Nghị quyết số 181/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 181/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 181/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 181/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 181/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V TH C HI N NHI M V 6 THÁNG CU I NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 9 Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét báo cáo c a UBND t nh v ánh giá tình hình kinh t xã h i 6 tháng u năm và nhi m v gi i pháp 6 tháng cu i năm 2007; ý ki n c a các Ban H ND t nh và các i bi u H ND t nh, QUY T NGHN: H i ng nhân dân t nh cơ b n tán thành v i nh ng ánh giá th c hi n nhi m v 6 tháng u năm, phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2007 v i các m c tiêu, ch tiêu, gi i pháp ch y u ư c nêu trong báo cáo c a UBND t nh; ng th i nh n m nh m t s v n sau ây: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I 6 THÁNG U NĂM 2007: M c dù g p nhi u khó khăn khách quan như th i ti t di n bi n ph c t p, d ch cúm gia c m, sâu b nh, giá c nguyên nhiên v t li u tăng cao, nhưng tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm 2007 c a t nh v n phát tri n so v i cùng kỳ. T c tăng trư ng t ng s n phNm trong t nh (GDP) t 8,7%. Giá tr s n xu t công nghi p - xây d ng tăng 18,22%. T ng m c bán l và d ch v hàng hóa tăng 21,9%. T ng thu ngân sách trên a bàn t 1.067 t ng. Kim ng ch xu t khNu trên a bàn t 85 tri u USD, trong ó xu t khNu hàng hoá t 49,72 tri u USD, tăng 11,45% so cùng kỳ. M t s lĩnh v c văn hoá - xã h i có ti n b , công tác xoá ói gi m nghèo t k t qu t t, i s ng nhân dân ti p t c c i thi n, chính tr n nh, an ninh, tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. Tuy v y, bên c nh nh ng m t tích c c, nh ng k t qu ã t ư c tình hình kinh t - xã h i năm 2007 còn có m t s h n ch : S n xu t nông nghi p gi m sút so cùng kỳ; d ch cúm gia c m v n còn ti m Nn nh ng y u t ph c t p. S n xu t công nghi p v n còn g p khó khăn v nguyên li u u vào, khâu tiêu th . Ti n th c hi n và gi i ngân các d án u tư t ngân sách nhà nư c ch m. M t s v n xã h i gi i quy t chưa t t như vi c làm cho ngư i lao ng, tai n n giao thông, t n n ma tuý. Ch t lư ng giáo d c ào t o, công tác khám ch a b nh còn nhi u b t c p. Công tác c i cách hành chính nh t là x lý vư ng m c cho doanh nghi p, nhà u tư, n bù gi i phóng m t b ng, c p quy n s d ng t ti n b ch m.
  2. II. CÁC CH TIÊU KINH T – XÃ H I CH Y U 6 THÁNG CU I NĂM 2007: - T ng s n phNm trong t nh (GDP) tăng : 2,5% - 13,5% - Giá tr s n xu t nông lâm ngư nghi p tăng: 5,5% - 6% - Giá tr s n xu t công nghi p - xây d ng tăng: 19% - 20% Trong ó: GTSX công nghi p tăng: 18% - 19% - Giá tr các ngành d ch v tăng: 12% - 13% - T ng kim ng ch xu t khNu t: 97 - 100 tri u USD - Thu ngân sách trên a bàn: 900 - 1.000 t ng - S n lư ng lương th c v thu mùa: 40- 42 v n t n - M c gi m t l sinh: 0,4%o- 0,5%o - T l h nghèo: 20,84% - T o vi c làm m i cho lao ng t p trung: 5.000 - 5.500 ngư i - T l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng: 25% - T l dân ư c dùng nư c s ch: 76% - T l che ph r ng: 49% III. NHI M V VÀ GI I PHÁP CH Y U: 1. T p trung ch o s n xu t kinh doanh: a) V s n xu t nông nghi p: - T p trung ch ng h n, phòng ch ng cháy r ng, sâu b nh, ch ng nư c tư i cho v hè thu. T p trung thâm canh 55.000 ha lúa hè thu, 35.000 ha lúa mùa, 7.000 ha v ng, chăm sóc 29.200 ha mía và các cây tr ng khác t năng su t và s n lư ng cao nh t. ChuNn b m r ng di n tích v ông, thâm canh cao di n tích hè thu, v mùa bù thi u h t s n lư ng v ông xuân. - Ch ng phòng ch ng bão l t. - Chăm sóc và cung ng gi ng tr ng t và vư t ch tiêu di n tích 1.300 ha chè, 1.000 ha d a, 1.000 ha cao su, 450 ha cam, 8.000 ha r ng... Thâm canh di n tích mía, d a, chè áp ng nguyên li u cho công nghi p ch bi n và xu t khNu.
  3. - T p trung nuôi thâm canh 1.150 ha tôm, ki m soát t t d ch b nh nuôi tr ng thu s n. Ny m nh khai thác thu s n m b o nguyên li u cho ch bi n, xu t khNu và tiêu dùng. Ki m tra i u ki n an toàn v sinh th c phNm thu s n i v i các ơn v ch bi n, s n xu t. - Có cơ ch khuy n khích h nông dân tr ng c , phát tri n m nh chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi l n và gia c m theo hư ng công nghi p. - V n ng nông dân m r ng di n tích nuôi cá trên t ch ng tư i, tiêu nư c, sau khi ã thu ho ch lúa hè thu. - Ch o t t công tác d ch v nông nghi p. Có nh hư ng th trư ng tiêu th s n phNm nông nghi p. - Tri n khai xây d ng chi n lư c bi n. b) Phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p và làng ngh : - Ny m nh s n xu t s n phNm ch l c: Ph n u t s n lư ng ư ng kính 120.000 t n; xi măng trên 1,6 tri u t n; tăng s n lư ng các s n phNm d t, may, ch bi n g , s a, d a, b t s n. Ti p t c t p trung tháo g khó khăn cho các doanh nghi p, có phương án ch o c th m t s s n phNm s t gi m so cùng kỳ. Tăng cư ng công tác thông tin qu ng cáo, ti p th tìm ki m th trư ng tiêu th hàng hoá, Ny m nh ho t ng xu t nh p khNu. - Tăng cư ng s ph i h p ch t ch gi a các c p, các ngành trong công tác thu mua nguyên li u mb o nguyên li u cho các nhà máy công nghi p ch bi n như ư ng, tinh b t s n, d a, s a… - T p trung vi c u tư xây d ng h t ng và ào t o ngh cho các làng ngh ã ư c công nh n trên a bàn. Quan tâm ào t o ngh cho làng có ngh . Ph n u cu i năm 2007 có t ng s 55 làng ngh ư c công nh n t danh hi u làng ngh ti u th công nghi p. - KhNn trương l p quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t, làm cơ s tri n khai xây d ng h t ng k thu t cho khu kinh t ông Nam. Ny nhanh ti n xây d ng các khu công nghi p nh . - Ny nhanh ti n u tư xây d ng các công trình tr ng i m chuNn b cho k ho ch 2008: Xi măng ô Lương, Bia Sài Gòn, s n xu t i n tho i di ng, các nhà máy th y i n … - Tri n khai xây d ng, b sung, s a i các lo i quy ho ch xây d ng. c) Phát tri n kinh t d ch v : - Tăng cư ng các ho t ng xúc ti n thương m i. Ti p t c tìm ki m th trư ng k t h p v i vi c t ch c t t vi c thu mua, sơ ch nông s n, chuNn b ngu n hàng xu t khNu. Ch o x lý nhanh g n thu n l i các th t c qua c ng, qua c a khNu tăng s n phNm xu t khNu.
  4. - Tìm gi i pháp xây d ng thương hi u các m t hàng xu t khNu và tiêu th n i a. Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, ch ng buôn l u, nh t là buôn l u trên bi n, qua biên gi i, kinh doanh trái phép, làm hàng gi . - Ny m nh các lĩnh v c d ch v khác: Tài chính, ngân hàng, sân bay, b n c ng, kho bãi, c a khNu… - KhNn trương tri n khai chương trình th c hi n Ngh quy t TW4 (khóa X) v h i nh p kinh t qu c t sau khi Vi t nam gia nh p WTO. 2. V thu, chi ngân sách: Rà l i các kho n thu, n thu . B sung s thu m i phát sinh. T p trung các kho n thu v t (Hình thành s m Trung tâm khai thác qu t tri n khai vi c u giá các lô t có giá tr sinh l i cao, quan tâm công tác u th u vi c thuê t), thu thu t n ng, làm vi c v i các T ng công ty Bia, rư u và nư c gi i khát Sài Gòn (Sabeco) và T ng công ty Khánh Vi t (Khataco) tăng lư ng n p thu cho t nh. Ti p t c ch ng th t thu trong lĩnh v c kinh doanh xe máy, kinh doanh v n t i, lĩnh v c khai thác tài nguyên, phí b o v môi trư ng i v i ho t ng khai thác khoáng s n, xây d ng cơ b n. Nghiên c u cơ ch h tr các doanh nghi p th c hi n th t c nh p khNu t i c a khNu Ngh An. i u hành ch t ch chi ngân sách theo d toán ư c H ND t nh quy t ngh . G n chi ngân sách v i vi c t o ngu n thu. 3. Ch o quy t li t, c th hơn trong thu hút u tư, xây d ng cơ b n: T p trung tháo g ách t c trong công tác gi i phóng m t b ng, c bi t công trình tr ng i m. Rà soát l i k ho ch XDCB năm 2007 i u ch nh v n k p th i, m b o phát huy hi u qu v n XDCB. Thành l p oàn ki m tra liên ngành ki m tra các d án kh c ph c h u qu bão l t, d án kéo dài ư c gia h n v n t năm 2005, 2006; k t h p ki m tra s d ng t. Ny m nh quy t toán v n u tư XDCB theo án UBND t nh phê duy t. Kiên quy t không phân b v n u tư công trình chưa quy t toán. Tri n khai Ngh quy t 03/TU ngày 08/6/2006 c a Ban ch p hành T nh y v xúc ti n u tư g n thu ngân sách giai o n 2006-2010, t o i u ki n cho các d án u tư tri n khai nhanh; Tăng cư ng xúc ti n v n ng các d án vào Ngh An nhanh, nhi u và hi u qu . Xúc ti n làm vi c v i B , ngành TW, các t p oàn, các T ng công ty như T p oàn D u khí, Vinashin…, thu hút d án u tư nhà máy nhi t i n, cao su, mía ư ng… Ti p t c c i cách th t c hành chính t o i u ki n phát tri n các lo i hình doanh nghi p ( c bi t là các doanh nghi p ngo i t nh u tư vào Ngh An). 4. Chăm lo công tác văn hóa - xã h i:
  5. Chăm lo công tác văn hóa - xã h i, nh t là xóa ói gi m nghèo, chính sách thương binh - li t s . Ch o chuNn b t t các i u ki n và tri n khai th c hi n nhi m v năm h c 2007- 2008; công tác tuy n sinh vào l p 10 và thi t t nghi p trung h c ph thông, b túc trung h c ph thông l n 2. Th c hi n chương trình kiên c hóa trư ng h c. Ti p t c Ny m nh “phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá , các ho t ng thông tin i chúng, t p trung vào tuyên truy n các ngh quy t, chính sách c a ng và nhà nư c. V n ng toàn dân tham gia phong trào th d c th thao. Ch o công tác phòng ch ng d ch b nh, nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. Ny nhanh ti n xây d ng B nh vi n 700 giư ng. T p trung gi i quy t các v n b c xúc v môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm, cai nghi n ma tuý… 5. m b o qu c phòng - an ninh: Ny m nh phong trào xây d ng cơ s , phư ng, xã an toàn làm ch , s n sàng chi n u b o v an ninh t qu c. Ti p t c tri n khai k ho ch xây d ng khu v c phòng th ; tăng cư ng công tác b o v an ninh biên gi i. Ti p t c tri n khai th c hi n hi u qu Ngh quy t 09/CP và 3 chương trình qu c gia phòng ch ng t i ph m, ma tuý, buôn bán ph n , tr em; án "3 yên, 3 gi m", án cai nghi n, gi i quy t vi c làm sau cai, xoá a bàn ph c t p v ma tuý. m b o an ninh tr t t cho các ngày l l n và ho t ng du l ch di n ra trên a bàn. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v an toàn giao thông nh m gi m tai n n giao thông trên a bàn. Ch ng theo dõi, d báo tình hình th c hi n t t công tác ti p dân, gi i quy t k p th i các ơn thư khi u n i, t cáo và các mâu thu n phát sinh trong n i b nhân dân. Không phát sinh các i m nóng. 6. y m nh c i cách hành chính, ch o i u hành: Ti p t c nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các trung tâm giao d ch “m t c a”. Xúc ti n xây d ng Trung tâm giao d ch “m t c a” liên thông. M r ng áp d ng tiêu chuNn ISO các ngành, các c p. Ch o t t hơn c i cách th t c hành chính trên lĩnh v c qu n lý t ai, u tư, xây d ng cơ b n. Th c hi n Quy t nh 03/Q -BNV ngày 26/2/2007 c a B N i v v quy t c ng x c a cán b công ch c. Rà soát l i ch c năng các cơ quan tr ng b máy qu n lý nhà nư c và ơn v s nghi p. Ny m nh phân c p g n v i nâng cao năng l c hi u l c qu n lý ch o i u hành c a các ngành, các c p, nâng cao trách nhi m ngư i ng u cơ quan. Rà soát l i các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch chính sách c a UBND t nh b sung i u ch nh cho phù h p tình hình m i. Tri n khai chương trình hành ng c a các ngành, các c p v ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m ch ng lãng phí.
  6. Tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c, ch o các ngành, các c p, ơn v th c hi n các ch tiêu k ho ch, các nhi m v chính tr ư c giao trong năm 2007. 7. Kh n trương chu n b k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2008: Phương án k ho ch năm 2008 ph i tích c c, quy t li t hơn năm 2007, ng th i ph i rõ ràng và v ng ch c. IV. T CH C TH C HI N: U ban nhân dân t nh ch o các ngành, các c p ch ng t ch c th c hi n các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v 6 tháng cu i năm 2007 ã nêu trong Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh Ngh An khoá XV kỳ h p th 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./. CH TNCH Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản