Nghị quyết số 12/2001/NQ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/2001/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2001 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2001/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2001/NQ-CP Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2001 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 10 NĂM 2001 Trong hai ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2001, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 10, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B Thương m i báo cáo v Chương trình Ny m nh xu t khNu năm 2002. Chính ph ánh giá cao nh ng n l c và k t qu c a công tác xu t khNu trong năm 2001. Tuy giá xu t khNu nhi u m t hàng ch y u c a nư c ta trên th trư ng th gi i b gi m sút nhưng ho t ng xu t khNu ã góp ph n tiêu th ư c s lư ng l n hàng hoá s n xu t ra, c bi t là các m t hàng nông s n, thu s n, góp ph n duy trì t c tăng trư ng GDP c a năm 2001. Năm 2002 ho t ng xu t khNu s còn g p nhi u khó khăn do kinh t th gi i ti p t c gi m sút và tác ng c a s ki n ngày 11/9 x y ra trên nư c M . Giá xu t khNu m t s m t hàng nông s n và công nghi p ch l c c a Vi t Nam chưa có d u hi u ph c h i, cung c u nhi u m t hàng trên th trư ng th gi i chưa n nh. Chính ph xác nh t c tăng trư ng xu t khNu năm 2002 ph i t m c t i thi u 10%; trong quá trình th c hi n c n ph n u t m c cao hơn. th c hi n t t k ho ch xu t khNu năm 2002, Chính ph giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan th c hi n nh ng vi c sau ây: - Rà soát l i kh năng xu t khNu c a t t c các m t hàng xây d ng các chương trình c th ; trong ó c bi t lưu ý Ny m nh xu t khNu các nhóm m t hàng có l i th c nh tranh, thu hút nhi u lao ng và s d ng nhi u nguyên li u trong nư c. - Nghiên c u, b sung các chính sách v u tư, tài chính, tín d ng, thu ... thu hút và kích thích m i ngu n l c c a các thành ph n kinh t , bao g m c c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài tham gia vào ho t ng xu t khNu và s n xu t hàng xu t khNu. - B sung các chính sách h tr tài chính ban u, h tr u vào cho s n xu t, u ra cho kinh doanh i v i hàng xu t khNu. Xây d ng cơ s h t ng ph c v ho t ng kinh doanh xu t khNu. - Nghiên c u, phát tri n n nh th trư ng xu t khNu các m t hàng chi n lư c theo hư ng a d ng hoá th trư ng, tránh tình tr ng ph thu c vào m t s ít th trư ng, g n nh p khNu v i xu t khNu nh m tăng thêm th ph n và th trư ng xu t khNu. Chú tr ng khai thác th trư ng Trung Qu c, Nh t, Nga, ông Âu, M ; duy trì th trư ng Tây Âu, Trung ông; xúc ti n thâm nh p th trư ng châu Phi, B c Âu.
  2. - Nghiên c u, ch n ch nh l i ho t ng c a các hi p h i ngành hàng theo hư ng cơ c u l i t ch c, ch c năng, nhi m v , nhân s ; tăng cư ng công tác xúc ti n thương m i và có quan h ch t ch v i các h i, hi p h i trong khu v c và th gi i. Giao B Thương m i ch trì, ph i h p cùng Văn phòng Chính ph và các B , ngành liên quan ti p thu ý ki n óng góp c a các thành viên Chính ph , d th o Ch th c a Th tư ng Chính ph v th c hi n Chương trình Ny m nh xu t khNu năm 2002, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 11 năm 2001. 2. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình bày Báo cáo v u tư phát tri n 5 năm 2001 - 2005. Chính ph nh n nh, giai o n 1996 - 2000 tuy n n kinh t nư c ta b nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t khu v c và thiên tai liên ti p, u tư nư c ngoài gi m, song t ng v n u tư cho n n kinh t v n tăng, năng l c s n xu t m i tăng khá; cơ s h t ng kinh t - xã h i ư c c i thi n; giáo d c, y t , văn hoá, xã h i, khoa h c công ngh phát tri n; u tư cho nông nghi p tăng. Nhìn chung, chúng ta ã u tư úng hư ng và có nhi u thành công trong vi c huy ng n i l c. Tuy nhiên, v n còn m t s t n t i, y u kém, c bi t hi u qu u tư chưa cao, th t c u tư còn r t phi n hà, u th u còn nhi u tiêu c c. Trong giai o n 2001 - 2005, u tư ph i nh m th c hi n các m c tiêu c a Ngh quy t i h i ng l n th IX và b o m có hi u qu . C n c bi t chú tr ng a d ng hoá ngu n v n u tư, huy ng t i a ngu n v n t khu v c dân cư; xác nh úng nh hư ng u tư và có tính t phá; u tư nhà nư c t p trung vào xây d ng cơ s h t ng, giáo d c, y t , xã h i, khoa h c và công ngh , u tư cho các vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa; th c hi n phân c p m nh cho các B , ngành và a phương trên cơ s quy ho ch t ng th chung, h n ch t i a tình tr ng u tư t phát, gây lãng phí, kém hi u qu ; c n chú ý u tư theo hư ng xây d ng cơ c u kinh t h p lý. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các B , ngành liên quan ti p thu ý ki n óng góp c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh báo cáo và b sung vào Báo cáo K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 trình Qu c h i khoá X kỳ h p th 10, ng th i d th o Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n k ho ch u tư phát tri n 5 năm 2001 - 2005, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 11 năm 2001. 3. T i phiên h p này, Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p trình bày d th o Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban ch p hành Trung ương khoá IX v ti p t c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c. Chính ph th ng nh t v i nh ng n i dung c a Chương trình, ng th i cũng b sung nhi u vi c c n thi t và c p bách có th làm ngay. Giao Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , b sung, hoàn ch nh d th o Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành Trung ương khoá IX v ti p t c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c. ng th i, d th o Ch th c a Th tư ng Chính
  3. ph yêu c u các B , ngành, a phương th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph , trình Th tư ng Chính ph trong tháng 11 năm 2001. 4. Chính ph ã nghe B trư ng B Thu s n trình bày T trình Chính ph v D án Lu t Th y s n; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v D án Lu t. Giao B Th y s n ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph s a i, b sung và hoàn ch nh D án Lu t trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, trình Qu c h i. 5. Chính ph ã nghe Trư ng Ban V t giá Chính ph trình bày T trình Chính ph v D án Pháp l nh Giá; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v D án Pháp l nh. Giao Ban V t giá Chính ph ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh D án Pháp l nh trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trình U ban Thư ng v Qu c h i. 6. Chính ph ã nghe B trư ng B Xây d ng trình bày T trình Chính ph v d th o Ngh nh v ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà t i Vi t Nam; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d th o Ngh nh. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , b sung, hoàn ch nh d th o Ngh nh trên, trình Th tư ng Chính ph ban hành. 7. T i phiên h p, Thanh tra Nhà nư c ã trình Báo cáo v công tác thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo Quý III năm 2001; B K ho ch và u tư ã trình Báo cáo v tình hình kinh t - xã h i tháng 10 và 10 tháng u năm 2001; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã trình Báo cáo v tình hình lũ l t ng b ng sông C u Long năm 2001 và công tác ch o i phó v i lũ l t. Chính ph nh t trí thông qua các báo cáo này. Trong 10 tháng u năm 2001, m c dù t ư c m t s ti n b như thu ngân sách t khá, s n xu t công nghi p v n duy trì ư c t c tăng trư ng cao, ho t ng d ch v có sôi ng hơn, các m t văn hoá - xã h i, nh t là công tác xoá ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm có nhi u ti n b ..., song nhi u lĩnh v c còn khó khăn, nh t là vi c tăng kim ng ch xu t khNu, gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n, v n an ninh tr t t và an toàn xã h i... Trong nh ng tháng còn l i c a năm 2001, Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương rà soát l i chương trình công tác ã ra, t p trung ch o i u hành quy t li t hơn n a và có các gi i pháp c th nh m khai thác tri t l i th c a t nư c, ph n u v i tinh th n n l c cao t ư c t c tăng trư ng kinh t ã ra./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng, - Các B , cơ quan ngang B ,
  4. cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, - Lưu: TH (5), VT.
Đồng bộ tài khoản