Nghị quyết số 138-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
61
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 138-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 138-HĐBT về cải tiến chế độ phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 138-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 138-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 1983 NGHN QUY T C AH I NG B TRƯ NG S 138-H BT NGÀY 19-11-1983V C I TI N CH PHÂN C P QU N LÝ NGÂN SÁCH CHO NA PHƯƠNG Ch phân c p qu n lý ngân sách ban hành t năm 1967 ã có tác d ng nh t nh trong vi c cao trách nhi m và phát huy quy n ch ng c a a phương trong công tác qu n lý kinh t , tài chính và ngân sách. Song, trư c yêu c u c i ti n k ho ch hoá và qu n lý kinh t hi n nay, ch ó còn có i m mang tính ch t t p trung quan li u, gò bó, bao c p, m t khác l i có i m chưa ch t ch , chưa b o m tính th ng nh t c a h th ng tài chính Nhà nư c. Ngh quy t h i ngh l n th ba c a Ban ch p hành trung ương ng ã ch rõ: "Ph i th c hi n th ng nh t qu n lý tài chính. M i kho n thu chi ph i theo úng chính sách, ch c a Nhà nư c và ph n nh y vào ngân sách. Trong tình hình ngu n tài chính c a Nhà nư c có h n, ph i t p trung i b ph n vào ngân sách trung ương. a phương ư c ch ng cân i và qu n lý ngân sách a phương, nhưng ph i báo cáo y lên trung ương". Vi c c i ti n ch phân c p qu n lý ngân sách l n này nh m th c hi n nh ng yêu c u sau ây: 1. B o m s qu n lý th ng nh t c a trung ương v các chính sách, ch thu chi tài chình và t p trung i b ph n ngu n tài chính vào ngân sách trung ương áp ng nh ng nhu c u chi quan tr ng c a c nư c. 2. cao trách nhi m c a các c p chính quy n a phương (t nh, thành ph , c khu, huy n, qu n, xã, phư ng, dư i ây g i t t là t nh, huy n, xã) trong vi c phát tri n kinh t , văn hoá và ng viên các ngu n tài chính trên lãnh th , ng th i dành cho a phương quy n ch ng xây d ng và th c hi n k ho ch thu chi ngân sách a phương nh m Ny m nh phát tri n kinh t a phương và c i thi n i s ng v t ch t, văn hoá c a nhân dân a phương. Dư i ây là nh ng quy nh c th . I. NHI M V C A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG A. NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG M NHI M CÁC KHO N CHI SAU ÂY:
  2. 1. V n u tư cơ b n t o ra cơ s v t ch t k thu t c a ch nghĩa xã h i, t o ra cơ c u kinh t m i theo ngành và theo a phương. 2. Chi qu c phòng và an ninh. 3. . Chi v ngo i giao, vi n tr và tr n nư c ngoài. 4. Chi cho vi c th c hi n chính sách i v i công nhân, viên ch c và quân nhân v hưu, m t s c lao ng, thương binh, thân nhân li t sĩ và nh ng gia ình có công v i cách m ng. 5. Tr c p ngân sách cho nh ng a phương mà ngu n thu chưa b o m nhi m v chi; tr c p cho nh ng vùng b thiên t i, ch ho mà ngân sách a phương khong s c trang tr i; tr c p cho ngân sách a phương trong trư ng h p g p khó khăn vì nh ng nguyên nhân khách quan không th kh c ph c ư c. 6. Chi v s nghi p kinh t , văn hoá, giáo d c, khoa h c k thu t, y t , xã h i, th d c th thao do các ngành trung ương qu n lý. 7. Chi cho b máy qu n lý Nhà nư c c p trung ương; tr c p cho ngân sách c a ng; tr c p cho các oàn th c p trung ương; chi bù giá các m t hàng cung c p cho công nhân, viên ch c (và ngư i ăn theo) thu c di n trung ương qu n lý (u nhi m cho a phương chi). 8. B sung v n lưu ng cho các xí nghi p qu c doanh trung ương; bù l cho các xí nghi p này trong trư ng h p l theo chính sách. B. NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG (BAO G M C BA C P T NH HUY N, XÃ) M NHI M CÁC KHO N CHI SAU ÂY: 1. V n u tư cơ b n nh m xây d ng nh ng công trình kinh t , văn hoá c a a phương mà k ho ch phân ph i v n t p trung c a trung ương chưa bao quát h t, b ng các ngu n sau ây: - V n t o ra do phát tri n kinh t a phương và do tăng thu, ti t ki m chi. - K t dư c a ngân sách a phương. - V n do nhân dân óng góp theo phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm. - V n vay ngân hàng - V n do xí nghi p qu c doanh (trung ương và a phương) óng góp b ng qu phúc l i. - Thu v x s ki n thi t. 2. Chi v s nghi p kinh t văn hoá, giáo d c, khoa h c k thu t, y t , xã h i, th d c th thao a phương; b o dư ng, s a ch a nhà và các công trình phúc l i công c ng; b o m v sinh công c ng các thành ph , th xã, th tr n.
  3. 3. Chi cho b máy qu n lý Nhà nư c a phương; tr c p cho các oàn th a phương; chi bù giá các m t hàng cung c p cho công nhân, viên ch c (và ngư i ăn theo) thu c di n a phương qu n lý. 4. Chi cho công tác dân quân du kích và tuy n quân. 5. B sung v n lưu ng cho các xí nghi p qu c doanh a phương; bù l cho các xí nghi p này trong trư ng h p l theo chính sách. II. NGU N THU C A NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG VÀ CƠ CH HÌNH THÀNH CÁC NGU N THU Y A. CÁC KHO N THU THEO CH CHUNG: 1. 100% thu kh u hao cơ b n, hoàn v n lưu ng th a và ti n bán tài s n th i lo i c a các xí nghi p qu c doanh a phương. 2. 100% thu v s nghi p, l phí mà a phương ư c thu theo ch Nhà nư c quy nh. 3. 100% thu v khuy n khích giao n p nông, lâm, thu , h i s n (quy nh m c III dư i ây). 4. 100% thu v x s ki n thi t. 5. 80% l i nhu n c a các xí nghi p qu c doanh a phương (bao g m c lãi hàng xu t nh p khNu a phương). 6. 80% thu qu c doanh c a các xí nghi p qu c doanh a phương (bao g m c chênh l ch giá c a các xí nghi p a phương kinh doanh thương nghi p, v t tư). 7. 10% l i nhu n c a các xí nghi p qu c doanh trung ương óng t i a phương. 8. 5% thu qu c doanh c a các xí nghi p qu c doanh trung ương óng t i a phương. 9. 20% qu phúc l i c a các xí nghi p qu c doanh trung ương óng t i a phương (ch y u góp ph n xây d ng nh ng công trình phúc l i t i nơi xí nghi p óng). 10. 40% thu nông nghi p, tính b ng ti n (trong ó, ti p t c dành cho ngân sách xã 10%). 11. 40% thu công thương nghi p. B. CÁC KHO N THU I U TI T B SUNG: i v i m t s t nh có ngu n thu tương i h n ch , nhu càu chi tương i n ng, sau khi ã d tính khai thác h t các kho n thu theo ch chung mà v n chưa áp ng nhu c u chi theo úng chính sách, ch Nhà nư c quy nh thì trung ương b sung cho ngân sách a phương b ng cách tăng t l i u ti t các kho n thu sau ây:
  4. - Thu công thương nghi p, - Thu nông nghi p - L i nhu n c a các xí nghi p qu c doanh a phương. - Thu qu c doanh c a các xí nghi p qu c doanh a phương. T l i u ti t b sung ư c gi n nh t nay n năm 1985. C. TR C P C A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG. Trư ng h p c bi t, sau khi ã i u ti t b sung n m c t i a (100%) các kho n thu nói iêm B mà v n không áp ng nhu c u chi thì ngân sách trung ương tr c p cho ngân sách a phương m t kho n ti n nh t nh bù vào s thi u h t ó. Kho n tr c p này m i năm xét m t l n và thông báo cho a phương t u năm. D. V N U TƯ CƠ B N T P TRUNG DO TRUNG ƯƠNG PHÂN PH I CHO NA PHƯƠNG THEO M C TIÊU (THEO DANH M C CÔNG TRÌNH HO C THEO M C ÍCH S D NG) III. THU V KHUY N KHÍCH GIAO N P NÔNG, LÂM, THU , H I S N Nh m t o cho các a phương chuyên v nông nghi p, lâm nghi p, ngh cá, ngh mu i có ngu n thu n nh và khuy n khích các a phương Ny m nh s n xu t, thu mua và giao n p nông, lâm, thu , h i s n tiêu dùng trong nư c và xu t khNu, nay t kho n thu c a ngân sách a phương v khuy n khích giao n p nông, lâm, thu , h i s n (bao g m c lương th c, th c phNm cung c p t i ch cho công nhân, viên ch c và l c lư ng vũ trang, nguyên li u cung ng cho các xí nghi p ch bi n qu c doanh và thành phNm ch bi n t nông, lâm, thu , h i s n như ư ng, m t, chè, nư c m m, v.v...) g i t t là kho n thu v giao n p nông s n. Kho n thu này tính theo t l ph n trăm trên giá tr s n phNm giao n p lên c p trên. S n phNm dù mua theo giá ch o hay giá khuy n khích, khi tính kho n thu v giao n p nông s n, u tính theo giá ch o thu mua c a Nhà nư c quy nh cho a phương ó. S n phNm giao n p ư c hư ng kho n thu này không bao g m s thóc ho c hi n v t khác thu c v thu nông nghi p, thu l i phí, công cày máy và thu c tr sâu. Ngân sách xã ư c thu 5% trên giá tr s n phNm giao n p, không k là giao n p cho huy n, t nh hay trung ương. Ngân sách huy n ư c thu 5% trên giá tr s n phNm giao n p, không k là giao n p cho t nh hay trung ương, giao n p t huy n hay giao n p th ng t xã. Ngân sách t nh ư c thu 5% trên giá tr s n phNm giao n p cho trung ương, không k là giao n p t t nh hay giao n p th ng t huy n, xã. i v i s n phNm giao n p xu t khNu, ngân sách t nh ư c thu thêm 5% (c ng l i là 10%) trên giá tr s n phNm giao n p.
  5. Giao n p vư t k ho ch (ho c ngoài k ho ch) cho trung ương thì ngân sách t nh ư c thu thêm 10% trên giá tr s n phNm giao n p vư t k ho ch (c ng l i là 15% n u là hàng tiêu dùng n i a và 20% n u là hàng xu t khNu). Vi c xét thư ng cho nh ng huy n, xã giao n p vư t k ho ch do U ban nhân dân t nh quy t nh. Kho n thu v giao n p nông s n do cơ quan thu mua tr c ti p thanh toán cho ngân sách a phương, cơ quan tài chính cùng c p hoàn tr l i cho cơ quan thu mua. Kho n thu v khuy n khích giao n p m t s nông, lâm s n quy nh trư c ây, t nay th ng nh t theo quy nh m i. Ti n nuôi r ng quy nh trư c ây, t nay giao cho a phương thu dùng vào m c ích tr ng cây gây r ng, tu b , c i t o, qu n lý và b o v r ng... S n phNm giao n p cho trung ương s n xu t sang các nư c xã h i ch nghĩa (bao g m c giao n p trong k ho ch, vư t k ho ch và ngoài k ho ch) t nay th ng nh t hư ng kho n thu v giao n p nông s n. K ho ch Nhà nư c c n ưu tiên b o m qu v t tư, hàng hoá cho s n xu t và thu mua hàng xu t khNu sang các nư c xã h i ch nghĩa. Giao n p vư t k ho ch (ho c ngoài k ho ch) thì t nh ư c phân ph i thêm m t s v t tư, hàng hoá (theo giá ch o c a Nhà nư c) tương ng v i kho n thu v giao n p nông s n thu c ph n ngân sách t nh ư c hư ng (b ng 20% giá tr s n phNm giao n p vư t k ho ch). S n phNm giao n p xu t sang khu v c ng ô-la ti p t c ư c hư ng quy n s d ng ngo i t . IV. CH TIÊU K HO CH GIAO CHO NA PHƯƠNG T nay, H i ng b trư ng giao cho t nh (và ơn v hành chính tương ương) nh ng ch tiêu k ho ch v ngân sách như sau: 1. T ng s thu c a ngân sách Nhà nư c trên a bàn t nh, trong ó ghi rõ t ng kho n l i nhu n và thu qu c doanh c a các xí nghi p a phương, l i nhu n và thu qu c doanh c a các xí nghi p trung ương, thu nông nghi p, thu công thương nghi p, v.v... Ph n thu c a ngân sách a phương căn c vào t l quy nh cho t ng kho n mà trích. 2. T l i u ti t b sung cho ngân sách a phương, n u có. 3. Tr c p c a ngân sách trung ương cho ngân sách a phương, n u có. 4. V n u tư cơ b n t p trung phân ph i cho a phương theo m c tiêu. Căn c vào nh ng ch tiêu trên và d a vào nh ng chính sách, ch thu chi c a Nhà nư c, U ban nhân dân và H i ng nhân dân t nh l p d toán ngân sách c a a phương và quy t nh phân ph i ngân sách cho huy n, trong ó có d tính ph n mà huy n s ph i dành cho ngân sách xã. N u a phương th c hi n vư t k ho ch thu v thu , v l i nhu n và thu qu c doanh ư c giao thì ngoài vi c ư c trích vào ngân sách a phương theo t l quy nh cho
  6. t ng kho n, còn ư c trích thư ng t 30% n 50% s thu vư t k ho ch n p vào ngân sách trung ương. Th l trích thư ng do B Tài chính quy nh. N u không hoàn thành k ho ch thu chi ngân sách a phương thì a phương ph i ch ng s p x p l i các kho n chi t cân i ngân sách. Ch sau khi ã t n kh năng s p x p l i mà v n không cân i ư c thì m i ư c phép t m vay qu d tr tài chính, sang năm sau tr l i. Trư ng h p c bi t, vì nh ng nguyên nhân khách quan không th kh c ph c ư c mà ngân sách a phương g p khó khăn thì ngân sách trung ương cho vay ho c tr c p. N u do tăng thu, ti t ki m chi mà cu i năm ngân sách a phương có k t dư thì a phương ư c s d ng toàn b s k t dư vào hai m c tiêu là dành 1/2 b sung qu d tr tài chính, ph n còn l i chuy n sang năm sau b sung v n u tư cơ b n c a a phương và m mang phúc l i xã h i. Qu d tr tài chính ch y u là ng phó v i nhu c u chi trong khi ngu n thu chưa t p trung k p. Qu này, ngân sách ch ư c phép t m vay và ph i hoàn tr ch m nh t vào cu i năm; trư ng h p c bi t (như ã nói trên) m i ư c phép hoàn tr vào năm sau. a phương ph i chăm lo tăng d n qu d tr tài chính, ph n u t m c b ng 2 n 3 tháng chi thư ng xuyên c a ngân sách a phương. V. NGÂN SÁCH HUY N Căn c vào các ch trương trên ây, c n c i ti n vi c xây d ng và qu n lý ngân sách huy n (và ơn v hành chính tương dương) làm cho huy n th t s tr thành m t c p qu n lý ngân sách. Ngân sách xã là m t b ph n c u thành c a ngân sách huy n. Toàn b ngân sách a phương (c 3 c p t nh, huy n, xã) là m t b ph n c u thành c a ngân sách Nhà nư c. U ban nhân dân và H i ng nhân dân t nh, trong ph m vi ngân sách c a a phương mình, b trí ngân sách cho huy n. Vi c b trí ngân sách cho huy n ph i theo nh ng quy nh sau ây: a) Nhi m v chi c a ngân sách huy n ph i phù h p v i tình hình th c t phân c p qu n lý kinh t , văn hoá cho huy n và ph i áp ng yêu c u phân c p qu n lý kinh t , văn hoá cho huy n. Ngân sách huy n m nhi m các kho n chi sau ây: 1. V n u tư cơ b n nh m xây d ng các công trình kinh t , văn hoá c a huy n, b ng ngu n v n do t nh phân ph i v và b ng các ngu n v n do huy n huy ng như v n do phát tri n kinh t a phương và do tăng thu ti t ki m chi, k t dư c a ngân sách huy n, v n do nhân dân óng góp, v n vay ngân hàng v.v... 2. Chi v s nghi p kinh t , văn hoá, giáo d c, khoa h c k thu t, y t , xã h i, th d c th thao c a huy n (tr ph n t nh tr c ti p chi trên a bàn huy n). 3. Chi cho b máy qu n lý Nhà nư c và các oàn th c p huy n, chi bù giá các m t hàng cung c p cho công nhân, viên ch c (và ngư i ăn theo) do huy n qu n lý.
  7. 4. Chi v công tác dân quân du kích và tuy n quân. 5. Tr c p cho ngân sách xã, n u có. Ngoài 5 kho n chi thu c nhi m v c a chính quy n c p huy n nêu trên, ngân sách huy n còn bao g m nh ng nhi m v chi ư c giao cho chính quy n c p xã. b) Ngu n thu c a ngân sách huy n và cơ ch hình thành các ngu n thu y như sau: 1. Các kho n thu theo ch chung dành cho ngân sách huy n (t l thu do t nh quy nh th ng nh t cho t t c các huy n và n nh t nay n năm 1985), trong ó nh t thi t ph i bao g m các kho n thu v giao n p nông s n, v thu nông nghi p, v thu công thương nghi p, v l i nhu n và thu qu c doanh c a các xí nghi p qu c doanh do huy n qu n lý ho c do huy n và các cơ s ch qu n cùng qu n lý, v l i nhu n c a các xí nghi p qu c doanh do t nh qu n lý óng trên a bàn huy n. Ngoài kho n thu v thu nông nghi p và giao n p nông s n do trung ương th ng nh t quy nh cho huy n và xã, các kho n thu khác (t l dành cho huy n) do t nh quy nh. 2. Các kho n thu i u ti t b sung i v i nh ng huy n mà các kho n thu theo ch chung không áp ng nhu c u chi theo úng chính sách, ch Nhà nư c quy nh thì t nh xem xét, tăng t l i u ti t m t s kho n thu cho huy n, nh m vào các kho n sau ây: thu công thương nghi p, thu nông nghi p, l i nhu n và thu qu c doanh c a các xí nghi p do huy n qu n lý ho c do huy n cùng các s ch qu n cùng qu n lý. 3. Sau khi ã i u ti t n m c t i a các kho n thu nói trên (b ng 100% s thu dành cho ngân sách a phương trên a bàn huy n) mà v n không áp ng nhu c u chi thì ngân sách t nh tr c p cho ngân sách huy n m t kho n ti n nh t nh bù vào s thi u h t ó. 4. V n u tư cơ b n do t nh phân ph i cho huy n theo m c tiêu. V i nh ng ngu n thu trên ây, U ban nhân dân và h i ng nhân dân huy n l p d toán ngân sách c a huy n và phân b m t ph n cho ngân sách xã theo nh ng t l do huy n quy nh, nh m áp ng nh ng nhi m v chi ư c giao cho chính quy n xã. c) Trong vi c xác nh nhi m v chi c a ngân sách huy n và t l i u ti t các ngu n thu cho huy n, ph i n m v ng nguyên t c là: - Nhi m v chi ư c giao ph i ư c b o m b ng nh ng ngu n thu tương ng; h n ch n m c th p nh t bi n pháp tr c p cân i ngân sách huy n. - Khi phân b các ngu n thu cho huy n, ph i chú tr ng trư c tiên n nh ng ngu n thu òi h i tính năng ng và c g ng ch quan c a huy n nh m phát tri n kinh t a phương, t o ra ngu n thu và ra s c khai thác các ngu n thu y. d) Căn c vào i u l ngân sách xã (ban hành kèm theo ngh nh c a H i ng Chính ph s 64-CP ngày 8-4-1972) và các ch trương c th nêu trong ngh quy t
  8. này, U ban nhân dân t nh hư ng d n U ban nhân dân huy n b trí ngân sách cho xã (và ơn v hành chính tương ương). C n t o i u ki n cho xã vươn lên cân i nhu c u chi c a mình b ng các kho n thu b t ngu n t kinh t a phương. Bi n pháp tr c p ch áp d ng trong trư ng h p các kho n thu b t ngu n t kinh t a phương chưa áp ng nhu c u chi. C n ưa vi c qu n lý thu chi c a ngân sách xã i d n vào th ch Nhà nư c, h n ch i n kh c ph c nh ng hi n tư ng tuỳ ti n, l ng l o. Trư c m t, ph i ưa ngay vào d toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c nh ng kho n thu mà ngân sách xã ư c thu theo úng chính sách, ch Nhà nư c quy nh (thu v giao n p nông s n, thu v thu nông nghi p và thu công thương nghi p, thu s nghi p và l phí, tr c p c a ngân sách huy n v. v...) và nh ng kho n chi theo úng chính sách, ch Nhà nư c quy nh thu c trách nhi m chi c a ngân sách xã (tr c p cán b xã, chi v hành chính, giáo d c, y t , v.v...). VI CAO K THU T TÀI CHÍNH Phân c p qu n lý ngân sách cho các c p chính quy n a phương là kh c ph c m t t p trung quan liêu, gò bó, bao c p trong cơ ch qu n lý tài chính hi n nay, t o i u ki n cho các c p chính quy n a phương ch ng cân i thu chi trên cơ s ra s c phát tri n kinh t a phương, ng th i cũng là t o i u ki n cao k lu t tài chính, kh c ph c m t phân tán, tuỳ ti n trong công tác qu n lý tài chính. N i dung quan tr ng nh t c a k lu t tài chính là: 1. M i kho n thu chi tài chính t trung ương n xã u ph i ch p hành úng các chính sách, ch do trung ương th ng nh t quy nh. 2. M i kho n thu chi tài chính t trung ương xã u ph i ph n nh y trung th c k p th i vào ngân sách. 3. Nghiêm c m vi c l p và duy trì các qu trái phép, vi c t t ra các chính sách, ch trái v i quy nh c a trung ương. 4. Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra tài chính t t c . M i hành vi vi ph m k lu t tài chính u ph i x lý nghiêm minh cao pháp lu t và k lu t Nhà nư c. U ban nhân dân t nh căn c vào ngh quy t này cùng d ki n c a B Tài chính v các ch tiêu k ho ch ngân sách năm 1984 giao cho a phương ti n hành phân giao nhi m v chi, phân b ngu n thu cho huy n. B Tài chính ph i h p v i Ban xây d ng c p huy n ch o, ki m tra, phân c p vi c phân c p qu n lý ngân sách cho huy n và xây d ng ngân sách huy n. U ban nhân dân huy n sau khi ư c t nh phân c p qu n lý ngân sách cho mình, c n phân b ngu n thu cho xã, căn c vào nh ng nhi m v chi c a xã ã ư c xác nh trong i u l ngân sách xã và trong các văn b n khác c a Nhà nư c.
  9. Nh n ư c ngh quy t này, c ba c p t nh, huy n, xã c n khNn trương ti n hành b trí, s p x p ngân sách (cho mình và cho c p dư i) b t u t ngày 1 tháng 1 năm 1984 ng b chuy n sang i u hành ngân sách Nhà nư c theo quy nh m i. Nh ng quy nh trư c ây trái v i văn b n này u bãi b . B Tài chính cùng các B , U ban Nhà nư c và các cơ quan khác thu c H i ng b trư ng hư ng d n thi hành ngh quy t này. Trong quá trình th c hi n, B c n theo dõi, rút kinh nghi m ngh H i ng b trư ng b sung, hoàn thi n ch phân c p qu n lý ngân sách cho a phương vào cu i năm 1985. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản