Nghị quyết số 12/1997/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/1997/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/1997/NQ-QH10 về nhiệm vụ năm 1998 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/1997/NQ-QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1997/NQ-QH10 Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 1997 NGHN QUY T V NHI M V NĂM 1998 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Sau khi xem xét báo cáo c a Chính ph , các cơ quan h u quan v vi c th c hi n nhi m v năm 1997; phương hư ng, nhi m v năm 1998 và ý ki n c a các i bi u Qu c h i; QUY T NGHN Qu c h i tán thành ánh giá tình hình năm 1997, phương hư ng, nhi m v năm 1998 v i các ch tiêu, gi i pháp ư c nêu trong các báo cáo c a Chính ph và các cơ quan h u quan, ng th i nh n m nh m t s v n sau ây: I- ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 1997 Năm 1997, n n kinh t nư c ta ti p t c phát tri n và t m c tăng trư ng khá cao, nh p siêu gi m, giá c n nh, nhi u s n phNm quan tr ng trong nông nghi p và công nghi p tăng hơn trư c; m t s chính sách xã h i ư c th c hi n có k t qu ; qu c phòng - an ninh ư c c ng c ; công tác b o v pháp lu t có nhi u c g ng; quan h i ngo i ti p t c ư c m r ng, v th qu c t c a nư c ta ư c nâng cao. Tuy nhiên, n n kinh t nư c ta v n ng trư c nhi u khó khăn, thách th c: hi u qu u tư th p, công ngh l c h u, ch t lư ng s n phNm kém, kh năng c nh tranh không cao, b i chi ngân sách l n, t c tăng trư ng công nghi p, thương m i, d ch v và xu t khNu ã ch m l i, s c mua c a xã h i tăng ch m. Công tác ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i, ch ng lãng phí, th c hành ti t ki m t k t qu th p. Tình hình vi ph m pháp lu t và t i ph m v n còn nghiêm tr ng. Ngoài ra, cơn bão s 5 ã gây thi t h i n ng n v ngư i và c a, cu c kh ng ho ng tài chính ti n t c a các nư c trong khu v c ã nh hư ng không nh n nư c ta. II- CÁC CH TIÊU CH Y U C A NĂM 1998 - T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng kho ng 9%; - Giá tr s n xu t nông nghi p tăng 4,6%-4,8%;
  2. - S n lư ng lương th c trên 31 tri u t n; - Giá tr s n xu t công nghi p tăng 13,5%; - Xu t khNu tăng 25-26%, nh p siêu không quá 20% m c xu t khNu; - M c l m phát dư i 7%; - Huy ng vào ngân sách nhà nư c kho ng 20% GDP, trong ó thu và phí kho ng 19% GDP; m c b i chi ngân sách 3,5%-4% GDP; -T c tăng dân s không quá 1,8%. III- CÁC NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH 1- Kinh t : a) V nông nghi p: Ti p t c th c hi n chương trình phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn, t o bư c chuy n bi n m i v cơ c u s n xu t. Ti p t c s a i, b sung các cơ ch chính sách i v i nông nghi p, nông dân và nông thôn: Ưu tiên u tư phát tri n công nghi p ch bi n, phát tri n ngành ngh truy n th ng nh m tăng ch t lư ng, giá tr và s c c nh tranh c a hàng hoá nông, lâm, thu , h i s n, tăng thu nh p và t o thêm vi c làm cho nông dân. T ch c t t vi c tiêu th và có chính sách giá c h p lý i v i vi c mua nông s n, bán v t tư nông nghi p và nh giá thóc thu thu s d ng t nông nghi p. T ng bư c hình thành qu b o hi m nông nghi p, qu tr giá nông s n, qu h tr xu t khNu. Giao cho ngành i n xây d ng quy ch tr c ti p qu n lý lư i i n nông thôn, tính l i giá bán i n h p lý, trư c m t công b giá tr n áp d ng i v i nông thôn; cùng v i các B h u quan l p phương án trình Chính ph quy t nh vi c u tư xây d ng các công trình i n nông thôn theo tinh th n "nhà nư c và nhân dân cùng làm". Thúc Ny công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, nh t là vi c xây d ng các h p tác xã d ch v ki u m i trong lĩnh v c này. ưa nhanh các thành t u công ngh sinh h c tiên ti n vào s n xu t trên di n r ng, coi ây là nh ng bi n pháp quan tr ng nâng cao hi u qu kinh t - xã h i và i u ch nh cơ c u s n xu t nông nghi p, phân công l i lao ng nông thôn. T p trung kh c ph c h u qu cơn bão s 5, s m n nh s n xu t và i s ng c a nhân dân, khNn trương khôi ph c vi c nuôi tr ng, ánh b t h i s n. Th c hi n úng chính sách h n i n quy nh t i Lu t t ai. Có bi n pháp c th , thi t th c gi i quy t tình tr ng nông dân không có ru ng t. Vi c s d ng t cho phát tri n công nghi p, ô th , cơ s h t ng ph i b o m nông dân không b m t vi c làm, m t ngu n sinh s ng.
  3. Xây d ng và phát tri n kinh t h p tác, th c hi n liên k t kinh t gi a các doanh nghi p nhà nư c v i nông dân. Có bi n pháp thu h p chênh l ch giàu nghèo, nh t là gi a thành th và nông thôn. Xây d ng và th c hi n các quy ch m b o quy n làm ch c a nhân dân v m i m t dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra; gi v ng n nh chính tr , tr t t , an toàn xã h i nông thôn. b) V công nghi p: i m i cơ c u s n xu t, nâng cao trình công ngh , tăng kh năng c nh tranh c a s n phNm hàng hoá i v i các ngành s n xu t công nghi p. Ti p t c phát tri n các lĩnh v c công nghi p ang có nhi u ti m năng. Khuy n khích s n xu t hàng xu t khNu, ng th i tích c c s n xu t cho yêu c u tiêu dùng trong nư c, t ng bư c thay th hàng nh p khNu. Ti p t c hoàn ch nh cơ ch chính sách qu n lý vĩ mô i v i lĩnh v c công nghi p nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh. C ng c và nâng cao hi u qu c a các doanh nghi p nhà nư c. Phân lo i, s p x p doanh nghi p nhà nư c, có chính sách và gi i pháp h u hi u Ny m nh c ph n hoá m t b ph n doanh nghi p, nh m huy ng thêm v n i m i công ngh , thi t b , m r ng quy mô s n xu t, m mang ngành ngh , tăng thêm vi c làm, t o ng l c thúc Ny doanh nghi p làm ăn có hi u qu . T ng k t, ánh giá, tìm nguyên nhân thua l c a nhi u doanh nghi p nhà nư c có bi n pháp s lý thích h p. Các doanh nghi p b thua l kéo dài m t kh năng thanh toán n thì ph i s m xem xét, x lý, gi i th ho c cho phá s n theo lu t nh. B o m quy n l i và vi c làm cho ngư i lao ng khi s p x p l i doanh nghi p nhà nư c. Khuy n khích phát tri n các lo i hình doanh nghi p dân doanh. Quan tâm phát tri n công nghi p a phương, công nghi p mi n núi theo quy ho ch và theo k ho ch. c) V thương m i Có bi n pháp duy trì, m r ng các th trư ng hi n có và tìm ki m thêm các th trư ng m i nh m tăng nhanh kim ng ch xu t khNu, gi m nh p siêu. Cùng v i m r ng xu t khNu ph i tăng cư ng qu n lý nhà nư c tránh x y ra tình tr ng c nh tranh không lành m nh gi a các ơn v xu t khNu. Ki m soát ch t ch hàng nh p khNu b ng các chính sách thu , tín d ng và các bi n pháp phi thu quan nh m h n ch t i a vi c nh p các m t hàng chưa thi t y u, các m t hàng s n xu t trong nư c và áp ng yêu c u. Phát tri n th trư ng n i a, chú ý th trư ng nông thôn, vùng xâu, vùng xa. Thương nghi p nhà nư c ph i t ch c t t vi c bán v t tư, hàng tiêu dùng thi t y u và mua s n phNm cho nông dân. Khuy n khích tiêu dùng hàng hoá s n xu t trong nư c. Ti n hành nghiên c u th trư ng, xây d ng chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n s n phNm công, nông nghi p có ch t lư ng cao, có s c c nh tranh, tăng thêm năng l c n i sinh ch ng h i nh p các t ch c thương m i khu v c và th gi i. d) V u tư phát tri n: Ti p t c i u ch nh cơ ch , chính sách theo hư ng ng viên cao nh t các ngu n l c trong nư c cùng v i vi c huy ng các ngu n l c bên ngoài u tư phát tri n.
