Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND16

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND16 về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/2004/NQ-HĐND16

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH B C GIANG NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 16/2004/NQ-H ND16 B c Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2004 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2005 H I NG NHÂN DÂN T NH B C GIANG KHOÁ XVI - KỲ H P TH 03 Căn c i u 11 Lu t t ch c H ND và UBND ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2003; Sau khi xem xét báo cáo c a UBND t nh v tình hình th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2004, m c tiêu, nhi m v , gi i phát ch y u phát tri n kinh t - xã h i năm 2005. báo cáo th m tra c a các Ban H ND t nh và ý ki n th o lu n c a các i bi u H ND t nh. QUY T NGHN: 1- Nh t trí thông qua báo cáo tình hình kinh t - xã h i và s i u hành c a UBND t nh năm 2004; m c tiêu, nhi m v và m t s gi i pháp ch y u phát tri n kinh t - xã h i năm 2005: Th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2004, trong i u ki n còn nhi u khó khăn, song ư c s ch o giúp c a Chính ph , các b , ngành Trung ương, s t p trung lãnh o, ch o c a các c p u ng, chính quy n, s ph i h p tham gia c a U ban MTTQ, các oàn th nhân dân và s n l c c g ng c a nhân dân các dân t c trong t nh, nên tình hình kinh t - xã h i năm 2004 ti p t c phát tri n. T c tăng trư ng GDP ư c t 9%. Cao hơn 0,2% so v i năm 2003. S n xu t nông nghi p ti p t c ư c mùa, năng su t, s n lư ng các lo i cây tr ng chính u cao hơn so v i cùng kỳ năm trư c, s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p, thu ngân sách và thu hút v n u tư phát tri n tăng khá, các lĩnh v c văn hoá – xã h i u có bư c phát tri n. An ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. Tuy nhiên, bên c nh nh ng chuy n bi n tích c c, tình hình kinh t - xã h i năm 2004 còn b c l m t s h n ch , thi u sót: T c tăng trư ng kinh t (GDP) và phát tri n CN, TTCN chưa t k ho ch; vi c chuy n i cơ c u kinh t trong nông nghi p và nông thôn, công tác d n i n i th a ch m. T c xây d ng cơ s h t ng các khu, c m công nghi p còn ch m; tai n n giao thông chưa ư c Ny lùi; m t s t n n xã h i còn di n bi n ph c t p. 2- Các m c tiêu ch y u năm 2005: - T ng s n phNm trong t nh (GDP) tăng t 9-9,5%. Trong ó ngành nông, lâm nghi p và thu s n tăng 5%; công nghi p, xây d ng tăng 22%; d ch v tăng 7,7%.
  2. - Cơ c u kinh t trong GDP: Nông, lâm nghi p và thu s n chi m 43%; công nghi p xây d ng chi m 23,2%; d ch v chi m 33,8%. - T ng s n lư ng lương th c có h t 580 ngàn t n. - Lương th c bình quân u ngư i 366kg/ngư i/năm. - Giá tr kim ngh ch xu t khNu 55 tri u USD. - Thu ngân sách 350 t ng. - Gi m t l sinh 0,03%; t l phát tri n dân s t nhiên 1,1%. - T l h nghèo còn dư i 7%. - T l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng gi m còn 30%. - T l lao ng qua ào t o 24%, gi i quy t vi c làm cho 1,75 v n lao ng. 3- th c hi n hoàn thành các m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2005, H ND t nh nh n m nh m t s n i dung ch y u sau: - Năm 2005 có ch là : “ Ny m nh c i cách hành chính, ti p t c khuy n khích phát tri n m nh m công nghi p - ti u th công nghi p và ngành ngh nông thôn. Ph n u hoàn thành vư t m c các ch tiêu ch y u do i h i ng b t nh l n th XV ra”; các c p, các ngành t p trung lãnh o, ch o th c hi n t t 8 nhi m v và 8 gi i pháp ch y u ã ư c H ND t nh thông qua hoàn thành 10 m c tiêu c a năm 2005; ng th i c n t p trung ch ao th c hi n t t m t s nhi m v c th là: - Ti p t c Ny m nh công tác c i cách hành chính các c p, các ngành, nâng cao ch t lư ng cơ ch “m t c a”, tri n khai th c hi n cơ ch m t c a t t c các xã, phư ng, th tr n; làm t t công tác giáo d c và có quy nh c th nâng cao trách nhi m ph c v nhân dân c a cán b công ch c; quan tâm ch o gi i quy t khi u n i t cáo c a công dân. - T p trung cao, gi i quy t công tác gi i phóng m t b ng phát tri n công nghi p và ô th , ti p t c c i thi n môi trư ng u tư, nh t là khu v c dân doanh phát tri n ti u th công nghi p và ngành ngh nông thôn; Ny nhanh ti n tri n khai th c hi n các công trình, các chương trình d án. - Ny m nh chuy n d ch cơ c u trong nông nghi p, nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hoá; Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, nh t là ô th , t p trung ch o th c hi n k ho ch d n i n, i th a; kiên c hoá kênh mương và c ng hoá ư ng giao thông nông thôn; tăng cư ng qu n lý th trư ng, t o m i i u ki n tiêu th s n phNm nông s n cho nhân dân. - Quan tâm ch t lư ng giáo d c toàn di n, chú ý vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; Ny nhanh ti n xây d ng trư ng chuNn qu c gia; xã chuNn qu c gia v y t ; nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh, qu n lý hành ngh y dư c tư nhân, nâng cao trách
  3. nhi m ph c v ngư i b nh c a i ngũ cán b y t và hoàn thành h tr c i thi n nhà cho h nghèo. - T p trung ch o phòng ch ng các t n n xã h i, gi m tai n n giao thông, ti p t c th c hi n các bi n pháp m b o qu c phòng, an ninh. 4- Giao cho UBND t nh t ch c th c hi n Ngh quy t này. Thư ng tr c H ND, các ban H ND và các i bi u H ND t nh ph i h p v i U ban MTTQ và các oàn th nhân dân tăng cư ng ki m tra, giám sát th c hi n Ngh quy t; Ny m nh công tác tuyên truy n v n ng nhân dân các dân t c trong t nh kh c ph c khó khăn, thi ua th c hi n th ng l i các m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2005 mà ngh quy t H ND t nh ã ra. Ngh quy t này ư c H ND t nh khoá XVI, kỳ h p th 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2004./. CH TNCH H ND T NH B C GIANG Nguy n Qu c Cư ng
Đồng bộ tài khoản