Nghị quyết số 124-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 124-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 124-HĐBT về việc bổ sung kế hoạch Nhà nước năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 124-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ******* S : 124-H BT Hà N i, ngày 22 tháng 04 năm 1985 NGHN QUY T V VI C B SUNG K HO CH NHÀ NƯ C NĂM 1985 Trong phiên h p ngày 5 và 6 tháng 4 năm 1985, sau khi nghe báo cáo c a U ban K ho ch Nhà nư c và th o lu n v tình hình b sung k ho ch năm 1985, H i ng B trư ng ã quy t nh như sau: I. Ch p hành ngh quy t H i ngh Trung ương l n th 7, dư i s ch o c a Thư ng v H i ng B trư ng, các a phương, các B , y ban Nhà nư c và các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng ã tri n khai vi c rà xét l i k ho ch Nhà nư c, b sung thêm i u ki n v t ch t cân i th c hi n và xây d ng cao hơn m t s ch tiêu ã t m giao. Tuy nhiên, v n còn nhi u ch tiêu chưa t o ư c nh ng cân i v ng ch c, c n thi t. Th m chí có nhi u B và a phương còn ra nh ng yêu c u quá l n v xăng d u, s t thép, v n u tư, v.v… Như v y, công tác b sung k ho ch chưa th xem là k t thúc mà ph i ư c ti p t c x lý trong quá trình i u hành k ho ch t nay t i cu i năm, theo tinh th n tích c c hơn, v ng ch c hơn. H i ng B trư ng ch p nh n m c ch tiêu k ho ch năm 1985 như U ban K ho ch Nhà nư c ã thông báo và b sung. Yêu c u các B và a phương ti p t c tìm m i cách khai thác thêm các ngu n kh năng, c bi t là cơ s nâng m c cân i nh m b o m th c hi n m t cách v ng ch c và vư t các ch tiêu ã ra. II. V M T S V N C TH S n xu t nông - lâm - ngư nghi p - S n xu t lương th c gi ch tiêu pháp l nh 19 tri u t n, ng th i t o i u ki n và khuy n khích a phương t ư c m c ph n u cao hơn mà các a phương ã d ki n. Ph i h t s c coi tr ng thâm canh c lúa và màu. C n kh c ph c tư tư ng xem nh màu, ra nh ng bi n pháp và nh ng ki n ngh c th v chính sách thúc Ny phát tri n màu. Các a phương c n tranh th th i gian tr ng các cây màu lương th c còn th i v . tăng nhanh hơn s n lư ng lương th c mi n B c là nơi s n xu t có nhi u khó khăn v th i ti t, nhưng nhu c u lương th c l i r t l n, Nhà nư c s t p trung v t tư, nh t là phân bón tăng s n lư ng lương th c và lương th c hàng hóa các t nh, b o m cung c p cho a phương nhi u hơn. Có như v y m i v a ch ng trong vi c ch ng chi n tranh l n chi m các t nh biên gi i, b o v T qu c, v a thúc Ny công nghi p phát tri n, gi m chi phí v n t i do ph i v n chuy n m t kh i lư ng lương th c quá l n t mi n Nam ra; mi n Nam là nơi có i u ki n s n xu t lương th c thu n l i, ph i ph n u tăng nhanh s n lư ng lương th c hàng hóa tăng qu
  2. d tr và thông qua xu t khNu nh p v t tư Ny m nh thâm canh. Chú tr ng t o vùng lúa c s n xu t ư c giá hơn. - V cây công nghi p và rau u, các lo i cây còn th i v , ph i tìm m i cách Ny m nh vi c gieo tr ng, g n v i vi c gi i quy t các v n v chính sách khuy n khích nông dân phát tri n s n xu t. - V chăn nuôi, B Nông nghi p ph i cùng các a phương tìm các bi n pháp ch n ngay tình tr ng gi m sút c a àn l n nái, s p x p và t ch c ngành chăn nuôi l n; B N i thương có bi n pháp thu mua l n th t cho dân, kh c ph c tình tr ng do thi u ti n nên không thu mua ư c l n c a nông dân c n bán. - V lâm nghi p, gi ch tiêu khai thác g như s t m giao và b o m cung ng 1,350 tri u m3 cho các nhu c u kinh t ; t ch c t t vi c h p tác khai thác g v i Lào, Campuchia. - V th y s n, B Th y s n c n xúc ti n m nh m hơn n a vi c t ch c l i s n xu t trên các ngư trư ng, Ny m nh nuôi tôm và các th y, h i s n khác và coi tr ng hơn n a vi c Ny m nh nuôi cá nư c ng t, tăng s n lư ng khai thác h i, th y s n, tăng hàng xu t khNu và th c phNm cung c p trong nư c. S n xu t công nghi p Ch p nh n các ch tiêu ã ư c cân nh c l i và b sung thêm như trong báo cáo c a U ban K ho ch Nhà nư c. Các ngành và a phương ph i rà xét l i, b o m cân i có căn c v ng ch c và th c hi n cao hơn nh m tăng hàng hóa i lưu l i v i nông dân. c bi t i v i hàng tiêu dùng c n t o i u ki n Ny m nh s n xu t hơn n a mi n B c, s d ng t i a công su t hi n có vi c v n chuy n t mi n Nam ra. C g ng gi i quy t bông gi ư c s n lư ng v i 380 tri u mét; b o m dư c li u tăng thêm thu c ch a b nh áp ng nhu c u c a nhân dân; ph n u t và vư t m c 1,7 tri u t n xi măng. B xây d ng ph i h p v i các ngành và bàn v i a phương, tìm cách tăng s n lư ng g ch, ngói, á, cát… riêng v than, Thư ng v H i ng B trư ng s h p chuyên làm sáng t hơn và ph n u t s n lư ng cao hơn áp ng nhu c u c a n n kinh t và i s ng. Giao thông v n t i Ph n u b o m nhu c u v v n t i c a n n kinh t . M t khác, các ngành và a phương h t s c chú ý tìm m i cách gi m b t chi phí v n t i trong m i ho t ng. Ph i thu gom, t o chân hàng th t t t, t ch c l i công tác v n chuy n và qu n lý ch t ch . Xây d ng cơ b n Trên cơ s s v t tư, ti n v n ư c giao, các ngành và a phương c n ki m tra th t ch t ch danh m c các công trình xây d ng, tránh tình tr ng phân tán v t tư, ti n v n. Kiên quy t th c hi n úng trình t và th t c u tư.
  3. Xu t khNu (s có ngh quy t riêng c a H i ng B trư ng v cơ ch xu t nh p khNu). V t tư U ban K ho ch Nhà nư c cùng các ngành có liên quan c n rà xét l i kh năng ngu n v t tư, cân nh c k v m t phân ph i khi ngu n chưa th t v ng ch c. Th c hi n vi c c i ti n t ch c cung ng v t tư theo phương th c cung ng th ng, nhanh nh t. Trong vi c s d ng, ph i cao ti t ki m, c g ng ưa nhanh ti n b k thu t vào s n xu t, tìm v t tư thay th … gi m tiêu hao v t tư trên ơn v s n phNm. Phân ph i - lưu thông - Ph i th c hi n ch t ch và nghiêm túc k lu t giao n p s n phNm i v i các cơ s qu c doanh và các m t hàng gia công. Các bi n pháp thu mua ph i th t c th , ph i d n qu hàng hóa trư c h t n m cho ư c lương th c và các nông s n nguyên li u ch y u. Qu n lý ch t hơn hàng ti u, th công nghi p, c bi t là qu n lý v m t ch t lư ng s n phNm. - Gi ch tiêu thu mua lương th c (4,2 tri u t n) và i u v trung ương (1,97 tri u t n). Thư ng v H i ng B trư ng s ch o các ngành và a phương tìm cách ng viên thêm lương th c còn th a trong dân và có bi n pháp b o m ư c m c ra (h n ch lãng phí lương th c, ch ng n u rư u l u…) - Ngành thương nghi p và các ngành có liên quan cùng các a phương khNn trương phát tri n m ng lư i thương nghi p xã h i ch nghĩa, c i t o thương nghi p tư nhân, làm ch th trư ng xã h i và giá c , ph c v t t s n xu t và i s ng nhân dân. V tài chính - ti n t . C n ph i tăng cư ng qu n lý c v thu và chi. Các B trư ng và Ch t ch y ban nhân dân các a phương không nh ng ch n m s n xu t mà ph i quan tâm y v m t tài chính, ti n t , có bi n pháp tích c c tăng thu, gi m chi, nghiêm ch nh ch p hành các ch thu chi tài chính và qu n lý ti n t c a Nhà nư c ã ban hành. III. M T S VI C V CH O I U HÀNH 1. Các ngành và a phương c n ti p t c và khNn trương hơn trong vi c s p x p và t ch c l i s n xu t trong ngành và a phương mình. 2. Ny nhanh vi c i m i cơ ch qu n lý theo tinh th n ngh quy t H i ngh l n th VI c a Trung ương và các ngh quy t c a H i ng B trư ng nh m t o m i thu n l i và b o m quy n cho cơ s th c hi n t ch tài chính và kinh doanh phát huy hơn n a tính ch ng, sáng t o c a cơ s . 3. KhNn trương s p x p l i b máy và b trí cán b ch ch t c a ngành và a phương. 4. Ny m nh công tác thanh tra và ch p hành nghiêm túc k lu t c a Nhà nư c.
  4. Các ngành và a phương ch n ch nh b máy thanh tra c a mình và tăng cư ng ki m tra, thanh tra trong ngành, không trông ch , l i vào cơ quan thanh tra c a Nhà nư c. 5. V i nh ng ch tiêu k ho ch ã ư c thông qua, U ban K ho ch Nhà nư c phân chia ngay ch tiêu giao k ho ch chính th c cho ngành và a phương s m nh t. TM. H I NG B TRƯ NG KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH T H u
Đồng bộ tài khoản