  4. Ngu n l c trong nư c ph i ngày càng gi vai trò quy t nh b o m cho n n kinh t có t c tăng trư ng cao và b n v ng, góp ph n tăng nhanh t tr ng s n phNm công nghi p trong nư c. Ra s c tranh th ngu n v n u tư c a nư c ngoài, ng th i tăng cư ng qu n lý vi c s d ng ngu n v n này và ho t ng c a các doanh nghi p, nh t là các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; có bi n pháp hư ng d n các nhà u tư nư c ngoài th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. S a i, b sung m t s quy nh trong Lu t khuy n khích u tư trong nư c, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam cho phù h p v i th c t và t o i u ki n cho các nhà u tư s n xu t, kinh doanh thu n l i hơn. Kh c ph c ngay tình tr ng u tư phân tán, t p trung u tư cho các công trình có kh năng em l i hi u qu kinh t - xã h i cao. Nh ng lĩnh v c c n ư c ưu tiên u tư là các cơ s h t ng có nhu c u c p bách; s n xu t nông, lâm, ngư nghi p; công nghi p ch bi n nông, thu , h i s n; công nghi p cơ khí, i n t , s n xu t hàng xu t khNu và hàng tiêu dùng thay th hàng nh p khNu; nh ng vùng kinh t phát tri n ch m, còn nhi u khó khăn. i m i cơ ch qu n lý và i u hành th c hi n các chương trình qu c gia t hi u qu cao. Th c hi n t t các Ngh quy t c a Qu c h i v các công trình quan tr ng qu c gia. ) V tài chính - ti n t : T ch c th c hi n t t Ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 1998 ng th i ti p t c th c hi n t t Lu t ngân sách nhà nư c. C i ti n cơ ch thu ngân sách, nuôi dư ng ngu n thu, t o ngu n thu m i, th c hi n thu úng, thu , u tranh ch ng tr n thu , l u thu tăng thu. Ph n u tăng d tr tài chính. Có bi n pháp tri t ti t ki m chi, nh t là chi thư ng xuyên ngay t tháng u, quý u năm; kiên quy t ch ng chi tiêu lãng phí, hoãn ho c gi m các kho n chi chưa c p bách; không mua s m các phương ti n, thi t b tiêu dùng t ti n trong các cơ quan nhà nư c, oàn th , t ch c kinh t , t ch c xã h i. Có bi n pháp thích h p ng viên các ngu n v n trong xã h i, c bi t là v n trung và dài h n cho vay phát tri n kinh t - xã h i. m b o giá tr ti n g i và l i ích tho áng cho ngư i g i ti n, gi m chi phí b t h p lý và tiêu c c trong ho t ng ngân hàng gi m m c lãi xu t cho vay i v i ngư i s n xu t, kinh doanh. Có bi n pháp thích h p i u ch nh chính sách kinh t vĩ mô, n nh ti n t . Có i sách c th , k p th i, ch ng ngăn ng a, x lý nh ng tác ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng tài chính, ti n t trong khu v c và m t s nư c trên th gi i. Chính ph , các ngành h u quan khNn trương chuNn b th c hi n Lu t ngân hàng nhà nư c Vi t Nam và Lu t các t ch c tín d ng. 2- Văn hoá - giáo d c: Ti p t c tri n khai th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th hai Ban ch p hành Trung ương ng v giáo d c - ào t o. m b o i u ki n, ti n ph c p giáo d c ti u h c và xoá mù ch ; ph c p trung h c cơ s nh ng nơi có i u ki n. Quan tâm phát
  5. tri n giáo d c vùng dân t c, vùng căn c cách m ng, vùng sâu, vùng xa. T o i u ki n con em gia ình nghèo ư c i h c. C ng c các trư ng chuyên nghi p, phát tri n h th ng ào t o ngh áp ng yêu c u ào t o ngu n nhân l c. Chú tr ng u tư cho công tác ào t o, b i dư ng giáo viên, kh c ph c tình tr ng thi u giáo viên ph thông các c p. Kh c ph c các tiêu c c trong thi c , c p b ng và ch ng ch , trong vi c d y thêm, h c thêm. Ngăn ch n có hi u qu n n s d ng ma tuý trong h c sinh. Ch n ch nh ch thu và s d ng h c phí, c p h c b ng. KhNn trương chuNn b d án Lu t giáo d c trình Qu c h i thông qua. Phát tri n phong trào văn hoá cơ s , tri n khai sâu, r ng cu c v n ng xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hoá. u tư cho các ho t ng văn hoá, ngh thu t, thông tin. Tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng văn hoá, báo chí, xu t b n. B o v , phát huy b n s c văn hoá dân t c, ti p thu tinh hoa văn hoá nhân lo i. u tranh bài tr văn hoá phNm c h i và các h t c, mê tín, d oan. Tăng cư ng giáo d c lý tư ng cho thanh niên, t o i u ki n thanh niên có cơ h i h c t p, rèn luy n và c ng hi n. Tăng cư ng công tác qu n lý k t h p v n ng toàn xã h i th c hi n các m c tiêu c a chương trình hành ng qu c gia vì tr em. Phát tri n m nh phong trào th d c, th thao qu n chúng, chăm lo ào t o, b i dư ng và xây d ng l c lư ng v n ng viên tài năng qu c gia, t p trung xây d ng các trung tâm th thao tr ng i m. Rút kinh nghi m và th c hi n có hi u qu ch trương xã h i hoá ho t ng văn hoá, giáo d c và th d c, th thao. 3- Các v n xã h i Tri n khai th c hi n có hi u qu chương trình qu c gia v vi c làm và xoá ói gi m nghèo, c bi t quan tâm n 1300 xã nghèo. Ny m nh phong trào n ơn áp nghĩa, th c hi n y các ch , chính sách i v i ngư i có công. Ti p t c th c hi n vi c xét khen thư ng i v i nh ng ngư i có công. Nâng cao hi u qu công tác chăm sóc s c kho ban u và các chương trình qu c gia v y t ; công tác b o v bà m , tr em, gi m t l suy dinh dư ng c a tr em, chăm sóc ngư i cao tu i. H n ch m c th p nh t các b nh xã h i. Ny m nh công tác phòng, ch ng HIV/AIDS. Nghiên c u chính sách i v i nh ng ngư i ch u h u qu do nhi m ch t c màu da cam. Thí i m vi c thu vi n phí m i. Sơ k t vi c th c hi n và i u ch nh ch b o hi m y t , b o m công b ng trong khám, ch a b nh cho các i tư ng chính sách và ngư i nghèo. T ch c, s p x p l i h th ng khám, ch a b nh nâng cao hi u qu c a m ng lư i y t , chú tr ng xây d ng các cơ s y t xã, phư ng. Gi i quy t t t các ch chính sách ã ban hành i v i cán b y t . Ti p t c th c hi n t t Lu t b o v s c kho nhân dân. Tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân.
  6. Tăng cư ng các bi n pháp phòng, ch ng các t n n xã h i. Nghiêm tr nh ng k s n xu t, tàng tr , v n chuy n, buôn bán và s d ng ch t ma tuý, buôn bán ph n và tr em. H n ch tình tr ng tr em lang thang ki m s ng. Phát huy các thành t u trong công tác dân s - k ho ch hoá gia ình, ch o sát sao gi m t c tăng dân s . 4- Khoa h c, công ngh , môi trư ng Ti p t c i m i t ch c, cơ ch ho t ng khoa h c và công ngh theo tinh th n H i ngh l n th hai Ban ch p hành Trung ương ng; g n ho t ng khoa h c và công ngh v i phát tri n kinh t - xã h i. Th c hi n cơ ch m i trong vi c tuy n ch n cán b và cơ quan ch trì các tài khoa h c nâng cao ch t lư ng, k t qu nghiên c u và hi u qu s d ng kinh phí; t ng bư c h p lý hoá t ch c nghi n c u khoa h c theo hư ng g n nghiên c u khoa h c v i giáo d c, ào t o, g n nghiên c u, ng d ng và tri n khai công ngh v i s n xu t, kinh doanh. S m xây d ng chi n lư c khoa h c, công ngh n năm 2020 và Lu t khoa h c, công ngh t o môi trư ng pháp lý, t o i u ki n thúc Ny các ho t ng nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh vào s n xu t và i s ng. Th c hi n ch t ch công tác giám nh công ngh nh p khNu m b o ch t lư ng công ngh , kiên quy t ngăn ch n vi c nh p khNu công ngh l c h u, nh m t o ra các s n phNm có s c c nh tranh trên th trư ng trong và ngoài nư c. Chú tr ng công ngh ch bi n nông s n, h i s n, công ngh s n xu t hàng tiêu dùng, c bi t là s n xu t hàng xu t khNu. Phát tri n các d ch v khoa h c, công ngh , d ch v v ph n m m tin h c. Ki n toàn h th ng quan tr c môi trư ng và h th ng d báo khí tư ng thu văn c v t ch c qu n lý và v u tư trang, thi t b . Tăng cư ng công tác ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng, c bi t quan tâm n nh ng ô th l n, khu công nghi p t p trung và nh ng cơ s s n xu t có lư ng l n ch t th i gây ô nhi m. Kiên quy t s lý nghiêm nh ng vi ph m gây h u qu nghi m tr ng v môi trư ng. Ny m nh công tác giáo d c, tuyên truy n sâu r ng trong nhân dân v môi trư ng và b o v môi trư ng. 5- Mi n núi và vùng ng bào dân t c thi u s Ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình xoá ói gi m nghèo mi n núi và vùng dân t c thi u s , chú ý n khu v c còn nhi u khó khăn. Th c hi n các chính sách ưu tiên và h tr u tư các vùng này phát tri n nhanh chóng, nh t là vùng căn c cách m ng, vùng xâu, vùng xa. Vi c giao t, giao r ng cho ng bào mi n núi ph i b o m ngư i lao ng tr ng, khoanh nuôi, b o v , phát tri n r ng s ng ư c b ng ngh r ng theo phương th c nông, lâm k t h p. Ph i có k ho ch, bi n pháp c th x lý các v n kinh t - xã h i khi " óng c a r ng". Khuy n khích phát tri n kinh t trang tr i.
  7. C n có quy ho ch, k ho ch, chính sách chuy n dân t vùng ít t canh tác, i u ki n s ng khó khăn t i nơi còn t và có i u ki n s ng t t hơn. H n ch vi c di dân t do. Có bi n pháp n nh s n xu t và i s ng nh ng ngư i ã di dân t do h yên tâm làm ăn lâu dài quê hương m i; ng th i ti p t c c ng c và nâng cao hi u qu công tác nh canh nh cư. Phát tri n cơ s h t ng, t o kh năng chuy n i cơ c u kinh t mi n núi, ưu tiên phát tri n giao thông, thu l i, i n, gi i quy t nư c sinh ho t, xây d ng trung tâm c m xã. Chú tr ng phát tri n văn hoá, giáo d c, phát thanh, truy n hình, xoá mù ch . Có chính sách ưu tiên ào t o và s d ng cán b ngư i dân t c thi u s . C ng c h th ng trư ng dân t c n i trú, tuy n sinh úng i tư ng và ào t o có ch t lư ng t o ngu n cán b t i ch . 6- Thi hành pháp lu t Tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t nâng cao trình hi u bi t và ý th c tôn tr ng, nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t, thi t l p k cương, u tranh ch ng m i hành vi vi ph m pháp lu t trong các cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và toàn xã h i. Phát huy tính tích c c c a qu n chúng k t h p v i Ny m nh ho t ng chuyên môn, nghi p v c a các cơ quan i u tra, ki m sát, xét x và thi hành án k p th i, x lý nghiêm minh m i hành vi ph m t i, b o m úng ngư i, úng t i, úng pháp lu t. Gi i quy t k p th i và úng n các tranh ch p v dân s , kinh t , lao ng... B o m nh ng b n án, quy t nh c a toà án ã có hi u l c pháp lu t ph i ư c ch p hành nghiêm ch nh. M i trư ng h p b x lý oan, sai trong quá trình i u tra, truy t , xét x và thi hành án u ph i ư c s a ch a, kh c ph c k p th i; ngư i b thi t h i ph i ư c b i thư ng theo úng quy nh c a pháp lu t. Xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ i u tra viên, ki m sát viên, thNm phán, h i thNm nhân dân ch p hành viên v s lư ng, b o m các tiêu chuNn v năng l c, trình , phNm ch t, o c nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a các cơ quan tư pháp. Phát huy vai trò nòng c t c a i ngũ cán b này trong cu c u tranh ch ng m i hành vi vi ph m pháp lu t và t i ph m. Tăng cư ng cơ s v t ch t, trang, thi t b c n thi t cho các cơ quan b o v pháp lu t, t o i u ki n cho các cơ quan này hoàn thành nhi m v . Phát huy vai trò giám sát c a Qu c h i, H i ng nhân dân các c p, c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên i v i ho t ng c a các cơ quan b o v pháp lu t. 7- Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u và gian l n thương m i Chính ph ch o các ngành, các a phương ki m i m, rút kinh nghi m vi c th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v u tranh ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u, ch ng lãng phí, th c hành ti t ki m trong th i gian qua và có nh ng bi n pháp c th , thi t th c trong th i gian t i. Chính ph s m ban hành quy nh v s d ng các phương ti n, tài s n công, v ho t ng k ni m, l h i. Rà soát các văn b n ã ban hành, s a
  8. i nh ng quy nh sơ h d n t i tham nhũng, lãng phí, gian l n thương m i. Th c hi n công khai tài chính t t c các c p, các ngành, các cơ quan, ơn v . Các cơ quan b o v pháp lu t khNn trương i u tra, truy t , xét x các v tham nhũng, buôn l u, gian l n thương m i. X lý d t i m các v án nghiêm tr ng ã ư c phát hi n. Nêu cao vai trò c a M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th , các cơ quan thông tin i chúng và ng viên m i t ng l p nhân dân th c hành ti t ki m, ch ng các bi u hi n xa hoa, lãng phí, phô trương trong sinh ho t, tích c c tham gia ki m tra, giám sát, phát hi n và u tranh lo i tr các hành vi tham nhũng, buôn l u a phương, ơn v mình. U ban Thư ng v Qu c h i s m ban hành Pháp l nh ch ng tham nhũng, Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ng th i giám sát ch t ch , b o m các pháp l nh này ư c th c hi n nghiêm túc. Các cơ quan Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân các c p tăng cư ng giám sát ch t ch cu c u tranh ch ng tham nhũng, buôn l u và gian l n thương m i, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 8- Qu c phòng - an ninh Phát huy s c m nh t ng h p c a toàn dân, c a c h th ng chính tr , tăng cư ng s c m nh phòng th t nư c, nâng cao c nh giác, ch ng ngăn ch n, i phó k p th i và có hi u qu v i các tình hu ng ph c t p, b o v c l p, an ninh, ch quy n và toàn v n lãnh th c a T qu c, gi v ng hoà bình, n nh chính tr phát tri n t nư c. Ti p t c c ng c n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân, th tr n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân i vào chi u sâu. Ny m nh công tác giáo d c qu c phòng toàn dân, phát tri n phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c. Ti p t c ki n toàn t ch c, nâng cao ch t lư ng t ng h p c a các l c lư ng vũ trang nhân dân, xây d ng l c lư ng vũ trang v ng m nh v chính tr , tư tư ng, t ch c chính quy và t ng bư c hi n i, b o m s n sàng chi n u. Tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c v qu c phòng, an ninh. 9- i ngo i Ti p t c th c hi n nh t quán ư ng l i i ngo i c l p t ch , r ng m , a phương hoá và a d ng hoá các quan h qu c t , phát tri n quan h h u ngh , h p tác v i t t c các nư c. Ra s c tăng cư ng quan h v i các nư c láng gi ng và các nư c trong t ch c ASEAN, không ng ng c ng c quan h v i các nư c b n bè truy n th ng..., ph n u vì hoà bình, c l p và phát tri n. Nâng cao v th c a Vi t Nam trên trư ng qu c t . C ng c môi trư ng hoà bình và tranh th i u ki n qu c t thu n l i hơn n a cho công cu c xây d ng và b o v T qu c, cho s nghi p công i hoá, hi n i
  9. hoá t nư c; ng th i góp ph n vào cu c u tranh chung c a nhân dân th gi i vì hoà bình, c l p dân t c, dân ch và ti n b xã h i. Ny m nh ti n trình h i nh p theo yêu c u i m i trong nư c ph i i k p và g n v i ti n trình h i nh p qu c t nh m ph c v t t m c tiêu phát tri n t nư c, gi v ng c l p, t ch . Thông qua thương lư ng hoà bình gi i quy t nh ng v n t n t i gi a nư c ta và các nư c h u quan. K t h p ch t ch ho t ng i ngo i v i qu c phòng - an ninh, b o v v ng ch c c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th . Tăng cư ng công tác thông tin i ngo i, u tranh ch ng âm mưu và hành ng c a các th l c thù ch xuyên t c, ch ng phá nư c ta. Xây d ng cơ ch và th c hi n t t vi c th ng nh t các ho t ng i ngo i. 10- C i cách hành chính Ny m nh c i cách hành chính, xây d ng n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh, ho t ng theo quy nh c a Hi n pháp, pháp lu t. Chú tr ng c i cách th t c hành chính theo hư ng sát dân, sát cơ s ; xoá b m i th t c quan liêu, phi n hà, t o thu n l i cho nhân dân. S m ban hành các quy nh v phát huy quy n làm ch c a nhân dân cơ s . Xúc ti n vi c c ng c , xây d ng i ngũ cán b , công ch c trong sách, v ng m nh, nh t là i ngũ cán b các cơ quan b o v pháp lu t. C n rà soát, ánh giá i ngũ cán b hi n có, ti n hành t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình i ngũ này. S m ban hành Pháp l nh cán b , công ch c; Quy ch công v . Quy nh rõ quy n và nghĩa v c a cán b , công ch c, viên ch c và ch , tiêu chuNn v trang b cơ s v t ch t, phương ti n làm vi c cho cán b , công ch c các c p theo nguyên t c công khai, h p lý, ti t ki m. Nghiên c u ban hành ch , chính sách h p lý i v i cán b c s xã, phư ng. IV- T CH C TH C HI N th c hi n th ng l i nhi m v năm 1998, Qu c h i lưu ý Chính ph t p trung hơn n a cho công tác ch o, i u hành vĩ mô; t ng k t, ánh giá nh ng v n l n phát sinh trong quá trình ch o th c hi n nhi m v năm 1997; k p th i i u ch nh, b sung các ch tiêu, bi n pháp c n thi t trong quá trình th c hi n nhi m v năm 1998; c bi t là theo dõi ch t ch nh ng bi n ng c a cu c kh ng ho ng tài chính, ti n t các nư c trong khu v c và trên th gi i, báo cáo v i U ban thư ng v Qu c h i k p th i x lý và báo cáo v i Qu c h i t i kỳ h p g n nh t; ng th i, ch o các ngành, các c p tăng cư ng ph i h p, i sâu, i sát cơ s , gi i quy t k p th i các vư ng m c trong s n xu t và i s ng nhân dân. Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ki m sát, b o m cho pháp lu t và Ngh quy t c a Qu c h i ư c ch p hành và th c hi n nghiêm túc.
  10. T p trung gi i quy t k p th i ơn thư khi u n i, t cáo, các ý ki n, ki n ngh c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i và i bi u Qu c h i tăng cư ng ti p xúc c tri, n m ch c tình hình nguy n v ng c a nhân dân, thư ng xuyên giám sát vi c th c hi n nhi m v năm 1998. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên nêu cao vai trò oàn k t, t p h p các t ng l p nhân dân, ông viên toàn dân th c hi n th ng l i Ngh quy t này. Qu c h i kêu g i ng bào chi n sĩ c nư c, ki u bào ta nư c ngoài nêu cao lòng yêu nư c, tinh th n c n ki m xây d ng t nư c, phát huy tài năng và sáng t o, góp ph n th c hi n th ng l i nhi m v năm 1998, t o i u ki n hoàn thành nhi m v k ho ch 5 năm 1996-2000, chuNn b cho t nư c bư c vào th k 21. Nghi quy t này ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 2 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản