Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt đề án sắp xếp các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tinh giản biên chế hành chính quận do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N GÒ V P c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 18/2008/NQ-H ND Gò V p, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T PHÊ DUY T ÁN S P X P CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THU C Y BAN NHÂN DÂN VÀ TINH GI N BIÊN CH HÀNH CHÍNH QU N H I NG NHÂN DÂN QU N GÒ V P KHÓA IX, KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Trên cơ s xem xét t trình và án s p x p các phòng, ban chuyên môn thu c y ban nhân dân và tinh gi n biên ch hành chính qu n c a y ban nhân dân qu n trình bày t i kỳ h p, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và các ý ki n phát bi u th o lu n t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n nh t trí v i án s p x p các phòng, ban chuyên môn thu c y ban nhân dân và tinh gi n biên ch hành chính qu n mà y ban nhân dân ã trình t i kỳ h p. i u 2. H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n hoàn ch nh án, hoàn t t th t c trình Giám c S N i v thành ph H Chí Minh phê duy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Gò V p khóa IX thông qua t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 10, ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản