Nghị quyết số 16/2005/NQ-HĐNĐ

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 16/2005/NQ-HĐNĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 16/2005/NQ-HĐNĐ về việc mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/2005/NQ-HĐNĐ

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH KHÁNH HÒA NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 16/2005/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 21 tháng 07 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP; MỨC THU PHÍ DỰ THI VÀO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; căn cứ luật giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; căn cứ quyết định số 70/1998/QĐ-TTG ngày 31/03/1998 của thủ tướng chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; căn cứ thông tư số 54/1998/TTLT-DGĐT-TC ngày 31/8/1998 của bộ giáo dục và đào tạo, bộ tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; và thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/04/2003 quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục-đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; sau khi xem xét tờ trình số 2604/TTr-UBND ngày 01/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 27/BC-BKTNS ngày 15/7/2005 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập và mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau: 1. Mức thu học phí: a) Đối với các cơ sở giáo dục ở nội thành, nội thị: ĐVT: đồng/học sinh/tháng Cơ sở giáo dục Mức thu học phí từ năm học 2005-
  2. 2006 - Mẫu Giáo, nhà trẻ 52.000 - Trung học cơ sở 13.000 - Trung học phổ thông 22.000 - Dạy nghề học sinh phổ thông 12.000 b) Đối với các cơ sở giáo dục ở các vùng còn lại: ĐVT: đồng/học sinh/tháng Mức thu học phí từ năm học 2005- Cơ sở giáo dục 2006 - Mẫu Giáo, nhà trẻ 20.000 - Trung học cơ sở 8.000 - Trung học phổ thông 14.000 - Dạy nghề học sinh PT 8.000 2. Mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông: ĐVT: đồng/học sinh/lần dự thi Mức thu phí từ năm học 2005- Đối tượng thu 2006 - Thi tuyển vào trung học phổ thông 10.000 Điều 2. Chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí dự thi vào trung học phổ thông như sau: - Đối tượng thu phí: Học sinh thực tế đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. - Cơ sở giáo dục tổ chức thi tuyển có trách nhiệm trực tiếp thu và quản lý phí dự thi. - Toàn bộ số tiền phí đăng ký dự thi vào trung học phổ thông, được để lại cho các cơ sở giáo dục nhằm trang trải các chi phí phục vụ cho công tác đăng ký dự thi và tổ chức thi tuyển. Điều 3. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tổ chức triển khai thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng quỹ học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật.
  3. Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa IV, kỳ họp thứ 4 thông qua./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Uỷ ban thường vụ Quốc Hội; - Chính phủ - Bộ Tư pháp ( cục KTVBQPPQ ); - Bộ Tài chính; Mai Trực - Tỉnh uỷ; - ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; - VP HĐND tỉnh (7b); VPUBND tỉnh (3b); - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, HCSN ( STC ). C.
Đồng bộ tài khoản