Nghị quyết Số: 17/NQ-CP

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
2
download

Nghị quyết Số: 17/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010 Số: 17/NQ-CP NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 17/NQ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2010 Trong các ngày 30 - 31 tháng 3 và 01 tháng 4 năm 2010, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2010, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau: 1. Các báo cáo: Bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2010; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và bảo đảm tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm 2010; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước, một số giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và điều hành ngân sách nhà nước năm 2010; tình hình thực hiện các cam kết, thỏa thuận kinh tế quốc tế trong khuôn khổ các chuyến thăm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong quý IV năm 2009 và quý I năm 2010; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 3 năm 2010; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 3 năm 2010; tình hình xây dựng luật, pháp lệnh trong quý I năm 2010; tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình. Đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2009, Chính phủ thống nhất nhận định, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý có hiệu quả của Nhà nước và sự điều hành tập trung, quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, chúng ta đã thực hiện được mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, khoa học công nghệ và môi trường... có nhiều tiến bộ và tiếp tục có bước phát triển tích cực; quan hệ đối ngoại và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao vị thế,
  2. uy tín của đất nước; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chính trị, xã hội tiếp tục ổn định; trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả cao hơn so với số đã báo cáo Quốc hội. Tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2010 tiếp tục chuyển biến tích cực: nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tốc độ tăng trưởng quý I/2010 đạt 5,83%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của quý I/2009 (3,14%). Giá trị sản xuất trong các khu vực kinh tế đều đạt kết quả cao: công nghiệp tăng 13,6% (cao hơn kế hoạch năm đề ra là 12%); xây dựng tăng 17,4%; nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,8%; dịch vụ tăng 6,64%. Kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định. Thị trường trong nước phát triển tốt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao; hoạt động du lịch sôi động. Thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối. Đầu tư phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. Các mặt an sinh xã hội, phục vụ đời sống nhân dân được tăng cường... Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn: Tốc độ tăng GDP quý I/2010 tuy có cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh; thiên tai và dịch bệnh gây khó khăn cho sản xuất. Kinh tế vĩ mô có một số biểu hiện chưa ổn định và thiếu vững chắc: chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng 4,12% là mức tăng khá cao; thị trường tài chính, thị trường tiền tệ phát triển chưa ổn định; điều hành lãi suất chưa phản ánh đúng quan hệ cung cầu thị trường; mức tăng tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng thấp, chưa phù hợp; xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn, nhập siêu lớn ảnh hưởng đến cán cân thanh toán tổng thể. Trước tình hình đó, Chính phủ quyết định ban hành Nghị quyết về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị với lãnh đạo các cơ quan liên quan, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để quán triệt Nghị quyết. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trong Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, đồng thời chú trọng làm tốt một số mặt công tác sau: - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện đúng tiến độ cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính trong giai đoạn 2 của Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực
  3. quản lý nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực thuế, đất đai, hải quan, thủ tục xây dựng cơ bản, cấp phép đầu tư... - Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên quyết chỉ đạo, kiểm tra, giám sát không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, tổ chức. - Tập trung huy động và có sự hỗ trợ cần thiết từ ngân sách dự phòng ở địa phương để chống hạn và phục vụ nước sinh hoạt. - Tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực; rà soát việc chuẩn bị các đề án để xây dựng và thực hiện đúng tiến độ chương trình công tác quý II và các tháng tiếp theo. - Tích cực chuẩn bị các đề án, báo cáo của Chính phủ phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII. 2. Chính phủ nghe và cho ý kiến về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008; Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo này tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII. 3. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về dự thảo “Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2011 - 2020” và đề án “Hệ thống an sinh xã hội với dân cư nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình. Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo “Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2011 - 2020” và đề án “Hệ thống an sinh xã hội với dân cư nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để báo cáo xin chủ trương của Bộ Chính trị. 4. Chính phủ nghe và cho ý kiến về Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số
  4. 26/2008/QH12 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Chính trị. 5. Chính phủ nghe Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an trình. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. 6. Chính phủ nghe và thảo luận về việc quy định áp dụng thí điểm xử phạt riêng đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó có bổ sung quy định áp dụng thí điểm xử phạt riêng đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh), trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. 7. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về việc quy định địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế đối với đơn vị hành chính mới thành lập do thực hiện quy định của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình. Giao Bộ Tài chính chủ trì, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, dự thảo Nghị định của Chính phủ về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. 8. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành biểu thuế suất thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình. Giao Bộ Tài chính chủ trì, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành biểu thuế suất thuế tài nguyên theo quy định của Luật Thuế tài nguyên; Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa
  5. ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết này. 9. Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Tờ trình Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật này. 10. Chính phủ cho ý kiến về các dự án Luật Viên chức, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, một số vấn đề tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi), Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình. - Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Viên chức; Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án Luật này. - Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án Luật này. - Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan của Quốc hội, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, các Đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi), theo hướng luật sửa đổi phải phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm được vai trò quản lý, giám sát của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng; giải quyết được những vướng mắc, hạn chế và những quy định thiếu chặt chẽ trong luật hiện hành nhằm thực hiện tốt hơn chính sách tiền tệ, bảo đảm hoạt động hiệu quả, lành mạnh, an toàn của hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ đối với các ý kiến của Đại biểu Quốc hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hai dự án luật này./.
  6. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT; - Lưu: Văn thư, TH (5b).
Đồng bộ tài khoản