Nghị quyết số 14/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 14/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 14/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 14/2004/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2004/NQ-CP Hà N i , ngày 09 tháng 12 năm 2004 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 14/2004/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2004 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 11 NĂM 2004 Ngày 06 tháng 12 năm 2004, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 11, th o lu n và quy t ngh các v n sau: 1. Chính ph ã nghe án Chính sách năng lư ng qu c gia do B trư ng B Công nghi p trình. Năng lư ng v a là ngành s n xu t, v a là ngành k t c u h t ng cho toàn b n n kinh t - xã h i, là ưu tiên c bi t c a m i qu c gia. m b o an ninh năng lư ng trong i u ki n th gi i luôn x y ra kh ng ho ng là yêu c u chi n lư c lâu dài. Vì v y, trong nhi u năm qua, ng và Nhà nư c ta ã r t quan tâm u tư xây d ng và phát tri n ngành năng lư ng, t o nên nh ng bư c phát tri n vư t b c c a ngành, góp ph n quan tr ng vào s nghi p i m i t nư c. Tuy nhiên, bên c nh nh ng thành t u ã t ư c, ngành năng lư ng Vi t Nam v n trong tình tr ng kém phát tri n; chúng ta v n ang thu c di n nư c có m c s n xu t và tiêu th năng lư ng bình quân u ngư i th p. Trình phát tri n c a ngành năng lư ng còn nhi u y u kém, b t c p; hi u qu s n xu t kinh doanh và năng su t lao ng th p; vi c nh giá năng lư ng chưa h p lý; u tư phát tri n còn r t th p so v i nhu c u... S nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c trong i u ki n năng lư ng ang ngày càng tr nên quan tr ng, òi h i ph i s m xây d ng Chính sách năng lư ng qu c gia theo tư tư ng ch o c a Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX là "phát tri n năng lư ng ph i i trư c m t bư c, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o m an toàn năng lư ng qu c gia". Chính ph giao B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan, ti p thu các ý ki n th o lu n t i phiên h p, ti p t c nghiên c u, hoàn ch nh d th o án Chính sách năng lư ng qu c gia, nh t là làm rõ các v n v : d báo các ngu n năng lư ng trên th gi i; d báo s phát tri n c a khoa h c và công ngh có liên quan n s thay i cơ c u s d ng năng lư ng; ánh giá sát tr lư ng các ngu n năng lư ng trong nư c; chính sách năng lư ng qu c gia c a các nư c trên th gi i; cân i nhu c u năng lư ng; các gi i pháp v ti t ki m năng lư ng, b o v tài nguyên và môi trư ng; d tr xăng d u qu c gia... g n v i Chi n lư c phát tri n các ngành Than, i n, D u khí; trình án Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình B Chính tr .
  2. 2. Chính ph ã xem xét d th o Ngh nh c a Chính ph quy nh th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính do B Công an trình; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh. Vi c thi hành Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 òi h i ph i s m ban hành Ngh nh quy nh v th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính, b o m s th ng nh t và ng b v i các quy nh khác c a pháp lu t trong vi c ch ng phòng ng a, ngăn ch n, x lý ngư i có hành vi vi ph m hành chính, phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i và c thù c a vi c cư ng ch thi hành quy t nh x lý vi ph m hành chính, b o m s nghiêm minh c a pháp lu t, gi v ng k cương xã h i. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. 3. Chính ph ã nghe báo cáo v tình hình kinh t - xã h i tháng 11 và 11 tháng năm 2004 do B K ho ch và u tư trình; xem xét báo cáo v tình hình thương m i do B Thương m i trình. Tình hình kinh t - xã h i tháng 11 và 11 tháng năm 2004 ti p t c xu hư ng phát tri n tích c c. Giá tr s n xu t công nghi p ti p t c tăng cao, nh t là khu v c ngoài qu c doanh. Th trư ng trong nư c phát tri n n nh; ho t ng du l ch ngày càng sôi ng. Lĩnh v c d ch v có nhi u ti n b . Kim ng ch xu t khNu tăng khá. V n u tư tr c ti p nư c ngoài tăng hơn so v i nh ng năm g n ây. Th c hi n v n u tư phát tri n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c t p trung tăng khá, nhi u công trình ư c Ny nhanh ti n . Thu ngân sách nhà nư c ti p t c tăng, t c tăng chi ngân sách ư c Ny nhanh, ho t ng ti n t n nh; t c tăng giá t ng bư c ư c ki m ch . An ninh chính tr ư c gi v ng. Các ho t ng xã h i ti p t c phát tri n theo chi u hư ng tích c c. Tuy nhiên, tình hình h n hán, lũ l t ã gây thi t h i nghiêm tr ng cho s n xu t và i s ng c a nhân dân; tai n n giao thông v n tăng cao; t i ph m và t n n xã h i v n di n bi n ph c t p. hoàn thành t t nhi m v năm 2004, trong tháng cu i năm, các B , ngành và a phương c n t p trung m i n l c vào s n xu t, kinh doanh và xu t khNu; k p th i ng phó và kh c ph c h u qu thiên tai, d n s c ch o ch ng h n, khôi ph c s n xu t, n nh i s ng nhân dân; theo dõi sát sao và có bi n pháp h u hi u phòng d ch b nh cho ngư i và v t nuôi; quan tâm s p x p doanh nghi p nhà nư c; th c bi n nghiêm ng t các bi n pháp ki m ch t c tăng giá, bình n th trư ng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, nh t là vào d p T t Nguyên án t D u s p t i; gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, h n ch tai n n giao thông. Chính ph , các B , ngành và a phương khNn trương chuNn b các i u ki n giao s m ch tiêu k ho ch và tri n khai th c hi n các nhi m v năm 2005 theo Ngh quy t c a Qu c h i; t ch c th c hi n t t các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i ngay t tháng u năm.
  3. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản