Nghị quyết số 13/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 13/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/2003/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2003/NQ-CP Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2003 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH S 13/2003/NQ-CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2003 THƯ NG KỲ THÁNG 10 NĂM 2003 Ngày 31 tháng 10 năm 2003, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 10, bàn và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình bày Báo cáo ki m i m 3 năm th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm năm (2001-2005). Trong 3 năm (2001-2003), m c dù trong b i c nh kinh t trong nư c và th gi i có nhi u khó khăn ph c t p, n n kinh t nư c ta v n duy trì ư c t c tăng trư ng khá, năm sau cao hơn năm trư c. Cơ c u kinh t chuy n d ch theo chi u hư ng tích c c, ch t lư ng tăng trư ng ã có nhi u c i thi n, bư c u ã phát huy ư c nh ng l i th c a t ng vùng, t ng ngành và qu c gia. Các cân i ch y u trong n n kinh t ư c duy trì; l m phát ư c ki m soát m c th p, giá tr ng ti n tương i n nh. T l huy ng vào ngân sách nhà nư c vư t m c so v i k ho ch; chi ngân sách nhà nư c vào các lĩnh v c u tư phát tri n, giáo d c, y t và xoá ói gi m nghèo tăng. Cơ s v t ch t k thu t, h t ng kinh t , xã h i ư c tăng cư ng; i s ng v t ch t, văn hoá và tinh th n c a dân cư ư c c i thi n, chính tr và xã h i n nh; an ninh qu c phòng ư c gi v ng. Tuy nhiên, quy mô phát tri n kinh t nh ng năm qua còn nh bé, kh năng c nh tranh th p, chuy n d ch cơ c u kinh t ch m và chưa mang y u t v ng ch c; công tác quy ho ch còn nhi u y u kém; ngu n l c c a n n kinh t chưa ư c khai thác t t, s d ng chưa có hi u qu cao, còn x y ra hi n tư ng u tư dàn tr i, lãng phí, th t thoát; tình tr ng n ng xây d ng cơ b n chưa ư c x lý d t i m. Công tác c i cách hành chính ti n hành ch m. M t s v n xã h i còn b c xúc, trong ó có ch t lư ng giáo d c; quan liêu, tham nhũng và t n n xã h i chưa gi m; tai n n giao thông gi m nhưng chưa v ng ch c. Chính ph nh n nh, tuy còn có nh ng m t t n t i, m t s ch tiêu có kh năng không hoàn thành k ho ch nhưng ba năm qua chúng ta ã t o ra ư c n n t ng v t ch t, cơ s h t ng và n n tài chính theo hư ng i m i. Nh ng k t qu t ư c, nh t là tăng trư ng kinh t g n v i xoá ói gi m nghèo là h t s c to l n, th hi n s n l c c a các c p, các ngành và nhân dân c nư c dư i s lãnh o c a ng và s ch o quy t tâm, sát sao c a Chính ph . Báo cáo ki m i m c n th hi n rõ hơn nh ng sáng t o, nh ng ch trương c th , có hi u qu ư c tri n khai trong 3 năm qua c a các c p, các ngành, t ng k t thành bài h c kinh nghi m, ng th i ch rõ
  2. nh ng y u kém và ra nh ng gi i pháp tri n khai quy t li t hơn trong nh ng năm t i, ph n u hoàn thành m c tiêu k ho ch ra. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh báo cáo; trình Th tư ng Chính ph xem xét, trình B Chính tr . 2. Chính ph nghe B trư ng B Thương m i trình d án Pháp l nh v ch ng bán phá giá i v i hàng hoá nh p khNu vào Vi t Nam; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d án Pháp l nh nói trên. Cơ ch i u hành xu t nh p khNu c a nư c ta ngày càng ư c ơn gi n hoá và mang tính dài h n nh m t o thu n l i cho doanh nghi p và phù h p v i thông l qu c t . Các hàng rào phi thu quan ang t ng bư c ư c thay th b ng thu nh p khNu. Chính sách m c a th trư ng c a ta ã áp ng nhu c u m r ng buôn bán v i các nư c. Tuy nhiên, bên c nh nh ng m t tích c c cũng không tránh kh i nh ng tác ng tiêu c c do c nh tranh không lành m nh thông qua giá hàng hoá, nh hư ng n s n xu t trong nư c. Vì v y, vi c ban hành Pháp l nh Ch ng bán phá giá là h t s c c n thi t nh m t o ra hành lang pháp lý h n ch nh ng tác ng tiêu c c do vi c bán phá giá gây ra. Giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Pháp l nh; giao B trư ng B Thương m i th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Pháp l nh này. 3. V k t qu tri n khai công tác chuNn b t ch c SEAGAMES 22 trong th i gian qua và nhi m v tr ng tâm trong th i gian t i, Chính ph ã xem xét báo cáo do B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao trình. Th i gian qua, các B , ngành và a phương ã tích c c, ph i h p v i Ban t ch c SEAGAMES 22 tri n khai các công vi c chuNn b ng b và khNn trương. Cho t i nay, ph n l n các vi c tr ng tâm chuNn b cho SEAGAMES 22 ã hoàn thành úng ti n . T ch c thành công SEAGAMES 22 có ý nghĩa r t quan tr ng, góp ph n nâng cao v th nư c ta trong khu v c và trên th gi i. Th i gian chuNn b cho ngày khai m c SEAGAMES 22 ã n g n, công tác chuNn b òi h i r t khNn trương. Giao U ban Th d c th thao ch trì, ph i h p v i Ban t ch c SEAGAMES 22, các B , ngành và a phương liên quan khNn trương hoàn t t công vi c chuNn b cho t ch c SEAGAMES 22 theo úng ti n ; tăng cư ng công tác tuyên truy n, phát ng s hư ng tích c c c a ông o qu n chúng nhân dân, t ch c thành công i h i th thao l n nh t khu v c l n u tiên do nư c ta ăng cai t ch c. 4. V công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo quý III năm 2003, Chính ph ã xem xét báo cáo do T ng Thanh tra Nhà nư c trình. Quý 3 năm 2003, tình hình khi u ki n c a công dân có chi u hư ng gi m, b t tính ch t gay g t. Nhi u v vi c ã ư c các c p, các ngành gi i quy t d t i m. Thanh tra Nhà nư c theo thNm quy n ã ki m tra, xác minh, phát hi n và gi i quy t ư c nhi u
  3. v vi c quan tr ng. Tuy nhiên, tình tr ng ơn thư trùng l p; g i khi u n i, t cáo nhi u l n, vư t c p, không úng thNm quy n, n c danh, không rõ a ch ... v n còn chi m t l áng k . Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c t p trung xem xét, xác minh, gi i quy t d t i m các v vi c khi u n i t cáo t n ng; tăng cư ng công tác ti p dân; ti p t c th c hi n t t công tác ki m tra theo k ho ch s 05/KH-TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 c a B Chính tr v ki m tra u tư xây d ng, qu n lý và s d ng t ai. 5. V báo cáo tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã h i tháng 10 và 10 tháng năm 2003, Chính ph ã xem xét báo cáo do B trư ng B K ho ch và u tư trình. Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2003, n n kinh t nư c ta ph i ương u v i nhi u khó khăn và thách th c, nhưng v n duy trì ư c t c tăng trư ng. Kim ng ch xu t khNu ti p t c tăng, nh p siêu có xu hư ng gi m; v n u tư phát tri n huy ng khá, nhi u công trình ư c Ny nhanh ti n , nh t là các công trình tr ng i m, công trình ph c v SEAGAMES 22. Thu ngân sách nhà nư c ti p t c tăng, cơ b n m b o ư c các kho n chi; giá c th trư ng n nh. Các lĩnh v c xã h i như văn hoá, giáo d c, y t , xoá ói gi m nghèo... u có ti n b ; n n ùn t c giao thông và tai n n giao thông gi m. hoàn thành th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2003, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c Ny m nh s n xu t m r ng th trư ng trong và ngoài nư c, gi i quy t t t v n tiêu th s n phNm; tích c c tìm các gi i pháp gi m chi phí s n xu t, Ny nhanh ti n thi công các công trình xây d ng cơ b n, nh t là các công trình có v n u tư l n; t p trung hoàn thành công tác chuNn b cơ s v t ch t, l c lư ng v n ng viên, l c lư ng ph c v SEAGAMES 22 và t ch c t t SEAGAMES 22; ch ng phòng, ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai, nh t là các t nh mi n Trung và ng b ng sông C u Long. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản