Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
41
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND

 1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 14/2007/NQ-HĐND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2007 NGH QUY T V D TOÁN VÀ PHÂN B NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2008 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c năm 2002; Căn c Quy t đ nh s 3658/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 c a B Tài chính v vi c giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2008; Sau khi xem xét báo cáo c a y ban nhân dân thành ph v tình hình th c hi n ngân sách thành ph năm 2007 và d toán ngân sách thành ph năm 2008; Báo cáo th m tra s 569/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2007 c a Ban Kinh t và Ngân sách; ý ki n c a các đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph , QUY T NGH : Đi u 1. V th c hi n ngân sách thành ph năm 2007 Căn c Ngh quy t s 60/2006/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2006 c a H i đ ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách năm 2007 và vi c t ch c, đi u hành ngân sách c a y ban nhân dân, H i đ ng nhân dân thành ph ghi nh n: Trong năm 2007, y ban nhân dân thành ph đã có nhi u n l c trong vi c t ch c th c hi n nhi m v tài chính - ngân sách năm 2007 và đã đ t nh ng k t qu kh quan. Ư c thu vư t d toán, đ m b o nhi m v chi đ u tư phát tri n và nhi m v chi thư ng xuyên, chi c i cách ti n lương, chi th c hi n các nhi m v đ t xu t phát sinh. y ban nhân dân đã có nh ng bi n pháp huy đ ng v n b ng nhi u hình th c và đ y m nh xã h i hóa đ t p trung v n cho các công trình tr ng đi m c a thành ph . Trong đi u hành ngân sách có thư ng xuyên ki m tra vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và phòng ch ng tham nhũng, ngăn ng a tiêu c c trong s d ng ngân sách. Đi u 2. Thông qua d toán phân b ngân sách năm 2008 1. V thu, chi ngân sách 1.1. T ng thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn: 98.070,200 t đ ng b ng 25,8% d toán năm 2007 và tăng 21,16% so ư c th c hi n năm 2007. Trong đó: - T ng thu ngân sách nhà nư c ph n n i đ a: 50.043,000 t đ ng, tăng 21,85% d toán năm 2007. - Thu t ho t đ ng xu t nh p kh u: 37.475,000 t đ ng - Thu t d u thô: 9.580,000 t đ ng - Thu t khí thiên nhiên: 972,200 t đ ng 1.2. T ng thu ngân sách đ a phương: 18.594,757 t đ ng Trong đó: - S thu phân chia cho ngân sách đ a phương: 16.819,261 t đ ng - Ghi thu ghi chi qua ngân sách: 820,000 t đ ng - B sung theo m c tiêu t ngân sách Trung ương: 955,496 t đ ng + Chi đ u tư t v n ngoài nư c: 695,000 t đ ng + Chi th c hi n m t s nhi m v khác: 260,496 t đ ng * H i đ ng nhân dân thành ph ch p thu n cho y ban nhân dân thành ph huy đ ng kho ng 11.500 t đ ng đ chi đ u tư phát tri n trong năm 2008. 1.3. T ng chi ngân sách đ a phương: 18.594,757 t đ ng
 2. Bao g m: - Chi cân đ i ngân sách: 16.819,261 t đ ng - Ghi chi đ u tư phát tri n t ngu n thu c a ho t đ ng s x ki n thi t và ghi chi duy tu thoát nư c t ngu n thu phí b o v môi trư ng đ i v i nư c th i: 820,000 t đ ng - Chi t ngu n b sung theo m c tiêu c a ngân sách Trung ương: 955,496 t đ ng (Kèm theo Ph l c s 01, 02, 03, 04) 2. V phân b d toán chi ngân sách 2.1 T ng chi ngân sách đ a phương năm 2008: 18.594,757 t đ ng C th như sau: - Chi đ u tư phát tri n: 7.531,733 t đ ng Trong đó: chi tr v n g c và lãi vay: 3.755,033 t đ ng - Chi thư ng xuyên: 8.934,256 t đ ng - D ki n b sung chênh l ch tăng lương: 513,272 t đ ng - Chi b sung qu d tr tài chính: 65,000 t đ ng - D phòng ngân sách: 595,000 t đ ng - Chi t ngu n b sung có m c tiêu c a ngân sách Trung ương: 955,496 t đ ng. 2.2 Phân b d toán chi thư ng xuyên t ngân sách thành ph cho t ng cơ quan, s , ban, ngành (Kèm ph l c s 05); m c b sung cân đ i và b sung có m c tiêu cho t ng qu n, huy n (Kèm ph l c s 06). Đi u 3. Trong quá trình đi u hành th c hi n ngân sách, H i đ ng nhân dân thành ph lưu ý y ban nhân dân thành ph các v n đ sau: 1. Căn c vào Ngh quy t c a H i đ ng nhân dân thành ph giao nhi m v thu chi ngân sách cho t ng cơ quan, ban, ngành thành ph và các qu n, huy n theo đúng quy đ nh; 2. Ph n đ u thu đ t và vư t k ho ch đ đ m b o cân đ i chi theo k ho ch. Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý ngu n thu và b i dư ng ngu n thu, đ m b o thu đúng, thu đ , thu k p th i theo quy đ nh c a pháp lu t, t p trung x lý nh ng kho n n đ ng thu . 3. Đa d ng phương th c huy đ ng ngu n l c đ đ u tư phát tri n nh ng d án h t ng kinh t - xã h i tr ng đi m. Ngu n v n vay, huy đ ng ph i đư c s d ng đúng m c đích, có hi u qu . 4. Đ y m nh xã h i hóa các lĩnh v c giáo d c và đào t o, y t , văn hóa, th d c th thao, v sinh môi trư ng. Th c hi n đ ng b cơ ch khoán chi, đ u th u trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, v n chuy n hành khách b ng phương ti n công c ng đ gi m d n vi c chi t ngân sách. 5. Đ m b o s d ng d phòng ngân sách đúng n i dung quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; báo cáo Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph hàng quý và báo cáo H i đ ng nhân dân t i kỳ h p g n nh t. 6. Vi c đi u hành s d ng ngân sách ph i theo đúng d toán đư c duy t và đúng Lu t Ngân sách nhà nư c; nâng cao vai trò và trách nhi m c a lãnh đ o các đơn v khi xây d ng d toán năm. Thư ng tr c và các Ban c a H i đ ng nhân dân thành ph , các T đ i bi u và các v đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph tăng cư ng giám sát vi c th c hi n ngân sách đ m b o đúng Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy đ nh c a pháp lu t. Ngh quy t này đã đư c H i đ ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./. CH T CH Ph m Phương Th o
 3. PH L C S 01 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH CÂN Đ I NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2008 Đơn v : Tri u đ ng Th c D toán Ư c th c D toán Th c D toán Ư c th c D toán hi n Ph n thu năm hi n năm năm So sánh Ph n chi hi n năm năm hi n năm năm So sánh năm 2007 2007 2008 2006 2007 2007 2008 2006 A 1 2 3 4 3/1 3/2 4/2 4/3 B 1 2 3 4 3/1 3/2 4/2 4/3 I. T ng thu T ng chi ngân NSNN trên 70.630.792 77.959.500 83.435.000 98.890.200 sách đ a 21.633.245 15.710.902 22.554.524 18.594.757 đ a bàn phương T ng thu T ng chi NSNN không 67.209.082 77.959.500 80.945.000 98.070.200 120,44 103,83 125,80 121,16 NSĐP không 18.211.535 15.710.902 20.854.524 18.594.757 114,51 132,74 118,36 89,16 k GTGC k ghi chi 1. Thu n i đ a 34.327.083 41.069.500 41.600.000 50.043.000 121,19 101,29 121,85 120,30 Trong đó 2. Thu t d u 1. Chi đ u tư 6.398.430 6.090.000 6.090.000 9.580.000 95,18 100,00 157,31 157,31 10.253.926 5.572.515 11.284.102 7.531.733 110,05 202,50 135,16 66,75 thô phát tri n Trong đó chi 3. Thu t khí 255.000 972.200 381,25 tr v n và lãi 1.866.846 2.529.982 2.529.982 3.755.033 135,52 100,00 148,42 148,42 thiên nhiên vay 4. Thu t xu t 2. Chi thư ng 26.251.238 30.800.000 33.000.000 37.475.000 125,71 107,14 121,67 113,56 7.157.830 8.142.016 8.388.914 8.934.256 117,20 103,03 109,73 106,50 nh p kh u xuyên 3. Ngu n kinh II. Thu NS đ a 25.066.186 15.710.902 24.218.484 18.594.757 118,36 phí chi tăng 0 300.000 0 513.272 0,00 171,09 phương lương 1. Thu NS đ a phương 4. D phòng 14.400.822 14.054.531 15.772.355 16.819.261 109,52 112,22 119,67 106,64 0 620.000 595.000 0,00 95,97 hư ng theo ngân sách phân c p - Các kho n 5 Chi b sung NSĐP hư ng 6.622.073 4.701.135 6.511.093 5.410.660 98,32 138,50 115,09 83,10 qu d tr tài 62.410 65.000 65.000 65.000 104,15 100,00 100,00 100,00 100% chính
 4. - Các kho n 6. Chi t thu phân chia ngu n b 7.778.749 9.353.396 9.261.262 11.408.601 119,06 99,01 121,97 123,19 271.286 1.011.371 1.116.508 955.496 110,40 94,48 85,58 NSĐP hư ng sung c a theo t l (%) NSTW 2. B sung t 271.168 1.011.371 1.821.458 955.496 180,10 94,48 52,46 Bao g m: NSTW - B sung các - B sung các CTMT qu c 57.253 57.253 65.056 100,00 113,63 113,63 CTMT qu c 57.253 57.253 65.056 100,00 113,63 113,63 gia gia - Chi đ u tư - Chi đ u tư t ngu n v n 765.000 765.000 695.000 100,00 90,85 90,85 t ngu n v n 765.000 765.000 695.000 100,00 90,85 90,85 ngoài nư c ngoài nư c - Chi đ u tư - Chi đ u tư th c hi n các th c hi n các chương trình, chương trình, 183.977 972.927 102.380 528,83 55,65 10,52 183.977 267.977 102.380 145,66 55,65 38,20 d án quan d án quan tr ng và nhi m tr ng và nhi m v khác v khác - Chi t ngu n - Chi t ngu n h tr th c h tr th c hi n m t s 1.810,1 hi n m t s 1.810,1 5.141 26.278 93.060 511,15 354,14 5.141 26.278 93.060 511,15 354,14 ch đ , chính 5 ch đ , chính 5 sách theo ch sách theo ch đ quy đ nh đ quy đ nh 3. Huy đ ng 7. Chi chuy n đ u tư theo 2.650.000 0 2.000.000 0 75,47 0,00 ngu n KP 466.083 kho n 3 Đi u sang 2007 8 Lu t NSNN 8. Ghi chi 4. Thu k t dư 2.105.617 0,00 qu n lý qua 3.421.710 1.700.000 ngân sách 5. Thu chuy n ngu n NS 2.216.869 2.134.671 96,29 0,00 năm trư c 6. Các kho n 3.421.710 645.000 2.490.000 820.000 ghi thu ghi chi
 5. PH L C S 02 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH CÂN Đ I NGÂN SÁCH C P THÀNH PH NĂM 2008 Đơn v : tri u đ ng Ư c th c ST D toán D toán N i dung hi n năm T năm 2007 năm 2008 2007 A B 1 2 3 A Ngân sách c p Thành ph I Ngu n thu ngân sách c p Thành ph 13.560.036 21.177.506 15.653.761 1 Thu ngân sách c p Thành ph hư ng theo phân c p 11.903.665 13.071.083 13.878.265 - Các kho n thu ngân sách Thành ph hư ng 100% 3.829.630 5.075.382 4.203.042 - Các kho n thu phân chia ph n NSTP hư ng theo t 8.074.035 7.995.701 9.675.222 l % 2 B sung t ngân sách Trung ương 1.011.371 1.821.458 955.496 - B sung cân đ i - B sung có m c tiêu 1.011.371 1.821.458 955.496 trong đó: v n XDCB ngoài nư c 765.000 765.000 695.000 3 Huy đ ng đ u tư theo kho n 3 Đi u 8 Lu t NSNN II Chi ngân sách c p Thành ph 13.560.036 19.594.038 15.653.761 Chi thu c nhi m v c a c p Thành ph theo phân c p 1 12.228.870 17.135.977 14.302.623 (không k b sung cho ngân sách c p dư i) 2 B sung cho ngân sách qu n - huy n 1.331.166 2.458.061 1.351.138 - B sung cân đ i 1.319.996 1.319.996 1.339.968 - B sung có m c tiêu 11.170 1.138.065 11.170 B Ngân sách c p qu n - huy n I Ngu n thu ngân sách qu n - huy n 3.482.032 5.499.039 4.292.135 1 Thu ngân sách hư ng theo phân c p 2.150.866 2.701.272 2.940.998 - Các kho n thu ngân sách qu n - huy n hư ng 100% 871.505 1.435.711 1.207.618 - Các kho n thu phân chia ph n NS qu n - huy n 1.279.361 1.265.561 1.733.380 hư ng theo t l % 2 Thu b sung t ngân sách c p Thành ph 1.331.166 2.458.061 1.351.138 - B sung cân đ i 1.319.996 1.319.996 1.339.968 - B sung có m c tiêu 11.170 1.138.065 11.170 II Chi ngân sách qu n - huy n 3.482.032 5.418.547 4.292.135
 6. PH L C S 03 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH BI U T NG H P D TOÁN THU NSNN NĂM 2008 Đơn v tính: Tri u đ ng NĂM 2007 So sánh D TOÁN N I DUNG TH 2006 UTH2007/ UTH2007/ DT2008/ DT2008/U DT 2007 ƯTH 2007 2008 UTH2006 DT2007 DT2007 TH2007 A 1 2 3 4 5=3/1 6=3/2 7=4/2 8=4/3 T NG THU NSNN TRÊN Đ A BÀN 70.630.792 77.959.500 83.435.000 98.890.200 T ng thu NSNN trên đ a bàn tr d u thô 64.232.362 71.869.500 77.345.000 89.310.200 A. T ng các kho n thu cân đ i NSNN 67.209.082 77.959.500 80.945.000 98.070.200 120,44 103,83 125,80 121,16 I. Thu t SXKD trong nư c 34.327.083 41.069.500 41.600.000 50.043.000 121,19 101,29 121,85 120,30 Thu t khu v c kinh t 24.679.233 32.525.900 31.964.000 39.635.000 129,52 98,27 121,86 124,00 1.Thu t DNNN Trung ương 6.904.458 8.421.700 7.629.300 8.820.000 110,50 90,59 104,73 115,61 - Thu giá tr gia tăng 2.789.614 3.678.000 3.065.000 3.500.400 109,87 83,33 95,17 114,21 - Thu thu nh p doanh nghi p 1.443.567 1.700.000 1.457.000 1.758.700 100,93 85,71 103,45 120,71 Trong đó: H ch toán toàn ngành 145.359 130.000 140.000 0,00 0,00 107,69 - Thu TTĐB hàng hóa, d ch v trong nư c 2.661.909 3.040.400 3.094.300 3.546.400 116,24 101,77 116,64 114,61 - Thu môn bài 2.316 2.300 2.200 2.200 94,99 95,65 95,65 100,00 - Thu s d ng v n 4.074 0 0 0,00 - Thu nh p sau thu thu nh p - Thu tài nguyên 1.907 200 200 10,49 100,00 - Thu h i v n và thu khác 1.071 1.000 10.600 12.100 989,73 1060,00 1210,00 114,15 2. Thu t DNNN đ a phương 3.620.141 4.100.000 4.580.100 5.500.000 126,52 111,71 134,15 120,08 - Thu giá tr gia tăng 1.279.510 1.730.000 1.626.000 2.076.900 127,08 93,99 120,05 127,73 - Thu thu nh p doanh nghi p 1.118.749 1.362.000 1.817.000 2.152.000 162,41 133,41 158,00 118,44
 7. NĂM 2007 So sánh D TOÁN N I DUNG TH 2006 UTH2007/ UTH2007/ DT2008/ DT2008/U DT 2007 ƯTH 2007 2008 UTH2006 DT2007 DT2007 TH2007 - Thu TTĐB hàng hóa, d ch v trong nư c 1.158.370 1.000.000 1.120.000 1.266.000 96,69 112,00 126,60 113,04 - Thu tài nguyên 138 80 0 0 0,00 0,00 0,00 - Thu môn bài 3.935 3.000 3.150 3.100 80,05 105,00 103,33 98,41 - Thu s d ng v n 35.480 0 0 0 0,00 - Thu s nghi p 0 0 0 - Thu nh p sau thu thu nh p 15.303 0 0 0 0,00 - Thu h i v n và thu khác 8.656 4.920 13.950 2.000 161,16 283,54 40,65 14,34 3. Thu t XN có v n đ u tư nư c ngoài 6.769.110 10.524.200 9.389.600 12.115.000 138,71 89,22 115,12 129,03 - Thu giá tr gia tăng 2.148.896 4.037.000 3.075.000 4.086.000 143,10 76,17 101,21 132,88 - Thu thu nh p doanh nghi p 2.448.218 3.795.000 3.935.000 5.149.900 160,73 103,69 135,70 130,87 - Thu TTĐB hàng hóa, d ch v trong nư c 2.060.722 2.662.200 2.321.000 2.815.000 112,63 87,18 105,74 121,28 - Thu tài nguyên 758 800 800 800 105,54 100,00 100,00 100,00 - Ti n thuê m t đ t, m t nư c 97.820 20.000 50.000 55.000 51,11 250,00 275,00 110,00 - Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài 4.510 0 0,00 - Thu môn bài 4.392 4.100 4.250 4.300 96,77 103,66 104,88 101,18 - Các kho n thu khác 3.794 5.100 3.550 4.000 93,57 69,61 78,43 112,68 4. Thu t khu v c CTN ngoài qu c doanh 7.385.524 9.480.000 10.365.000 13.200.000 140,34 109,34 139,24 127,35 - Thu giá tr gia tăng 3.194.695 4.090.000 4.730.000 6.010.500 148,06 115,65 146,96 127,07 - Thu thu nh p doanh nghi p 3.705.227 4.955.000 5.119.940 6.584.440 138,18 103,33 132,88 128,60 - Thu TTĐB hàng hóa, d ch v trong nư c 258.262 270.000 310.000 385.000 120,03 114,81 142,59 124,19 - Thu tài nguyên 16 0 60 60 375,00 100,00 - Thu môn bài 159.682 150.000 165.000 170.000 103,33 110,00 113,33 103,03 - Thu chuy n thu nh p - Thu khác ngoài qu c doanh 67.642 15.000 40.000 50.000 59,13 266,67 333,33 125,00
 8. NĂM 2007 So sánh D TOÁN N I DUNG TH 2006 UTH2007/ UTH2007/ DT2008/ DT2008/U DT 2007 ƯTH 2007 2008 UTH2006 DT2007 DT2007 TH2007 Thu t khu v c khác 9.647.850 8.543.600 9.636.000 10.408.000 99,88 112,79 121,82 108,01 5. L phí trư c b 892.935 1.091.000 1.295.000 1.540.000 145,03 118,70 141,15 118,92 6. Thu s d ng đ t nông nghi p 1.131 0 1.000 88,42 0,00 7. Thu nhà đ t 89.299 77.600 80.000 80.000 89,59 103,09 103,09 100,00 8. Thu thu nh p cá nhân 2.227.138 2.765.000 3.000.000 3.643.000 134,70 108,50 131,75 121,43 9. Thu x s ki n thi t 627.110 10. Thu phí xăng d u 853.558 1.020.000 950.000 1.045.000 111,30 93,14 102,45 110,00 11. Thu phí và l phí 735.680 530.000 785.000 850.000 106,70 148,11 160,38 108,28 - Phí và l phí trung ương - Phí và l phí đ a phương 12. Thu chuy n quy n s d ng đ t 255.501 240.000 390.000 420.000 152,64 162,50 175,00 107,69 13. Ti n s d ng đ t 1.629.191 1.590.000 1.650.000 1.500.000 101,28 103,77 94,34 90,91 14. Ti n cho thuê m t đ t, m t nư c 352.938 180.000 360.000 400.000 102,00 200,00 222,22 111,11 15. Thu ti n bán nhà thu c SHNN 697.377 300.000 600.000 300.000 86,04 200,00 100,00 50,00 16. Thu khác ngân sách 1.285.992 750.000 525.000 630.000 40,82 70,00 84,00 120,00 Trong đó: Thu khác t i xã 68.586 40.000 40.000 30.000 58,32 100,00 75,00 75,00 II. Thu XK, thu NK, thu TTĐB, thu VAT hàng NK do H i quan thu 26.251.238 30.800.000 33.000.000 37.475.000 125,71 107,14 121,67 113,56 Trong đó: + Thu XK, NK, TTĐB 10.039.450 10.400.000 11.220.000 12.620.000 111,76 107,88 121,35 112,48 + Thu GTGT hàng nh p kh u 16.211.788 20.400.000 21.780.000 24.855.000 134,35 106,76 121,84 114,12 III. Thu t d u thô 6.398.430 6.090.000 6.090.000 9.580.000 95,18 100,00 157,31 157,31 IV. Thu t khí thiên nhiên 255.000 972.200 381,25 B. Các kho n ghi thu ghi chi 3.421.710 0 2.490.000 820.000 - Thu t s x ki n thi t 600.000 600.000
 9. NĂM 2007 So sánh D TOÁN N I DUNG TH 2006 UTH2007/ UTH2007/ DT2008/ DT2008/U DT 2007 ƯTH 2007 2008 UTH2006 DT2007 DT2007 TH2007 - Thu t b o v môi trư ng t phí nư c th i 190.000 220.000 - Ghi thu ghi chi 3.421.710 1.700.000 T NG THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 25.066.286 15.710.902 24.218.484 18.594.757 96,62 154,15 118,36 76,78 A. Các kho n thu cân đ i NSĐP 21.644.576 15.065.902 21.728.484 17.774.757 100,39 144,22 117,98 81,80 1. Thu đư c hư ng theo phân c p 14.400.822 14.054.531 15.772.355 16.819.261 109,52 112,22 119,67 106,64 - Các kho n thu 100% 6.622.073 4.701.135 6.511.093 5.410.660 98,32 138,50 115,09 83,10 - Thu phân chia theo t l ph n trăm (%) 7.778.749 9.353.396 9.261.262 11.408.601 119,06 99,01 121,97 123,19 2. Thu b sung t NSTW 271.268 1.011.371 1.821.458 955.496 180,10 94,48 52,46 3. Thu k t dư 2.105.617 4. Thu huy đ ng v n đ u tư (trái phi u đô th ) 2.650.000 2.000.000 75,47 5. Thu chuy n ngu n NS năm trư c 2.216.869 2.134.671 96,29 B. Các kho n ghi thu ghi chi 3.421.710 645.000 2.490.000 820.000 PH L C S 04 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH BI U T NG H P D TOÁN CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2008 Đơn v tính: Tri u đ ng So sánh D KI N PHÂN So sánh TH C D TOÁN UTH NĂM N I DUNG CÁC KHO N CHI B D TOÁN HI N 2006 2007 2007 So DT So cùng So v i So v i 2007 kỳ 2006 2008 DT 2007 UTH 2007 A 1 2 3 3/2 3/1 4 4/2 4/3 T NG CHI NGÂN SÁCH ĐP 21.633.245 15.710.902 22.554.524 18.594.757 T NG CHI TR GTGC 18.211.535 15.710.902 20.854.524 132,74 114,51 18.594.757 118,36 89,16 A. Chi cân đ i ngân sách 17.940.249 14.699.531 19.738.016 134,28 110,02 17.639.261 120,00 89,37
 10. So sánh D KI N PHÂN So sánh TH C D TOÁN UTH NĂM N I DUNG CÁC KHO N CHI B D TOÁN HI N 2006 2007 2007 So DT So cùng So v i So v i 2007 kỳ 2006 2008 DT 2007 UTH 2007 I. Chi Đ u tư phát tri n 10.253.926 5.572.515 11.284.102 202,50 110,05 7.531.733 135,16 66,75 Chi tr v n và lãi vay 1.866.846 2.529.982 2.529.982 100,00 135,52 3.755.033 148,42 148,42 Chi đ u tư phát tri n 8.387.080 3.042.533 8.754.120 104,38 3.776.700 124,13 Trong đó chi t ngu n XSKT 455.000 600.000 600.000 II. Chi Thư ng xuyên: 7.157.830 8.142.016 8.388.914 103,03 117,20 8.934.256 109,73 106,50 1. Chi s nghi p kinh t 1.439.300 1.914.847 2.051.347 107,13 142,52 2.207.798 115,30 107,63 - SN nông lâm th y l i 100.435 50.541 84.841 167,87 84,47 66.149 130,88 77,97 - Duy tu giao thông 382.808 545.200 587.900 107,83 153,58 736.200 135,03 125,23 - SN ki n thi t th chính 714.065 1.037.011 1.078.511 104,00 151,04 1.153.961 111,28 107,00 - S nghi p kinh t khác 240.124 282.095 300.095 106,38 124,98 251.488 89,15 83,80 2. Chi tr giá các m t hàng CS: 501.036 607.964 535.964 88,16 106,97 459.944 75,65 85,82 3. Chi SN nghiên c u khoa h c 117.760 149.879 133.879 89,32 113,69 155.784 103,94 116,36 4. Chi SN giáo d c và đào t o 1.692.872 1.988.141 2.012.641 101,23 118,89 2.226.764 112,00 110,64 - S nghi p giáo d c 1.321.758 1.624.269 1.644.269 101,23 124,40 1.828.652 112,58 111,21 - S nghi p đào t o 371.113 363.872 368.372 101,24 99,26 398.112 109,41 108,07 5. Chi s nghi p y t 1.019.603 1.071.868 1.087.868 101,49 106,70 1.202.033 112,14 110,49 6. SN văn hóa thông tin 121.582 123.893 123.893 100,00 101,90 136.750 110,38 110,38 7. SN truy n thanh 17.457 17.000 17.000 100,00 97,38 17.000 100,00 100,00 8. SN th d c th thao 90.643 88.996 118.996 133,71 131,28 114.873 129,08 96,54 9. Chi đ m b o xã h i 373.519 396.039 418.039 105,56 111,92 420.601 106,20 100,61 10. Chi qu n lý hành chính 1.079.492 1.176.499 1.216.499 103,40 112,69 1.226.170 104,22 100,79 - Chi qu n lý nhà nư c 720.666 813.123 833.123 102,46 115,60 843.350 103,72 101,23 - Chi BS ho t đ ng c a Đ ng 148.466 174.230 184.230 105,74 124,09 190.216 109,18 103,25 - Chi ho t đ ng Đoàn th 210.360 189.146 199.146 105,29 94,67 192.604 101,83 96,71
 11. So sánh D KI N PHÂN So sánh TH C D TOÁN UTH NĂM N I DUNG CÁC KHO N CHI B D TOÁN HI N 2006 2007 2007 So DT So cùng So v i So v i 2007 kỳ 2006 2008 DT 2007 UTH 2007 11. Chi khác 704.566 606.890 672.788 110,86 95,49 766.539 126,31 113,93 - An ninh qu c phòng 215.755 191.669 231.669 120,87 107,38 234.904 122,56 101,40 - Chi khác 488.811 415.221 441.119 106,24 90,24 531.635 128,04 120,52 III. Chi CC ti n lương - 300.000 513.272 171,09 IV. D phòng ngân sách - 620.000 595.000 95,97 V. Chi b sung Qu D tr TC 62.410 65.000 65.000 100,00 104,15 65.000 100,00 100,00 VI. Chi chuy n ngu n kinh phí thư ng 466.083 xuyên sang năm 2007 B. Chi t ngu n BS có MT c a NSTW 271.286 1.011.371 1.116.508 110,40 411,56 955.496 94,48 85,58 C. Ghi thu ghi chi 3.421.710 1.700.000
 12. PH L C S 05 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH T NG H P CHI NGÂN SÁCH C P THÀNH PH NĂM 2008 CHO T NG CƠ QUAN, ĐƠN V Đơn v tính: tri u đ ng S D toán TÊN ĐƠN V Ghi chú TT năm 2008 T NG C NG 4.978.214 1 Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân 37.293 dân thành ph - Văn phòng Thư ng tr c HĐND 1.900 - Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân 22.700 dân thành ph - Trung tâm Công báo 1.070 - Trung tâm Lưu tr 601 - Trung tâm Tin h c 11.022 2 Văn phòng Đoàn đ i bi u Qu c h i 842 3 Văn phòng Ti p công dân 1.908 4 Ban Ch đ o Nông nghi p nông thôn 532 5 S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 74.019 - Chi c c QL ch t lư ng và B o v ngu n l i th y 1.923 s n - Chi c c Ki m lâm 4.960 - TT Nghiên c u Khoa h c và Khuy n nông 11.793 D phòng: 4.050 - Chi c c B o v th c v t 6.873 - Chi c c Phát tri n lâm nghi p 4.200 - Chi c c Th y l i và Phòng ch ng l t bão 1.810 - Chi c c Phát tri n nông thôn 2.160 - TT Qlý & Ki m đ nh gi ng cây tr ng v t nuôi 2.500 - Trư ng Trung h c K thu t nông nghi p 3.879 - Ban Qu n lý Trung tâm th y s n thành ph 500 - Văn phòng S 4.502 - TT Công ngh sinh h c 4.811 - TT Tư v n & h tr chuy n d ch cơ c u KT nông 1.608 nghi p - Kinh phí Chương trình m c tiêu 3.633 NSTW: 800; NSTP: 2.833 - Chi c c Thú y 8.923 T ngu n thu phí, l phí n p ngân sách - Tr giá bù gi ng g c 3.460 - Bù h t thu th y l i phí 6.484 6 S K ho ch - Đ u Tư 7.836 D phòng: 1.000 7 S Tư pháp 11.757
 13. S D toán TÊN ĐƠN V Ghi chú TT năm 2008 - Phòng công ch ng 1 1.074 - Phòng công ch ng 2 920 - Phòng công ch ng 3 600 - Phòng công ch ng 4 750 - Phòng công ch ng 5 850 - Phòng công ch ng 6 793 - Phòng công ch ng 7 949 - Trung tâm Tr giúp pháp lý nhà nư c 1.100 - Văn phòng S 4.721 8 S Công nghi p 11.744 - Trư ng Trung h c Công nghi p 6.213 - Văn phòng S 4.761 - TT Tư v n & H tr DN công nghi p TP 770 9 S Khoa h c - Công ngh 86.024 - Nghiên c u khoa h c 70.563 D phòng: 46.000 - Trung tâm Thông tin Khoa h c Công ngh 3.528 - Chi c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng 2.283 - Văn phòng S 4.180 - Trung tâm Ti t ki m năng lư ng 892 - TT T/ k ch t o thi t b m i (NEPTECH) 1.050 - TT ng d ng h th ng thông tin Đ a lý 2.000 - Vi n KHCN tính toán 1.528 D phòng: 1.000 10 S Tài chính 18.902 - Văn phòng S 11.632 - Kinh phí các Ban Ch đ o, H i đ ng 7.270 + KP ho t đ ng cho Ban Ch đ o 09 770 + HĐ Đ u giá quy n s d ng đ t 2.500 + B ph n chuyên trách th m đ nh giá nhà xư ng 750 + T chuyên trách liên ngành thông báo & ki m 450 soát giá v t li u xây d ng + HĐ đ n bù và gi i phóng m t b ng 1.500 + Ban Ch đ o xây d ng b ng giá đ t 600 + T công tác liên ngành th m đ nh giá bán qu 700 nhà đ t 11 Chi c c Tài chính doanh nghi p 3.094 + VP Chi c c Tài chính DN 2.644 + Ban Ch đ o 13 450 12 S Xây d ng 16.555
 14. S D toán TÊN ĐƠN V Ghi chú TT năm 2008 - Trư ng Trung h c Xây d ng 3.207 - Văn phòng S 8.052 - T p chí Sài Gòn Đ u tư và Xây d ng 70 - Kinh phí s nghi p 1.800 - Trung tâm Thông tin và D ch v Xây d ng 3.426 13 Thanh tra xây d ng 3.590 14 S Quy ho ch - Ki n trúc 9.777 - Văn phòng S 6.837 - Trung tâm Thông tin quy ho ch 1.660 - Trung tâm Nghiên c u ki n trúc 1.280 15 S Thương m i 30.382 - Văn phòng S 4.435 - Chi c c Qu n lý th trư ng TP 25.947 16 S Giao thông - Công chính 1.305.609 - Khu Đư ng sông 7.415 - Thanh tra S Giao thông - Công chính 8.800 - TT Qu n lý đi u hành VT hành khách CC 1.040 - Ban Qu n lý các b n xe v n t i hành khách 3.886 - C ng v Đư ng th y n i đ a 4.733 - Trư ng Trung h c Giao thông công chính 2.760 - Văn phòng S 8.096 T s thu đư c đ l i theo quy đ nh - Khu Qu n lý Giao thông đô th s 1 1.000 - Khu Qu n lý Giao thông đô th s 2 2.110 - Khu Qu n lý Giao thông đô th s 3 2.346 - Khu Qu n lý Giao thông đô th s 4 2.031 - TT Đăng ki m phương ti n th y n i đ a 778 - Th o c m viên 16.614 - Duy tu b o qu n công viên cây xanh 90.000 - Kinh phí kh i duy tu giao thông 644.000 + Duy tu c u 60.000 + Duy tu c u đư ng 250.000 + Duy tu chi u sáng công c ng 100.000 + Duy tu thoát nư c 220.000 + Duy tu đư ng sông 10.000 + Duy tu đò phà 4.000 - Thanh toán ti n đi n chi u sáng công c ng 60.000 - Tr giá vé xe buýt 450.000
 15. S D toán TÊN ĐƠN V Ghi chú TT năm 2008 17 Kinh phí s nghi p Giáo d c đào t o 575.225 17.1 S Giáo d c và Đào t o 505.637 - SN Giáo d c 364.102 D phòng: 36.500 - SN Đào t o 127.687 - Kinh phí chương trình m c tiêu 6.500 - Văn phòng S 7.348 17.2 Trư ng Đ i h c Sài Gòn 69.588 18 Trư ng Cán b TP 4.200 19 S Yt 928.106 - S nghi p Y t 747.845 D phòng: 12.750 - Kinh phí chương trình m c tiêu 38.911 (NSTW: 17.011, NSTP: 21.900) - Qu Khám ch a b nh cho ngư i nghèo 22.000 - TT Đào t o và b i dư ng cán b y t 12.210 - Văn phòng S 7.140 - Qu Khám ch a b nh tr em dư i 6 tu i 100.000 20 S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i 209.453 - Ho t đ ng xã h i khác 141.706 - B nh vi n Bình Tri u 2.600 - Ho t đ ng chính sách ngư i có công 7.000 - Văn phòng S 10.240 - Trư ng Cao đ ng ngh TP 7.300 - Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên Gia Đ nh 2.910 - Ban Ch đ o XĐGN và vi c làm 1.884 - Qu 156 1.000 - Chi c c Phòng ch ng t n n XH 2.800 - Kinh phí Chương trình m c tiêu 12.013 Ngân sách Trung ương - D phòng chi s nghi p xã h i 20.000 21 S Văn hóa và Thông tin 97.745 - S nghi p ngh thu t 25.358 - Trung tâm Thông tin tri n lãm 4.524 - Ho t đ ng văn hóa khác 26.061 D phòng: 10.000 - B o t n b o tàng 24.330 D phòng: 5.000 - Thư vi n Khoa h c t ng h p 5.770 - Trư ng Cao đ ng Văn hóa ngh thu t 3.740 - Tr giá văn hóa ph m 500 - Kinh phí Chương trình m c tiêu 1.250 - Văn phòng S 6.212 22 S Tài nguyên và Môi trư ng 755.590
 16. S D toán TÊN ĐƠN V Ghi chú TT năm 2008 - Văn phòng S 9.464 - Kinh phí s nghi p 55.809 - Trung tâm Phát tri n qu đ t 8.946 - TT Thông tin TNMT và đăng ký nhà đ t 11.752 - Chi c c B o v môi trư ng 16.979 - Ban Qlý các Khu liên h p x lý ch t th i TP 2.640 - D ch v v sinh môi trư ng 650.000 23 S Bưu chính, Vi n thông 54.152 - S nghi p bưu chính, vi n thông 50.000 - Ban Qu n lý các d án công ngh thông tin 406 - Văn phòng S 3.746 24 S N iv 11.344 - Văn phòng S 4.144 D phòng: 500 - Đ án chính quy n đô th 1.000 - Ban Ch đ o C i cách hành chính 1.000 - Kinh phí đào t o 5.200 25 Thanh tra TP 7.518 26 Đài Ti ng nói nhân dân 14.000 27 Ban Thi đua - Khen thư ng 16.100 Trong đó: KP khen thư ng: 15.000 tri u 28 Liên minh H p tác xã 1.320 29 S Du l ch 2.781 30 S Th d c - Th thao 140.597 - S nghi p Th d c th thao 80.877 - Trư ng Nghi p v TDTT 45.300 - Trư ng THPT Năng khi u TDTT 800 - Văn phòng S 3.620 - Chương trình Đào t o ngu n nhân l c 10.000 31 y ban Dân s - Gia đình và Tr em 7.529 - Văn phòng UB Dân s - Gia đình và Tr em 2.332 - Kinh phí Chương trình m c tiêu 5.093 NS Trung ương: 3.419 - Kinh phí in th khám ch a b nh tr em dư i 6 104 tu i 32 Kinh phí ho t đ ng Đ ng 196.438 - Kinh phí đào t o 25.000 - Đào t o Ti n sĩ - Th c sĩ tr 40.000 - Kinh phí ho t đ ng Đ ng 131.438 33 y ban M t tr n T qu c 6.769
 17. S D toán TÊN ĐƠN V Ghi chú TT năm 2008 34 Thành đoàn 15.725 - Trư ng đoàn Lý T Tr ng 1.200 - Trư ng B túc Văn hóa Thành đoàn 550 - Nhà Văn hóa thanh niên 1.900 - Nhà Thi u nhi thành ph 2.196 - Trung tâm Gi i thi u vi c làm thanh niên 320 - Nhà Văn hóa sinh viên 750 - TT Sinh ho t dã ngo i Thanh thi u niên TP 645 - Văn phòng Thành đoàn 7.584 - TT H tr Thanh niên công nhân 170 - Ký túc xá sinh viên Lào 410 35 H i Liên hi p Ph n 3.148 36 H i Nông dân 2.642 - H i nông dân 2.014 - Kinh phí Chương trình m c tiêu 100 - Trung tâm H tr nông dân 528 37 H i C u Chi n binh 1.510 38 Ban Qu n lý Khu công ngh cao 9.592 - Ban QL Khu công ngh cao 6.034 - Trung tâm đào t o 962 D phòng: 300 - Trung tâm nghiên c u tri n khai 1.962 D phòng: 800 - Kinh phí vư n ươm doanh nghi p 634 D phòng: 100 39 Ban QL Khu Nông nghi p công ngh cao 3.965 - Ban QL Nông nghi p Khu công ngh cao 1.150 - Trung tâm Nghiên c u & Phát tri n nông nghi p 2.815 công ngh cao 40 Vi n Kinh t 6.780 41 Vi n Nghiên c u xã h i 2.956 D phòng: 650 42 Ban Đ i m i qu n lý doanh nghi p 1.220 43 L c lư ng Thanh niên xung phong 104.685 - Trư ng gi i quy t vi c làm, T ng đ i 1, C m 80.546 công nghi p Nh Xuân - Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên TNXP 2.317 - Văn phòng L c lư ng 6.422 - Ban Qu n lý các Đ i tr t t du l ch 5.300 - Kinh phí Chương trình m c tiêu 500 - D phòng 5.000 - B o qu n công viên d c u Sài Gòn 3.100
 18. S D toán TÊN ĐƠN V Ghi chú TT năm 2008 - Duy tu phà Bình Khánh 1.500 44 Tu n báo Văn ngh 600 45 Trung tâm Đi u khi n tín hi u giao thông 1.500 D phòng: 1.000 46 S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy 5.380 D phòng: 1.000 47 Ban Qu n lý Đư ng s t đô th 3.000 D phòng: 3.000 48 Liên hi p các T ch c H u ngh thành ph 2.232 49 y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài 1.940 50 Ban QL Khu Đô th m i Nam TP 3.052 51 BQL đ u tư và XD Khu đô th m i Th Thiêm 2.930 52 Ban Qu n lý Khu đô th Tây B c 1.728 53 Trung tâm Xúc ti n thương m i và đ u tư 2.880 54 Công an thành ph 43.600 - Kinh phí h tr 35.600 - Kinh phí Chương trình m c tiêu 8.000 55 B Ch huy Quân s thành ph 32.475 56 Trư ng Thi u sinh quân 4.970 57 Các H i 13.493 - Kinh phí h tr 12.743 - Kinh phí Chương trình m c tiêu 750 58 Kinh phí xúc ti n 42.090 D phòng: 10 t 59 Cty XNK Phát hành Sách 550 Ngân sách Trung ương 60 Kinh phí h tr 9.746 Chương trình m c tiêu qu c gia phân b cho kh i qu n - huy n 61 Kinh phí tăng cư ng năng l c đào t o ngh 2.400 Qu n 4 800 Qu n 9 800 Huy n Nhà Bè 800 61 Đào t o ngh cho nông dân và ngư i tàn t t (kh i 1.000 QH) PH L C S 06 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH D TOÁN CHI NGÂN SÁCH KH I QU N - HUY N NĂM 2008 Đơn v tính: Tri u đ ng T NG CH TIÊU Trong đó S b sung cân QU N HUY N GIAO D TOÁN CHI đ i NSQH t NSQH Chi SN Giáo d c Chi SN Y t NSTP T ng s 4.292.135 1.464.550 305.910 1.351.138
 19. Qu n 1 244.309 67.267 9.504 0 Qu n 2 131.535 32.102 8.459 49.270 Qu n 3 211.199 65.443 9.110 0 Qu n 4 118.904 34.398 10.957 75.369 Qu n 5 191.461 63.725 9.707 2.810 Qu n 6 165.541 59.724 12.261 26.823 Qu n 7 150.571 42.632 10.075 28.892 Qu n 8 175.664 64.069 14.282 102.009 Qu n 9 143.843 53.580 11.553 89.158 Qu n 10 176.337 52.049 10.087 291 Qu n 11 155.435 57.841 12.268 42.956 Qu n 12 147.616 68.040 12.353 53.740 Qu n Phú Nhu n 168.049 36.643 8.687 8.350 Qu n Gò V p 230.386 94.849 17.266 74.074 Qu n Bình Th nh 254.883 81.024 13.915 39.555 Qu n Tân Bình 264.470 90.495 15.251 0 Qu n Tân Phú 195.776 73.277 11.462 35.395 Qu n Bình Tân 161.858 51.593 11.634 24.328 Qu n Th Đ c 166.400 69.446 15.169 69.734 Huy n C Chi 238.505 94.581 15.952 192.097 Huy n Hóc Môn 169.094 75.323 24.155 117.206 Huy n Bình Chánh 187.443 68.123 21.135 115.239 Huy n Nhà Bè 96.771 32.271 8.083 65.967 Huy n C n Gi 146.085 36.055 12.585 137.875
Đồng bộ tài khoản