Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N GÒ V P c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 17/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T PHÊ CHU N QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX, KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi nghe và xem xét báo cáo và t trình phê duy t quy t toán ngân sách qu n Gò V p năm 2007 c a y ban nhân dân qu n Gò V p, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và các ý ki n th o lu n t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí v i báo cáo c a y ban nhân dân qu n v quy t toán ngân sách năm 2007 v i các kho n thu, chi như sau: 1. Thu ngân sách: a) Thu ngân sách nhà nư c: 603,427 t ng t 149,44% so v i d toán thành ph giao và b ng 142,32% so v i th c hi n năm 2006, trong ó: ghi thu 25,132 t ng; b) Thu ngân sách a phương: 406,51 t ng t 136,56% so d toán thành ph giao và b ng 149,66% so v i th c hi n năm 2006, trong ó: ghi thu 25,132 t ng; c) Thu ngân sách qu n: 376,881 t ng t 130,78% so v i d toán thành ph giao và b ng 151,15% so v i th c hi n năm 2006, trong ó: ghi thu 25,132 t ng; d) Thu ngân sách phư ng: 64,831 t ng t 158,30% so v i d toán thành ph giao và b ng 174,07% so v i th c hi n năm 2006; 2. Chi ngân sách: a) Chi ngân sách a phương: 288,647 t ng (lo i tr s b sung t ngân sách qu n cho ngân sách phư ng 35,202 t ng) t 96,97% so v i d toán thành ph giao và b ng 118,07% so v i th c hi n năm 2006, trong ó: ghi chi 25,132 t ng; b) Chi ngân sách qu n: 280,242 t ng t 97,24% so v i d toán thành ph giao và b ng 122,09% so v i th c hi n năm 2006, trong ó: ghi chi 25,132 t ng; c) Chi ngân sách phư ng: 43,607 t ng t 106,48% so v i d toán thành ph giao và b ng 145,81% so v i th c hi n năm 2006. 3. K t dư ngân sách: a) Ngân sách qu n: 96,640 t ng;
  2. b) Ngân sách phư ng: 21,224 t ng. i u 2. H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n th c hi n báo cáo quy t toán ngân sách năm 2007 và công khai theo quy nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 10, ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản