Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND về đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NGH AN NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 189/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V ÁN GI I QUY T NHÀ T P TH CŨ TRÊN NA BÀN THÀNH PH VINH. H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 9 Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Nhà ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06/9/2006 v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Ch th s 34/2006/CT-TTr ngày 26/09/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu t Nhà ; Quy t nh s 76/2004/Q -TTg ngày 06/05/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng phát tri n nhà n năm 2020; Căn c Quy t nh s 239/2005/Q -TTg ngày 30/9/2005 c a Th tư ng chính ph phê duy t án Xây d ng thành ph Vinh tr thành Trung tâm kinh t Văn hóa vùng B c trung b ; Căn c Ngh quy t i h i ng b t nh Ngh An khóa XVI nhi m kỳ 2006 - 2010; Xét T trình s 4173/TTr-UBND ngày 05/7/2007 c a UBND t nh Ngh An v/v ngh thông qua án gi i quy t nhà t p th cũ trên a bàn thành ph Vinh; Trên cơ s xem xét báo cáo th m tra c a Ban kinh t & Ngân sách và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua án gi i quy t nhà t p th cũ trên a bàn thành ph Vinh, v i các n i dung sau: 1. Ph m vi áp d ng: Các khu nhà t p th trên a bàn thành ph Vinh ư c hình thành trư c năm 2005. 2. M c tiêu: X lý t n ng, quy ho ch c i t o và xây d ng l i các khu nhà t p th cũ, t ng bư c xóa b và ph n u n năm 2015 xóa b h t các khu nhà t p th cũ nh m c i thi n và nâng cao ch t lư ng các khu t p th , m b o các i u ki n v ăn , sinh ho t cho m i ngư i dân ang sinh s ng trong các khu t p th , góp ph n ch nh trang và phát tri n ô th theo hư ng văn minh, hi n i. 3. Nhi m v :
  2. - i u tra kh o sát tình hình s d ng t t i các khu t p th cũ; phân lo i nh ng khu t p th có v trí khu t phù h p quy ho ch, không phù h p quy ho ch; nh ng khu quy ho ch xây d ng nhà chung cư cao t ng, nh ng khu quy ho ch chia lô t dân cư t xây, nh ng khu c n tái nh cư nơi khác ưa ra gi i pháp quy ho ch và th c hi n h p lý; - Trên cơ s Lu t t ai, Lu t Nhà và các Ngh nh, Thông tư hư ng d n hi n hành, xem xét nh ng khu t p th cho quy ho ch chia lô t mà dân ã và ang t xây, th c hi n c p quy n s d ng t và s h u nhà cho dân; - Quy ho ch các khu tái nh cư cho các khu t p th ph i di d i, quy ho ch xây d ng các khu chung cư tái nh cư t i ch và h tr cho dân n nơi m i theo quy nh; - Xây d ng cơ ch chính sách hoàn thi n cho nh ng khu v c dân t xây (chia lô), khu v c ph i di d i do không phù h p quy ho ch và nh ng khu v c có th xây d ng các khu chung cư m i, hi n i cho dân tái nh cư t i ch và ph c v nhà cho nhân dân nói chung; - Xây d ng, xu t cơ ch chính sách cho các i tư ng ã t xây và có th t xây, ph i di d i tái nh cư nơi khác và tái nh cư t i ch khu v c có th xây d ng chung cư m i hi n i. Xây d ng ban hành các cơ ch chính sách cho cơ quan, doanh nghi p tham gia t xây d ng ch cho ơn v mình và các Doanh nghi p tham gia u tư xây d ng các khu chung cư ph c v tái nh cư nơi khác và t i ch ; - i u tra, th ng kê các i tư ng có i u ki n xét duy t giao t t i ch , tái nh cư nơi khác ho c các khu chung cư m i xây d ng t i ch ; - Hoàn ch nh h sơ giao t, ti n hành giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và nhà theo quy nh. 4. Các gi i pháp ch y u th c hi n án: a) Gi i pháp v quy ho ch ki n trúc: - Trên cơ s s li u i u tra kh o sát c a 142 khu nhà t p th ; căn c vào quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t các phư ng, xã c a thành ph Vinh ã ư c phê duy t và i u ki n v di n tích t ai c a các khu nhà t p th hi n t i, án xu t: + i v i các khu nhà t p th phù h p quy ho ch t dân cư, nhưng ã t xây và các h gia ình, cơ quan ngh chia lô t xây, nay ti p t c tri n khai th c hi n theo các phương án sau: i v i khu v c ang tri n khai chia lô t xây theo hi n tr ng (27 khu t p th ): cho th c hi n vi c c p quy n s d ng t , nhà phù h p Lu t t ai, Lu t Nhà ; i v i lo i ã t xây d ng (03 khu t p th ): thì th c hi n c p quy n s d ng theo d ng t , nhà theo quy nh và ki m tra h t ng k thu t b sung c i t o, u n i. i v i 54 khu t p th có di n tích < 3000 m2 phù h p quy ho ch t dân cư nhưng không th xây d ng các khu chung cư t p trung: trên cơ s công nh n và x lý các quy n s d ng t , nhà theo Lu t nh, xu t cho quy ho ch xây d ng theo ki u chia lô,
  3. trư c h t b o m tái nh cư t i ch cho các h ang s ng trong các khu t p th nói trên. S lô còn l i (n u có) thì gi i quy t cho các i tư ng theo quy nh hi n hành. + i v i 12 khu t p th có di n tích ³ 3.000 m2 phù h p quy ho ch t , trong ó: 02 khu t p th t i Xí nghi p may Vi t c cũ và Công ty Kinh doanh t ng h p ã ư c duy t quy ho ch D án xây d ng Khu chung cư phư ng H ng Sơn do T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i làm ch u tư, nay ngh có bi n pháp tích c c ti p t c th c hi n có hi u qu (xây d ng phương án tái nh cư t i ch khu nhà chung cư m i). 10 khu t p th ngh cho l p d án quy ho ch xây d ng nhà chung cư hi n i, có th k t h p v i Văn phòng và d ch v khác ph c v kinh doanh thương m i kêu g i thu hút các nhà u tư, nh m gi i quy t tái nh cư t i ch cho nh ng h trong các khu t p th ư c l p d án và góp ph n gi i quy t nhu c u nhà cho các i tư ng khác thành ph Vinh. + i v i 46 khu t p th không phù h p quy ho ch t dân cư, n m trong các d án QHXD các công trình công c ng như: Công viên Thành c Vinh; Lâm viên Núi Quy t ho c các khu v c khác như Khu t p th d t kim Hoàng Th Loan t i kh i 14, phư ng B n Th y: Xem xét công nh n quy n s d ng t , nhà theo lu t nh th c hi n tái nh cư, trong ó c n ph i thông báo c th phương th c, th i gian th c hi n và công khai hoá cho dân bi t. Lưu ý: i v i 23 khu t p th v i 513 h và 1.886 nhân khNu ã ư c UBND t nh phê duy t quy ho ch khu tái nh cư chia lô t m i thì ph i Ny nhanh quá trình xây d ng h t ng và th c hi n các khu tái nh cư, công khai vi c phân chia cho dân rõ. L p phương án tái nh cư m i cho 23 khu t p th ph i di d i còn l i v i 478 h và 1.800 nhân khNu. D ki n như sau: Tái nh cư nơi m i t i các khu v c quy ho ch chia lô t trên a bàn thành ph Vinh; Ph i h p v i các nhà u tư xây d ng các khu ô th m i có phương án tái nh cư cho các h . b) Gi i pháp h tr v cơ ch chính sách. - Chính sách v t ai cho nh ng h ư c quy ho ch chia lô tái nh cư t i ch và tái nh cư nơi khác: Th c hi n theo các quy nh hi n hành - Gi i pháp cơ ch chính sách cho các Doanh nghi p, T ch c và Nhà u tư xây d ng c i t o các khu nhà t p th thành các khu nhà chung cư: + V cơ ch chính sách t ai, v n u tư cho các d án xây d ng c i t o các khu nhà t p th thành các khu nhà chung cư theo mô hình nhà xã h i, ư c áp d ng theo cơ ch chính sách nhà xã h i.
  4. + i v i nh ng d án k t h p xây d ng nhà xã h i v i nhà thương m i theo quy nh ư c duy t, thì s ư c hư ng các ch ưu ãi c a nhà theo m c , t l mà d án tham gia gi i quy t nhu c u nhà xã h i t i nơi d án u tư. + i v i nh ng khu nhà t p th có di n tích t ³ 3.000 m2 phù h p quy ho ch t : Khuy n khích các Doanh nghi p, T ch c, cá nhân tham gia u tư xây d ng c i t o l i các khu nhà t p th thành các khu nhà chung cư hi n i theo mô hình nhà xã h i, ho c k t h p gi a nhà xã h i v i nhà thương m i, theo cơ ch b o m tái nh cư cho t t c các h dân cư ang s ng trong các khu nhà t p th ó và góp ph n gi i quy t nhà cho ô th và ch nh trang ô th . - Cơ ch chính sách cho nh ng h ang s ng trong các khu nhà t p th khi th c hi n d án xóa nhà t p th : + i v i nh ng h ã t xây nhà kiên c (cũ) thì rà soát ki m tra tính h p l theo quy nh c a Lu t t ai, Lu t Nhà và các Ngh nh có liên quan h p th c hóa các lo i gi y t s d ng t, nhà . Ki m tra h t ng n u c n ph i u tư thì ph i h p Nhà nư c và dân u tư xây d ng hoàn ch nh. + i v i nh ng h có thu nh p và kh năng tài chính t xây d ng nhà sau khi ư c nhà nư c giao t t i các khu nhà t p th theo quy ho ch chia lô ư c duy t, thì nhà nư c t o i u ki n thu n l i v các th t c giao t và c p phép xây d ng. + i v i nh ng h thu nh p th p, không năng l c tài chính ư c giao t và t xây d ng nhà cho mình thì nhà nư c t o i u ki n các h này ư c thuê ho c thuê mua nhà t i các khu chung cư phù h p. + i v i nh ng h ang trong các khu nhà t p th có di n tích khu t t 3.000 m2 tr lên, phù h p quy ho ch, ph i th c hi n d án QHXD nhà chung cư m i hi n i theo mô hình nhà xã h i k t h p thương m i theo nguyên t c tái nh cư t i ch và i u ki n nơi m i c a h ư c c i thi n hơn căn h t p th trư c khi d án th c hi n. + i v i nh ng h ang s ng trong các khu nhà t p th ph i di d i do không phù h p QHXD nhà th c hi n các d án khác thì b trí tái nh cư t i nơi khác theo quy ho ch ư c duy t và ư c hư ng các ch n bù gi i phóng m t b ng theo quy nh và n u có nhu c u n nơi m i thì ư c giao t theo quy nh Lu t t ai và các văn b n dư i Lu t hi n hành. 5. i v i khu chung cư Quang Trung: Khu chung cư Quang Trung th c hi n cơ ch chính sách theo Ngh quy t s 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 Chính ph v m t s gi i pháp th c hi n vi c c i t o, xây d ng l i các khu chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh Ngh An căn c Ngh quy t này và các quy nh c a Chính ph , ban hành quy t nh phê duy t án gi i quy t nhà t p th cũ trên a bàn thành ph Vinh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh Ngh An khoá XV, kỳ h p th 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.
  5. CH TNCH Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản