Nghị quyết số 17/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
26
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 17/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 17/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 17/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 17/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 7 NĂM 2008 Trong hai ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2008, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 7, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo k t qu giao ban s n xu t, kinh doanh, d ch v và u tư tháng 7 và tình hình kinh t - xã h i 7 tháng u năm 2008, th trư ng trong nư c và xu t, nh p khNu tháng 7 và 7 tháng u năm 2008; B trư ng B Tài chính báo cáo tình hình th c hi n chính sách n nh kinh t vĩ mô và ki m ch l m phát 7 tháng u năm; m c tiêu, nhi m v , gi i pháp 5 tháng cu i năm 2008. Trong i u ki n có nhi u khó khăn do tình hình trong nư c và th gi i, v i s c g ng c a toàn ng, toàn dân và s ch o, i u hành kiên quy t c a Chính ph , tình hình kinh t - xã h i tháng 7 và 7 tháng u năm 2008 ã có nh ng chuy n bi n theo hư ng tích c c. Ch s giá tiêu dùng tăng m c th p nh t t u năm n nay; xu t khNu duy trì t c tăng trư ng cao, nh p siêu có xu hư ng gi m; kinh t vĩ mô cơ b n ư c ki m soát; th trư ng ch ng khoán có d u hi u h i ph c; thu ngân sách nhà nư c tăng so v i cùng kỳ năm trư c; thu hút v n u tư nư c ngoài tăng m nh; s n xu t công nghi p tăng trư ng khá; s n xu t nông nghi p, v n t i hàng hoá và hành khách, d ch v bưu chính vi n thông ti p t c phát tri n; t ng m c bán l hàng hoá và doanh thu d ch v tăng so v i cùng kỳ năm trư c, ho t ng du l ch di n ra khá sôi ng. Các lĩnh v c văn hoá, y t , giáo d c, ào t o, th d c th thao, xoá ói gi m nghèo, d y ngh gi i quy t vi c làm... t nhi u k t qu t t; khu v c nông nghi p, nông thôn, nông dân n nh nh ư c mùa, ư c giá và nh n ư c các chính sách h tr k p th i c a nhà nư c. Qu c phòng, an ninh ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m. Tình hình an toàn giao thông có chuy n bi n tích c c, s v tai n n giao thông, s ngư i ch t và s ngư i b thương gi m nhi u so v i cùng kỳ năm 2007. T nay n cu i năm, n n kinh t ti p t c ph i i m t v i nhi u khó khăn, thách th c như: tác ng c a vi c tăng giá xăng d u và m t s nguyên v t li u, hàng tiêu dùng thi t y u; thiên tai, d ch b nh còn di n bi n khó lư ng. hoàn thành k ho ch năm 2008, Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương c n ti p t c ch o th c hi n nghiêm 8 nhóm gi i pháp ã nêu trong Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v các bi n pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng cùng các văn b n ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . Các B , ngành theo ch c năng, nhi m v c a mình, ch ng ph i h p ch o th c hi n t t m t s v n c th sau:
  2. a) T p trung tháo g khó khăn, Ny m nh s n xu t kinh doanh và xu t khNu, ki m soát ch t ch nh p khNu gi m nh p siêu. Chú tr ng vi c gi m chi phí s n xu t, kinh doanh; áp ng nhu c u v n cho s n xu t, c bi t là v n lưu ng cho s n xu t, v n cho xu t khNu và v n u tư xây d ng cơ b n các d án, công trình thi t y u; b o m i n cho s n xu t; ti p t c rà soát c i ti n, xoá b các th t c hành chính gây c n tr , khó khăn cho ho t ng c a doanh nghi p. b) Ti p t c th c hi n ch trương ti t ki m chi tiêu trong s n xu t và tiêu dùng. Ny m nh vi c gi i ngân v n u tư t ngân sách nhà nư c và v n ODA, FDI; ti p t c rà soát, b trí l i k ho ch u tư năm 2008 c a các B , ngành, a phương và các t p oàn, t ng công ty nhà nư c c t gi m các công trình u tư kém hi u qu , t p trung v n Ny nhanh ti n i v i các d án tr ng i m, các d án s p hoàn thành. c) i u hành giá c theo nguyên t c th trư ng v i l trình, th i i m thích h p. Tăng cư ng ki m soát ch t ch giá c , không x y ra tình tr ng u cơ tăng giá, b o m cân i ngu n hàng, không thi u hàng hoá, k p th i phát hi n, x lý nghiêm theo quy nh pháp lu t các hành vi vi ph m. Ti p t c gi n nh giá i n, giá than cho b n h tr ng i m, giá nư c s ch và cư c v n chuy n xe buýt công c ng n h t năm 2008. d) Ti p t c th c hi n chính sách th t ch t ti n t , ng th i b o m tính thanh kho n c a n n kinh t ; i u hành t giá th n tr ng, linh ho t; c i thi n cán cân thanh toán; ki m soát ch t ch và t o i u ki n th trư ng ch ng khoán phát tri n n nh, lành m nh; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ban hành tiêu chí m i v thành l p ngân hàng thương m i c ph n qu n lý ch t ch , phù h p v i thông l qu c t và i u ki n kinh t th trư ng c a nư c ta; ng th i, có các bi n pháp ki m soát, x lý i v i các ngân hàng ho t ng không có hi u qu . ) Ny m nh vi c s p x p, c ph n hoá và i m i nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c theo tinh th n Ngh quy t H i ngh l n th ba Ban Ch p hành Trung ương ng (khoá IX), chuNn b t t vi c sơ k t mô hình t p oàn kinh t trong quý IV năm 2008; ch n ch nh ho t ng u tư và t o i u ki n nâng cao hi u qu ho t ng c a các t p oàn kinh t , các t ng công ty, doanh nghi p nhà nư c. e) Ti p t c th c hi n có hi u qu các chính sách an sinh xã h i hi n hành, ng th i, khNn trương nghiên c u, ban hành các chính sách m i, nh t là chính sách h tr cho ngư i l o ng có thu nh p th p, ngư i nghèo. g) B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph xây d ng k ho ch thông tin tuyên truy n ph c v nhi m v chính tr hi n nay t o s ng thu n trong toàn xã h i, x lý nghiêm các trư ng h p ưa tin sai s th t, có tính ch t kích ng, gây tâm lý b t an trong xã h i. Giao Văn phòng Chính ph ch trì d th o Ngh quy t c a Chính ph tri n khai th c hi n K t lu n c a B Chính tr và Ngh quy t H i ngh l n th b y Ban Ch p hành Trung ương ng (khoá X) v ánh giá tình hình kinh t - xã h i 7 tháng u năm và gi i pháp tr ng tâm trong các tháng cu i năm 2008, trình Th tư ng chính ph xem xét, ký ban hành trong tháng 8 năm 2008.
  3. 2. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính trình bày d th o Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 v tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a nhà nư c; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày ý ki n c a Văn phòng Chính ph v d th o Ngh nh. Hơn m t năm qua, chính sách tín d ng u tư c a nhà nư c quy nh t i Ngh nh s 151/2006/N -CP ã ư c th c hi n có hi u qu , góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t c a t nư c. Tuy nhiên, chính sách này ã b c l m t s v n không còn phù h p v i tình hình th c t , c n b sung, s a i, như: danh m c d án vay v n tín d ng u tư còn dàn tr i; lãi su t cho vay u tư th p so v i lãi su t vay thương m i trung và dài h n; m c h tr sau u tư cao. Chính sách tín d ng u tư c a nhà nư c trong th i gian t i c n ư c s a i phù h p hơn v i nh hư ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, gi m b t khó khăn cho ngân sách nhà nư c và phù h p v i cam k t gia nh p WTO; ng th i, Ny nhanh ti n gi i ngân và nâng cao hi u qu u tư, s d ng v n vay. . Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, ký ban hành. 3. Chính ph nghe B trư ng B Công Thương trình bày d th o Ngh nh quy nh x ph t hành chính các hành vi u cơ, găm hàng, tăng giá quá m c, ưa tin th t thi t, buôn l u và gian l n thương m i; nghe B trư ng Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày ý ki n c a Văn phòng Chính ph v d th o Ngh nh. Tình tr ng u cơ, găm hàng, tăng giá, ưa tin th t thi t, buôn l u và gian l n thương m i dư i nhi u hình th c chưa ư c ki m soát ch t ch ã gây m t n nh th trư ng hàng hoá, nh hư ng không t t n vi c th c hi n các gi i pháp c a Chính ph v ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng. Vi c ban hành Ngh nh này là h t s c c n thi t, nh m s m kh c ph c tình tr ng trên, góp ph n bình n th trư ng, b o v ngư i tiêu dùng. Giao B Công phương ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, ký ban hành. 4. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình bày d th o s a i, b sung Quy ch v ho t ng kinh doanh trò chơi i n t có thư ng dành cho ngư i nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2003/Q -TTg ngày 27 tháng 02 năm 2003; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày ý ki n c a Văn phòng Chính ph v d th o Quy ch s a i. Vi c s a i, b sung Quy ch v ho t ng kinh doanh trò chơi i n t có thư ng dành cho ngư i nư c ngoài nh m a d ng hoá d ch v c a cơ s lưu trú, góp ph n tăng th i gian lưu trú c a khách du l ch; ng th i, tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c, Ny m nh vi c phân c p cho chính quy n a phương, nâng cao trách nhi m c a các cơ quan ch c năng trong qu n lý lo i hình kinh doanh này.
  4. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Quy ch trình Th tư ng Chính ph xem xét, ký ban hành. 5. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình d th o Ngh nh v xác nh lo i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c trong i u ki n t bi n v giá c và chi phí. Giá nguyên li u, nhiên li u, v t li u xây d ng bi n ng ã làm cho t ng m c u tư c a các d án tăng cao. Vì v y, các tiêu chí phân lo i d án theo quy mô v n u tư ã ư c quy nh trong các văn b n quy ph m pháp lu t không còn phù h p, t ó tác ng n vi c th c hi n các d án u tư nói chung và các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c nói riêng. Chính ph c n ban hành văn b n hư ng d n phân lo i d án theo quy mô v n u tư trong i u ki n trư t giá nh m gi i quy t nh ng vư ng m c trong qu n lý các d án u tư xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c, b o m u tư úng k ho ch, có hi u qu . Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, ký ban hành. 6. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình bày d án Lu t B i thư ng nhà nư c; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t. Trong th i gian qua, các quy nh pháp lu t v b i thư ng thi t h i do ngư i thi hành công v gây ra ã bư c u b o v l i ích c a cá nhân, t ch c b thi t h i, ng th i b o m l i ích c a nhà nư c. Tuy nhiên, các quy nh pháp lu t trong lĩnh v c này còn có nhi u h n ch , chưa y và ng b , thi u c th . Lu t B i thư ng nhà nư c nh m nh t th hoá các quy nh pháp lu t v b i thư ng thi t h i do ngư i thi hành công v gây ra trong ho t ng hành chính và t t ng ngư i b thi t h i th c hi n t t hơn quy n ư c b i thư ng c a mình; m t khác, góp ph n tăng cư ng trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c, c a công ch c trong quá trình th c thi công v b o m s ho t ng n nh, hi u qu c a các cơ quan công quy n. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t. B trư ng B Tư pháp th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t. 7. Chính ph nghe B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trình bày d án Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d án Lu t. Lu t t ai năm 2003 ã cơ b n áp ng yêu c u i m i trong qu n lý nhà nư c v t ai phù h p v i cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và ti n trình công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; t o khung pháp lý quan tr ng cho công tác qu n lý t ai, phát huy ư c ngu n l i t t ai. Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n Lu t t ai năm 2003 ã n y sinh m t s vư ng m c, b t c p nh t nh. s m kh c ph c nh ng t n t i trong h th ng pháp lu t t ai hi n hành, áp ng yêu c u Ny
  5. m nh phát tri n kinh t , n nh xã h i và b o v môi trư ng, vi c s a i, b sung Lu t t ai năm 2003 là c p bách và c n thi t. Giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, chuNn b các n i dung quan tr ng c n s a i, b sung c a Lu t t ai năm 2003, báo cáo Th tư ng Chính ph cho ý ki n trư c khi trình Chính ph t i phiên h p tháng 8 năm 2008. 8. Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo tình hình tri n khai th c hi n cơ c u t ch c Chính ph khoá XII, Báo cáo v tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính tháng 7 năm 2008 do B trư ng B N i v trình; Báo cáo v tình hình th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng và gi i quy t khi u n i t cáo tháng 7 năm 2008 do T ng Thanh tra Chính ph trình; Báo cáo tình hình th c hi n Chương trình công tác tháng 7 và các quy t ngh c a Chính ph t i phiên h p tháng 6 năm 2008, Báo cáo vi c tri n khai th c hi n cu c v n ng "H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh" do B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. Chính ph yêu c u các B , cơ quan ti p t c Ny m nh công tác ki m tra, ôn c vi c th c hi n c i cách hành chính, khNn trương hoàn ch nh các d th o ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan chưa ư c ban hành, trình Chính ph trong tháng 8 năm 2008; tăng cư ng th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng tham nhũng, x lý nghiêm các v vi c tham nhũng ã phát hi n; t ch c t t công tác ti p công dân, x lý k p th i các v khi u ki n ông ngư i không phát sinh thành i m nóng; rà soát, i u ch nh và hoàn thành úng ti n các án ư c giao trong Chương trình công tác c a Chính ph theo úng Quy ch làm vi c c a Chính ph ; xây d ng chương trình hành ng, k ho ch c a B , ngành mình trong vi c th c hi n Cu c v n ng "H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh" g n v i quá trình tri n khai nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, công tác c i cách hành chính, th c hành ti t ki m, ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - BQLKKTCKQT B Y; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, TT T, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b).
Đồng bộ tài khoản