Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
38
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND

 1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 16/2007/NQ-HĐND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2007 NGH QUY T V Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2008 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 8151/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v đ u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách thành ph năm 2008; Báo cáo th m tra s 566/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2007 c a Ban Kinh t và Ngân sách; ý ki n c a đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph , QUY T NGH : Đi u 1. Thông qua k ho ch đ u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách thành ph năm 2008 do y ban nhân dân thành ph trình t i kỳ h p g m 1.702 d án, v i t ng v n đ u tư 15.300 t đ ng (trong đó, v n ngân sách t p trung 3.776 t đ ng và huy đ ng thêm t các ngu n 11.524 t đ ng). Thông qua danh m c 164 d án m i năm 2008 (đính kèm danh m c). Đi u 2. Giao y ban nhân dân thành ph căn c vào k ho ch đã đư c H i đ ng nhân dân thành ph thông qua đ tri n khai và t ch c th c hi n. Ngh quy t này đã đư c H i đ ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./. CH T CH Ph m Phương Th o
 2. B NG T NG H P DANH M C Đ U TƯ NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 16/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a H i đ ng nhân dân thành ph ) Đơn v tính: tri u đ ng Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 T ng c ng: 8.617.055 3.975.120 129.630 Công trình kh i công m i 194.981 4.500 91.180 Công trình đ u tư cho giao thông 141.058 0 70.000 1 S a ch a c u Văn Thánh 2 Khu Qu n lý Giao Qu n 2008 172m x 50m 141.058 0 70.000 Ngân sách thành và nâng c p các đo n đư ng thông đô th s 1 Bình ph t m ng d n 02 đ u c u Th nh Công trình đ u tư cho giáo d c 36.343 4.500 3.600 2 Xây d ng Trư ng M u giáo Ban Qu n lý d Huy n C 2008 14 phòng, 11.550 200 QĐ DA s Bông Sen 12 - Phú Hòa Đông án ĐTXD Công Chi kh i ph 5793/QĐ-UB trình huy n C Chi 22/11/2004 QĐ TKDT s 106/QĐ-SXD- QLKTXD ngày 15/6/2007 3 Xây d ng Trư ng THCS Tân Ban Qu n lý d Huy n C 2008 12 phòng, 24.793 4.500 3.400 Đ n bù gi i t a An H i án ĐTXD Công Chi kh i ph 4,5 t . QĐ DA s trình huy n C Chi 31/QĐ-UB 28/02/2007 QĐ DT s 256/QĐ-BQL ngày 16/7/2007 Công trình ch ng ng p nư c n i th 17.580 0 17.580 4 N o vét kênh r ch ch ng Công ty Qu n lý Huy n 2008 T ng chi u dài 3.368 3.368 S 221/QĐ-SNN- ng p xã Đa Phư c khai thác d ch v Bình 03 tuy n r ch QLĐT, ngày th y l i thành ph Chánh L=3.650m 31/7/2007
 3. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 5 N o vét kênh r ch ch ng Công ty Qu n lý Huy n 2008 T ng chi u dài 5.682 5.682 S 247/QĐ-SNN- ng p xã Tân Nh t khai thác d ch v Bình 03 tuy n r ch QLĐT, ngày th y l i thành ph Chánh L=4.082m 11/9/2007 6 N o vét kênh r ch ch ng Công ty Qu n lý Huy n 2008 T ng chi u dài 5.386 5.386 S 265/QĐ-SNN- ng p xã Hưng Long khai thác d ch v Bình 05 tuy n r ch QLĐT, ngày th y l i thành ph Chánh L=7.935m 01/10/2007 7 Nâng c p b bao r ch C u Công ty Qu n lý Huy n 2008 T ng chi u dài 3.144 3.144 S 278/QĐ-SNN- Già xã Tân Quý Tây, Bình khai thác d ch v Bình 2.620m QLĐT, ngày Chánh th y l i thành ph Chánh 29/10/2007 Công trình chu n b th c hi n d án 57.471 200 800 Công trình đ u tư cho giáo d c 46.303 200 300 8 Xây d ng m r ng Trư ng Ban Qu n lý d Huy n C 2008- 11 nhóm tr , 11.721 100 QĐ DA s M u giáo Sen H ng 1 - Ph m án ĐTXD Công Chi 2009 kh i ph 490/QĐ-UB Văn C i trình huy n C Chi 01/02/2005 Đang trình TKDT 9 Xây d ng m i Trư ng Ti u Ban Qu n lý d Huy n 2008 - 20 phòng 34.582 200 200 Đang đi u ch nh h c Long Th nh án khu v c đ u tư C n Gi 2009 h c, kh i ph d án xây d ng huy n ĐBGT 200 tri u C n Gi đ ng Các công trình và d án khác 11.168 0 500 10 Xây d ng và m r ng Khu di Khu di tích l ch s Huy n C 2008 Khu h bơi 11.168 500 QĐ duy t d án 2 tích l ch s đ a đ o C Chi đ a đ o C Chi Chi 11.177m s 5923/QĐ- (Ngân sách t p trung ch h UBND ngày tr đ u tư h ng m c h bơi) 22/12/2006 c a UBND.TP. T ng m c đ u tư là 59.353 tri u đ ng, trong đó: Ngân sách h tr đ u tư khu h bơi là 11.168 tri u đ ng, ph n
 4. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 còn l i s d ng v n t có và v n vay kích c u. Công trình chu n b đ u tư: 8.364.603 3.970.420 37.650 V n đ i ng ODA 740.920 439.320 3.600 11 L p d án xây d ng tuy n Ban Qu n lý Qu n 1, 2008 20km 150.000 1.000 T ng v n đ u tư Mêtro s 2 thành ph H Chí Đư ng s t đô th 3, 5, 6. là 1.000 t đ ng, Minh trong đó v n đ i ng là 150 t đ ng 12 L p d án xây d ng tuy n Ban Qu n lý Qu n 10, 2008 20km 150.000 1.000 T ng v n đ u tư Mêtro s 3 thành ph H Chí Đư ng s t đô th Bình Tân là 5.000 t đ ng, Minh trong đó v n đ i ng là 150 t đ ng 13 L p ti u d án B i thư ng, Ban B i thư ng, Qu n 1 2008 B i thư ng, 139.320 139320 500 h tr gi i phóng m t b ng, gi i phóng m t h tr 18 h tái đ nh cư trên đ a bàn qu n b ng qu n 1 dân và 4 đơn 1, thu c d án Xây d ng v tuy n đư ng s t đô th thành ph H Chí Minh
 5. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 14 L p ti u d án B i thư ng, Ban B i thư ng, Qu n 2008 T ng s h 100.000 100000 500 h tr gi i phóng m t b ng, gi i phóng m t Bình đ n bù là 151 tái đ nh cư trên đ a bàn qu n b ng qu n Bình Th nh Bình Th nh, thu c d án Xây Th nh d ng tuy n đư ng s t đô th thành ph H Chí Minh 15 L p ti u d án B i thư ng, Ban B i thư ng, Qu n 9 2008 Thu h i 200.000 200000 500 T ng v n đ u tư 2 h tr gi i phóng m t b ng, gi i phóng m t 261.754,9m là 1.000 t đ ng, tái đ nh cư t i Depot Long b ng qu n 9 trong đó v n đ i Bình - qu n 9, thu c d án ng là 150 t Xây d ng tuy n đư ng s t đ ng đô th thành ph H Chí Minh 16 L p d án tăng cư ng năng Thanh tra thành TPHCM 2008- H tr k 1.600 100 T ng v n đ u tư l c t ng th ngành thanh tra ph 2010 thu t hoàn là 17,6 t đ ng, thành ph đ n 2010 thi n h trong đó v n đ i th ng văn ng là 1,6 t b n pháp lu t đ ng ngành thanh tra Chương trình gi ng - cây - con 162.235 20.000 1.000 17 L p d án c p nư c cho Công ty Qu n lý Huy n C 2008 C p nư c 150.000 20.000 500 Trung tâm hoa ki ng Sài Gòn khai thác d ch v Chi, Bình cho 500ha th y l i thành ph Chánh 18 L p d án Trung tâm nghiên Chi c c Lâm Huy n 2008 120ha 10.735 300 c u r ng ng p m n C n Gi nghi p C n Gi 19 S a ch a, nâng c p tr m thú Ban QLDA S Qu n Tân 2008 1.500 200 y Tân Bình - Tân Phú Nông nghi p và Bình Phát tri n nông thôn Chương trình đ u tư cho Công viên ph n m m Quang Trung và Khu Công ngh cao thành 104.975 0 2.450 ph
 6. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 20 L p d án xây d ng đư ng Công ty Phát tri n Qu n 9 2008 952m x 24m 18.000 200 CV s D4 - Giai đo n 1 Khu Công ngh 8m-8m-8m 6329/UBND- cao thành ph CNN ngày 26/9/2007 c a UBND.TP 21 L p d án xây d ng đư ng Công ty Phát tri n Qu n 9 2008 572m x 19m 9.700 150 CV s D5 - Giai đo n 1 Khu Công ngh 3m-8m-8m 6329/UBND- cao thành ph CNN ngày 26/9/2007 c a UBND.TP 22 L p d án xây d ng đư ng Công ty Phát tri n Qu n 9 2008 464m x 19m 9.000 500 CV s D6 - Giai đo n 1 Khu Công ngh 3m-8m-8m 6329/UBND- cao thành ph CNN ngày 26/9/2007 c a UBND.TP 23 L p d án xây d ng đư ng Công ty Phát tri n Qu n 9 2008 300m x 24m 6.000 150 CV s D7 - Giai đo n 1 Khu Công ngh 8m-8m-8m 6329/UBND- cao thành ph CNN ngày 26/9/2007 c a UBND.TP 24 L p d án xây d ng đư ng Ban Qu n lý d Qu n 9 2008 336m x 35m 12.000 500 CV s N8 án đ u tư xây 8m-8m-(3)- 6329/UBND- d ng Khu Công 8m-8m CNN ngày ngh cao 26/9/2007 c a UBND.TP 25 L p d án xây d ng đư ng Công ty Phát tri n Qu n 9 2008 352m x 16m 5.400 150 CV s N9 Khu Công ngh 4m-8m-4m 6329/UBND- cao thành ph CNN ngày 26/9/2007 c a UBND.TP 26 L p d án xây d ng đư ng Ban Qu n lý d Qu n 9 2008 848m x 16m 14.000 500 CV s N10 án đ u tư xây 5m-8m-3m 6329/UBND- d ng Khu Công CNN ngày
 7. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 ngh cao 26/9/2007 c a UBND.TP 27 L p d án xây d ng h th ng Ban Qu n lý d Qu n 9 2008 316ha 4.875 150 CV s chi u sáng công c ng trong án đ u tư xây 6329/UBND- khu CNC d ng Khu Công CNN ngày ngh cao 26/9/2007 c a UBND.TP 2 28 L p d án xây d ng vư n Công ty Phát tri n Qu n 9 2008 2.500m 26.000 150 ươm doanh nghi p Khu Công ngh (gđ1) cao thành ph Công trình ch ng ng p nư c n i th 242.790 27.600 3.100 29 L p d án c i t o h th ng Ban Qu n lý d Qu n Th 2008 L pđ th 18.100 3.600 200 Ch trương c a thoát nư c r ch Ba B t (đo n án M Thu n Đ c th ng thoát y ban nhân qua nút giao Gò Dưa) nư c trên dân thành ph chi u dài t i Công văn s kho ng 475m, 4517/UBND-ĐT k t h p xây ngày 04/7/2006 d ng hành lang b o v tuy n c ng 30 L p d án n o vét, nâng c p Công ty Qu n lý Huy n C 2008 Tiêu thoát 50.000 4.000 500 kênh tiêu T38 khai thác d ch v Chi 1.050ha th y l i thành ph 31 L p d án đê bao ven sông Công ty Qu n lý Huy n C 2008 Ngăn lũ 50.000 10.000 500 Sài Gòn t r ch Sơn - r ch khai thác d ch v Chi 815ha C u Đen, xã An Nhơn Tây th y l i thành ph 32 L p d án đê bao ven sông Công ty Qu n lý Huy n C 2008 Ngăn lũ 50.000 10.000 500 Sài Gòn t r ch Thai Thai - khai thác d ch v Chi 650ha c u B n Súc, xã Phú M th y l i thành ph Hưng
 8. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 33 L p d án n o vét kênh r ch Công ty Qu n lý Huy n 2008 T ng chi u 5.800 200 ch ng ng p xã Tân Kiên khai thác d ch v Bình dài 4.860m th y l i thành ph Chánh 34 L p d án n o vét kênh r ch Công ty Qu n lý Huy n 2008 T ng chi u 5.390 200 ch ng ng p xã Tân Túc khai thác d ch v Bình dài 9.488m th y l i thành ph Chánh 35 L p d án n o vét kênh r ch Công ty Qu n lý Huy n 2008 T ng chi u 3.000 200 ch ng ng p xã Qui Đ c khai thác d ch v Bình dài 1.600m th y l i thành ph Chánh 36 L p d án xây d ng tr m ti p Công ty Thoát Huy n 2008 Xây d ng 1 500 0 500 T ng m c đ u nh n ch bi n và x lý bùn nư c đô th Bình tr m ti p tư 548 t đ ng. t i xã Đa Phư c, huy n Bình Chánh nh n và x lý Ngân sách thành Chánh bùn ph c p cho kinh phí l p d án đ u tư, kinh phí đ u tư do ch đ u tư vay v n t Qu đ u tư phát tri n đô th đ th c hi n 37 L p d án đ u tư xe máy Công ty Thoát Thành 2008 8 xe t i và 19 60.000 0 300 Ch trương c a thi t b chuyên dùng ph c v nư c đô th ph H xe b n hút y ban nhân công tác duy tu h th ng Chí Minh bùn c ng dân thành ph thoát nư c thành ph t i Công văn s 7648/UBND- ĐTMT ngày 08/11/2007 Chương trình nư c s ch 180.225 0 200
 9. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 38 L p d án xây d ng h th ng T ng Công ty C p Thành 2008 Đ u tư h 180.225 200 Thông báo s qu n lý v n hành t ng th nư c Sài Gòn ph H th ng thông 336/TB-VP ngày m ng lư i c p nư c thành Chí Minh tin đ a lý, xây 12/6/2006 c a ph d ng n n Văn phòng t ng mô hình HĐND và UBND th y l c, thi t thành ph v k t l p phòng lu n n i dung ch đi u khi n đ o c a Ch t ch trung tâm, Lê Thanh H i t i xây d ng h cu c h p v th ng giám cung c p nư c sát, h th ng s ch c a T ng qu n lý ch t Công ty C p lư ng nư c Sài Gòn Công trình đ u tư cho giáo d c 701.000 233.500 5.650 39 L p d án đ n bù gi i phóng Ban B i thư ng, Qu n 11 2008 Đ n bù gi i 35.000 35.000 200 m t b ng đ xây d ng gi i phóng m t t a Trư ng Ti u h c Âu Cơ b ng qu n 11 40 L p d án đ n bù gi i t a đ Ban Qu n lý d Qu n 2 2008 11 h 11.600 11.600 100 2 xây d ng Trư ng THCS án khu v c qu n 2 (8.840m ) Th o Đi n 41 L p d án đ n bù gi i phóng Ban B i thư ng, Qu n 11 2008 Đ n bù gi i 16.000 16.000 100 m t b ng đ xây d ng gi i phóng m t t a Trư ng THCS Lê Anh Xuân b ng qu n 11 42 L p d án đ n bù gi i phóng Ban B i thư ng, Qu n 12 2008 Đ n bù gi i 12.000 12.000 500 m t b ng đ xây d ng gi i phóng m t t a Trư ng Trung h c cơ s b ng qu n 12 Hi p Thành 43 L p d án xây d ng Trư ng Ban Qu n lý d Huy n C 2008 20 phòng 28.500 3.500 200 Ti u h c Tân Thông H i án ĐTXD CT Chi h c, kh i ph huy n C Chi
 10. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 44 L p d án xây d ng m r ng Ban Qu n lý d Huy n C 2008 30 phòng h c 30.000 3.000 700 ĐBGT 3 t đ ng, Trư ng Ti u h c Trung L p án ĐTXD CT Chi và các kh i xây thay th H huy n C Chi ph . trư ng xu ng c p và thi u phòng h c 45 L p d án đ n bù gi i phóng Ban B i thư ng, Huy n 2008 30 phòng h c 7.000 7.000 150 Đ n bù 7 t m t b ng xây d ng Trư ng gi i phóng m t Hóc Môn và các kh i đ ng Ti u h c Nh Tân b ng huy n Hóc ph . Môn 46 L p d án đ n bù gi i phóng Ban B i thư ng, Huy n 2008 30 phòng, 4.500 4.500 100 Đ n bù 4,5 t m t b ng xây d ng Trư ng gi i phóng m t Hóc Môn kh i ph . đ ng Ti u h c Th tr n Hóc Môn b ng huy n Hóc Môn 47 L p d án xây d ng m i Ban QLDA ĐTXD Huy n 2008 10 nhóm tr , 12.000 100 Xây d ng m i Trư ng M m non Bà Đi m công trình huy n Hóc Môn phòng ch c thay cho trư ng Hóc Môn năng cũ b gi i t a b i Hương l 80 48 L p d án xây d ng m i Ban QLDA ĐTXD Huy n 2008 36 phòng + 46.000 700 100 Trư ng PTTH Nguy n H u công trình huy n Hóc Môn kh i ph C u Hóc Môn 49 L p d án xây d ng Trư ng Ban Qu n lý d Huy n 2008 36 phòng 55.000 100 Trư ng xu ng THCS Lê Văn Hưu án đ u tư xây Nhà Bè h c, hành c p tr m tr ng. d ng công trình chính và kh i Xây d ng trên huy n Nhà Bè ph khu đ t hi n h u, không đ n bù. 50 L p d án đ n bù đ th c Ban Qu n lý d Huy n 2008 20 phòng và 6.800 6.800 100 hi n d án Trung tâm Giáo án đ u tư xây Nhà Bè kh i ph 2 d c thư ng xuyên huy n Nhà d ng công trình 10.033m Bè huy n Nhà Bè
 11. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 51 L p d án xây d ng Trư ng Công ty D ch v Qu n 10 2008 28 phòng 18.000 100 Trung h c cơ s Kỳ Hòa đô th và qu n lý h c, các nhà qu n 10 phòng ch c năng, kh i ph 52 L p d án xây d ng Trung Ban QLDA khu Qu n 2 2008 17 phòng và 11.600 100 tâm Giáo d c thư ng xuyên v c qu n 2 các phòng qu n 2 ch c năng 53 L p d án s a ch a, nâng Trư ng THPT Lê Qu n 3 2008 S a ch a 15.000 100 c p Trư ng THPT Lê Quý Quý Đôn ch ng xu ng Đôn c p và c i t o dãy A, E, F 54 L p d án m r ng Trư ng Trư ng Trung h c Qu n 4 2008 15 phòng h c 24.000 100 Trung h c cơ s Tăng B t H cơ s Tăng B t + kh i ph . 2 A H A DT 1.600m 55 L p d án xây d ng Trư ng Ban Qu n lý d Qu n 8 2008 40 phòng h c 45.000 1.000 100 H tr di d i kho THCS phư ng 9, qu n 8 án khu v c đ u tư và kh i ph t i phư ng 9 xây d ng qu n 8 tr 56 L p d án xây d ng Trư ng Ban Qu n lý d Qu n 8 2008 16 phòng 15.000 2.000 100 H tr di d i kho Ti u h c Nguy n Tr c án khu v c đ u tư h c, kh i ph , t i phư ng 1 xây d ng qu n 8 di n tích > 2 2.000m 57 L p d án đ n bù xây d ng Ban QLDA ĐTXD Qu n Phú 2008 40 phòng h c 15.000 15.000 100 Ch đ o c a Trư ng THCS t i s 89 công trình qu n Nhu n + các phòng UBND.TP t i Nguy n Đình Chi u Phú Nhu n ch c năng Văn b n s 479/TB-VP ngày 06/7/2007 58 L p d án đ n bù xây d ng Ban QLDA ĐTXD Qu n Phú 2008 14 phòng h c 15.000 15.000 100 Ch đ o c a Trư ng Ti u h c t i s 35 công trình qu n Nhu n + các phòng UBND.TP t i Đ ng Văn Ng Phú Nhu n ch c năng Văn b n s 479/TB-VP ngày 6/7/2007
 12. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 59 L p d án đ n bù gi i t a và Ban QLDA ĐTXD Qu n Tân 2008 45 phòng + 6.000 6.000 150 Tách d án đ n tái đ nh cư xây d ng Trư ng công trình qu n Bình kh i ph bù gi i t a theo THCS Tr n Thái Tông Tân Bình quy đ nh 60 L p d án đ n bù gi i t a xây Ban QLDA ĐTXD Qu n Tân 2008 24 phòng + 4.000 4.000 100 Tách d án đ n d ng Trư ng THCS Tr n công trình qu n Bình kh i ph bù gi i t a theo Văn Quang Tân Bình quy đ nh 61 L p d án c i t o, m r ng Trư ng TH Qu n Tân 2008 Xây d ng m 18.000 100 Trư ng Ti u h c Nguy n Nguy n Văn Tr i Bình r ng 1 tr t 3 Văn Tr i l u 62 L p d án đ n bù gi i t a xây Ban Qu n lý d Qu n Tân 2008 18 phòng h c 4.400 4.400 100 d ng Trung tâm Giáo d c án đ u tư xây Phú thư ng xuyên qu n Tân Phú d ng công trình qu n Tân Phú 63 L p d án xây d ng Trư ng Ban Qu n lý d Qu n Tân 2008 Xây m i 18- 30.000 500 THCS Tho i Ng c H u án đ u tư xây Phú 22 phòng d ng công trình h c, kh i qu n Tân Phú ch c năng 64 L p d án xây d ng Trư ng Ban Qu n lý d Qu n Tân 2008 Xây m i 15- 27.000 100 THCS Tr n Quang Kh i án đ u tư xây Phú 18 phòng d ng công trình h c, kh i qu n Tân Phú ch c năng 65 L p d án xây d ng Trư ng Ban Qu n lý d Qu n Tân 2008 Xây m i 10- 20.000 100 Ti u h c Tân Hóa án đ u tư xây Phú 12 phòng d ng công trình h c, kh i qu n Tân Phú ch c năng 66 L p d án xây d ng Trư ng Ban Qu n lý d Qu n Tân 2008 Xây m i 27- 45.000 100 Ti u h c Tân Th i án đ u tư xây Phú 30 phòng d ng công trình h c, kh i qu n Tân Phú ch c năng 67 L p d án đ n bù gi i t a BQLDAĐTXD Qu n Th 2008 1ha 5.000 5.000 100 xây d ng Trư ng Ti u h c qu n Th Đ c Đ c Hi p Bình Phư c
 13. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 68 L p d án đ n bù gi i t a BQLDAĐTXD Qu n Th 2008 Di n tích 2ha 13.000 13.000 200 xây d ng Trư ng Trung h c qu n Th Đ c Đ c cơ s Trư ng Th 69 L p d án đ n bù gi i t a xây BQLDAĐTXD Qu n Th 2008 2ha 5.000 5.000 100 d ng Trư ng Trung h c ph qu n Th Đ c Đ c thông Linh Xuân 70 L p d án xây d ng Trư ng BQLDAĐTXD Qu n Th 2008 09 phòng h c, 24.600 5.000 150 TB s 325/TB- M m non Tam Phú qu n Th Đ c Đ c nhóm tr và VP ngày kh i công 05/8/2006 c a trình ph c v VP HĐND và gi ng d y UBND.TP 71 L p d án s a ch a c i t o Trư ng THPT Qu n 2008 Xây m i 13 18.000 100 và nâng c p Trư ng THPT Phan Đăng Lưu Bình phòng h c, Phan Đăng Lưu Th nh c i t o 16 phòng h c và kh i ph 72 L p d án đ n bù gi i t a xây Ban B i thư ng, Qu n 4 2008 Đ n bù gi i 58.000 58.000 500 d ng Trư ng THPT Nguy n gi i phóng m t t a Khuy n b ng qu n 4 Chương trình đ u tư cho y t 920.500 290.500 7.500 73 L p d án mua s m trang B nh vi n Nhân Qu n 10 2008 Thi t b y t 16.000 100 thi t b y t chuyên khoa máy dân 115 chuyên môn CT 64 lát c t và máy đi n tim g ng s c c a B nh vi n 115
 14. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 2 74 L p d án xây d ng, nâng Trung tâm Pháp y Qu n 5 2008 4.500m 10.000 100 Ch trương c a c p Trung tâm Pháp y UBND thành ph t i CV s 8034/UBND-VX ngày 17/11/2007. T ng v n đ u tư: 31 t đ ng, trong đó v n ngân sách t p trung: 16 t đ ng, v n vay kích c u 15 t đ ng. 75 L p d án tri n khai h th ng B nh vi n C p Qu n 10 2008 H th ng GIS 7.000 100 qu n lý và đi u hành c p c u c u Trưng Vương cho toàn giai đo n I - B nh vi n C p thành ph c u Trưng Vương 76 L p d án mua s m trang B nh vi n Hùng Qu n 5 2008 Thi t b y t 13.000 100 thi t b y t chuyên môn c a Vương chuyên môn B nh vi n Hùng Vương 77 L p d án mua s m trang B nh vi n Nguy n Qu n 5 2008 Thi t b y t 56.000 200 thi t b y t chuyên môn c a Trãi chuyên môn B nh vi n Nguy n Trãi 78 L p d án mua s m trang B nh vi n Nhi Qu n 1 2008 Thi t b y t 20.500 100 thi t b y t chuyên môn c a Đ ng 2 chuyên môn B nh vi n Nhi Đ ng 2 79 L p d án mua s m trang B nh vi n Ph m Qu n 5 2008 Thi t b y t 1.500 100 thi t b y t chuyên môn c a Ng c Th ch chuyên môn B nh vi n Ph m Ng c Th ch 80 L p d án mua s m trang B nh vi n T Dũ Qu n 1 2008 Thi t b y t 22.000 100 thi t b y t chuyên môn c a chuyên môn B nh vi n T Dũ
 15. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 81 L p d án mua s m trang B nh vi n Y h c Qu n 3 2008 Thi t b y t 11.000 100 thi t b y t chuyên môn c a C truy n chuyên môn B nh vi n Y h c C truy n 82 L p d án mua s m trang Khu Đi u tr T nh Bình 2008 Thi t b y t 500 100 thi t b y t chuyên môn c a Phong B n S n Phư c chuyên môn Khu Đi u tr Phong B n S n 83 L p d án mua s m trang Trung tâm Đào t o Qu n 5 2008 Thi t b y t 3.500 50 thi t b y t ph c v đơn v k và b i dư ng cán chuyên môn năng ti n lâm sàng (skill lab) b Yt 84 L p d án mua s m trang Trung tâm Y t D Qu n 5 2008 Thi t b y t 4.500 50 thi t b y t chuyên môn c a phòng chuyên môn Trung tâm Y t D phòng 85 L p d án mua s m trang Vi n Y Dư c h c Qu n Phú 2008 Thi t b y t 6.000 100 thi t b y t chuyên môn c a Dân t c Nhu n chuyên môn Vi n Y dư c h c Dân t c 86 L p d án s a ch a, c i t o B nh vi n Nhi Qu n 1 2008 2 phòng m + 21.000 200 và trang thi t b Khu phòng Đ ng 2 35 giư ng m ghép t ng c a B nh vi n Nhi Đ ng 2 87 L p d án s a ch a, c i t o Trung tâm Giám Qu n 5 2008 S a ch a 3.000 50 2 Trung tâm Giám đ nh Y khoa đ nh Y khoa 800m 88 L p d án s a ch a nâng Trung tâm Ki m Qu n 3 2008 S a ch a 3.000 50 2 c p Trung tâm Ki m chu n chu n xét nghi m 1.632m xét nghi m 89 L p d án s a ch a nâng B nh vi n Nguy n Qu n 5 2008 S a ch a, 45.000 100 c p m t s khoa c a B nh Trãi c i t o và vi n Nguy n Trãi nâng c p 90 L p d án xây d ng giai B nh vi n Nhân Ái T nh Bình 2008 H t ng, nhà 40.000 100 đo n 2 B nh vi n Nhân Ái Phư c công v , lò đ t rác, s a ch a c i t o
 16. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 khác 91 L p d án xây d ng m i khu B nh vi n Nhân Qu n 2008 Xây m i thay 300.000 500 V n ngân sách đi u tr - B nh vi n Nhân dân dân Gia Đ nh Bình th 700 t p trung: 100 t Gia Đ nh Th nh giư ng đ ng, còn l i là 2 46.000m sàn v n vay kích c u 92 L p d án s a ch a, c i t o B nh vi n Ch n Qu n 5 2008 S a ch a và 7.000 50 n n và trang thi t b h th ng thương ch nh hình trang thi t b đi u hòa trung tâm khu l nh trung phòng m , X-quang c a tâm B nh vi n Ch n thương ch nh hình 93 L p d án xây d ng Trung Trung tâm Y t D Qu n 12 2008 30.000 500 100 Ch đ u tư đăng tâm Y t D phòng qu n 12 phòng qu n 12 ký m i theo ch trương c a UBND v thành l p m i đơn v d phòng 2 94 L p d án xây d ng Trung Trung tâm Y t D Qu n 9 2008 2.000m 10.000 50 Ch đ u tư đăng tâm Y t D phòng qu n 9 phòng qu n 9 ký m i theo ch trương c a UBND v thành l p m i đơn v d phòng 2 95 L p d án đ n bù, gi i phóng Ban Qu n lý d Huy n C 2008 1.059.800m 290.000 290.000 5.000 T trình s m t b ng và tái đ nh cư ph c án khư v c đ u tư Chi 271 h 10612/STC-BVG v d án đ u tư xây d ng xây d ng huy n ngày 16/10/2007 Vi n Trư ng Y t xã Phư c C Chi trình UBND.TP Hi p, huy n C Chi Công trình đ u tư cho giao thông 3.589.326 2.369.700 5.200
 17. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 96 L p d án xây d ng đư ng Khu Qu n lý Giao Qu n 3, 2008 Xây d ng c u 100 1.500.000 100 T ng m c đ u trên cao (c u c n) d c kênh thông đô th s 1 10, Bình c n 4 làn xe tư là 4.000 t Nhiêu L c - Th Nghè (công Th nh, r ng 16,5m, đ ng. Ngân sách tác tuy n ch n nhà đ u tư) Phú dài 9km. M thành ph c p Nhu n r ng đư ng cho chi phí l p Bùi Th Xuân d án theo ch dài 1.200m, đ o t i Công văn r ng 32-40m s 2130/UBND- ĐT ngày 06/4/2006 và t i Công văn s 7948/UBND- ĐTMT ngày 19/11/2007 giao cho Công ty GS đ u tư theo hình th c BOT 97 L p d án s a ch a nâng Khu Qu n lý Giao Qu n 7 2008 2.655m x 227.000 93.000 500 Ch trương c a c p đư ng Nguy n Th Th p thông đô th s 4 35m y ban nhân (đo n t Lê Văn Lương đ n dân thành ph Huỳnh T n Phát) t i Thông báo s 506/TB-VP ngày 19/7/2007 98 L p ti u d án b i thư ng, Khu Qu n lý Giao Qu n Tân 2008 Di d i, tái l p 10.000 10.000 200 Tri n khai di d i, gi i phóng m t b ng ph c v thông đô th s 1 Bình, Gò h th ng các tái l p công trình d án xây d ng đư ng n i V p, Bình công trình h t ng k thu t Tân Sơn Nh t - Bình L i - Th nh, (th c hi n theo Vành đai ngoài (ph n di d i, Th Đ c h p đ ng tr n tái l p h th ng các công trình gói) theo ch đ o h t ng k thu t) c a y ban nhân dân thành ph t i Công văn s 2960/UBND- ĐTMT ngày 17/5/2007
 18. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 99 L p d án xây d ng m i c u Khu Qu n lý Giao Qu n 2008 84,5m x 25m 132.400 81.000 100 Ch trương c a Bưng thông đô th s 1 Bình Tân, y ban nhân Tân Phú dân thành ph t i Công văn s 5903/UBND- ĐTMT ngày 13/9/2007 100 L p d án nâng c p m r ng Khu Qu n lý Giao Qu n 2, 9 2008 5.600m x 783.440 2.000 100 Ch trương c a xa l Hà N i (t c u Sài Gòn thông đô th s 2 48m UBND.TP t i đ n ngã tư Bình Thái) Công văn s 7053/UBND- ĐTMT ngày 17/10/2007 101 L p d án nâng c p m r ng Khu Qu n lý Giao Qu n 9 2008 3.400m x 531.080 2.000 100 Ch trương c a xa l Hà N i (t ngã tư Bình thông đô th s 2 48m UBND.TP t i Thái đ n c u Su i Cái) Công văn s 7053/UBND- ĐTMT ngày 17/10/2007 102 L p d án nâng c p m r ng Khu Qu n lý Giao Qu n 9 2008 7.500m x 1.171.500 2.000 100 Ch trương c a xa l Hà N i (t C u Su i Cái thông đô th s 2 30m UBND.TP t i đ n c u Đ ng Nai) Công văn s 7053/UBND- ĐTMT ngày 17/10/2007 103 L p ti u d án b i thư ng, Ban Qu n lý d Qu n Th 2008 60ha 500 Theo ch đ o gi i phóng m t b ng ph c v án khu v c đ u tư Đ c c a UBND.TP cho d án xây d ng đư ng xây d ng qu n t i Công văn s n i Tân Sơn Nh t - Bình L i - Th Đ c 2960/UBND- Vành đai ngoài trên đ a bàn ĐTMT ngày qu n Th Đ c (ph n nhà, đ t 17/5/2007 và v t ki n trúc)
 19. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 104 L p ti u d án b i thư ng, Ban Qu n lý d Qu n Gò 2008 B i thư ng 500 Theo ch đ o gi i phóng m t b ng ph c v án khu v c đ u tư V p ph n nhà, đ t c a y ban nhân cho d án Xây d ng đư ng xây d ng qu n Gò và v t ki n dân thành ph n i Tân Sơn Nh t - Bình L i - V p trúc t i Công văn s Vành đai ngoài trên đ a bàn 2960/UBND- qu n Gò V p (ph n nhà, đ t ĐTMT ngày và v t ki n trúc) 17/5/2007 105 L p ti u d án b i thư ng, Ban Qu n lý d Qu n Tân 2008 B i thư ng 500 Theo ch đ o gi i phóng m t b ng ph c v án đ u tư xây Bình ph n nhà, đ t c a y ban nhân cho d án Xây d ng đư ng d ng công trình và v t ki n dân thành ph n i Tân Sơn Nh t - Bình L i - qu n Tân Bình trúc t i Công văn s Vành đai ngoài trên đ a bàn 2960/UBND- qu n Tân Bình (ph n nhà, ĐTMT ngày đ t và v t ki n trúc) 17/5/2007 106 L p ti u d án b i thư ng, Ban B i thư ng, Qu n 2008 B i thư ng 500 Theo ch đ o gi i phóng m t b ng ph c v gi i phóng m t Bình ph n nhà, đ t c a y ban nhân cho d án Xây d ng đư ng b ng qu n Bình Th nh và v t ki n dân thành ph n i Tân Sơn Nh t - Bình L i - Th nh trúc t i Công văn s Vành đai ngoài trên đ a bàn 2960/UBND- qu n Bình Th nh (ph n nhà, ĐTMT ngày đ t và v t ki n trúc) 17/5/2007 107 L p d án đ n bù, gi i t a đ Ban B i thư ng, Qu n 6 2008 200 th c hi n d án thành ph n gi i phóng m t s 4 “C i t o kênh và đư ng b ng qu n 6 d c kênh Tân Hóa - Lò G m” thu c ti u d án nâng c p đô th thành ph H Chí Minh - đo n qua qu n 6
 20. Th i gian K Trong đó, Đ a đi m hoàn t t Năng l c thi t T ng v n ho ch Stt Tên công trình, d án Ch đ u tư đ n bù gi i Ghi chú th c hi n vi c l p k đ u tư năm t a d án 2008 108 L p d án đ u tư xây d ng Công ty D ch v Qu n 10 2008 810m x 20m 15.974 70.700 200 T ng m c đ u đư ng Nguy n Gi n Thanh đô th và Qu n lý tư c a d án là Nhà qu n 10 86,7 t , trong đó UBND qu n 10 t cân đ i chi phí đ n bù gi i t a c a d án (70,7 t đ ng) 109 L p d án xây d ng đư ng Khu Qu n lý Giao Huy n 2008 2.000m x 70.000 15.000 500 Theo ch đ o vào khu đ t xây d ng H c thông đô th s 4 Bình 30m c a y ban nhân vi n Ph t giáo c a Giáo h i Chánh dân thành ph Ph t giáo Vi t Nam t i Công văn s 3620/UBND-ĐT ngày 05/6/2006 110 L p d án th m bê tông Khu Qu n lý Giao Huy n 2008 6.300m x 7m 50.000 0 200 nh a hoàn thi n đư ng tr c thông đô th s 4 Bình B c Nam giai đo n 1 Chánh 111 L p d án xây d ng đư ng Khu Qu n lý Giao Huy n 2008 7.300m x 100 0 100 T ng m c đ u tr c B c Nam (giai đo n 3) thông đô th s 4 Bình 28,5m tư c a d án là Chánh 360 t đ ng. Ngân sách thành ph c p cho chi phí l p d án, hình th c đ u tư: kêu g i nhà đ u tư vào khu đô th c ng Hi p Phư c đ u tư xây d ng công trình.
Đồng bộ tài khoản