Nghị quyết số 21/2002/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 21/2002/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 21/2002/NQ-HĐ về đầu tư xây dựng Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 21/2002/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 21/2002/NQ-H Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2002 NGHN QUY T V U TƯ XÂY D NG TRUNG TÂM Ô THN M I TH THIÊM H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VI Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Kỳ h p l n th 8 H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VI ư c t ch c t ngày 25 n ngày 29 tháng 6 năm 2002; Sau khi xem xét báo cáo c a y ban nhân dân thành ph v n i dung tri n khai u tư xây d ng Trung tâm ô th m i Th Thiêm, báo cáo th m nh c a Ban Kinh t -Ngân sách và ý ki n c a i bi u, H i ng nhân dân thành ph ; QUY T NGH 1. Nh t trí v i ch trương u tư xây d ng Trung tâm ô th m i Th Thiêm như sau: - Di n tích : 930 ha, trong ó khu Trung tâm ô th m i Th Thiêm 770ha và khu tái nh cư 160ha. - Tính ch t : là khu trung tâm m i hi n i, giàu b n s c văn hóa dân t c ; là trung tâm thương m i - tài chính - d ch v c a thành ph H Chí Minh, phát tri n hài hòa v i trung tâm hi n h u thành ph . - Xác nh ây là m t trong nh ng công trình tr ng i m c a thành ph , trong nh ng năm u c a th k 21. 2. Tán thành ch trương i u ch nh quy ho ch chi ti t theo n i dung ã trình H i ng nhân dân thành ph t i kỳ h p này. y ban nhân dân thành ph s m trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và tri n khai u tư xây d ng úng quy ho ch. 3. Nh t trí v i các chính sách, bi n pháp như ã trình, nên lưu ý : - C n có thêm cơ ch , chính sách, mang tính t phá t o ng l c m i nh m t k t qu cao nh t. - C n s m xây d ng các c u n i k t trung tâm thành ph v i bán o Th Thiêm. - Th c hi n t t chính sách n bù, t ch c di d i, gi i phóng m t b ng, tái nh cư m b o cu c s ng ngư i dân ư c t t hơn. 4. H i ng nhân dân thành ph giao cho y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n Ngh quy t này và báo cáo k t qu trong các phiên h p thư ng kỳ c a H i ng nhân dân thành ph ./. TM. H I NG NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH
  2. - UB Thư ng v Qu c h i - VP Ch t ch nư c, VP Chính ph CH TNCH - VP Qu c h i và các UB c a QH (20b) - Ban TCCB Chính ph - B Tư pháp, Thư ng v Thành y - BQH/TP, i bi u H ND TP - TT H ND TP, TT. UBND/TP - Các Ban ng, VP Thành y - TT UB MTTQ TP Huỳnh m - Th trư ng các s , ban, ngành TP - Ch t ch H ND ) các qu n - Ch t ch UBND ) huy n - VP oàn i bi u QH TP - VP H ND-UBND TP - Các báo, ài TP và TW óng t i TP “ ưa tin” - Lưu HC Lưu TH-H (14 b n)
Đồng bộ tài khoản