Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 20/2007/NQ-H ND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V VI C PHÊ DUY T K HO CH PHÂN B BIÊN CH I V I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ƠN VN S NGHI P THU C T NH NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN T NH NINH THU N KHOÁ VIII KỲ H P TH 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 71/2003/N -CP ngày 19 tháng 06 năm 2007 c a Chính ph v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p Nhà nư c; Xét T trình s 105/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c ngh phê duy t k ho ch biên ch i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c t nh năm 2008; Sau khi nghe Báo cáo th m tra c a Ban Pháp ch và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. Phê duy t k ho ch phân b biên ch i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c t nh theo T trình s 105/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh, c th : 1. i v i biên ch hành chính, ch p thu n theo ngh c a y ban nhân dân t nh: t m th i gi nguyên 1.452 ch tiêu ã phân b trong năm 2007. 2. B sung 664 ch tiêu biên ch s nghi p, g m: - S nghi p Giáo d c và ào t o: b sung 128 biên ch ; Riêng b sung biên ch giáo viên M m non cho các xã bãi ngang, giao Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh th ng nh t tri n khai th c hi n; - S nghi p Y t : b sung 491 biên ch ; - S nghi p khác: b sung 45 biên ch . i u 2. Giao y ban nhân dân t nh ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Ngh quy t theo quy nh pháp lu t.
  2. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân t nh Ninh Thu n khoá VIII, kỳ h p th 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007 và có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày./. PHÓ CH TNCH Chamaléa B c
Đồng bộ tài khoản