p TT N i dung V trí V trí V trí V trí V trí V trí V trí V trí 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ư ng ph lo i 1 11.000 7.200 5.850 3.600 6.300 5.040 4.095 2.520 2 ư ng ph lo i 2 9.000 6.000 4.875 3.000 5.250 4.200 3.413 2.100 3 ư ng ph lo i 3 7.500 5.600 4.550 2.800 4.900 3.920 3.185 1.960 4 ư ng ph lo i 4 5.500 4.400 3.575 2.200 3.850 3.080 2.503 1.540 5 ư ng ph lo i 5 4.500 3.600 2.925 1.800 3.150 2.520 2.048 1.260 6 ư ng ph lo i 6 4.300 3.440 2.795 1.720 3.010 2.408 1.957 1.204 7 ư ng ph lo i 7 4.000 3.200 2.600 1.600 2.800 2.240 1.820 1.120 8 ư ng ph lo i 8 3.500 2.800 2.275 1.400 2.450 1.960 1.593 980 9 ư ng ph lo i 9 3.000 2.400 1.950 1.200 2.100 1.680 1.365 840 ư ng ph lo i 10 10 2.500 2.000 1.625 1.000 1.750 1.400 1.138 700
 12. ư ng ph lo i 11 11 2.000 1.600 1.300 800 1.400 1.120 910 560 ư ng ph lo i 12 12 1.700 1.360 1.105 680 1.190 952 774 476 ư ng ph lo i 13 13 1.500 1.200 975 600 1.050 840 683 420 ư ng ph lo i 14 14 1.400 1.120 910 560 980 784 637 392 ư ng ph lo i 15 15 1.200 960 780 480 840 672 546 336 ư ng ph lo i 16 16 1.000 800 650 400 700 560 455 280 ư ng ph lo i 17 17 800 640 520 320 560 448 364 224 ư ng ph lo i 18 18 600 480 390 240 420 336 273 168 ư ng ph lo i 19 19 500 400 325 200 350 280 228 140 ư ng ph lo i 20 20 300 240 195 120 210 168 137 84 b) Khu v c ngo i thành: - Khu ven n i thành ư c phân theo nhóm: + Nhóm 1: Xã S Ngòi. + Nhóm 2: Xã Dân Ch . + Nhóm 4: Xã Th ng Nh t. - Các xã: + Nhóm 1: Xã S Ngòi. + Nhóm 2: Xã Dân Ch . + Nhóm 3: Xã Hòa Bình. + Nhóm 4: Xã Th ng Nh t. + Nhóm 5: Xã Thái Th nh. + Nhóm 6: Xã Yên Mông.
 13. - B ng giá t: Bi u s 1b. 2- Nhóm t nông nghi p: a) Phân vùng: - Vùng 1: G m các phư ng trong n i thành, các xã: S Ngòi, Dân Ch , Th ng Nh t, Hòa Bình, Yên Mông. - Vùng 3: Xã Thái Th nh. b) Giá t: - Giá t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá t tr ng cây lâu năm, giá t nuôi tr ng thu s n: Bi u s 2. - Giá t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá t r ng phòng h , r ng c d ng: Bi u s 4. II. HUY N TÂN L C 1. Nhóm t phi nông nghi p: a) Khu v c Th tr n Mư ng Kh n: - Phân lo i ư ng ph : ư c chia làm 6 lo i ư ng ph . + ư ng ph lo i 1: . Qu c l 6A t Km 102+30 (B c tròn ngã ba) n Km 103+500 (C u I); . Qu c l 12B t Km 94+60 (B c tròn ngã ba) n Km 93+700 ( ư ng r vào khu 2 c nh nhà ông Hùng). + ư ng ph lo i 2: . Qu c l 6A t Km 102+500 (C u I) n Km 103+170 (Ti p giáp xã Quy H u) và t Km 102+30 (Ngã ba b c tròn) n Km 101+650 (Ti p giáp xã Quy H u i Hòa Bình) ; . Tuy n Qu c l 12B t Km 93+700 ( ư ng r vào khu 2 c nh nhà ông Hùng) n Km 92+880 (C u Tân nh c nh nhà ông D n hư ng i L c Sơn). + ư ng ph lo i 3: Qu c l 12B t Km 92+880 (C u Tân nh) n Km 92+500 (Giáp t xã Mãn c hư ng i L c Sơn). + ư ng ph lo i 4:
 14. . Tuy n ư ng nh a r t Qu c l 12B i khu 7 o n t Km 0 (Ngã ba c nh Ban ch huy quân s ) n Km 0+200 (H t chi nhánh Thu nông); . Tuy n ư ng nh a r t Qu c l 6A i khu 7 t Km 1+500 (C nh nhà ông Thu - khu 6) n Km 1+700 (Ngã ba c nh tr m bi n áp khu 6) + ư ng ph lo i 5: . Tuy n ư ng nh a t Km 0+200 (H t chi nhánh Thu nông) n Km 1+500 (C nh nhà ông Thu - khu 6); . ư ng i Tân H ng t ngã ba v i ư ng 6 h t c u Tân H ng; . ư ng i trung tâm giáo d c thư ng xuyên t ngã ba ư ng 6 (C nh nhà ông Bình) n c ng nư c qua ư ng (C nh nhà ông Tr ng - Khu 6); . ư ng i ơn v D743 t ngã ba v i Qu c l 12B (Nhà ông Th ng - Khu IB) n ngã ba ư ng ư ng r xu ng khu 1A (H t t nhà ông Lê Minh - Khu 2). . Các ư ng xương cá r t qu c l 12B và qu c l 6 vào các khu dân cư sâu 100m tính t ch gi i xây d ng c a ư ng qu c l ó (Có chi u r ng t 2,5 m n dư i 3,5 m). + ư ng ph lo i 6: Các ư ng xương cá còn l i. Bi u s 2a: Giá t phi Nông nghi p Th tr n Mư ng Kh n ơn v tính: 1.000 ng/m2 t t SXKD Phi nông nghi p STT ư ng ph V trí V trí V trí V trí V trí V trí v trí 1 V trí 2 1 2 3 4 3 4 1 ư ng ph lo i 1 1.500 960 800 480 1050 672 546 336 2 ư ng ph lo i 2 1100 720 600 360 700 504 410 252 3 ư ng ph lo i 3 700 560 455 280 490 392 319 196 4 ư ng ph lo i 4 400 320 260 160 280 224 182 112 5 ư ng ph lo i 5 200 160 130 80 140 112 91 56 6 ư ng ph lo i 6 100 80 65 40 70 56 46 28 b) Các xã huy n Tân L c: - Phân nhóm xã: ư c chia thành 5 nhóm xã: + Nhóm 1: G m các xã: Quy H u, Mãn c, T Nê, Phong Phú. + Nhóm 2: Xã Thanh H i, ông Lai, Ng c M , Tuân L , Phú Cư ng
 15. + Nhóm 3: Xã ch Giáo, M Hòa, Quy M + Nhóm 4: Xã Lũng Vân, L Sơn, Gia Mô, Do Nhân, Trung Hòa. + Nhóm 5: Xã Quy t Chi n, Ng Luông, Nam Sơn, B c Sơn, Ngòi Hoa, Phú Vinh. - B ng giá t: Bi u s 2b. 2. Nhóm t nông nghi p: a) Phân vùng: - Vùng 1: G m th tr n Mư ng Kh n, các xã Quy H u, Mãn c, T Nê, Thanh H i, ông Lai, Ng c M , Phong Phú. - Vùng 2: G m các xã Tuân L , Quy M , Do Nhân, L Sơn, Gia Mô, ch Giáo, M Hòa. - Vùng 3: G m các xã Quy t Chi n, Phú Cư ng, Phú Vinh, Trung Hòa. - Vùng 4: G m các xã Ng Luông, Lũng Vân, B c Sơn, Nam Sơn, Ngòi Hoa. b) Giá t: - Giá t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá t tr ng cây lâu năm, giá t nuôi tr ng Thu s n: Bi u s 2. - Giá t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá t r ng phòng h , r ng c d ng: Bi u s 4. III. HUY N MAI CHÂU 1. Nhóm t phi nông nghi p: a) Khu v c Th tr n Mai Châu: - Phân lo i ư ng ph : ư c chia làm 7 lo i ư ng ph . + ư ng ph lo i 1: ư ng Qu c l 15A: T c u Tr ng (xóm Vãng) n h t khách s n Lodge. + ư ng ph lo i 2: G m : * Ti u khu 1: T sau s nhà 19 (Nhà ông Cháu TK2) qua trư ng THPT n h t s nhà 83 (Ông Thành) và t c ng ph Ngân hàng chính sách n h t s nhà 119 (Nhà bà Th m).
 16. * Ti u khu 3: T s nhà 73 (Ông Toàn Th m) n h t s nhà 85 (Ông D ng) và t sau nhà s 61 (Ông Bình Thoa) vào xóm Văn 200m. * Ti u khu 4: T nhà s 130 (Ông Chu Hoa khu ch ) n d c ư ng có r i v t li u c ng giáp Sân V n ng và các h giáp B n xe (Tr các h giáp bên ư ng Qu c l 15A). + ư ng ph lo i 3: G m *Qu c l 15A: T c u Tr ng xóm Vãng n giáp nghĩa a xóm Vãng: * Ti u khu 2: T sau phòng Tài chính - K ho ch n h t s nhà 168 (Bà Hoa) và t sau phòng Tài chính - K ho ch n h t s nhà 158 (Bà Dung Sinh). * Ti u khu 3: T sau nhà s 47 (Ông àn) n h t nhà s 13 (Ông M nh - Giáo d c) và t các ư ng nhánh Qu c l 15A vào xóm Chi ng S i n h t ư ng. xương cá th nh t song song v i ư ng Qu c l 15A. * Ti u khu 4: T sau nhà s 11 (Ông H i Nhân) n h t nhà s 93 (Bà Liên); T sau nhà s 79 (ông Tê Khiêm) n h t nhà s 77 (Ông Vinh); T sau nhà s 46 (Ông Xu t) n h t nhà s 40 (Ông Th o Liên); T sau nhà s 130 (Ông Hà Tuy t) n h t nhà s 142 (Ông Th m) và t sau nhà s 201 (Ông H i Hi n) n chân núi ư ng lên Hang Chi u. + ư ng ph lo i 4: G m: * Ti u khu 1: T nhà s 122 (Bà Liên) n giáp nhà s 14 (bà Thư); T nhà s 127 (Bà Th u) n giáp nhà s 163 (ông Quy n) và t sau nhà s 83 (Ông Thành) n h t Trung tâm giáo d c thư ng xuyên. * Ti u khu 2: T sau nhà s 08 (Ông Hưng Hoa) n h t nhà s 130 ( ư ng d c Mương sau. Bưu i n) * Ti u khu 3: T sau nhà s 85 (Ông D ng) n h t nhà s 95 (Ông Quán B ); T ư ng xương cá th nh t n ư ng xương cá th ba song song v i Qu c l 15A và t sau nhà s 78 (Ông nh - Giáo d c) n ư ng xương cá th ba song song v i Qu c l 15A. + ư ng ph lo i 5: G m : * Ti u khu 1: T nhà s 163 (Ông Quy n) n giáp su i Văn. * Ti u khu 2: T sau nhà s 180 (Ông Thuy t Lan) n giáp h C n. * Ti u khu 3: T sau nhà s 13 (Ông M nh - Giáo d c) n h t nhà s 21 (Ông Lân) và Hai bên ư ng xương cá có r i v t li u c ng còn l i trong xóm Chi ng S i. * Ti u khu 4: Hai bên ư ng xương cá có r i v t li u c ng còn l i c a Ti u khu IV.
 17. + ư ng ph lo i 6: Hai bên ư ng r i v t li u c ng xóm Vãng (T ư ng ngang s 1 song song v i Qu c l 15A; T u xóm Văn n nhà Văn hoá xóm Văn và tr c ư ng xương cá d i nh a xóm Poom C ng. + ư ng ph lo i 7: Các tr c ư ng còn l i thu c Th tr n. Bi u s 3a: B ng giá t phi Nông nghi p Th tr n Mai Châu ơn v tính: 1.000 ng/m2 t t SXKD Phi nông nghi p STT ư ng ph V trí V trí V trí V trí V trí V trí v trí 1 V trí 2 1 2 3 4 3 4 1 ư ng ph lo i 1 2.000 1.200 700 450 1.400 840 490 315 2 ư ng ph lo i 2 800 600 455 300 560 420 318 210 3 ư ng ph lo i 3 500 400 300 200 350 280 210 140 4 ư ng ph lo i 4 400 300 200 150 280 210 140 105 5 ư ng ph lo i 5 300 200 150 100 210 140 105 70 6 ư ng ph lo i 6 200 150 100 50 140 105 70 35 7 ư ng ph lo i 7 50 40 32 20 35 28 22 14 b) Các xã huy n Mai Châu: - Phân nhóm xã: ư c chia thành 4 nhóm xã: + Nhóm 1: G m các xã: Chi ng Châu, ng B ng, V n Mai, Tòng u. + Nhóm 2: Xã Xăm Khoè, Bao La, Tân Sơn, Mai H . + Nhóm 3: Xã Mai H ch, Pi ng V , Phúc S n, Pà Cò, Nà Phòn. + Nhóm 4: Xã Hang Kia, Tân Mai, Ba Khan, Thung Khe, Pù Bin, Noong Luông, Cun Pheo, Nà Mèo. - B ng giá t: Bi u s 3b. 2. Nhóm t nông nghi p: a) Phân vùng: - Vùng 1: G m Th tr n Mai Châu, xã Chi ng Châu, - Vùng 2: G m các xã ng B ng, Tòng u, Mai H , V n Mai, Mai H ch, Nà Phòn. - Vùng 3: G m các xã Tân Sơn, Nà Mèo, Thung Khe, Bao La, Piêng V , Xăm Khoè, Ba Khan.
 18. - Vùng 4: G m các xã Pù Bin, Pà Cò, Hang Kia, Noong Luông, Phúc S n, Cun Pheo, Tân Mai. b) Giá t: - Giá t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá t tr ng cây lâu năm, giá t nuôi tr ng Thu s n: Bi u s 2. - Giá t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá t r ng phòng h , r ng c d ng: Bi u s 4. IV. HUY N LƯƠNG SƠN 1. Nhóm t phi nông nghi p: a) Khu v c Th tr n Lương Sơn: - Phân lo i ư ng ph : ư c chia thành 07 lo i ư ng ph : + ư ng ph lo i 1: o n Qu c l 6A: T Km 39+880 (C u ng Bái) n Km 40+750 ( ư ng r vào ti u khu 7). + ư ng ph lo i 2: o n Qu c l 6A: T Km 38+900 ( ư ng r vào Trung oàn 36) n Km 39+880 và T Km 40+750 n KM 41+392 ( ư ng ti u khu 6 r xu ng Su i sang xã Tân Vinh). + ư ng ph lo i 3: Qu c l 6A: o n t Km 41+392 n Km 43+525 (H t a ph n Th tr n); t Km 37+10 n Km 38+900. + ư ng ph lo i 4: ư ng Trư ng Sơn A: T Km s 0 n Km 0+300 ( ư ng r vào Nhà máy Xi măng) và t qu c l 6A r vào các cơ quan ơn v : Nông trư ng C u Long n ngã 3 i mùng 8 tháng 3; n Trung tâm d y ngh ; n c ng ph Sân V n ng; n c ng trư ng Ph thông Trung h c chuyên ban; n c ng Xí nghi p Khai thác Công trình thu l i; i vào Ti u khu 8 n h t nhà s 103; n c ng B nh vi n a khoa huy n; n c ng Trung oàn 36. + ư ng ph lo i 5: . T qu c l 6A: r vào Ti u khu b y 400m; r vào ti u khu 9 nh t a ph n trư ng Ph thông Trung h c chuyên ban. . ư ng Trư ng sơn A t Km 0+300 n Km 1+390. . ư ng xóm M , t c ng Xí nghi p khai thác công trình thu l i n i m giao nhau v i Ti u khu 8. + ư ng ph lo i 6: Các tr c ư ng còn l i thu c th tr n, tr ư ng xóm Mòng, xóm ng Bái.
 19. + ư ng ph lo i 7: Các ư ng thu c xóm Mòng, xóm ng Bái. Bi u s 4a: Giá t phi Nông nghi p Th tr n Lương Sơn ơn v tính: 1.000 ng/m2 t t SXKD Phi nông nghi p STT ư ng ph V trí V trí V trí V trí V trí V trí v trí 1 V trí 2 1 2 3 4 3 4 1 ư ng ph lo i 1 5.000 4.000 3.000 2.000 3.500 2.800 2.100 1.400 2 ư ng ph lo i 2 3.000 2.400 1.800 1.200 2.100 1.680 1.260 840 3 ư ng ph lo i 3 2.000 1.600 1.200 800 1.400 1.120 840 560 4 ư ng ph lo i 4 1.500 1.200 900 600 1.050 840 630 420 5 ư ng ph lo i 5 800 640 480 320 560 448 336 224 6 ư ng ph lo i 6 300 240 180 120 210 168 126 84 7 ư ng ph lo i 7 150 120 90 60 105 84 63 42 b) Các xã thu c huy n Lương Sơn. - Phân nhóm xã: ư c chia thành 06 nhóm, g m các xã: + Nhóm 1: Xã Hòa Sơn, Xã Nhu n tr ch. + Nhóm 2: Xã Lâm Sơn, Tân Vinh. + Nhóm 3: Xã Thành L p, Trung Sơn. + Nhóm 4: Xã Yên Quang, Cư Yên. + Nhóm 5: Xã Liên Sơn, H p Hòa, Trư ng Sơn. + Nhóm 6: Xã Ti n Sơn, Cao Răm. - B ng giá t: Bi u s 4b. 2. Nhóm t nông nghi p: a) Phân vùng: - Vùng 1: G m Th tr n Lương Sơn, Xã: Lâm Sơn, Hòa Sơn, Tân Vinh, Nhu n Tr ch, Thành L p, Trung Sơn. - Vùng 2: G m các xã: Yên Quang, Trư ng Sơn, H p Hòa, Cư Yên, Liên Sơn. - Vùng 3: G m các xã: Ti n Sơn, Cao Răm.
 20. b) Giá t: - Giá t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá t tr ng cây lâu năm, giá t nuôi tr ng Thu s n: Bi u s 2. - Giá t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá t r ng phòng h , r ng c d ng: Bi u s 4. V. HUY N À B C 1. Nhóm t phi nông nghi p: a) Khu v c Th tr n Tu Lý. - Phân lo i ư ng ph : ư c chia làm 6 lo i ư ng ph . + ư ng ph lo i 1: (Tr c t nh l 433): T nhà ông c (D u) thôn Công nh t khuôn viên t nhà ông Phư ng, ti u khu Th ch Lý. + ư ng ph lo i 2: (Tr c t nh l 433): T nhà ông c (Hu n) D ch v NN n h t khuôn viên nhà ông Công ( ư ng i xã Toàn Sơn) và t giáp danh t nhà ông c (D u) thôn Công n h t nhà ông T nh (H ng). + ư ng ph lo i 3: Các v trí còn l i hai bên tr c ư ng 433 thu c a ph n Th tr n ; ( ư ng OXPAM); T ngã ba c ng B nh vi n n h t khuôn viên nhà ông T n B ng ( ư ng i xã Hào Lý) và t ngã ba ngõ vào nhà ông Công n h t gianh gi i t th tr n (Nhà ông B n); Hai bên ư ng t ngã ba Mu Công i Hi n Lương và t ngã ba Mu Công i xóm Riêng. + ư ng ph lo i 4: T ngã ba ch Xép i sân v n ng; và các ư ng xương cá trong n i Th tr n ( ư ng r ng t 3,5 m tr lên) + ư ng ph lo i 5: Các tr c ư ng xương cá thu c Th tr n m t ư ng t 2,5 m n 3,5 m (Phương ti n xe con, xe ba gác, xe c i ti n tr lên i ư c). - ư ng ph lo i 6: Các tr c ư ng còn l i thu c Th tr n. Bi u s 5a: B ng giá t phi Nông nghi p Th tr n à B c ơn v tính: 1.000 ng/m2 t t SXKD Phi nông nghi p STT ư ng ph V trí V trí V trí V trí V trí V trí v trí 1 V trí 2 1 2 3 4 3 4 1 ư ng ph lo i 1 1.200 655 525 330 840 458 367 231 2 ư ng ph lo i 2 900 500 395 220 630 350 277 154
Đồng bộ tài khoản