Nghị quyết số 12/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2003/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2003/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2003/NQ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2003 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 12/2003/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2003 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 9 NĂM 2003 Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2003, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 9, th o lu n và quy t ngh các v n sau: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B Tài chính trình bày báo cáo tình hình th c hi n nhi m v ngân sách năm 2003 và phân b d toán ngân sách năm 2004; nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình bày báo cáo v ánh giá tình hình th c hi n u tư phát tri n năm 2003 và d ki n k ho ch năm 2004. Chính ph nh n nh, trong 9 tháng u năm 2003, m c dù kinh t th gi i ph c h i ch m và có nhi u khó khăn nhưng n n kinh t nư c ta v n duy trì ư c m c tăng trư ng khá, có kh năng t và vư t ph n l n các m c tiêu k ho ch và d toán ngân sách ra cho năm 2003. Tuy nhiên, quy mô n n kinh t còn nh bé, ch t lư ng tăng trư ng và m c tích lu th p, chi phí s n xu t cao, ngu n thu tăng khá song tính b n v ng chưa cao. Tình tr ng buôn l u, tr n thu m t s a bàn còn nghiêm tr ng ang làm h n ch áng k ngu n thu ngân sách nhà nư c. T ch c th c hi n ngân sách nhà nư c còn y u kém: i n hình là tình tr ng b trí ngân sách u tư dàn tr i; n xây d ng cơ b n l n; vi c s d ng ngân sách lãng phí gây th t thoát, hi u qu th p... Các báo cáo v phân b d toán ngân sách nhà nư c và k ho ch u tư phát tri n năm 2004 ã bám sát các quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, th hi n tinh th n ph n u tích c c, t p trung cho u tư phát tri n, nâng cao ch t lư ng tăng trư ng, tăng năng l c s n xu t và kh năng c nh tranh c a n n kinh t ; phân b chi cho các lĩnh v c và các a phương tương i h p lý; t p trung ưu tiên th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng v phát tri n kinh t - xã h i, u tư tho áng cho các lĩnh v c xã h i và c i cách ti n lương; coi tr ng u tư các công trình giao thông, thu l i quan tr ng, cơ s h t ng nông thôn và nh ng a bàn mi n núi, vùng cao, bãi ngang ven bi n và h i o. tri n khai th c hi n nhi m v ngân sách nhà nư c và k ho ch u tư phát tri n năm 2004, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ph i tìm m i gi i pháp Ny m nh s n xu t, nâng cao hi u qu u tư, tăng ngu n thu, th c hi n chi tiêu ngân sách úng chính sách, ch , ch ng tham ô, lãng phí . Giao B Tài chính, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, hoàn ch nh các báo cáo trên, trình B Chính tr xem xét trư c khi trình Qu c h i khoá XI t i kỳ h p th 4.
  2. 2. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình d th o Ngh nh v công tác quy ho ch; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo v nh ng v n còn ý ki n khác nhau v n i dung d th o Ngh nh này. Xây d ng và qu n lý quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành và vùng lãnh th là ch c năng qu n lý nhà nư c hàng u c a Chính ph , các B , ngành và a phương trong th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng - an ninh c a t nư c. ây cũng là lĩnh v c ang có nhi u v n b c xúc c n ư c quan tâm x lý k p th i. Nh ng thành công và y u kém c a công tác quy ho ch d n n hi u qu ho c t n th t l n cho n n kinh t , vì v y, quy ho ch và k ho ch ph i có nh hư ng rõ ràng, có d báo dài h n, ng b ; nh t thi t không x y ra tình tr ng quy ho ch t phát ho c u tư tràn lan, kém hi u qu , không tuân th quy ho ch. Bên c nh vi c xác nh ph m vi ch y u c a Ngh nh này là công tác quy ho ch chung v phát tri n kinh t - xã h i, chưa c p c th n t ng ngành, lĩnh v c riêng, d th o Ngh nh c n h t s c chú ý n thNm quy n phê duy t quy ho ch, làm rõ trách nhi m trong qu n lý quy ho ch và x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m quy ho ch. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, hoàn ch nh d th o Ngh nh v quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i; ti p t c xin ý ki n các thành viên Chính ph , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. Chính ph ã nghe B trư ng B Tư pháp trình bày báo cáo v k t qu bư c u rà soát, i chi u các Hi p nh c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO) v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. Yêu c u phát tri n t nư c và h i nh p kinh t qu c t òi h i h th ng pháp lu t và chính sách c a nhà nư c ta ph i phù h p v i các nghĩa v ư c quy nh trong các Hi p nh c a WTO và các cam k t qu c t khác. Vì v y, vi c rà soát, i chi u các Hi p nh c a T ch c Thương m i Th gi i v i quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam ph i b o m tính toàn di n, ng b , th ng nh t c a h th ng văn b n quy ph m pháp lu t; có tính kh thi cao, phù h p v i i u ki n l p pháp, l p quy c a nư c ta, bám sát Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh c a Qu c h i khoá XI g n v i quá trình c i cách tư pháp, c i cách th ch c a t nư c. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ti p t c rà soát sâu hơn các văn b n quy ph m pháp lu t, c bi t là ph n liên quan n các th t c hành chính; khNn trương xây d ng l trình s a i, b sung, ban hành m i nh ng văn b n quy ph m pháp lu t th ng nh t v i các quy nh c a WTO v nghĩa v c a thành viên, ưu tiên nh ng v n có tính b t bu c i v i th t c gia nh p WTO và nh ng v n ã rõ nét và phù h p v i l i ích t nư c. Các B , ngành ph i quan tâm ki n toàn t ch c pháp ch c a mình, tăng cư ng ch c năng thNm nh văn b n pháp lu t, b o m nguyên t c nh ng văn b n ban hành m i ph i phù h p v i các quy nh c a WTO và các cam k t qu c t khác mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p nhưng không trái v i các quy n l i chính áng c a Vi t Nam; ng th i tăng cư ng ào t o, b i dư ng i ngũ cán b có ki n th c sâu v pháp lu t kinh t , thương m i qu c t tr c ti p làm công tác h i nh p kinh t qu c t .
  3. 4. Chính ph ã nghe B trư ng B N i v trình d th o Ngh nh v t ch c, ho t ng và chính sách i v i thanh niên xung phong; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh. Thanh niên xung phong là l c lư ng quan tr ng ã cùng v i b i, dân công ho tuy n l p nên nhi u chi n công trong hai cu c kháng chi n vĩ i c a dân t c. Ngày nay, trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, thanh niên xung phong ang phát huy vai trò tiên phong gương m u trong lao ng s n xu t, xây d ng và b o v T qu c, luôn có m t nh ng nơi khó khăn gian kh , hoàn thành xu t s c m i nhi m v ư c ng và Nhà nư c giao phó. Chính ph và các B , ngành luôn quan tâm và ban hành nhi u văn b n v chính sách i v i thanh niên xung phong. Tuy nhiên, quá trình th c hi n các văn b n y còn b c l m t s khó khăn vư ng m c, nh t là cơ ch t ch c, qu n lý và áp d ng các chính sách c th . Vì v y, c n nghiên c u, t ng k t v t ch c, ho t ng và chính sách i v i thanh niên xung phong, nh m ti p t c phát huy vai trò và hi u qu ho t ng c a l c lư ng này trong th i kỳ i m i c a t nư c. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i U ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam và các B , ngành, oàn th có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ti p t c nghiên c u v mô hình t ch c, cơ ch qu n lý và ho t ng c a Thanh niên xung phong phù h p v i i u ki n t nư c hoà bình và n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 5. Chính ph ã nghe B trư ng B Tài chính trình d án Pháp l nh D tr qu c gia; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Pháp l nh. Qu d tr qu c gia là l c lư ng d tr chi n lư c c a Nhà nư c, áp ng nh ng yêu c u phòng ng a, kh c ph c h u qu thiên tai, ch ho , b o m gi v ng qu c phòng, an ninh, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i và n nh i s ng nhân dân. Trong nh ng năm qua, Nhà nư c ta r t coi tr ng qu n lý d tr qu c gia, ã ban hành nhi u văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh ho t ng d tr qu c gia, t o ra cơ ch qu n lý m i cho ho t ng này phù h p v i n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, ti t ki m ngân sách nhà nư c, nâng cao trách nhi m c a các t ch c, cá nhân trong vi c qu n lý, b o v tài s n d tr qu c gia, ưa ho t ng d tr qu c gia i d n vào k cương, n n p. Tuy v y, công tác qu n lý, i u hành ho t ng d tr qu c gia th i gian qua v n chưa áp ng ư c yêu c u nhi m v c a tình hình m i, nh t là v cơ ch chính sách. Các quy nh v qu n lý giá c , mua, bán, xu t, nh p hàng d tr qu c gia chưa y ; t ng m c d tr còn th p. B máy qu n lý d tr qu c gia còn c ng k nh, ho t ng còn kém hi u qu ... Tình hình trên òi h i ph i xây d ng và ban hành Pháp l nh D tr qu c gia b o m cho vi c i u hành ho t ng qu d tr qu c gia ư c t p trung, th ng nh t, k p th i trong m i tình hu ng; coi d tr qu c gia là m t công c i u hành t m vĩ mô c a nhà nư c, góp ph n n nh và phát tri n kinh t - xã h i.
  4. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh D tr qu c gia; giao B trư ng B Tài chính th a u quy n Th tư ng Chính ph , thay m t Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Pháp l nh này. 6. Chính ph ã xem xét Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i tháng 9 và 9 tháng u năm 2003 do B K ho ch và u tư trình. Tình hình kinh t - xã h i tháng 9 và 9 tháng u năm ti p t c phát tri n tích c c. S n xu t công nghi p tăng trư ng cao, khu v c d ch v duy trì ư c t c tăng trư ng khá; nông nghi p ti p t c phát tri n, m c dù m t s a phương b thiên tai c c b ; xu t khNu ang duy trì t c cao, nh p siêu có xu hư ng gi m; huy ng và th c hi n v n u tư phát tri n tăng khá; thu ngân sách nhà nư c tăng, giá c th trư ng cơ b n n nh. Các lĩnh v c xã h i u có nh ng chuy n bi n tích c c. Nh ng khó khăn n i c m hi n nay là: Thi t h i l n trong s n xu t nông nghi p do mưa lũ, h n hán gây ra m t s a phương; gi i ngân v n ODA t th p; u tư t ngu n v n tín d ng nhà nư c gi m so v i cùng kỳ; n xây d ng cơ b n t ngu n v n ngân sách còn r t l n; vi c m r ng th trư ng xu t khNu và thu hút v n u tư nư c ngoài v n còn nhi u khó khăn... Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương, doanh nghi p th c hi n t t các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i ã ban hành t u năm, ph n u hoàn thành t t nhi m v k ho ch năm 2003; t p trung t ch c t t vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư cho m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c; tìm m i bi n pháp Ny m nh xu t khNu; rà soát l i kh năng thu ngân sách, xác nh ngu n vư t thu x lý nh ng nhu c u c p bách hi n nay; khNn trương rà soát l i các kho n n xây d ng cơ b n có gi i pháp x lý d t i m tình tr ng này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản