Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
50
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 14/nq-hđnd về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh đắk nông năm 2009 do hội đồng nhân dân tỉnh đắk nông ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

 1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH Đ K NÔNG Đ c l p – T do – H nh Phúc ------- -------------- S : 14/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 22 tháng 12 năm 2008 NGH QUY T THÔNG QUA B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH Đ K NÔNG NĂM 2009 H I Đ NG NHÂN DÂN T NH Đ K NÔNG KHÓA I, KỲ H P TH 11 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân đ n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004; Căn c Lu t Đ t đai năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph , v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính, hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Theo đ ngh c a y ban nhân dân t nh Đ k Nông t i T trình s 2767/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 v giá các lo i đ t năm 2009 trên đ a bàn t nh Đ k Nông; Sau khi nghe Báo cáo th m tra s 26/BC-KTNS ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a Ban Kinh t và Ngân sách c a H i đ ng nhân dân t nh và ý ki n c a đ i bi u tham d kỳ h p, QUY T NGH Đi u 1. Thông qua b ng giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Đ k Nông áp d ng cho năm 2009 (có b ng giá chi ti t kèm theo). Đi u 2. Giá các lo i đ t t i Đi u 1 Ngh quy t này đư c s d ng làm căn c đ : - Tính thu s d ng đ t, thu thu nh p t chuy n quy n s d ng đ t; - Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b , - Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t; - Tính giá tr quy n s d ng đ t đ xác đ nh giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa; - Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t, b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t; - Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c. Đi u 3. a. V giá đ t c th t ng huy n, th xã; UBND t nh công b và áp d ng th c hi n k t ngày 01 tháng 01 năm 2009 và báo cáo H i đ ng nhân dân t nh v k t qu th c hi n. b. Riêng giá đ t giao cho cán b , công ch c đi u đ ng và h tái đ nh cư, UBND t nh s có quy đ nh riêng sau khi có ý ki n th ng nh t v i Thư ng tr c HĐND t nh. Trong quá trình th c hi n n u có bi n đ ng v giá chuy n như ng quy n s d ng đ t trên th trư ng, thì cho phép y ban nhân dân t nh quy t đ nh đi u ch nh giá đ t t ng đ a bàn c th sau
 2. khi có ý ki n th ng nh t c a Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh và báo cáo H i đ ng nhân dân t nh trong kỳ h p g n nh t. Ngh quy t này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày H i đ ng nhân dân t nh thông qua. Ngh quy t này đã đư c H i đ ng nhân dân t nh Đ k Nông Khóa I, kỳ h p th 11 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008. CH T CH Nơi nh n: - UBTV Qu c h i; - Chính ph ; - B Tài chính; - B Tài nguyên và Môi trư ng; K’ Beo - Thư ng tr c T nh y; - Thư ng tr c HĐND t nh; - UBND t nh; - UBMTTQVN t nh; - Các Đ i bi u Qu c h i t nh; - Các Đ i bi u HĐND t nh; - Các S , ban ngành, đoàn th c a t nh; - VP. Đoàn ĐBQH&HĐND t nh; - TT HĐND, UBND các huy n, th xã; - Lưu: VT B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH Đ K NÔNG (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 14/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân t nh Đ k Nông) I. GIÁ Đ T NÔNG NGHI P, Đ T R NG S N XU T, Đ T CÓ M T NƯ C NUÔI TR NG TH Y S N. 2 Đơn v tính: đ ng/m STT Lo i đ t H ng 1 H ng 2 H ng 3 H ng 4 H ng 5 H ng 6 1 Đ t tr ng cây hàng năm - 9.000 6.000 3.700 2.400 1.500 2 Đ t tr ng cây lâu năm 15.700 13.500 10.500 6.000 3.000 - 3 Đ t r ng s n xu t 6.700 5.300 3.300 1.800 600 - 4 Đ t nuôi tr ng th y s n - 9.000 6.000 3.700 2.400 1.500 B ng giá đ t nông nghi p, đ t r ng s n xu t, đ t có m t nư c nuôi tr ng th y s n quy đ nh trên, đư c áp d ng cho các huy n, th xã Gia Nghĩa. Tr đ t nông nghi p xen k trong đô th đư c quy đ nh riêng dư i đây. II. GIÁ Đ T NÔNG NGHI P XEN K TRONG KHU DÂN CƯ CÁC PHƯ NG THU C TH XÃ GIA NGHĨA: 2 Đơn v tính: đ ng/m STT Tên Phư ng T dân ph Giá năm 2009 1 Nghĩa Thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 21.000 Nghĩa Tân 1, 2 Nghĩa Trung 2, 3
 3. Nghĩa Đ c 1, 2 Nghĩa Phú 5 2 Nghĩa Thành 7, 8, 9 Nghĩa Tân 3, 4, 6 Nghĩa Trung 1, 4, 5, 6 16.900 Nghĩa Phú 2, 3, 4, 6 Nghĩa Đ c 4 3 Các khu v c còn l i thu c các phư ng 13.500 III. GIÁ Đ T S N XU T KINH DOANH PHI NÔNG NGHI P: Tính b ng 0,67 so v i giá đ t quy đ nh t i m c IV b ng ph l c này. IV. GIÁ Đ T : 1. Th xã Gia Nghĩa 2 Đơn v tính: đ ng/m S Tên đư ng Đo n đư ng Đơn giá TT T Đ n 1 Qu c l 14 Ranh gi i huy n Đ k Giáp ranh phư ng Nghĩa 350.000 Song Thành - Giáp ranh phư ng C t m c s 842 QL.14 500.000 Nghĩa Thành (Đư ng đi Lâm trư ng Nghĩa Tín) - C t m c s 842 QL.14 Hùng Vương 720.000 (Đư ng đi Lâm trư ng Nghĩa Tín) - Hùng Vương Võ Th Sáu 650.000 - Võ Th Sáu C ng su i c n 1.000.000 - C ng su i c n Đư ng vào c ng T nh xá 1.500.000 Ng c Thi n - Đư ng vào c ng T nh xá M c Th Bư i (Hư ng v 1.300.000 Ng c Thi n thành ph HCM) - M c Th Bư i (Hư ng C t m c s 847: - 100 1.000.000 v thành ph HCM) mét - C t m c s 847: - 100 C t m c s 848 1.200.000 mét - C t m c s 848 C u Đ (C ng trôi) 750.000 - C u Đ (C ng trôi) H t đ a ph n Th xã Gia 500.000 Nghĩa 2 Đư ng 23/3 Qu c l 14 Lê L i 2.500.000 - Lê L i Đi n Biên Ph 1.800.000 - Đi n Biên Ph Ngã 3 QL.28 – T nh l 4 1.200.000 3 Hùng Vương Qu c l 14 Lý T Tr ng 1.200.000
 4. - Lý T Tr ng Đư ng 23/3 1.500.000 4 Ngô Mây Hùng Vương Ngã 3 vào Thôn Nghĩa 720.000 Bình - Ngã 3 vào Thôn Nghĩa Lý T Tr ng 350.000 Bình 5 Tr n Hưng Đ o Đư ng 23/3 Hai Bà Trưng 3.000.000 6 Lý Thư ng Ki t C ng Tr i t m giam Tr n Hưng Đ o 2.500.000 Công an huy n (cũ) - Tr n Hưng Đ o H t Ch Th xã 3.500.000 - Lý Thư ng Ki t n i dài Lý Thư ng Ki t (Cu i Vào hư ng Chùa Pháp 1.000.000 ch th xã) Hoa 50 mét 7 Đư ng đi sân bay (cũ) Ngã 4 Chùa Pháp Hoa Hai Bà Trưng (Đi Sân bay 1.000.000 (đư ng Hùng Vương) cũ) 8 Lý T Tr ng Hùng Vương Đào Duy T 750.000 9 Bà Tri u Lý Thư ng Ki t Hai Bà Trưng 3.500.000 10 Đào Duy T Đư ng Hùng Vương Ngô Mây 400.000 11 Ph m Ng c Th ch Đư ng 23/3 (B n xe cũ) Đư ng 23/3 750.000 12 Hai Bà Trưng Đư ng 23/3 Tr n Hưng Đ o 2.500.000 - Tr n Hưng Đ o Võ Th Sáu 2.100.000 - Võ Th Sáu Đư ng đi sân bay 1.400.000 13 Chu Văn An Tr n Hưng Đ o Hùng Vương 2.100.000 14 Võ Th Sáu Hai Bà Trưng QL 14 (C ng Th đ i) 800.000 15 Đư ng quanh ch Lý Thư ng Ki t Bà Tri u 3.000.000 16 Đư ng t dân ph 3 Hai Bà Trưng Qu c l 14 600.000 17 Lê L i Đư ng 23/3 Lê Lai 750.000 - Lê Lai Lê Thánh Tông 1.200.000 18 Lê Lai Đư ng 23/3 (Vào T nh Ngã 3 T nh y 1.500.000 y) - Ngã 3 T nh y Ngã 3 đư ng 23/3 (S 1.200.000 Thông tin và Truy n thông) 19 Đư ng n i dài 23/3 Km 0 (Ngã 3 đư ng Km 0 + 400 mét 650.000 23/3) C t Anten Đài Truy n hình t nh - Km 0 + 400 mét T nh l 4 450.000 20 Đi n Biên Ph Đư ng 23/3 H t đư ng nh a 800.000 - H t đư ng nh a Cu i đư ng 600.000 21 N’Trang Long Đư ng 23/3 C ng Trư ng N i trú 750.000 N’Trang Long
 5. - C ng Trư ng N i trú Lê Thánh Tông 250.000 N’Trang Long 22 Quang Trung Qu c l 14 Ngã 3 Công An huy n 1.000.000 (cũ) - Ngã 3 Công An huy n H t đư ng nh a 750.000 (cũ) - H t đư ng nh a H t đư ng c p ph i đ n 750.000 đư ng n i hai trung tâm 23 Đam Bri Qu c l 14 (Ngã ba Đư ng dây 500 KV 500.000 Sùng Đ c) - Đư ng dây 500 KV Ngã 3 Nông trư ng 350.000 - Ngã 3 Nông trư ng H t đư ng 250.000 24 Lê Thánh Tông Đư ng 23/3 Ngã 3 Đ i Th y L i 1.800.000 - Ngã 3 Đ i Th y L i Lê L i 1.400.000 - Lê L i Đư ng dây 500 KV 900.000 - Đư ng dây 500 KV Nghĩa đ a 650.000 - Nghĩa đ a Ngã 3 thôn 7 (xã Đ k Nia) 400.000 - Ngã 3 thôn 7 (xã Đ k Th y đi n 300.000 Nia) 25 Nguy n Văn Tr i Đư ng 23/3 Ngã tư, T 1, Kh i 5 1.400.000 - Ngã tư, T 1, Kh i 5 Ngã 3 nhà công v 1.200.000 - Ngã 3 nhà công v Đư ng 23/3 (Trư c c ng 1.000.000 KS Thông xanh) 26 Đư ng đi C u Bà Nguy n Văn Tr i (Ngã 3 C u Bà Th ng 900.000 Th ng nhà công v ) 27 Đư ng sau nhà Công Ngã 3 đư ng đi C u Bà H t đư ng nh a 460.000 v Th ng - Nguy n Văn Tr i (Ngã 4 Vào 50 mét 550.000 T 1, Kh i 5) - Đo n còn l i 250.000 28 Đư ng bên hông nhà Nguy n Văn Tr i Đư ng sau nhà Công v 350.000 Công v 29 Đư ng vào Đ a ch t Ti p giáp đư ng xu ng Vào 200 mét 350.000 cũ C u Bà Th ng 30 Đư ng vào trư ng Đư ng 23/3 (G n C ng trư ng Nguy n Th 380.000 Nguy n Th Minh Khai đư ng Nguy n Văn Tr i) Minh Khai 31 Đư ng đi vào các t C u Bà Th ng R ph i 400 m (Phư ng 250.000 an ninh, t dân ph Nghĩa Đ c) - C u Bà Th ng R trái 300 m (Phư ng 250.000 Nghĩa Đ c) 32 Đư ng khu v c T 1, Đư ng 23/3 Nguy n Văn Tr i 900.000
 6. Kh i 5 33 M c Th Bư i QL14 (H V t) H t h vt 900.000 - H t h vt QL14 (B đ i biên phòng) 750.000 34 Đư ng vào m đá 739 Ti p giáp QL14 H t đ a ph n Công an 650.000 phư ng Nghĩa Phú 35 Đư ng trư c UBND QL14 M c Th Bư i 500.000 Th xã 36 T nh l 4 Km 0 (Đư ng 23/3) Km 1 720.000 - Km 1 Km 2 600.000 - Km 2 Km 4 350.000 Km 4 Km 6 130.000 37 Đư ng liên thôn Nghĩa Ngã 3 QL14 Ngã 3 đư ng đi Nghĩa 350.000 Tín Bình 38 Đư ng vào Nghĩa Ngã 3 Nghĩa Tín Ngã 3 Nghĩa Bình 250.000 Bình 39 Đư ng vành đai H Thôn Nghĩa Thành 250.000 40 Đư ng đi xã Đ k R Ti p giáp QL14 Tr m bi n áp T6 250.000 Moan - Tr m bi n áp T6 Ngã 3 đư ng vành đai 200.000 41 Qu c l 28 Ngã 3 t nh l 4 H i trư ng T dân ph 5 1.000.000 - H i trư ng T dân ph 5 C u lò g ch 700.000 - C u lò g ch C u Đ k Ninh 350.000 - C u Đ k Ninh Giáp ranh xã Qu ng Khê 180.000 (C u Đ k Đô) 42 Đư ng D1 Đư ng 23/3 H t đư ng nh a 1.600.000 43 Đư ng D2 Đư ng 23/3 H t đư ng vòng n i v i 1.400.000 đư ng 23/3 44 Đư ng N1 Đư ng N1 (tr n đư ng) 1.600.000 45 Đư ng N3 Đư ng N2 (tr n đư ng) 1.400.000 46 Đư ng vào Trung tâm Quang Trung Ngã tư khu trung tâm 900.000 hành chính th xã hành chính th xã 47 Khu đô th m i Đ k Nia - Đư ng tr c N 1 Tr c D1 Tr c N3 1.200.000 - Đư ng tr c N 3 Tr c N22 Tr c N7 1.100.000 - Đư ng tr c N 5 Tr c D1 Tr c N7 1.200.000 - Tr c N7 Tr c N8 900.000 - Đư ng tr c N 4 Tr c N7 Trư ng h c 1.000.000 - Đư ng tr c N 10 Tr c N1 Giao c a tr c N 3, N7 1.000.000
 7. - Đư ng tr c N 11 Tr c N1 Tr c N3 1.000.000 - Đư ng tr c N 12 Tr c N1 Tr c N4 900.000 - Đư ng tr c N 15 Tr c N5 Tr c N7 1.000.000 - Đư ng tr c N 16 Tr c N3 Tr c N22 1.000.000 - Đư ng D 1 Qu c l 28 Tr c N7 1.200.000 - Đư ng tr c N 22 Tr c N3 Giao gi a Tr c N4 và N16 1.000.000 - Đư ng tr c N6 Tr c D1 Tr c N7 1.200.000 - Đư ng tr c N7 Qu c l 28 Giao gi a tr c N8 và N10 1.200.000 - Đư ng tr c N8 Giao gi a tr c N7 và Tr c N9 1.200.000 N16 - Đư ng tr c N9 Qu c l 28 Tr c N8 1.200.000 - Đư ng tr c N17 Tr c N5 Tr c N10 1.200.000 - Đư ng tr c N18 Tr c N6 Tr c N14 1.000.000 - Đư ng tr c N14 Tr c N18 Tr c N9 1.000.000 - Đư ng tr c N20 Tr c N7 Tr c N9 1.200.000 - Đư ng tr c N13 Tr c N14 Tr c N9 1.000.000 - Đư ng tr c N19 Tr c N23 Tr c N9 1.000.000 - Đư ng tr c N21 Tr c N19 Tr c N8 1.000.000 - Đư ng tr c N23 Tr c N19 Tr c N9 1.000.000 48 Tr c B c Nam Đo n giao v i đư ng Ngô Mây 1.500.000 Hùng Vương - Ngô Mây Đư ng đ t (nhà hàng D c 1.350.000 Võng) - Đư ng đ t (nhà hàng Qu c l 14 (H Đ i La) 1.200.000 D c Võng) 49 Tr c N6 Đư ng Nguy n Văn Tr i Đư ng vào S Giáo d c 1.400.000 (H i liên hi p ph n và Đào t o) t nh) 50 Đư ng vào Công ty Đư ng đ t (t Bưu đi n Qua Công ty Gia Nghĩa 400.000 Gia nghĩa t nh đang xây) thông ra đư ng 23/3 51 Các khu v c c a các phư ng N i Th xã - Đ t ven các đư ng nh a còn l i 270.000 - Đ t ven các đư ng đ t còn l i thông hai đ u 200.000 - Đ t ven các đư ng đ t còn l i (đư ng c t) 150.000 - Các khu dân cư còn l i 120.000 52 Các khu v c còn l i thu c các xã - Đ t ven các đư ng nh a liên phư ng (giáp ranh v i phư ng) 140.000
 8. - Đ t ven các đư ng nh a liên thôn, liên xã 70.000 - Đ t ven các đư ng đ t thông hai đ u 50.000 - Đ t ven các đư ng đ t (đư ng c t) 40.000 - Các khu v c còn l i 30.00 2. Huy n Krông Nô: 2 Đơn v tính: đ ng/m S Tên đư ng Đo n đư ng Đơn giá TT T Đ n I Th tr n Đăk Mâm 1 Đư ng t nh l 4 C t m c Km s 16 TL4 Ngã tư B n xe 600.000 (c u 1) - Ngã 4 B n xe Ngã 4 Ngân hàng Nông 750.000 nghi p - Ngã 4 Ngân hàng Nông Trư ng dân t c n i trú 600.000 nghi p 2 Đư ng t nh l 3 - Ngã tư b n xe Ngã 3 t dân ph 5 200.000 - Ngã 3 t dân ph 5 Đư ng dây 500 KV 170.000 - Đư ng dây 500 KV Ngã 3 buôn DRu 140.000 - Ngã 3 buôn DRu Ngã 3 buôn D c Linh 120.000 - Ngã 3 buôn D c Linh Hư ng đi Đ k Sôr + 300 80.000 mét - Ngã 3 buôn D c Linh C u cháy 80.000 (Hư ng đi Đ k Sôr + 300 mét) - Ngã 3 buôn D c Linh Ngã 3 vào Nhà c ng đ ng 80.000 (Đư ng đi Tân Thành) Buôn Broih - Ngã 3 vào Nhà c ng Đư ng đi vào m đá 80.000 đ ng Buôn Broih - Đư ng đi vào m đá Giáp ranh xã Tân Thành 60.000 3 Đư ng đi vào t dân Ngã 3 t nh l 4 (Trư ng Ngã 3 t dân ph s 5 170.000 ph 6 THPT) 4 Đư ng đi t dân ph Ngã 4 Ngân hàng Nông Ngã 3 t dân ph s 3 170.000 s 3 Nghi p - Ngã tư B n xe Ngã 3 t dân ph s 3 120.000 5 Đư ng nh a Trung Ngã 4 Ngân hàng Nông Ngã 3 giáp t nh l 4 (qua 140.000 tâm th tr n Nghi p Tr s UBND huy n) 6 Đ t các tr c đư ng nh a khu trung tâm Th tr n 140.000 7 Đư ng đi t dân ph Ngã 3 ch huy n T dân ph s 3 (giáp 80.000 s 3 đư ng nh a)
 9. 8 Đ t các ven tr c đư ng còn l i Trung Tâm Th 60.000 tr n 9 Đ t các khu dân cư còn l i 40.000 II Xã Đ k Sôr 1 Đư ng t nh l 4 Ngã 3 Gia Long (Hư ng Ngã 3 Gia Long + 1km 230.000 Cư Jút) - Ngã 3 Gia Long (Hư ng Ngã 3 Gia Long (Hư ng 230.000 Đ k Mâm) Đ k Mâm) + 200 mét - Ngã 3 Gia Long (Hư ng Giáp ranh xã Nam Đà 230.000 Đ k Mâm) + 200 mét 2 Các đo n đư ng còn l i c a t nh l 4 170.000 3 Các tr c đư ng QH khu dân cư m i (Khu r ng t ch cũ) 120.000 4 Đư ng t nh l 3 n i v i Ngã 3 Gia Long Giáp tr m y t xã 120.000 t nh l 4 - Tr m Y t xã Ngã 3 t nh l 3 80.000 III Xã Nam Đà 1 Đư ng t nh l 4 Ngã 5 xã Nam Đà Ngã 5 xã Nam Đà (Hư ng 540.000 (Hư ng Cư Jút) Cư Jút) + 200 mét - Ngã 5 xã Nam Đà Ngã 3 vào nghĩa đ a Nam 320.000 (Hư ng Cư Jút) + 200 Đà mét - Ngã 3 vào nghĩa đ a Giáp ranh xã Đ k Sôr 170.000 Nam Đà - Ngã 5 Nam Đà (Hư ng Ngã 5 Nam Đà (Hư ng 540.000 Đ k Mâm) Đ k Mâm) + 200 mét - Ngã 5 Nam Đà (Hư ng Ngã 3 tr c 9 380.000 Đ k Mâm) + 200 mét - Ngã 3 tr c 9 C u 1 (giáp ranh gi i T.T 400.000 Đăk Mâm) 2 Đư ng tr c chính Nam Ngã 5 t nh l 4 H t sân v n đ ng 300.000 Đà - Sân v n đ ng C u Ông Th i 120.000 - C u Ông Th i H t đư ng nh a 60.000 - H t đư ng nh a Cu i nhà ông Đích 40.000 3 Đư ng thôn Nam H i Thôn Nam H i Xã Đ k Rô 60.000 4 Đư ng đi Nam Xuân Ngã 5 Nam Đà H t đư ng nh a 170.000 - Ti p giáp đư ng nh a C u Nam Xuân 90.000 5 Đư ng nh a tr c 9 Ti p giáp t nh l 4 Ngã tư nhà ông Kha 170.000 - Ngã tư nhà Ông Kha Trư ng M u Giáo 120.000 - Trư ng M u Giáo Giáp c u An Khê 80.000
 10. - Ti p giáp tr c 9 (thôn Giáp c u Đ Bô 40.000 Nam Trung) 6 Đư ng đi tr m 35KV Ti p giáp t nh l 4 H t đ p tràn Đ k Mâm 60.000 7 Đư ng Nam Tân Ti p giáp c u Nam H t đư ng 40.000 Trung 8 Các khu dân cư trên các tr c đư ng (1-8; 10-12) 50.000 9 Các Khu dân cư còn l i 40.000 IV Xã Đ k Drô 1 Đư ng t nh l 4 Ngã 3 Buôn OL Ngã 3 vào TTGDTX 330.000 - Ngã 3 vào TTGDTX Trư ng Nguy n Th Minh 300.000 Khai - Trư ng Nguy n Th Ngã 3 c a Lâm Nghi p 3 120.000 Minh Khai - Ngã 3 lâm nghi p 3 Ngã 3 Hàm S i: - 100 60.000 - Ngã 3 Hàm S i: - 100 Ngã 3 Hàm S i: + 100 120.000 - Đo n đư ng còn l i c a 60.000 t nh l 4 2 Đư ng đi Buôn Choáh Km0 (T nh l 4) Km0 + 100 120.000 - Km0 + 100 Ngã 3 buôn Ol (nhà ông 60.000 Bá) + 100 mét - Ngã 3 buôn Ol (nhà ông Giáo ranh xã Buôn Choăh 170.000 Bá) + 100 mét 3 Ngã 3 xư ng cưa Ngã 3 xư ng cưa H t đư ng vào nhà ông Y 60.000 (Giáp t nh l 4) Th nh 4 Đư ng lên bãi v t li u xư ng cưa (giáp t nh l 4) 20.000 5 Đư ng đi Nâm Nung Ngã 3 H m S i Đư ng dây 500 KV 130.000 - Đư ng dây 500 KV Giáp ranh xã Nâm Nung 65.000 6 Đư ng đi Bon Jang Ngã 3 t nh l 4 Đư ng dây 500 KV 130.000 Trum - Đư ng dây 500 KV Giáp ranh xã Tân Thành 65.000 7 Đư ng thôn Đ k H p Ngã 3 t nh l 4 H t sân v n đ ng Đ k 130.000 Mâm 8 Đ t các khu dân cư còn l i 20.000 V Xã Nâm N’Đir 1 Đư ng t nh l 4 Ngã 4 Thôn 9 Ngã 3 Ông Quân (v 170.000 hư ng Đ k Drô) - Ngã 3 nhà ông Quân Đ n h t khu dân cư thôn 80.000 (hư ng đo xã Đ k Drô) Qu ng Hà (đ u d c) - Km0 (Ngã tư thôn 9) Km0 + 500 (v hư ng Đ. 270.000 Xuyên)
 11. 2 Đư ng n i t nh l 4 v i Km0 (Ngã tư thôn 9) Giáp t nh l 4 (qua tr s 260.000 ngã tư đi Nâm Nung UBND xã Nâm N’Đir) 3 Đ t ven các đo n đư ng còn l i c a t nh l 4 80.000 4 Đư ng vào xã Nâm Km0 (ngã 4 t nh l 4) Km 0 + 300 170.000 Nung - Km 0 + 300 m Ranh gi i xã Nâm Nung 80.000 5 Đ t các khu dân cư còn l i 25.000 VI Xã Tân Thành 1 Đư ng đi Nâm Nung Km 0 (Ngã 3 tr ng bò đi Ngã 3 Đ k Hoa (đi Đ k 120.000 thôn Đ k Na, Đ k Ri) Drô) - Đư ng đi Th tr n Đăk Km 0 (Ngã 3 tr ng bò đi Hư ng đi Th tr n Đăk 80.000 Mâm thôn Đ k Na, Đ k Ri) Mâm + 200 mét - Các đo n còn l i trên đư ng nh a 60.000 2 Đư ng đi xã Đ k Drô Ngã 3 Đ k Hoa (đi Đ k Giáp ranh xã Đ k Drô 60.000 Drô) 3 Đư ng đi làng Dao Km 0 (Ngã 3 tr ng bò đi Km 0 + 300 120.000 (thôn Đ k Na) thôn Đ k Na, Đăk Ri) 4 Đ t các khu dân cư còn l i trong xã 20.000 VII Xã Nâm Nung 1 Đư ng tr c chính xã Giáp ranh xã Nâm N’Đir Ngã 3 Lâm trư ng (-200m) 60.000 - Ngã 3 Lâm trư ng (- Ngã 3 Lâm trư ng 80.000 200m) (+200m) - Ngã 3 Lâm trư ng (+ C u Đăk Viên 60.000 200m) - C u Đăk Viên Ngã 3 trư ng Lê Văn Tám 80.000 - Ngã 3 trư ng Lê Văn Giáp ranh xã Tân Thành 60.000 Tám 2 Đư ng H m s i Ngã 3 UBND xã (Hư ng Giáp ranh xã Đ k Drô 60.000 H m s i) 3 Đư ng Bon Ja Ráh Ngã 3 đư ng tr c chính Trư ng M m non Hoa Pơ 50.000 (Nhà ông H ng) Lang 4 Đ t các khu dân cư còn l i ven đư ng tr c chính 40.000 5 Đ t các khu dân cư còn l i 20.000 VIII Xã Đ c Xuyên 1 Đư ng t nh l 4 Mương th y l i (K. Ngã 3 vào tr m Y t xã 240.000 NT4a) 2 Đ t các khu v c còn l i trên t nh l 4 120.000 3 Đư ng vào trư ng Ngã 3 Ông Th nh H t trư ng Nguy n Văn 60.000 Nguy n Văn Bé Bé 4 Đ t các khu dân cư còn l i 20.000
 12. IX Xã Đ k Nang 1 Các khu dân cư trên Ngã 4 (giáp ranh xã Đ c C ng thôn Phú Cư ng 150.000 t nh l 4 Xuyên) 2 Đ t các khu v c còn l i trên t nh l 4 70.000 3 Đ t các khu dân cư còn l i 25.000 X Xã Qu ng Phú 1 Đư ng t nh l 4 Giáp ranh xã Đăk Nang Tr m Ki m lâm 160.000 + 500 mét - Tr m Ki m lâm Cu i thôn Phú Sơn 70.000 2 Đư ng vào thôn Phú Ngã 3 xư ng cưa H i B n nư c Buôn K’tăk 60.000 Sơn Sơn 3 Ngã 3 đư ng vào th y H t nhà ông B o 120.000 Đư ng nhà máy th y đi n đi n Buôn Tua Srah Ngã 3 đư ng vào th y C u Nam Ka 120.000 đi n - Km 0 (Ngã 3 đư ng vào Km 0 + 100m (hư ng b n 120.000 th y đi n) nư c Buôn K’tăk) 4 Đ t các khu dân cư còn l i trên đ a bàn xã 20.000 XI Xã Buôn Choah 1 Tr m Y t + 100 mét v 2 phía 50.000 2 Đư ng vào xã Buôn Choáh, t ngã 3 đư ng tránh lũ v 3 phía, m i phía 50.000 100m 3 Đ t khu dân cư còn l i 20.000 XII Xã Nam Xuân 1 Đư ng t nh l 3 Ngã 3 t nh l 3 Hư ng đi xã Đ k Sôr + 100.000 100 mét 2 Ngã 3 t nh l 3 + 100 Đ n ranh gi i xã Đ k Sôr 80.000 mét 3 Ngã 3 t nh l 3 Hư ng đi TT. Đ k Mâm + 100.000 100 mét 4 Ngã 3 t nh l 3 + 100 Ranh gi i th tr n Đ k 80.000 mét Mâm 5 Ngã 3 t nh l 3 Ngã 3 Trư ng Nguy n Bá 80.000 Ng c + 200 m 6 Ngã 3 Trư ng Nguy n Giáp ranh Huy n Đ k Mil 50.000 Bá Ng c + 200 m 7 Đư ng đi Sơn Hà Km 0 (Ngã 3 Trư ng Km 0 + 200 mét 60.000 Nguy n Bá Ng c) 8 Đ t các khu dân cư còn l i 20.000 3. Huy n Cư Jút 2 Đơn v tính: đ ng/m
 13. S Tên đư ng Đo n đư ng Đơn giá TT T Đ n I Th tr n EaT’Linh 1 Đư ng Nguy n T t Thành 1.1 V phía Đ k Nông Vi n ki m sát Ngã 3 đư ng Ngô Quy n 1.800.000 1.2 V phía Đ k L k C a hàng xe máy B o H t c a hàng xe máy Lai 2.200.000 Long Hương - H t c a hàng xe máy H t c a hàng xe máy Gia 1.800.000 Lai Hương V nL i - H t c a hàng xe máy Giáp ranh xã Tâm Th ng 1.400.000 Gia V n L i 2 Đư ng Tr n Hưng Đ o - Ngã 5 đư ng Tr n Hưng Km 0 + 110m (C ng nhà 1.800.000 Đ o ông Tr ) - Km 0 + 110m (C ng nhà C ng ph vào nhà máy 1.400.000 ông Tr ) đi u - C ng ph vào nhà máy Ngã 3 đư ng vào Sao 1.000.000 đi u Ngàn Phương - Ngã 3 đư ng vào Sao H t ranh gi i Th tr n 350.000 Ngàn Phương (giáp Trúc Sơn) 3 Đư ng Hùng Vương (đi Krông Nô) - Ngã 5 đư ng Tr n Hưng Ngã 3 đư ng Bà Tri u 1.500.000 Đ o (C ng thôn văn hóa Kh i 4) - Ngã 3 đư ng Bà Tri u Ngã 3 đư ng Nguy n Du 1.000.000 (C ng thôn văn hóa Kh i (vào thác Trinh N ) 4) - Ngã 3 đư ng Nguy n C ng vào bãi cát 600.000 Du (vào thác Trinh N ) - C ng vào bãi cát H t ranh gi i th tr n 300.000 4 Đư ng Nguy n Du (vào thác Trinh N ) - Km 0 Ngã 3 đư ng Km 0 + 800 m (đư ng 400.000 Hùng Vương Nguy n Du) - Km 0 + 800 m (đư ng C ng Thác Trinh n 300.000 Nguy n Du) 5 Đư ng Hai Bà Trưng (vào kh i 6) - Ngã 5 đ u đư ng Hai Ngã 3 khu t p th huy n 500.000 Bà Trưng (c ng nhà ông Hưng) - Ngã 3 khu t p th huy n Ngã 3 nhà ông X 350.000 (c ng nhà ông Hưng) - Ngã 3 nhà ông X Ngã 3 đư ng Nguy n Du 250.000 (vào thác Trinh N )
 14. 6 Đư ng vào Kh i 7 - Km 0 QL 14, ngã 5 Km 0 + 130 m (ngã ba 500.000 đư ng Nguy n T t qua ch huy n) Thành - Km 0 + 130 m (ngã ba H t nhà th t đư ng h 300.000 qua ch huy n) Ph m 7 Đư ng Nguy n Văn Linh (đi Nam Dong) - Km 0 QL 14 (Ngã tư Ngã ba đư ng Lê L i 1.800.000 đư ng Nguy n T t Thành) - Ngã ba đư ng Lê L i H t trư ng ti u h c Tr n 1.200.000 Phú - H t trư ng ti u h c Tr n Ngã 4 đư ng Phan Chu 800.000 Phú Trinh 8 Đư ng Phan Chu Km 0 QL14 ngã tư C ng trư ng PTTH Phan 600.000 Trinh (đư ng T n H i) đư ng Nguy n T t Chu Trinh Thành 9 Đư ng Ph m Văn Km 0 QL14 (Ngã 4 H t khu ph ch (Ngã 3 1.800.000 Đ ng (đư ng khu ph đư ng Nguy n T t đư ng sau ch ) ch ) Thành) - H t khu ph ch (Ngã 3 Ngã 3 d c đá 500.000 đư ng sau ch ) 10 Đư ng vào b n xe Km 0 QL14 ngã 3 đư ng H t khu ph ch (Ngã 3 1.500.000 huy n Nguy n T t Thành đư ng sau ch ) 11 Đư ng phía sau ch Giáp đư ng vào b n xe Ngã 3 đư ng Ph m Văn 1.200.000 huy n Đ ng 12 Đư ng Ngô Quy n Km 0 ngã 5 đư ng Ngã 4 đư ng Y Ngông – 1.200.000 (vào Trung tâm Chính Nguy n T t Thành Lê Quý Đôn tr ) (QL14) - Ngã 4 đư ng Y Ngông – Ngã 3 đư ng Lê H ng 600.000 Lê Quý Đôn Phong 13 Đư ng Lê L i (đư ng Km 0 Ngã ba đư ng Ngã 3 đư ng Nơ trang 300.000 vành đai) Nguy n Văn Linh Gưr - Ngã 3 đư ng Nơ trang Ngã 3 (b ng quy ho ch) 300.000 Gưr 14 Đư ng Lê H ng Ngã 3 (b ng quy ho ch) Ngã 3 đư ng vào Sao 300.000 Phong (đư ng vành Ngàn Phương đai) 15 Đư ng vào Sao Ngàn Ngã 3 đư ng Tr n Hưng Ngã 3 đư ng Lê H ng 300.000 Phương Đ o Phong 16 Đư ng vào nhà máy Km 0 Ngã 3 đư ng Tr n Nhà máy đi u (c ng 300.000 đi u Hưng Đ o chính) - Km 0 Ngã 3 đư ng Tr n Nhà máy đi u (c ng ph ) 200.000 Hưng Đ o
 15. 17 Đư ng Lê Quý Đôn Ngã 3 đư ng Nguy n Ngã 4 giáp đư ng Y 500.000 (tuy n 2 Bon U2) Đình Chi u (chùa Hu Ngông Đ c) 18 Đư ng Y Ngông Ngã 4 giáp đư ng Lê Ngã 3 đư ng Nơtrang 500.000 (tuy n 2 Bon U2) Quý Đôn Gưr 19 Đư ng Nơ Trang Gưr Ngã 3 đư ng Y Ngông Ngã 3 đư ng Lê L i 400.000 (tuy n 2 Bon U2) 20 Đư ng Nơ Trang Long Km 0 QL14 ngã 3 đư ng Ngã 3 nhà ông Qu c 1.000.000 (tuy n 2 đư ng bon Nguy n T t Thành U1) - Ngã 3 nhà ông Qu c H t trư ng m u giáo 700.000 EaT’ling - H t trư ng m u giáo Ngã 3 đư ng Phan Chu 400.000 EaT’ling Trinh 21 Đư ng Bà Tri u Km 0 ngã 3 đư ng Hùng Km 0 + 150m (Ngã 3 300.000 (Đư ng vào kh i 4) Vương đư ng Tr n Hưng Đ o) - Km 0 + 150 m (Ngã 3 Km 0 + 400m (ngã 3 nhà 250.000 đư ng Tr n Hưng Đ o) c nh ông Chính) 22 Đư ng Nguy n Đình Km 0 Ngã 3 đư ng Tr n Ngã 3 đư ng Lê H ng 500.000 Chi u (c nh chùa Hu Hưng Đ o Phong Đ c) 23 Đ t các khu dân cư còn l i 24 Khu trung tâm Th tr n 200.000 25 Khu ngoài trung tâm Th tr n 120.000 II Xã Trúc Sơn 1 Qu c l 14 Ranh gi i th tr n C ng Công ty T n Phát 250.000 - C ng Công ty T n Phát C ng đá ch 1 150.000 2 Đư ng đi Cưk Nia Km 0 (Qu c l 14) Km 0 + 300 m 60.000 - Km 0 + 150 m Chân d c C ng tr i 30.000 3 Đ t các khu dân cư còn l i 20.000 III Xã Tâm Th ng 1 Qu c l 14 Ngã 3 T n H i (giáp C u 14 800.000 ranh th tr n) 2 Đư ng đi Nam Dong Ngã 3 Qu c l 14 C ng trư ng PTTH Phan 500.000 Chu Trinh - C ng trư ng PTTH Ngã 3 h t Thôn 9 500.000 Phan Chu Trinh - Ngã 3 h t Thôn 9 C u s t (Giáp ranh Nam 400.000 Dong) 3 Đư ng vào nhà máy Ngã 3 Qu c l 14 Su i Hương 300.000 đư ng 4 Đư ng vào Trư ng Ngã ba Qu c l 14 Trư ng THCS Phan Đình 300.000
 16. THCS Phan Đình Phùng Phùng - Trư ng THCS Phan Ngã 4 buôn EaPô 200.000 Đình Phùng 5 Đư ng bê tông thôn Ngã 3 thôn 9 Ngã 4 nhà ông H i 200.000 10 6 Đư ng thôn 2 đi thôn Ngã 3 QL14 Ngã nhà ông Đ i (giáp 200.000 4, thôn 5 ranh th tr n) 7 Đư ng vào H m đá Ngã 3 QL14 Giáp su i Hương (khu b 100.000 đ i) 8 Đ t còn l i các tr c đư ng nhánh (Đư ng bê tông, nh a) c a tr c chính 100.000 9 Đ t các khu dân cư còn l i 50.000 IV Xã Nam Dong 1 Các tr c đư ng chính C u s t (Giáp ranh Tâm Ngã 3 nhà bà Chín 150.000 Th ng) - Ngã 3 nhà bà Chín Ngã 3 nhà ông Nghi p 200.000 - Ngã 3 nhà ông Nghi p Ngã 3 Khánh B c 300.000 - Ngã 3 Khánh B c Ngã 3 thôn 5 (Nhà ông 500.000 Khoán) - Ngã 3 thôn 5 (Nhà ông Ngã 3 Thôn 3 (Nhà ông 1.000.000 Khoán) Lai) - Ngã 3 thôn 3 (Nhà ông Ngã 4 Minh Ánh 500.000 Lai) - Ngã 4 Minh Ánh Ngã 3 phân trư ng Thôn 300.000 1 - Ngã 3 phân trư ng Thôn Giáp ranh xã Eapô 200.000 1 - Ngã 3 Bà Chín Ngã 4 Đ c L i 80.000 - Ngã 3 Khánh B c Trư ng THCS Nguy n 300.000 Chí Thanh - Trư ng THCS Nguy n Giáp ranh xã Đăk Rông 200.000 Chí Thanh - Ngã 3 (Nhà ông Khoán) Ngã 3 Tuy n 2 Thôn 6 300.000 - Ngã 3 Tuy n 2 Thôn 6 H t khu dân cư thôn 5 150.000 - H t khu dân cư thôn 5 Giáp ranh xã Đ k Rông 60.000 - Ngã 4 ch Nam Dong Nhà ông Chi u 500.000 - Nhà ông Chi u C ng vào chùa Phư c 250.000 Sơn - Ngã 4 ch Nam Dong Ngã 3 nhà ông Quýnh 500.000 - Ngã ba nhà ông Quýnh H t đư ng thôn 4 250.000 2 Đư ng vào trư ng Ngã ba Thôn 3 (nhà ông C ng trư ng Ti u h c 150.000
 17. Ti u h c Lương Th Lai) Lương Th Vinh Vinh - C ng trư ng Ti u h c Ngã 3 nhà ông Sơn 60.000 Lương Th Vinh - Ngã 3 nhà ông Sơn Ngã 3 nhà ông Chi n 50.000 Thôn 2 - Ngã 3 nhà ông Sơn Nhà Ông Hòe 30.000 3 Đư ng đi thác Ngã tư Minh Ánh Ngã 3 nhà Ông Nh 150.000 Drayling - Ngã 3 nhà Ông Nh C u Ông Thái 60.000 - C u Ông Thái Buôn Nui 30.000 4 Đư ng đi thôn 16 Ngã 3 nhà Ông Nh Ngã 3 nhà Ông Nhân 60.000 - Ngã 3 nhà Ông Nhân Ngã 3 nhà Ông Chi n 30.000 5 Toàn b tuy n 2 Thôn 6 100.000 6 Toàn b tuy n 2 Thôn 10 60.000 7 Toàn b tuy n 2 Thôn 13 100.000 8 Toàn b tuy n 2 Thôn Trung tâm (sau UBND xã) 200.000 9 Đư ng đi Thôn 12 C ng Chùa Phư c Sơn Ngã 3 vư n đi u 100.000 - Ngã 3 vư n đi u Ngã 3 nhà Ông Huỳnh 60.000 - Ngã 3 vư n đi u Ngã 3 nhà Ông Cón 40.000 10 Toàn b tuy n 2 thôn 1, 07, 08, 09, thôn Tân Ninh 50.000 11 Đ t khu dân cư các tr c đư ng xương cá, Thôn Buôn 60.000 - C us t Ngã ba nhà ông Nghi p 30.000 - Ngã ba nhà ông Nghi p Ngã ba Khánh B c 60.000 - Ngã ba Khánh B c Ngã ba thôn 3 (nhà Ông 100.000 Lai) - Ngã ba thôn 3 (nhà Ông Ngã tư Minh Ánh 80.000 Lai) - Ngã ba thôn 2 Ngã ba phân trư ng thôn 60.000 1 - Ngã ba phân trư ng Giáp ranh xã EaPô 30.000 thôn 1 - Ngã ba Khánh B c Trư ng THCS Nguy n 50.000 Chí Thanh - Trư ng THCS Nguy n Giáp ranh xã Đ k Drông 30.000 Chí Thanh 12 Đ t các khu dân cư còn l i 20.000 V Xã Đ k Rông 1 Tr c đư ng chính Giáp ranh Nam Dong C u thôn 2 150.000
 18. - C u thôn 2 Cách tim c ng ch 150 m 300.000 Tim c ng ch chính v 2 phía, m i phía 150 m 600.000 - Cách tim c ng ch 150 Ranh gi i thôn 5, thôn 6 300.000 mét - Ranh gi i Thôn 5, Thôn Cách c ng UBND xã 500 200.000 6 mét - UBND xã v 2 phía m i phía 500 m 300.000 - Cách c ng UBND xã Cách ngã tư thôn 14; 15 150.000 500 m tr 200 m - Cách ngã tư thôn 14; Thôn 15 v 4 phía, m i phía 200.000 200m 2 Đư ng đi Quán Lý Km 0 (UBND xã) Km 0 + 200 m 100.000 - Km 0 + 200 m Cách ngã ba quán Lý tr 70.000 200 m - Tr Trung tâm ngã ba Quán Lý v 3 phía, m i phía 150.000 100 m - T Ngã ba Quán Lý + Giáp ranh xã Đ k Wil 100.000 100 m 3 Đư ng đi Cưk Nia Ngã ba ch (nhà Ô H t khu ki t ch 200.000 Th ng) - Km 0 (Khu ki t ch ) Km 0 + 500m (V phía 100.000 c u Cưknia) - Km 0 + 500 m C u Cưk Nia 70.000 4 Đư ng đi lòng h Ngã 3 Thôn 10 C u Thôn 11 70.000 5 Đư ng Thôn 14, Thôn Cách ngã 4 Thôn 14, Đư ng UBND xã đi Quán 70.000 15 đ n đư ng UBND Thôn 15: - 200 mét Lý xã đi Quán Lý 6 Đư ng đi Thôn 17 Ngã 2 Thôn 16 (Nhà Ngã 3 nhà Ông Đ i (Thôn 70.000 Ông Lâm) 17) 7 Đ t khu dân cư các tr c đư ng xương cá chính vào thôn, Buôn 40.000 8 Đ t các khu dân cư còn l i 20.000 VI Xã Ea Pô 1 Tr c đư ng chính Ranh gi i Nam Dong Nhà ông L Xuân Đi n 200.000 - (đư ng nh a) Nhà ông L Xuân Đi n Ngã 3 Tr m xá xã 500.000 Ngã 3 Tr m xá xã Ngã 3 thôn 7 300.000 - Ngã 3 Thôn 7 Ranh gi i xã Đ k Wil 150.000 2 Tr c đư ng chính Ngã 4 Thôn 2 Ngã 3 nhà ông L c 150.000 - (đư ng đ t) Ngã 3 nhà ông L c Đư ng đi Buôn Nui 80.000 3 Đư ng tr c chính đi Ranh gi i Nam Dong M c đ a gi i ba m t B 50.000 Thôn Buôn Nui sông
 19. 4 Đư ng đi thôn 6 Km 0 (Ngã tư Thôn 2) Km 0 + 150m (Nhà Ông 150.000 Ch t) 5 Đư ng đi thác Linda Ngã 3 Tr m xá (thôn 4) Ngã tư thôn Phú Sơn 100.000 6 Đư ng đi Su i Tre Ngã 3 Thôn 7 Đư ng đi thôn Trung Sơn 100.000 7 Đư ng thôn H p Tân Ngã 3 nhà Ô L c Ng 4 Thôn Phú Sơn 80.000 8 Đư ng đi Trung Sơn Ngã 4 Thôn Phú Sơn Ngã 3 nhà ông Tu t 80.000 - Ngã 3 nhà ông Tu t Su i tre 80.000 9 Đ t khu dân cư các tr c đư ng xương cá chính vào Thôn, Buôn 50.000 10 Đ t các khu dân cư còn l i 20.000 VII Xã Đ k Wil 1 Tr c đư ng chính T Km 0 (C ng ch Đăk Wil) v hai phía, m i phía 500.000 150m - (đư ng nh a) Km 0 + 150 m Trư ng ti u h c Lê Quí 300.000 Đôn - Trư ng ti u h c Lê Quí Cách ngã 3 (Nhà Ông 150.000 Đôn D c – 50 mét) - Cách ngã 3 (Nhà Ông Cách ngã 3 Nhà ông D c 200.000 D c – 50 mét) + 50 m - Cách ngã 3 Nhà ông Giáp ranh xã Eapô 150.000 D c + 50 m - Km 0 + 150 m Bưu đi n văn hóa xã 300.000 - Bưu đi n văn hóa xã Ngã 3 nhà ông Th ch 150.000 - Ngã 3 nhà ông Th ch H t thôn 9 70.000 Ngã 3 ch Ngã 3 thôn Hà Thông, 200.000 Thái H c Ngã 3 thôn Hà Thông, Giáp Drông 100.000 Thái H c Ngã 3 nhà ông D c H t ngã 6 80.000 2 Đ t khu dân cư các tr c đư ng xương cá chính vào Thôn, Buôn 50.000 3 Đ t các khu dân cư còn l i 20.000 VIII Xã Cưk Nia 1 Đư ng tr c chính Giáp ranh xã Trúc Sơn C ng văn hóa Thôn 1 30.000 - C ng Văn hóa Thôn 1 Nhà ông T ng 70.000 - Nhà ông T ng H t đ t nhà ông T i 200.000 H t đ t nhà ông T i C u ĐăkDrông 150.000 2 Đư ng vào UBND xã Ngã 3 nhà ông Th nh Ngã 3 nhà Ông Nhàn 150.000 - C ng thôn văn hóa 2 Tr s UBND xã 50.000 - Ngã 3 nhà ông Nhân C u Hòa An 60.000
 20. - C u Hòa An Đ nh D c đá 40.000 3 Đư ng vào Thôn 5, Ngã 3 nhà ông Nhân Ngã 3 Công trình nư c 60.000 Thôn 6 s ch (Nhà ông Thư ng) - Ngã 3 Công trình nư c H t đư ng 40.000 s ch 4 Các khu dân cư còn l i 20.000 4. Huy n Tuy Đ c: 2 Đơn v tính: đ ng/m S Tên đư ng Đo n đư ng Đơn giá TT T Đ n I Xã Qu ng Tr c 1 Qu c l 14C Ngã 3 cây he Ngã 3 đư ng vào Công ty 50.000 lâm nghi p Nam Tây Nguyên - Ngã 3 đư ng vào Công H t đ t tr m xá trung 90.000 ty lâm nghi p Nam Tây đoàn 726 Nguyên - H t Tr m xá trung đoàn Ngã 3 Bon Bu Já 100.000 726 - Ngã 3 Bon Bu Já Ngã 3 đư ng QL 14C m i 60.000 - Ngã 3 đư ng QL14C Tr m c a kh u Bu Prăng 60.000 m i - Ngã 3 đư ng QL14C cũ C u m i Bon Bu Ja 50.000 C u m i Bon Bu Ja Giáp xã Qu ng Tâm 40.000 Ngã 3 (QL14C) cũ Bưu đi n văn hóa xã 100.000 2 Đư ng vào xã Bưu đi n văn hóa xã Ngã 3 Bon Bu Ja 40.000 - Ngã 3 (QL14C) cũ Ngã 3 Trung Đoàn 726 100.000 - Bưu đi n văn hóa xã H t đ t ông Mai Văn 70.000 vào Bon Bu Ja Khoát (ngã 3) - Ngã 3 nhà ông Mai Văn Nhà ông Đi u Nhép (giáp 50.000 Khoát QL 14C m i) 3 Đư ng liên Thôn Nhà ông Mai văn Khoát Giáp QL14C m i 40.000 (đư ng qua đ p Đăk Ké) - Ngã 3 nhà ông Đ Ng c H t đ t nhà ông Đi u Lý 50.000 Tâm - Ngã 3 trư ng m m non Giáp xã Đăk Buk So (C3) 50.000 Hoa Lan 4 Đư ng Bu Prăng T đ t nhà ông Trư ng Nhà ông Chi n (Giáp ngã 50.000 3 QL 14C m i) 5 Đư ng vào Đ n 10 Ngã 3 QL 14C cũ (Nhà Đ n h t đ t đ n 10 40.000 bà Ngân)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản