Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 6 khóa IX do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 6 c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 13/2006/NQ-H ND Qu n 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V VI C XÁC NH N K T QU B U C CH C DANH Y VIÊN Y BAN NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX H I NG NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX KỲ H P TH 7 Căn c kho n 1 i u 25 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c k t qu ki m phi u b u c ch c danh y viên y ban nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Xác nh n k t qu b u c ch c danh y viên y ban nhân dân qu n ã ư c i bi u H i ng nhân dân qu n khóa IX b u vào lúc 11 gi 30, ngày 19 tháng 7 năm 2006, t i kỳ h p th 7 H i ng nhân dân qu n khóa IX: Ông oàn Công Nhu. i u 2. Giao cho y ban nhân dân qu n hoàn t t th t c và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê chuNn theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 6 khóa IX kỳ h p th 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006. CH TNCH Nguy n Văn Th
Đồng bộ tài khoản