Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA GÒ V P VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 16/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX, KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, các báo cáo, t trình c a y ban nhân dân, báo cáo c a các ngành, c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n, báo cáo th m tra c a hai Ban H i ng nhân dân qu n và ý ki n phát bi u th o lu n t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n v tình hình ho t ng 6 tháng u năm 2008 và chương trình công tác 6 tháng cu i năm 2008. Nh t trí v i báo cáo tình hình th c hi n nhi m v , ch tiêu kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng 6 tháng u năm 2008, báo cáo quy t toán ngân sách qu n năm 2007 và nhi m v ch tiêu ch y u 6 tháng cu i năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Gò V p. i u 2. Nhi m v 6 tháng cu i năm 2008 Phát huy nh ng k t qu ã t ư c, kh c ph c nh ng m t còn h n ch trong 6 tháng u năm 2008, toàn b h th ng chính tr t qu n n phư ng, các ngành, các c p, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t và các t ng l p nhân dân chung s c ph n u n l c t p trung m i ngu n l c quy t tâm th c hi n t t nhi m v 6 tháng cu i năm 2008, hoàn thành vi c th c hi n các ch tiêu v nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng mà Ngh quy t ã ra trong năm 2008. i u 3. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai, th c hi n t t nh ng gi i pháp ch y u ã nêu t i kỳ h p th c hi n t t nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng 6 tháng cu i năm 2008; nh m góp ph n th c hi n t t nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2008. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 10, ngày 11 tháng 7 năm 2008./.
  2. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản