Nghị quyết số 15/2001/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 15/2001/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 15/2001/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch HĐND, trưởng ban VH - XH HĐND Thành phố Hà Nội khóa XII nhiệm kỳ 1999-2004 (HĐND thành phố khóa XII, kỳ họp thứ năm, từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 15/2001/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 15/2001/NQ-H Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2001 NGHN QUY T V VI C XÁC NH N K T QU B U C CH C DANH CH TNCH H ND, TRƯ NG BAN VH - XH H ND THÀNH PH HÀ N I KHÓA XII NHI M KỲ 1999-2004 (H ND TP khóa XII, Kỳ h p th năm, t ngày 16 n ngày 18/7/2001) H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Biên b n b u c các ch c danh: Ch t ch H ND; Trư ng Ban VH - XH c a H ND thành ph khóa XII, nhi m kỳ 1999-2004; QUY T NGHN: Xác nh n k t qu b u c ch c danh Ch t ch H ND và Trư ng Ban VH - XH, H i ng nhân dân thành ph Hà N i khóa XII, nhi m kỳ 1999 - 2004: 1. Ông Phùng H u Phú, Ch t ch H ND thành ph , nhi m kỳ 1999-2004. 2. Ông Tr n Qu , Trư ng Ban Văn hóa - Xã h i, nhi m kỳ 1999-2004. TM. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I PHÓ CH TNCH Ngô Th Doãn Thanh
Đồng bộ tài khoản