Nghị quyết số 12/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
36
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 12/NQ-CP Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2009 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 03 NĂM 2009 Trong ba ngày t 30 tháng 3 n 01 tháng 4 năm 2009, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 3 năm 2009. Ngoài các thành ph n d h p thư ng kỳ, Chính ph m i Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tham d ph n v các n i dung i u hành kinh t - xã h i thông qua h th ng truy n hình tr c tuy n k t n i 63 t nh, thành ph trong c nư c. T i phiên h p, Chính ph th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau ây: 1. Chính ph ã th o lu n các báo cáo: Báo cáo b sung tình hình kinh t - xã h i năm 2008 và tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009; Báo cáo tình hình tri n khai th c hi n nh ng gi i pháp c p bách ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng, b o m an sinh xã h i theo Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP; Báo cáo phương án cân i ngân sách nhà nư c năm 2009 và m t s gi i pháp tài chính - ngân sách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , b o m an sinh xã h i do B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính trình. a) V ánh giá b sung tình hình kinh t - xã h i và th c hi n ngân sách Nhà nư c năm 2008. Tình hình kinh t - xã h i năm 2008 có nhi u khó khăn. L m phát tăng cao, cu c kh ng ho ng tài chính - tín d ng và suy thoái kinh t toàn c u tr c ti p tác ng làm suy gi m kinh t trong nư c. Nhưng v i nh ng n l c c a toàn ng, toàn dân, c a c ng ng doanh nghi p, s ng thu n và quy t tâm cao c a c h th ng chính tr t Trung ương n a phương, kinh t nư c ta v n t t c tăng trư ng 6,2%, tuy có gi m so v i các năm trư c, nhưng v n là m c tăng trư ng khá; l m phát ư c ki m ch , kinh t vĩ mô cơ b n n nh; an sinh xã h i ư c c bi t chú tr ng và tri n khai có hi u qu . Các lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , văn hóa, thông tin, khoa h c - công ngh và b o v môi trư ng ư c quan tâm nhi u hơn. C i cách hành chính ư c Ny m nh. Công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí có nh ng chuy n bi n tích c c. Qu c phòng, an ninh ư c gi v ng, chính tr - xã h i n nh. So v i k ho ch ã ư c Qu c h i thông qua t i Kỳ h p th 4, Qu c h i khoá XII, có 16/25 ch tiêu th c hi n t và vư t k ho ch ra, 9/25 ch tiêu chưa t k ho ch; trong ó, m t s ch tiêu t khá t t như: v n u tư toàn xã h i, m c tăng giá tiêu dùng, s a phương t chuNn chương trình ph c p giáo d c trung h c cơ s , tuy n m i cao ng và trung c p ngh , thu ngân sách Nhà nư c.
  2. b) Tình hình kinh t - xã h i quý I năm 2009 và các gi i pháp ch o, i u hành trong th i gian t i. Bư c sang năm 2009, kinh t th gi i v n ti p t c suy gi m, khó có kh năng ph c h i s m, ti p t c tác ng tiêu c c l n n kinh t nư c ta. Quý I năm 2009, t c tăng t ng s n phNm trong nư c ch t 3,1%, là m c th p nh t trong nhi u năm qua; xu t khNu ch tăng 2,4%; công nghi p tăng 2,1%; khách du l ch nư c ngoài gi m 16,1% so v i cùng kỳ năm 2008; u tư nư c ngoài ch m l i,... Tuy nhiên, v i vi c tri n khai quy t li t, ng b các gi i pháp c p bách ch ng suy gi m kinh t ra t i Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP, tình hình kinh t ã có nh ng d u hi u chuy n bi n tích c c: duy trì ư c t c tăng trư ng kinh t 3,1% trong i u ki n có r t nhi u khó khăn; kinh t vĩ mô cơ b n n nh, lãi su t, t giá ư c i u hành linh ho t, phù h p v i tín hi u th trư ng, l m phát ti p t c ư c ki m ch ; các cân i ư c gi v ng, nh p siêu ư c ki m ch ; s n xu t nông nghi p phát tri n thu n l i trên t t c các m t; s n xu t công nghi p và xây d ng ã tăng d n trong tháng 2 và tháng 3; d ch v tăng trư ng cao hơn khu v c nông nghi p và công nghi p. An sinh xã h i ư c tăng cư ng. Qu c phòng, an ninh ư c gi v ng. Công tác phòng, ch ng tham nhũng, c i cách hành chính ti p t c chuy n bi n t t… Nh ng k t qu tích c c trên s là cơ s cho các quý sau trong năm 2009 có th ph n u t m c tăng trư ng cao hơn. Chính ph th ng nh t xác nh nhi m v trong th i gian t i là: t p trung s c ngăn ch n suy gi m kinh t , ph n u duy trì và khôi ph c l i à tăng trư ng, gi n nh kinh t vĩ mô, ch ng ngăn ng a l m phát, b o m an sinh xã h i, gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i. V các ch tiêu kinh t - xã h i ch y u c a năm 2009, Chính ph th ng nh t trình Qu c h i xem xét cho i u ch nh ch tiêu nh hư ng t c tăng trư ng kinh t kho ng 5%; b i chi Ngân sách Nhà nư c dư i 8% GDP. th c hi n ư c các nhi m v và ch tiêu trên, Chính ph yêu c u các b , ngành, a phương c n ti p t c th c hi n t t các Ngh quy t s 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2009; Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 v chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i 61 huy n nghèo và các ngh quy t, quy t nh ch o, i u hành c a Chính ph và Th tư ng Chính ph . Trong ó t p trung th c hi n 5 nhóm gi i pháp tr ng tâm ã ra, ng th i tri n khai th c hi n m t s bi n pháp b sung dư i ây: - i v i nhóm gi i pháp thúc Ny s n xu t kinh doanh, xu t khNu: Hi n nay, tình hình s n xu t nông nghi p ang phát tri n thu n l i, các b , ngành, a phương c n t p trung ch o quy t li t các gi i pháp Ny m nh s n xu t; không x y ra d ch b nh tràn lan; c bi t chú ý gi i quy t t t khâu tiêu th s n phNm cho nông dân, không di n ra tình tr ng ư c mùa l i m t giá. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Công Thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong cu i tháng 4 năm 2009 chính sách, cơ ch thu mua i v i các s n phNm: lúa g o, cà phê, chè, cao su, i u h t, cá nuôi, tôm nuôi, b o m tiêu th h t s n phNm hàng hoá, ngư i s n xu t có lãi h p lý;
  3. xây d ng chính sách, cơ ch h tr cho nông dân mua máy móc, thi t b , v t tư ph c v s n xu t nông nghi p và tiêu dùng. - i v i nhóm gi i pháp kích c u u tư và tiêu dùng: Ti p t c rà soát tháo g các vư ng m c v th t c hành chính, nh t là th t c u th u, thu , gi i phóng m t b ng… thúc Ny u tư, Ny nhanh phát tri n s n xu t công nghi p, xây d ng. T p trung gi i ngân nhanh các công trình, d án u tư t các ngu n v n ngân sách Nhà nư c, ngu n v n ODA, FDI và các ngu n v n dân doanh, c bi t chú tr ng gi i ngân i v i các công trình, d án u tư t ngu n v n ngân sách Nhà nư c. Trên cơ s t ng m c u tư ư c giao hàng năm, cho phép B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng b trí, i u chuy n v n trái phi u Chính ph gi a các d án thu c các lĩnh v c có trong danh m c u tư b ng v n trái phi u Chính ph ; giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét i u chuy n v n trái phi u Chính ph gi a các d án có trong danh m c thu c các lĩnh v c c a các b và a phương (gi a b v i b , gi a b v i a phương và gi a các a phương) th c hi n m c tiêu s m hoàn thành d t i m d án, công trình, ưa vào ho t ng và phát huy hi u qu ngay trong năm 2009 và 2010; rà soát, th c hi n ơn gi n hoá các th t c; B Công Thương x lý phù h p v n giá i n gi cao i m, ch o quy t li t ch ng tình tr ng buôn l u, gian l n thương m i b o v hàng hóa s n xu t trong nư c. Các b , ngành, a phương c n t ch c t t vi c xúc ti n thương m i, m r ng th trư ng, c bi t chú tr ng th trư ng trong nư c v i khu v c nông nghi p, nông thôn. Giao B Tài chính ch trì rà soát, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 4/2009 phương án i u ch nh chính sách thu kích c u tiêu dùng trong nư c. - i v i nhóm gi i pháp chính sách tài chính, ti n t : Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ti p t c theo dõi ch t ch di n bi n tình hình trong nư c và th gi i k p th i i u ch nh linh ho t các lo i lãi su t và t giá phù h p tín hi u th trư ng; th c hi n khNn trương, có hi u qu vi c m r ng di n ư c h tr lãi su t 4% i v i các kho n vay v n trung, dài h n th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t kinh doanh v i th i h n là 2 năm; i tư ng vay tín d ng ưu ãi theo Ngh nh s 151/2006/N -CP ư c hư ng bù lãi su t theo Quy t nh s 131/Q -TTg ngày 23/01/2009 c a Th tư ng Chính ph . B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan liên quan i u ch nh chính sách v b o lãnh vay nh p khNu máy móc, thi t b , dây chuy n s n xu t tiên ti n i m i, nâng cao ch t lư ng s n phNm; trình phương án gi m lãi su t tín d ng ưu ãi i v i các kho n vay v n trung và dài h n th c hi n d án u tư phát tri n; th c hi n t m ng v n cho các a phương i v i s v n Ngân sách Nhà nư c h tr a phương xây d ng h t ng các khu công nghi p. Chính ph th ng nh t trình Qu c h i xem xét cho phát hành b sung 20.000 t ng trái phi u Chính ph trong năm 2009 t p trung u tư cho các công trình giao thông, thu l i, y t , giáo d c, nhà cho sinh viên. Giao B Tài chính vay 20.000 t ng t ngu n v n nhàn r i c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t o ngu n t m ng v n k ho ch năm 2010 cho các d án quan tr ng, c p bách; các công trình c n u tư, ang làm d dang thi u v n; b o m v n i ng cho các d án ODA; khai thông các công trình u tư FDI; các công trình quan tr ng ph c v k ni m 1.000 năm Thăng Long - Hà N i…
  4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o Ngân hàng Chính sách xã h i trình Th tư ng Chính ph trong tháng 4 năm 2009 phương án i u ch nh gi m lãi su t cho vay i v i h nghèo và các i tư ng chính sách khác. - i v i các lĩnh v c b o m an sinh xã h i: Chính ph yêu c u B Y t tăng cư ng ki m tra, ki m soát không bùng phát d ch b nh; tăng cư ng ch t lư ng khám ch a b nh, b o hi m y t cho ngư i nghèo; Ny nhanh chương trình xây d ng, nâng c p các b nh vi n. B Giáo d c và ào t o ti p t c th c hi n t t chương trình kiên c hóa trư ng, l p h c, nhà công v cho giáo viên b ng ngu n v n trái phi u Chính ph ; m b o v n chương trình cho sinh viên nghèo vay i h c. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p t c tri n khai chương trình cho vay gi i quy t vi c làm, tăng cư ng ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t c a Chính ph v h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. Chính ph th ng nh t th c hi n i u ch nh m c lương t i thi u chung, i u ch nh lương hưu và tr c p xã h i th c hi n t ngày 01 tháng 5 năm 2009. - V công tác ch o i u hành: Chính ph yêu c u các b , ngành, a phương t p trung quy t li t, khNn trương tri n khai các nhi m v ã ư c giao. Nh ng văn b n thu c thNm quy n Chính ph , Th tư ng Chính ph ph i ư c ban hành trư c ngày 10 tháng 4 năm 2009 s m t ch c, tri n khai th c hi n. Chính ph thành l p các oàn ki m tra do các thành viên Chính ph tr c ti p d n u ôn c, ki m tra, tháo g các khó khăn trong vi c th c hi n các gi i pháp kích c u, ch ng suy gi m kinh t . B K ho ch và u tư, Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ch ng phân tích, d báo tình hình kinh t th gi i, kinh t trong nư c và các gi i pháp c n ra sau kh ng ho ng phát tri n kinh t b n v ng cho c th i gian t i, s m báo cáo Th tư ng Chính ph . - V công tác thông tin, tuyên truy n: Các b , ngành, a phương c n tích c c, ch ng, k p th i cung c p thông tin v ch trương, chính sách, các gi i pháp, cơ ch cho báo chí tuyên truy n, t o s ng thu n toàn xã h i trong vi c th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Chính ph cũng th o lu n và thông qua các báo cáo: V tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính quý I/2009; công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng tháng 3 và quý I/2009; tình hình th c hi n Ngh quy t phiên h p Chính ph tháng 02 và chương trình công tác c a Chính ph tháng 3/2009; tình hình th c hi n các cam k t qu c t c a Vi t Nam do B trư ng B N i v , T ng Thanh tra Chính ph , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , B trư ng B Ngo i giao trình. Chính ph yêu c u các b , ngành, a phương ti p t c tri n khai công tác b o m gi v ng an ninh, qu c phòng, Ny m nh c i cách hành chính, phòng, ch ng tham nhũng và b o m tr t t , an toàn giao thông; ch ng phòng, ch ng thiên tai; t p trung làm t t công tác t ng i u tra dân s và nhà ; th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân c p huy n, qu n, phư ng…
  5. 2. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính báo cáo v quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 2007; nghe T ng Ki m toán Nhà nư c báo cáo v k t qu ki m toán quy t toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2007. Nhi m v thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2007 ã th c hi n theo úng Ngh quy t c a Qu c h i. Chính ph nh t trí thông qua báo cáo quy t toán Ngân sách Nhà nư c năm 2007; giao B Tài chính ph i h p v i Ki m toán Nhà nư c xác nh chính xác s t ng thu, t ng chi và s b i chi Ngân sách Nhà nư c năm 2007, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh báo cáo quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 2007; B trư ng B Tài chính th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i và Qu c h i. 3. Chính ph nghe B trư ng B Xây d ng trình d th o Ngh quy t c a Chính ph v các gi i pháp xây d ng nhà cho công nhân các khu công nghi p, sinh viên và ngư i có thu nh p th p ô th . Chăm lo gi i quy t nhà cho nhân dân luôn là v n ư c ng và Nhà nư c quan tâm ch o. Trong nh ng năm qua, nhi u cơ ch , chính sách h tr nhà cho các i tư ng chính sách, các h gia ình nghèo khu v c nông thôn, mi n núi, các vùng thư ng xuyên b thiên tai… ã ư c ban hành. Tuy nhiên, do nhi u nguyên nhân, hi n v n còn r t nhi u h gia ình, cá nhân thu c di n có thu nh p th p, ngư i nghèo ô th , c bi t là công nhân t i các khu công nghi p, h c sinh, sinh viên thu c các cơ s ào t o, cán b , công ch c, viên ch c có thu nh p th p ang g p khó khăn v nhà , c n có s h tr c a Nhà nư c. Chính ph th ng nh t ban hành Ngh quy t v m t s cơ ch , chính sách nh m Ny m nh phát tri n nhà cho h c sinh, sinh viên các cơ s ào t o và nhà xã h i cho công nhân lao ng t i các khu công nghi p t p trung, ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th . Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph t i phiên h p, hoàn ch nh d th o Ngh quy t trình Chính ph xem xét, ban hành; trên cơ s Ngh quy t này, khNn trương trình Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n v cơ ch , chính sách c th v xây d ng nhà cho công nhân các khu công nghi p, cho sinh viên các cơ s ào t o và ngư i có thu nh p th p ô th s m tri n khai th c hi n. 4. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình báo cáo v vi c ký Công ư c Lahay v b o v tr em và h p tác trong lĩnh v c nuôi con nuôi qu c t . Công ư c Lahay là công c pháp lý qu c t r t quan tr ng nh m b o v tr em và thúc Ny quan h h p tác gi a các nư c trong vi c cho và nh n con nuôi, ư c Liên h p qu c và c ng ng qu c t ánh giá cao. n nay ã có 75 qu c gia là thành viên c a Công ư c. T khi Ngh nh s 68/2002/N -CP có hi u l c n nay, vi c gi i quy t cho ngư i nư c ngoài nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi ư c th c hi n ch y u trên cơ s các Hi p nh h p tác song phương v nuôi con nuôi gi a Vi t Nam v i các nư c và vùng lãnh th . Vi c này, m t m t, ã b o m trình t , th t c gi i quy t vi c nuôi con nuôi ch t ch hơn, m t khác t o ra cơ ch ti m c n d n v i các yêu c u c a Công ư c Lahay, qua ó chuNn b t t hơn các i u ki n và năng l c th c thi Công ư c Lahay khi Vi t Nam tr thành thành viên. Trong hoàn c nh th c t hi n nay, s lư ng tr em có hoàn c nh c bi t c n nuôi dư ng, chăm sóc còn nhi u, nhưng chưa th nh n h t làm con nuôi trong nư c, thì vi c cho ngư i nư c ngoài nh n con nuôi
  6. là bi n pháp thay th cu i cùng, vì l i ích t t nh t c a tr em. Chính ph nh t trí vi c Vi t Nam tham gia Công ư c Lahay vào th i i m này là phù h p và c n thi t. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh t trình v vi c ký Công ư c Lahay ngày 29 tháng 5 năm 1993 v b o v tr em và h p tác trong lĩnh v c nuôi con nuôi qu c t ; B trư ng B Tư pháp th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i xem xét, cho ý ki n v vi c ký Công ư c Lahay. 5. Chính ph nghe B trư ng B Thông tin và Truy n thông báo cáo và ng ý v vi c i u ch nh th i i m trình d án Lu t Báo chí (s a i). 6. Chính ph ã th o lu n v các d án lu t: Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khám b nh, ch a b nh; Lu t Vi n thông; Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n do B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch, B trư ng B Y t , B trư ng B Thông tin và Truy n thông, B trư ng B K ho ch và u tư và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. a) V d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa. Lu t Di s n văn hóa là văn b n pháp lý cao nh t trong h th ng pháp lu t hi n hành v di s n văn hoá, ã t o hành lang pháp lý, khuy n khích và t o i u ki n thu hút s tham gia c a toàn xã h i i v i các ho t ng b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá, ng th i tranh th ư c s ng h có hi u qu c a c ng ng qu c t . Tuy nhiên, tình tr ng vi ph m trong s d ng, phát huy giá tr di tích di n ra ph c t p, công tác qu n lý nhà nư c còn nhi u b t c p, hi u qu th p và không phù h p v i th c ti n. Vi c s a i, b sung m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa là c n thi t, nh m áp ng yêu c u c a th c ti n phát tri n các ho t ng b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa trong nư c và h i nh p qu c t , góp ph n quan tr ng phát huy năng l c sáng t o, thu hút u tư c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c i v i vi c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá ph c v có hi u qu quá trình phát tri n kinh t , xã h i. Giao B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá; B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án lu t này. b) V d án Lu t Khám b nh, ch a b nh. Trong nh ng năm qua, công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân, trong ó có lĩnh v c khám, ch a b nh, ã t ư c nhi u thành t u quan tr ng, nhưng v n chưa áp ng ư c òi h i cung c p các d ch v khám, ch a b nh ngày càng cao c a nhân dân. Các quy nh pháp lu t hi n hành v khám b nh, ch a b nh ư c ban hành t th i cơ ch cũ nên hi u l c pháp lu t không cao; không theo k p v i tình hình th c ti n b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân ã có nhi u thay i trong i u ki n nư c ta phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và h i nh p qu c t . Do ó, vi c ban hành Lu t Khám b nh, ch a b nh cùng các lu t,
  7. pháp l nh khác v y t ã và s ban hành t o ra m t h th ng pháp lu t v y t th ng nh t, ng b là c n thi t, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i t nư c, áp ng yêu c u h i nh p qu c t và phát tri n thành công s nghi p b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân. Giao B Y t ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Khám b nh, ch a b nh; B trư ng B Y t th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án lu t. c) V d án Lu t Vi n thông. Vi n thông Vi t Nam là m t trong nh ng ngành có bư c phát tri n r t nhanh và ang tr thành ngành kinh t mũi nh n c a t nư c. V i nh ng cơ ch , chính sách tích c c v lĩnh v c vi n thông, nh t là sau khi ban hành Pháp l nh Bưu chính - Vi n thông năm 2002 ã t o hành lang pháp lý thúc Ny c nh tranh, khuy n khích và h tr các doanh nghi p m i tham gia th trư ng. M ng lư i cơ s h t ng k thu t vi n thông và ch t lư ng d ch v ngày càng ư c hoàn thi n và nâng cao. Tuy nhiên sau m t th i gian tri n khai các quy nh v vi n thông, c bi t là t khi nư c ta tr thành thành viên chính th c c a T ch c Thương m i th gi i, Pháp l nh Bưu chính - Vi n thông năm 2002 ã b c l m t s i m không còn phù h p. Vì v y, vi c xây d ng Lu t Vi n thông là c n thi t, nh m t o i u ki n cho ngành vi n thông phát tri n trong i u ki n m i, góp ph n th c hi n m c tiêu ưa Vi t Nam tr thành qu c gia m nh v công ngh thông tin. Giao B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Vi n thông; B trư ng B Thông tin và Truy n thông th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án lu t. d) V d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n. Ho t ng u tư xây d ng cơ b n nư c ta hi n nay ư c quy nh t i nhi u văn b n quy ph m pháp lu t thu c các lĩnh v c khác nhau, chưa t o thành m t h th ng văn b n pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n th ng nh t, ng b . M t s lu t và văn b n hư ng d n thi hành chưa ư c ban hành k p th i; nhi u n i dung hư ng d n thi hành chưa phù h p v i th c ti n ho c không th ng nh t nhưng ch m ư c s a i, b sung. Nh ng v n ó ang là tr ng i cho vi c tri n khai th c hi n u tư xây d ng cơ b n trong th i gian qua và là m i quan tâm, b c xúc c a nhi u b , ngành, a phương và nhà u tư. Theo ki n ngh c a U ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph ã ch o t ng rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n, t p trung s a i, b sung k p th i m t s i u c a các lu t nh m x lý nh ng v n vư ng m c, b c xúc nh t trong th c t u tư xây d ng cơ b n hi n nay, trong ó c bi t là nh ng v n liên quan n th t c, trình t u tư. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n;
  8. B trư ng B K ho ch và u tư th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án lu t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo, C ng TT T; - Lưu: Văn thư, TH (5b).
Đồng bộ tài khoản