Nghị quyết số 13/2005/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 13/2005/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2005 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/2005/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2005/NQ-CP Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2005 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 10 NĂM 2005 Ngày 29 tháng 10 năm 2005, Chính ph phiên thư ng kỳ tháng10, ã th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau 1. Chính ph nghe B trư ng Lao ng-Thương binh và Xã h i trình Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm giai o n 2006-2010. Chính ph xác nh, gi i quy t v n lao ng và vi c làm là nhi m v chính tr , kinh t , xã h i quan tr ng và c p bách trong giai o n 2006-2010, nh m h tr t o vi c làm, tăng thu nh p, c i thi n i s ng nhân dân, phát tri n xã h i b n v ng. K t qu t ư c c a Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm giai o n 2001-2005 ã t o i u ki n gi i phóng s c s n xu t, tăng u tư xã h i phát tri n s n xu t, t o vi c làm, ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài, gi m t l th t nghi p khu v c thành th và thi u vi c làm khu v c nông thôn, góp ph n thúc Ny kinh t tăng trư ng xóa ói, gi m nghèo. D báo n năm 2010 l c lư ng lao ng c nư c chi m kho ng 56% dân s ; giai o n 2006-2010 có kho ng 8 tri u lao ng có nhu c u t o vi c làm, trong ó, hơn hai tri u lao ng c n có s h tr c a Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm. Chính ph nh t trí ch trương ti p t c th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm trong giai o n 2006-2010, n i ti p giai o n 2001-2005. Chương trình ph i k th a và rút kinh nghi m các bài h c t vi c th c hi n Chương trình trong giai o n trư c, i m i phương th c i u hành, h tr có m c tiêu, có tr ng i m; tăng cư ng xã h i hóa công tác t o vi c làm thông qua vi c phát tri n s n xu t, thành l p nhi u doanh nghi p t o vi c làm; ng th i l ng ghép Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm v i các chương trình m c tiêu khác. C n có s ph i h p ch t ch gi a Chính ph , các b , ngành, a phương v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th qu n chúng nh m t ư c các m c tiêu ra; chú tr ng h tr tr c ti p t o vi c làm cho lao ng nông thôn, c bi t là nh ng vùng có chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p, lao ng dôi dư l n tu i và các i tư ng c n h tr khác. Giao B Lao ng-Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p Văn phòng Chính ph , B K ho ch và Ð u tư và các b , ngành liên quan, ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d th o Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm giai o n 2006-2010, trình Th tư ng phê duy t tri n khai th c hi n. 2. Chính ph nghe B trư ng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình K ho ch hành ng kh n c p khi x y ra d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i.
  2. D ch cúm gia c m và cúm A ngư i do vi-rút H5N1, x y ra t cu i tháng 12-2003, ã gây nhi u thi t h i v kinh t , tính m ng và s c kh e c a nhân dân ta. B nh d ch này ang di n bi n khó lư ng, có nguy cơ bùng phát cao và khi có th lây t ngư i sang ngư i s tr thành i d ch nư c ta và nhi u nư c trên th gi i. Chính ph quy t tâm ch ng phòng, ch ng tích c c, ngăn ch n không i d ch x y ra. K ho ch hành ng khNn c p khi x y ra d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i c n th hi n rõ quy t tâm c a Chính ph và nhân dân trong phòng, ch ng d ch b nh; c th hóa các n i dung c n ph i làm, xác nh rõ trách nhi m c a các b , cơ quan trung ương, a phương. Hình thành m ng lư i giám sát d ch t cơ s v i s phát huy vai trò c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân, t ch c xã h i trong phòng, ch ng d ch; huy ng ư c m i ngu n l c c a Nhà nư c, nhân dân và h p tác qu c t phòng, ch ng d ch có hi u qu ; Ny m nh công tác tuyên truy n nhân dân ng thu n v i các gi i pháp c a Chính ph , hi u rõ nguy cơ, ch ng phòng, ch ng, nhưng tránh t o tâm lý hoang mang nh hư ng s n xu t và i s ng. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t ph i h p Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p, khNn trương hoàn ch nh K ho ch và ngh quy t chuyên c a Chính ph v v n này, trình Th tư ng Chính ph ban hành. 3. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em trình d án Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Dân s ; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án pháp l nh này. Chính ph nh t trí s a i Ði u 2 và Ði u 10 c a pháp l nh theo phương án 1 mà y ban Dân s , Gia ình và Tr em ã xu t. Tuy nhiên, b o m tính ng b trong các quy nh pháp lu t, t o s rõ ràng, thu n l i cho vi c t ch c th c hi n, c n ti p t c rà soát s a i m t cách ng b các i u, kho n khác c a Pháp l nh có liên quan n n i dung này. Giao y ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì, ph i h p Văn phòng Chính ph và B Tư pháp ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d th o Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Dân s . B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i. 4. Chính ph nghe B trư ng Giao thông v n t i trình v vi c tăng m c t m ng v n cho các gói th u xây d ng công trình giao thông s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph . Chính ph nh t trí cho phép tăng m c t m ng v n lên 20% cho t t c các d án u tư s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph (k c các công trình giao thông, th y l i...). Các b , ngành ch o s d ng có hi u qu ngu n v n này và Ny nhanh ti n , b o m hoàn thành các d án s d ng trái phi u Chính ph theo úng k ho ch. 5. Chính ph xem xét Báo cáo k t qu giao ban s n xu t, xu t nh p kh u, u tư tháng 10 và tình hình kinh t -xã h i mư i tháng u năm 2005 do B K ho ch và Ð u tư trình; Báo cáo tình hình thương m i tháng 10 và d báo các tháng
  3. cu i năm 2005 do B Thương m i trình; Báo cáo công tác thanh tra quý III năm 2005 do Thanh tra Chính ph trình. Nhìn chung, tình hình kinh t -xã h i tháng 10 và mư i tháng u năm 2005, m c dù g p nhi u khó khăn do thiên tai, d ch b nh và tác ng không thu n c a giá c th trư ng th gi i, nhưng v n duy trì ư c xu hư ng phát tri n t t, s n xu t công nghi p t t c tăng trư ng cao, nông nghi p phát tri n và b o m ti n gieo tr ng, lĩnh v c d ch v ngày càng áp ng t t hơn nhu c u s n xu t và i s ng, xu t khNu tăng cao, nh p siêu có xu hư ng gi m, thu hút v n u tư nư c ngoài t khá, thu ngân sách b o m ti n , nhi u m t ho t ng xã h i phát tri n theo hư ng tích c c. Trong nh ng tháng còn l i c a năm 2005, các tác ng không thu n còn nhi u, thiên tai, d ch b nh còn ti m Nn, s n xu t và i s ng nhân dân còn g p nhi u khó khăn. Ð hoàn thành m c tiêu c a k ho ch năm 2005, các b , ngành và a phương c n bám sát tình hình th c t , ch o th c hi n nghiêm túc, tri t các gi i pháp ã ra trong Ngh quy t s 01/2005/NQ-CP, các ngh quy t phiên h p thư ng kỳ c a Chính ph và các văn b n ch o i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; t p trung Ny nhanh ti n gi i ngân các công trình xây d ng, c bi t là các công trình có ngu n v n t trái phi u Chính ph ; nâng cao hi u qu s n xu t; Ny m nh xu t khNu; tri n khai ng b các gi i pháp khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m (H5N1) và d ch cúm ngư i; th c hi n chính sách ti n t linh ho t và th n tr ng; i u hành giá c phù h p cơ ch th trư ng và ti n trình h i nh p kinh t qu c t , tăng cư ng ki m soát, ch ng u cơ, buôn l u; ch o sát sao vi c phòng ch ng thiên tai; tăng cư ng công tác thanh tra, kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m. Giao B Tài chính, Thanh tra Chính ph ch trì, ph i h p Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan xây d ng Chương trình hành ng c a Chính ph , tri n khai th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, trình Chính ph xem xét ngay sau khi hai o lu t này ư c Qu c h i thông qua. TM.CHÍNH PH TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản