Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2006 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND

 1. H I Đ NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******** S : 17/2007/NQ-HĐND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2007 NGH QUY T V T NG QUY T TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2006 H I Đ NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c năm 2002; Căn c Ngh quy t s 32/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 c a H i đ ng nhân dân thành ph khóa VII v d toán và phân b ngân sách năm 2006; Xét Báo cáo c a y ban nhân dân thành ph v quy t toán ngân sách thành ph năm 2006; Báo cáo th m tra s 569/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2007 c a Ban Kinh t và Ngân sách; ý ki n c a các đ i bi u H i đ ng nhân dân thành ph , QUY T NGH : Đi u 1. Phê chu n t ng quy t toán ngân sách thành ph năm 2006 như sau: 1. V thu ngân sách. a) T ng thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn 64.232,362 t đ ng (không tính thu d u thô), đ t 108,04% d toán năm và tăng 18,51% so v i quy t toán năm 2005. Trong đó: T ng thu ngân sách nhà nư c ph n n i đ a: 37.748,794 t đ ng, chi m t tr ng 58,77% trong t ng thu ngân sách, đ t 104,99% d toán và tăng 16,74% so v i quy t toán năm 2005. T ng thu t ho t đ ng xu t nh p kh u: 26.251,238 t đ ng, chi m t tr ng 40,87% trong t ng thu ngân sách, đ t 111,17% d toán và tăng 20,36% so v i cùng kỳ. Thu vi n tr : 232,330 t đ ng. b) Thu ngân sách đ a phương: T ng thu ngân sách đ a phương: 25.066,286 t đ ng, đ t 169,14% so v i d toán và tăng 11,38% so v i quy t toán năm 2005. Trong đó: - T ng thu phân chia cho ngân sách đ a phương: 14.168,474 t đ ng, b ng 102,26% so v i d toán năm và tăng 17,27% so v i quy t toán năm 2005. - Thu b sung t ngân sách Trung ương: 271,286 t đ ng - Thu k t dư năm trư c: 2.105,617 t đ ng - Thu t ngu n huy đ ng khác: 2.650,000 t đ ng Bao g m: + Vay ngân hàng đ u tư phát tri n: 150,000 t đ ng + Vay v n t m th i nhàn r i Kho b c: 500,000 t đ ng + Phát hành trái phi u đô th : 2.000,000 t đ ng - Các kho n thu đ l i đơn v chi qu n lý qua ngân sách: 3.421,710 t đ ng - Thu chuy n ngu n năm trư c: 2.216,869 t đ ng - Thu t ngu n vi n tr không hoàn l i: 232,330 t đ ng 2. V chi ngân sách: T ng s chi ngân sách đ a phương là: 21.633,245 t đ ng, đ t 145,98% so v i d toán và tăng 6,49% so v i quy t toán năm 2005.
 2. Trong đó: a) Chi đ u tư phát tri n: 10.253,926 t đ ng, đ t 162,76% so v i d toán, và b ng 93,22% so v i k ho ch v n đ u tư đư c giao. Bao g m: - Chi đ u tư phát tri n trong năm 2006: 6.718,136 t đ ng. - Chi tr n g c và lãi vay đ u tư: 1.866,846 t đ ng. - Chi chuy n ngu n t m ng v n đ u tư sang năm 2007 theo quy đ nh: 1.668,944 t đ ng. b) Chi thư ng xuyên: 7.157,830 t đ ng, đ t 110,12% so v i d toán và tăng 10,13% so cùng kỳ. c) Chi b sung qu d tr tài chính: 62,410 t đ ng. d) Chi t ngu n b sung có m c tiêu t ngân sách Trung ương: 271,286 t đ ng. đ) Chi chuy n ngu n kinh phí thư ng xuyên năm 2006 sang năm 2007: 466,083 t đ ng. e) Các kho n thu đư c đ l i đơn v chi qu n lý qua ngân sách đ a phương: 3.421,710 t đ ng 3. K t dư ngân sách năm 2006: T ng k t dư ngân sách đ a phương (bao g m ngân sách thành ph , ngân sách qu n - huy n, và ngân sách phư ng - xã, th tr n) là: 3.433,041 t đ ng. Trong đó: Ngân sách thành ph : 1.829,733 t đ ng; toàn b s k t dư này đã chi t m ng đ n bù, t m ng mua nhà tái đ nh cư và t m ng xây d ng cơ b n; đư c chuy n sang năm 2007 đ ti p t c thanh toán ho c theo dõi thu h i. Ngân sách qu n huy n: 1.471,534 t đ ng. Ngân sách phư ng, xã, th tr n: 131,774 t đ ng. Đ i v i k t dư ngân sách qu n - huy n và ngân sách phư ng - xã, th tr n do H i đ ng nhân dân qu n - huy n và phư ng - xã, th tr n quy t đ nh x lý, chuy n vào thu k t dư ngân sách cùng c p năm 2007. (Kèm theo các ph l c s 1, 2, 3, 4, 5 và 6). Đi u 2. Giao y ban nhân dân thành ph căn c vào vi c phê chu n c a H i đ ng nhân dân thành ph trong đi u hành ngân sách t t, chú ý các v n đ sau: - Tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra vi c thu chi tài chính, đ m b o đúng quy đ nh, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và s d ng ngân sách có hi u qu . - Th c hi n công khai tài chính đúng quy đ nh, thư ng xuyên rà soát nh ng đ nh m c không còn phù h p và các kho n chi không h p lý đ trình c p th m quy n s a đ i. - y ban nhân dân thành ph g i báo cáo quy t toán ngân sách thành ph cho B Tài chính theo lu t đ nh. Ngh quy t này đư c H i đ ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2007./. CH T CH Ph m Phương Th o
 3. PH L C 1 BÁO CÁO T NG QUY T TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2006 Đơn v : Tri u đ ng QT 2005 DT 2006 QT 2006 SO SÁNH N I DUNG NSNN NSNN NSNN QT/DT 06 QT06/CK A. T ng thu NSNN trên đ a 54.201.342 67.254.000 64.232.362 118,51 bàn T ng thu NSNN không k 54.201.342 59.454.000 64.232.362 108,04 118,51 d u thô I Thu n i đ a 32.333.424 35.954.000 37.748.793 104,99 116,75 - Thu n i đ a (Không k 29.878.745 35.954.000 34.327.083 95,48 114,89 Ghi thu - Ghi chi) - Thu t khu v c kinh t 21.711.406 27.434.300 24.679.233 89,96 113,67 1 Thu t doanh nghi p nhà 6.784.105 7.500.000 6.904.458 92,06 101,77 nư c TW 2 Thu t doanh nghi p nhà 3.117.228 3.737.000 3.620.141 96,87 116,13 nư c đ a phương 3 Thu t doanh nghi p có 6.171.302 8.919.300 6.769.110 75,89 109,69 v n đ u tư nư c ngoài 4 Thu t khu v c CTN và 5.638.771 7.278.000 7.385.524 101,48 130,98 DV ngoài qu c doanh - Thu t khu v c khác 10.622.018 8.519.700 13.069.560 153,40 123,04 5 Thu nhà đ t 81.335 78.100 89.299 114,34 109,79 6 Thu nông nghi p 1.878 1.131 60,22 7 Thu thu nh p cá nhân 1.871.239 2.291.000 2.227.138 97,21 119,02 8 Thu x s ki n thi t 519.752 488.500 627.110 128,37 120,66 9 Thu phí xăng d u 937.580 1.347.300 853.558 63,35 91,04 10 Thu phí, l phí 599.221 477.700 735.680 154,00 122,77 11 Thu khác ngân sách (k 716.893 665.900 1.285.992 193,12 179,38 c thu t i xã) 12 Thu ti n s d ng đ t 1.994.915 1.605.000 1.629.191 101,51 81,67 13 Thu chuy n quy n s 227.691 211.000 255.501 121,09 112,21 d ng đ t 14 Thu ti n bán nhà thu c 240.866 295.700 697.377 235,84 289,53 SHNN 15 L phí trư c b 808.306 914.800 892.935 97,61 110,47 16 Thu ti n thuê m t đ t, 167.663 144.700 352.938 243,91 210,50 m t nư c 17 Ghi thu - Ghi chi 2.454.679 3.421.710 139,40 II Thu t d u thô 7.800.000 0,00 III Thu t ho t đ ng xu t 21.810.924 23.500.000 26.251.238 111,71 120,36 nh p kh u 1 Thu xu t kh u, nh p 8.231.126 7.940.000 10.039.450 126,44 121,97 kh u, thu TTĐB hàng hóa XNK
 4. QT 2005 DT 2006 QT 2006 SO SÁNH N I DUNG NSNN NSNN NSNN QT/DT 06 QT06/CK 2 Thu GTGT hàng NK 13.579.549 15.560.000 16.211.788 104,19 119,38 3 Thu chênh l ch giá hàng 249 0,00 NK IV Thu vi n tr không hoàn 56.994 232.331 407,64 l i B T ng thu ngân sách đ a 22.505.719 14.819.814 25.066.286 169,14 111,38 phương - Thu đi u ti t NSĐP 12.081.371 13.855.414 14.168.474 102,26 117,28 - Các kho n thu đ l i chi 2.454.679 3.421.710 139,40 qua ngân sách - Thu t ngu n huy đ ng 3.697.951 2.650.000 71,66 thêm - B sung t NSTW 254.390 675.800 271.286 40,14 106,64 - Thu chuy n ngu n t 1.773.009 288.600 2.216.869 768,15 125,03 năm trư c - Thu vi n tr không hoàn 56.994 232.330 407,64 l i - Thu k t dư ngân sách 2.187.325 2.105.617 96,26 năm trư c PH L C 2 BÁO CÁO QUY T TOÁN T NG H P CHI NGÂN SÁCH NĂM 2006 Đơn v : Tri u đ ng So sánh% QUY T QUY T D TOÁN N I DUNG CÁC KHO N CHI TOÁN NĂM TOÁN NĂM QT 2006/ QT 2006/ NĂM 2006 2005 2006 DT 2006 QT 2005 1 2 3 4= 3/2 5=3/1 T NG CHI NGÂN SÁCH Đ A 20.315.582 14.819.814 21.633.245 145,98 106,49 PHƯƠNG (A+B+C+D) A. Các kho n chi cân đ i trong NS 17.319.315 14.144.014 17.474.166 123,54 100,89 đ a phương (không k chi chuy n giao gi a các c p ngân sách) I. Chi đ u tư phát tri n, trong đó: 10.820.070 6.300.000 10.253.926 162,76 94,77 - Chi thanh toán kh i lư ng hoàn 7.516.539 4.700.000 6.718.136 142,94 89,38 thành trong năm - Chi chuy n ngu n t m ng v n 1.695.393 1.668.944 98,44 đ u tư sang 2007 - Chi tr n g c và lãi vay đ u tư 1.608.138 1.600.000 1.866.846 116,68 116,09 theo K3, Đ8, Lu t NSNN II. Chi thư ng xuyên: 6.499.245 6.500.000 7.157.830 110,12 110,13 1. Chi s nghi p kinh t 1.340.319 1.520.984 1.439.300 94,63 107,38 - SN Nông lâm th y l i 69.972 43.605 102.302 234,61 146,20
 5. So sánh% QUY T QUY T D TOÁN N I DUNG CÁC KHO N CHI TOÁN NĂM TOÁN NĂM QT 2006/ QT 2006/ NĂM 2006 2005 2006 DT 2006 QT 2005 1 2 3 4= 3/2 5=3/1 - Duy tu giao thông 335.868 368.249 382.808 103,95 113,98 - SN ki n thi t th chính 722.686 732.761 714.065 97,45 98,81 - S nghi p kinh t khác 211.793 376.369 240.124 63,80 113,38 2. Chi tr giá các m t hàng chính 334.387 508.820 501.036 98,47 149,84 sách 3. Chi s nghi p nghiên c u khoa 105.764 172.260 117.760 68,36 111,34 h c 4. Chi s nghi p giáo d c và đào 1.374.504 1.359.995 1.692.872 124,48 123,16 t o, trong đó: - S nghi p giáo d c 1.111.977 1.082.051 1.321.758 122,15 118,87 - S nghi p đào t o 262.527 277.944 371.114 133,52 141,36 5. Chi s nghi p y t 705.955 824.942 1.019.603 123,60 144,43 6. SN Văn hóa thông tin 169.121 105.026 121.582 115,76 71,89 7. SN Truy n thanh 16.929 14.000 17.457 124,69 103,12 8. SN Th d c th thao 82.327 87.017 90.643 104,17 110,10 9. Chi đ m b o xã h i 332.569 374.255 373.519 99,80 112,31 10. Chi qu n lý hành chính 888.492 766.527 1.079.492 140,83 121,50 - Chi qu n lý nhà nư c 578.182 464.220 700.246 150,84 121,11 - Chi b sung ho t đ ng c a Đ ng 126.800 150.656 168.886 112,10 133,19 - Chi ho t đ ng đoàn th 183.510 151.651 210.360 138,71 114,63 11. Chi khác, trong đó: 1.148.878 766.174 704.566 91,96 61,33 - An ninh qu c phòng 186.364 186.045 215.755 115,97 115,77 - Chi khác ngân sách 962.514 391.520 488.811 124,85 50,78 - Ngu n tăng thu kh i qu n, huy n 188.609 chưa phân b III. Chi t o ngu n THCC ti n lương 588.614 IV. Chi b sung Qu D tr tài 62.410 62.410 chính V. D phòng ngân sách 692.990 B. Chi t ngu n b sung có m c 104.633 675.800 271.286 40,14 259,27 tiêu c a NSTW đ th c hi n CTMT qu c gia, nhi m v khác (s th c nh n t NSTW là 271,286 t đ ng), trong đó: - V n trong nư c 201.800 171.546 85,01 - V n đ u tư ngoài nư c 474.000 99.740 21,04 C. Chi chuy n ngu n kinh phí 521.475 466.083 89,38 thư ng xuyên sang năm 2007
 6. So sánh% QUY T QUY T D TOÁN N I DUNG CÁC KHO N CHI TOÁN NĂM TOÁN NĂM QT 2006/ QT 2006/ NĂM 2006 2005 2006 DT 2006 QT 2005 1 2 3 4= 3/2 5=3/1 D. Ghi thu ghi chi 2.370.159 3.421.710 144,37 1. Chi t ngu n huy đ ng đóng góp 60.508 27.523 45,49 cơ s h t ng 2. Chi t ngu n huy đ ng đóng góp 18.375 lao đ ng công ích 3. Chi hành chính, s nghi p 2.309.651 3.375.812 146,16 3.1. S nghi p Giáo d c đào t o 240.434 373.141 155,19 3.2. S nghi p Y t 1.424.860 2.885.820 202,53 3.4. SN Văn hóa thông tin 15.567 27.030 173,64 3.5. SN Th d c th thao 12.907 6.894 53,41 3.6. Chi SN Phát thanh, truy n 360.278 0,00 hình 3.7. Chi qu n lý hành chính 17.324 844 4,87 3.9. Ghi chi t ngu n ti n SDĐ 217.208 45.636 21,01 3.10. Chi t ngu n thu s nghi p 12.230 21.719 177,59 khác 3.11. Chi t ngu n thu khác 8.843 14.728 166,55
 7. PH L C 3 QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P THÀNH PH CHO T NG CƠ QUAN, ĐƠN V THEO T NG LĨNH V C NĂM 2006 Đơn v tính: Tri u đ ng Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 1 VPII – TAND T i cao t i TP.HCM 24 0 0 24 0 0 0 0 0 24 2 Vi n Th c hành quy n Công t XXPT 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 3 Vi n Quy ho ch 1.975 1.975 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Vi n Ki m sát nhân dân TP 1.420 0 0 1.420 0 0 0 0 0 1.420 5 Vi n Kinh t 5.601 0 0 5.601 0 0 5.601 0 0 0 6 Văn phòng HĐND và UBND TP 19.441 442 0 18.999 0 0 0 18.999 0 0 7 Văn phòng Ti p dân 1.698 340 0 1.358 0 0 0 1.358 0 0 8 Văn phòng Thư ng tr c H i đ ng 2.884 1.214 0 1.671 0 0 0 1.671 0 0 nhân dân 9 Văn phòng Thành đoàn 6.688 0 0 6.688 0 0 0 6.688 0 0 10 Văn phòng T88 H i Nông dân Vi t 500 0 0 500 0 0 0 500 0 0 Nam 11 Văn phòng Đoàn đ i bi u Qu c h i 656 0 0 656 0 0 0 656 0 0 12 y ban v ngư i Vi t Nam nư c 1.614 0 0 1.614 0 0 0 1.614 0 0 ngoài 13 y ban M t tr n T qu c 6.642 0 0 6.642 0 0 0 6.642 0 0 14 UBND qu n Th Đ c 411 411 0 0 0 0 0 0 0 0 15 UBND qu n Phú Nhu n 355 355 0 0 0 0 0 0 0 0 16 UBND qu n 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 8. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 17 UBND qu n 1 537 537 0 0 0 0 0 0 0 0 18 UBND qu n Bình Tân 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 19 UBND huy n C Chi 1.694 1.694 0 0 0 0 0 0 0 0 20 UBND huy n C n Gi 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 21 UB Dân s - Gia đình và Tr em 16.978 500 14.298 2.179 0 0 0 2.119 0 60 22 Tu n báo Văn ngh 590 0 0 590 0 0 0 0 590 0 23 TT KTHN Lê Th H ng G m 747 0 0 747 747 0 0 0 0 0 24 Trung tâm GDTX Lê Quí Đôn 157 0 0 157 157 0 0 0 0 0 25 Trung tâm GDTX Chu Văn An 1.234 0 0 1.234 1.234 0 0 0 0 0 26 TT Xúc ti n Thương m i Đ u tư TP. 30.568 0 0 30.568 0 0 0 0 30.568 0 HCM 27 TT ng d ng H th ng thông tin Đ a 1.200 0 0 1.200 0 0 1.200 0 0 0 lý 28 TT Tr giúp pháp lý Nhà nư c 367 0 0 367 0 0 0 367 0 0 29 TT Tin h c thành ph 8.993 0 0 8.993 0 0 0 0 8.993 0 30 TT Ti t ki m năng lư ng TP. HCM 954 0 0 954 0 0 954 0 0 0 31 TT Thu h i và Khai thác qu đ t 7.266 0 0 7.266 0 0 0 0 7.266 0 ph c v đ u tư 32 TT Thông tin và chuy n giao ti n b 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 Sinh h c 33 TT Thông tin Tri n lãm 7.174 2.016 0 5.158 0 0 0 0 5.158 0 34 TT Thông tin KHCN 3.580 0 0 3.580 0 0 3.580 0 0 0
 9. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 35 TT Thi t k ch t o thi t b m i 1.043 0 0 1.043 0 0 1.043 0 0 0 36 TT S c kh e môi trư ng thành ph 1.350 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 37 TT Qu n lý và Ki m đ nh gi ng cây 2.513 0 0 2.513 0 0 0 0 2.513 0 tr ng - v t nuôi 38 TT Qu n lý đi u hành và v n t i 6.438 0 0 6.438 0 0 0 0 6.438 0 hành khách 39 TT Nghiên c u KHKT và khuy n 8.228 0 0 8.228 0 0 0 0 8.228 0 nông 40 TT Khoa h c Xã h i và Nhân văn 2.260 0 0 2.260 0 0 2.260 0 0 0 41 TT H tr Nông dân TP. HCM 473 0 0 473 0 0 0 473 0 0 42 TT Giáo d c thư ng xuyên Thanh 3.464 0 0 3.464 3.464 0 0 0 0 0 niên xung phong 43 TT Giáo d c thư ng xuyên Gia Đ nh 2.755 0 0 2.755 2.755 0 0 0 0 0 44 TT GDDN Thi u niên TP 1.488 0 0 1.488 0 0 0 0 1.488 0 45 TT DV vi c làm Thanh niên 239 0 0 239 0 0 0 0 239 0 46 TT Đi u khi n đèn tín hi u giao 467 0 0 467 0 0 0 0 467 0 thông thành ph 47 TT D ch v Th m đ nh giá và bán 998 0 0 998 0 0 0 0 998 0 đ u giá tài s n 48 TT D ch v Phân tích thí nghi m 1.737 0 0 1.737 0 0 1.737 0 0 0 49 TT Đào t o và B i dư ng Cán b Y 10.285 0 0 10.285 10.285 0 0 0 0 0 t 50 TT Đào t o Công ngh thông tin TP. 716 0 0 716 716 0 0 0 0 0 HCM
 10. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 51 TT Chánh Phú Hòa 96 0 0 96 0 0 0 0 96 0 52 TT BTTE Tam Bình 2.706 0 0 2.706 0 0 0 0 2.706 0 53 TT BTTE Gò V p 595 0 0 595 0 0 0 0 595 0 54 TT BTDN cho ngư i tàn t t 708 0 359 350 0 0 0 0 350 0 55 TT BT Tr m côi Th Nghè 997 0 0 997 0 0 0 0 997 0 56 Trư ng Trung h c Xây d ng 723 0 0 723 723 0 0 0 0 0 57 Trư ng Trung h c K thu t nông 4.358 0 0 4.358 4.358 0 0 0 0 0 nghi p 58 Trư ng Trung h c Giao thông Công 50.757 0 0 50.757 50.757 0 0 0 0 0 chính 59 Trư ng Trung h c Công nghi p 6.620 0 0 6.620 6.620 0 0 0 0 0 TPHCM 60 Trư ng THPT Năng khi u TDTT 1.663 596 0 1.068 1.068 0 0 0 0 0 61 Trư ng PT Đ c bi t Nuy n Đình 67 0 0 67 67 0 0 0 0 0 Chi u 62 Trư ng Nguy n H u C nh 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Trư ng Nghi p v Th d c Th thao 27.932 0 0 27.932 27.932 0 0 0 0 0 64 Trư ng Lê Quý Đôn 442 442 0 0 0 0 0 0 0 0 65 Trư ng K thu t nghi p v Xây 2.941 0 0 2.941 2.941 0 0 0 0 0 d ng 66 Trư ng KTNV Phú Lâm 2.075 2.075 0 0 0 0 0 0 0 0 67 Trư ng Giao thông Công chính 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0
 11. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 68 Trư ng Đoàn Lý T Tr ng 907 0 0 907 907 0 0 0 0 0 69 Trư ng ĐH SP K thu t 20 0 0 20 0 0 0 0 0 20 70 Trư ng ĐH Bách Khoa 150 0 0 150 0 0 0 0 0 150 71 Trư ng Công nhân K thu t TP 6.469 0 3.497 2.972 2.972 0 0 0 0 0 72 Trư ng Cao đ ng Văn hóa ngh 3.537 0 0 3.537 3.537 0 0 0 0 0 thu t 73 Trư ng Cán b thành ph 5.520 913 0 4.607 4.607 0 0 0 0 0 74 Trư ng Cán b qu n lý giáo d c 2.525 0 0 2.525 2.525 75 Trư ng BTVH Thành đoàn 1.043 0 0 1.043 1.043 0 0 0 0 0 76 Trư ng Bông Sao 458 458 0 0 0 0 0 0 0 0 77 Trung tâm KHXH và Nhân văn 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 78 Trung tâm Y t D phòng 712 712 0 0 0 0 0 0 0 0 79 Trung tâm Tư v n & H tr Doanh 493 0 0 493 0 0 0 0 493 0 nghi p Công nghi p thành ph 80 Trung tâm Tư v n & H tr Chuy n 1.595 0 0 1.595 0 0 0 0 1.595 0 d ch cơ c u kinh t N.N 81 Trung tâm Tr giúp pháp lý NN 62 0 0 62 0 0 0 62 0 0 82 Trung tâm Thông tin Tài nguyên môi 7.230 0 0 7.230 0 0 0 0 7.230 0 trư ng và Đăng ký nhà đ t 83 Trung tâm TDTT Bình Th nh 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Trung tâm Sinh ho t dã ngo i Thanh 210 0 0 210 0 0 0 210 0 0 Thi u Nhi TP
 12. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 85 Trung tâm Nghiên c u tri n khai 524 0 0 524 0 0 524 0 0 0 Khu công ngh cao 86 Trung tâm K thu t ch t d o - S 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 Khoa h c và Công ngh 87 Trung tâm Khu thương m i Bình 896 896 0 0 0 0 0 0 0 0 Đi n 88 Trung tâm D y ngh Bình Th nh 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 89 Trung tâm D y ngh qu n 4, 9, Nhà 799 0 799 0 0 0 0 0 0 0 Bè 90 Trung tâm Đào t o CNTT 241 0 0 241 241 0 0 0 0 0 91 Trung tâm Công ngh Sinh h c 4.835 51 0 4.784 0 0 0 0 4.784 0 TP.HCM 92 Trung tâm Công báo thành ph 403 0 0 403 0 0 0 0 403 0 93 Tr s Đ i Thi hành án qu n 8 915 915 0 0 0 0 0 0 0 0 94 T ng c c An ninh - C c H u c n 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 95 T ng Cty Du l ch Sài Gòn 1.750 0 0 1.750 0 0 0 0 0 1.750 96 T ng Công ty Đ a c Sài Gòn 213.361 213.361 0 0 0 0 0 0 0 0 97 T ng Công ty C p nư c 10.982 10.982 0 0 0 0 0 0 0 0 98 T ng Công ty B n Thành 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Tòa án nhân dân TP 1.815 0 0 1.815 0 0 0 0 0 1.815 100 Thư vi n Khoa h c t ng h p TP 5.040 0 0 5.040 0 0 0 0 5.040 0 101 Th i báo Kinh t VN 15 0 0 15 0 0 0 0 0 15
 13. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 102 THKTNV Phú Lâm 2.367 0 0 2.367 2.367 0 0 0 0 0 103 THKTNV Nguy n H u C nh 1.072 0 0 1.072 1.072 0 0 0 0 0 104 THKTNV Nam Sài Gòn 3.275 0 0 3.275 3.275 0 0 0 0 0 105 Th o c m viên thành ph 67.500 49.190 0 18.310 0 0 0 0 18.310 106 Thanh tra thành ph 7.913 0 0 7.913 0 0 0 7.913 0 0 107 Thanh tra S Giao thông - Công 8.984 0 0 8.984 0 0 0 2.827 6.157 0 chính 108 Thành H i Ph n thành ph 20 0 0 20 0 0 0 0 0 20 109 Thành Đoàn TPHCM 10.126 3.398 0 6.728 0 0 0 6.688 0 40 110 T p chí Văn 40 0 0 40 0 0 0 0 0 40 111 T p chí Sài Gòn đ u tư xây d ng 70 0 0 70 0 0 0 0 0 70 112 S Y t (bao g m ghi thu ghi chi 1.850.066 175.354 19.215 1.655.497 8.762 1.638.700 0 7.995 0 40 vi n phí) 113 S Xây d ng 12.856 150 0 12.706 0 0 0 11.377 0 1.329 114 S Văn hóa và Thông tin 14.759 6.322 1.176 7.261 0 0 0 7.019 0 241 115 S Tư pháp 5.050 54 0 4.996 0 0 0 4.996 0 0 116 S Thương m i 32.436 21.412 0 11.024 0 0 0 4.872 6.152 0 117 S Th d c - Th thao 70.354 10.245 80 60.028 4.646 0 0 2.472 52.909 0 118 S Tài nguyên và Môi trư ng 135.468 88.951 0 46.517 0 0 0 9.674 36.843 0 119 S Tài chính 17.760 0 0 17.760 0 0 0 17.760 0 0 120 S Quy ho ch - Ki n trúc 10.223 5.004 0 5.219 0 0 0 5.219 0 0
 14. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 121 S Nông nghi p và Phát tri n nông 99.080 94.302 0 4.778 0 0 0 4.778 0 0 thôn 122 S N iv 8.827 1.182 0 7.645 2.864 0 0 4.780 0 0 123 S Ngo i v 1.275 0 0 1.275 0 0 0 0 0 1.275 124 S Lao đ ng - Thương binh và Xã 303.621 156.128 2.749 144.743 1.217 0 10.090 133.436 0 h i 125 S Khoa h c, Công ngh và Môi 73.546 0 0 73.546 0 0 63.812 3.428 6.306 0 trư ng 126 S K ho ch và Đ u tư 9.785 673 0 9.112 0 0 0 8.385 0 727 127 S Giao thông - Công chính 694.766 686.800 0 7.966 0 0 0 7.966 0 0 128 S Giáo d c và Đào t o 8.023 0 0 8.023 0 0 0 8.023 0 0 129 S Du l ch 11.594 0 0 11.594 0 0 0 3.929 7.664 0 130 S Công nghi p thành ph 4.243 355 0 3.888 0 0 0 3.888 0 0 131 S Bưu chính, Vi n thông 30.647 7.473 0 23.174 0 0 0 4.641 18.533 0 132 Qu Phát tri n nhà TP. HCM 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 133 Qu Đ u tư phát tri n đô th TP. 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 HCM 134 Quân ch ng HQ Vùng 3 295 0 0 295 0 0 0 0 0 295 135 Phòng Thi hành án 576 0 0 576 0 0 0 0 0 576 136 Phòng Công ch ng s 6 1.844 0 0 1.844 0 0 0 1.844 0 0 137 Phòng Công ch ng s 5 656 0 0 656 0 0 0 656 0 0 138 Phòng Công ch ng s 4 401 0 0 401 0 0 0 401 0 0
 15. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 139 Phòng Công ch ng s 3 543 0 0 543 0 0 0 543 0 0 140 Phòng Công ch ng s 2 630 0 0 630 0 0 0 630 0 0 141 Phòng Công ch ng s 1 670 0 0 670 0 0 0 670 0 0 142 Nhà Văn hóa Thanh niên 2.474 0 0 2.474 0 0 0 0 2.474 0 143 Nhà Văn hóa Sinh viên 661 0 0 661 0 0 0 0 661 0 144 Nhà Thi u nhi thành ph 2.675 0 0 2.675 0 0 0 0 2.675 0 145 Nhà Sách Tân Đ nh 4.441 4.441 0 0 0 0 0 0 0 0 146 Nhà máy Đóng tàu 76 1.058 1.058 0 0 0 0 0 0 0 0 147 Ngân hàng CS xã h i 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 148 L c lư ng TNXP (các trư ng, trung 57.852 49.163 1.000 7.689 0 0 0 7.689 0 0 tâm, t ng đ i) 149 Liên t nh l 15 192.081 192.081 0 0 0 0 0 0 0 0 150 Liên minh H p tác xã 70 0 0 70 0 0 0 70 0 0 151 Liên hi p các t ch c H u ngh 2.289 0 0 2.289 0 0 0 2.289 0 0 152 Liên hi p các H i Văn h c ngh 1.057 0 0 1.057 0 0 0 1.057 0 0 thu t TP. HCM 153 Liên hi p các H i Khoa h c K thu t 1.742 0 0 1.742 0 0 0 1.742 0 0 TP 154 Làng Thi u niên Th Đ c 418 0 0 418 0 0 0 0 418 0 155 Ký túc xá Sinh viên Lào 366 0 0 366 0 0 0 0 366 0 156 Ki m toán NN KV IV 80 0 0 80 0 0 0 0 0 80 157 Khu Y t k thu t cao thành ph 10.713 10.713 0 0 0 0 0 0 0 0
 16. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 158 Khu Qu n lý Giao thông đô th s 4 22.459 21.206 0 1.254 0 0 0 0 1.254 0 159 Khu Qu n lý Giao thông đô th s 3 64.481 61.919 0 2.562 0 0 0 0 2.562 0 160 Khu Qu n lý Giao thông đô th s 2 2.621 0 0 2.621 0 0 0 0 2.621 0 161 Khu Qu n lý Giao thông đô th s 1 18.276 18.276 0 0 0 0 0 0 0 0 162 Khu Qu n lý Giao thông đô th 4.017 0 0 4.017 0 0 0 0 4.017 0 163 Khu Nông nghi p CN cao 6.440 6.440 0 0 0 0 0 0 0 0 164 Khu Đư ng sông 31.761 25.063 0 6.698 0 0 0 0 6.698 0 165 Khu dân cư Bình Hòa 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 166 Kho b c Nhà nư c thành ph 1.848 0 0 1.848 0 0 0 0 0 1.848 167 H i Y h c TP. H Chí Minh 81 0 0 81 0 0 0 81 0 0 168 H i Văn h c ngh thu t các dân t c 213 0 0 213 0 0 0 213 0 0 TP. HCM 169 H i Sinh v t c nh TPHCM 200 0 0 200 0 0 0 200 0 0 170 H i Sân kh u TP 996 45 0 951 0 0 0 951 0 0 171 H i Quy ho ch phát tri n đô th 495 0 0 495 0 0 0 495 0 0 172 H i Nông dân TP 2.796 0 0 2.796 0 0 0 2.796 0 0 173 H i Nhi p nh TP 775 0 0 775 0 0 0 775 0 0 174 H i Nhà văn TP 1.034 0 0 1.034 0 0 0 1.034 0 0 175 H i Nhà báo TP 387 0 0 387 0 0 0 387 0 0 176 H i Ngư i mù TP 1.142 0 0 1.142 0 0 0 1.142 0 0 177 H i Ngư i cao tu i VN 20 0 0 20 0 0 0 20 0 0
 17. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 178 H i Ngh sĩ múa TP. HCM 454 0 0 454 0 0 0 454 0 0 179 H i n n nhân ch t đ c da cam/ 57 0 0 57 0 0 0 57 0 0 Dioxin TP.HCM 180 H i M thu t TP 1.306 0 0 1.306 0 0 0 1.306 0 0 181 H i Lu t gia TP 351 0 0 351 0 0 0 351 0 0 182 H i Liên hi p Ph n 3.067 0 0 3.067 0 0 0 3.067 0 0 183 H i Liên hi p Khoa h c thành ph 4.043 4.043 0 0 0 0 0 0 0 0 184 H i Làm vư n thành ph 70 0 0 70 0 0 0 70 0 0 185 H i Ki n trúc sư TP 913 0 0 913 0 0 0 913 0 0 186 H i Khuy n h c TP.HCM 197 0 0 197 0 0 0 197 0 0 187 H i Khoa h c K thu t Xây d ng 121 0 0 121 0 0 0 121 0 0 188 H i Dư c h c 46 0 0 46 0 0 0 46 0 0 189 H i đ ng Thi đua - Khen thư ng 8.882 0 0 8.882 0 0 0 8.882 0 0 190 H i đ ng Liên minh các HTX 2.029 0 0 2.029 0 0 0 1.502 0 527 191 H i Đi n nh TP 621 0 0 621 0 0 0 621 0 0 192 H i C u Thanh niên xung phong 21 0 0 21 0 0 0 21 0 0 193 H i C u Chi n binh TP. HCM 1.304 0 0 1.304 0 0 0 1.304 0 0 194 H i Ch th p đ TP 21.030 0 0 21.030 0 0 0 21.030 0 0 195 H i C u Chi n binh 30 0 0 30 0 0 0 30 0 0 196 H i B o tr b nh nhân nghèo TP 264 0 0 264 0 0 0 264 0 0 197 H i B o tr ngư i tàn t t, tr m côi 28 0 0 28 0 0 0 28 0 0
 18. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 198 H i Âm nh c 799 0 0 799 0 0 0 799 0 0 199 Ho t đ ng y t khác 15.915 0 0 15.915 0 15.915 0 0 0 0 200 Ho t đ ng xã h i khác (các trư ng) 99.213 0 0 99.213 0 0 0 99.213 0 201 Ho t đ ng văn hóa khác 18.642 0 0 18.642 0 0 0 18.642 0 0 202 Ho t đ ng khám ch a b nh cho tr 94.277 0 0 94.277 0 94.277 0 0 0 0 em dư i 6 tu i 203 Ho t đ ng c a h th ng v sinh 43.287 0 0 43.287 0 43.287 0 0 0 0 phòng b nh 204 Ho t đ ng c a các phòng khám 2.570 0 0 2.570 0 2.570 0 0 0 0 ch a b nh 205 Ho t đ ng c a các BV (bao g m ghi 1.513.944 0 0 1.513.944 0 1.513.944 0 0 0 0 thu ghi chi vi n phí) 206 H tr lãi kích c u cho doanh nghi p 87.987 87.987 0 0 0 0 0 0 0 0 207 HĐ XLVB TP 70 0 0 70 0 0 0 70 0 0 208 Hãng phim Tr 453 0 0 453 0 0 0 0 453 0 209 Giáo d c Ti u h c 2.052 0 0 2.052 2.052 0 0 0 0 0 210 Giáo d c Thư ng xuyên 16.899 0 0 16.899 16.899 0 0 0 0 0 211 Giáo d c THPT 297.433 0 300 297.133 297.133 0 0 0 0 0 212 Giáo d c M m non 940 0 0 940 940 0 0 0 0 0 213 Giáo d c Hư ng nghi p 2.453 0 0 2.453 2.453 0 0 0 0 0 214 D án 5 tri u ha r ng 1.361 0 1.361 0 0 0 0 0 0 0 215 Đơn v đ u tư khác 52.934 52.934 0 0 0 0 0 0 0 0
 19. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 216 Đoàn ki m tra liên ngành 814 1.748 0 0 1.748 0 0 0 0 1.748 0 217 DNTN Ch bi n lương th c Ng c 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Hà 218 ĐD VP VKSND TC t i TPHCM 7 0 0 7 0 0 0 0 0 7 219 Đ u tư Đ án Tin h c hóa 20.455 0 20.455 0 0 0 0 0 0 0 220 Đào t o Trung h c chuyên nghi p 61.747 0 0 61.747 61.747 0 0 0 0 0 221 Đào t o ĐH-CĐ 72.315 0 0 72.315 72.315 0 0 0 0 0 222 Đ ng Đoàn HHDN 80 0 0 80 0 0 0 80 0 0 223 Đài Truy n hình 160.953 160.883 0 70 0 0 0 0 0 70 224 Đài Ti ng nói nhân dân TP 13.079 1.028 0 12.050 0 0 0 0 12.050 0 225 C c Thu TP 1.056 0 0 1.056 0 0 0 0 0 1.056 226 C c Th ng kê TP 3.137 0 0 3.137 0 0 0 0 0 3.137 227 C c H i quan TP 406 0 0 406 0 0 0 0 0 406 228 CTy XNK và ĐT Ch L n 2.556 2.556 0 0 0 0 0 0 0 0 229 Cty Xe khách Sài Gòn 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 230 Cty XD dân d ng và CN 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 231 Cty TNHH V t li u xây d ng H 2.437 2.437 0 0 0 0 0 0 0 0 Long 232 Cty TNHH V n t i SX Hi p L c 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 233 Cty TNHH Toàn C nh 15 0 0 15 0 0 0 0 0 15 234 Cty TNHH TM SX Tín Thành 496 496 0 0 0 0 0 0 0 0
 20. Trong đó Chi Chi CTMT Chi thư ng Chi STT Tên đơn v T ng chi S S Chi s ĐTXDCB Qu c xuyên S nghi p qu n lý nghi p nghi p nghi p Chi khác gia yt hành GDĐT KHCN khác chính (6)=7+8+9+ (1) (2) (3)=4+5+6 (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 10+11+12 235 Cty TNHH TM SX Ki n Hùng 493 493 0 0 0 0 0 0 0 0 236 Cty TNHH Thăng Vũ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 237 Cty TNHH SX TM Tân Thái Sơn 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 Thu n Phát 238 Cty TNHH SX TM L c Hi p Hòa 346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 239 Cty TNHH SX TM H ng L i 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 240 Cty TNHH SX hóa ch t TMDV Gia 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 Đ nh 241 Cty TNHH nư c ng m Sài Gòn 739 739 0 0 0 0 0 0 0 0 242 Cty TNHH Nơ Xanh 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 243 Cty TNHH D t Xuân Hương 329 329 0 0 0 0 0 0 0 0 244 Cty TNHH D t may Lan Tr n 698 698 0 0 0 0 0 0 0 0 245 Cty TNHH Đ i Hoàng Phong 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 246 Cty TNHH Ch bi n g Minh Trí 769 769 0 0 0 0 0 0 0 0 247 Cty TNHH B y H ng H nh 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 248 Cty TNHH 1 thành viên Nghe nhìn 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 HN 249 Cty SXKDTM và DVTNXP 3.700 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 250 Cty Qu n lý nhà qu n 1 1.343 1.343 0 0 0 0 0 0 0 0 251 Cty Phát tri n nhà qu n 5 1.245 1.245 0 0 0 0 0 0 0 0 252 Cty PT đô th và khu CN 37.709 37.709 0 0 0 0 0 0 0 0 253 Cty Lâm nghi p Sài Gòn 4.623 4.623 0 0 0 0 0 0 0 0
Đồng bộ tài khoản