Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND

Chia sẻ: cunghoangdao

NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 350/2010/NQHĐND NGÀY 10/12/2010 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XII VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản