Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô năm 2002 do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 22/2002/NQ-H Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2002 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNGC A TH Ô NĂM 2002 (H ND Thành ph Hà N i - Khóa XII, Kỳ h p th 6, t ngày 16 n ngày 18/01/2002) H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân(S a i); Căn c Báo cáo c a UBND thành ph v tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 2001 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2002; Sau khi nghe ý ki n c a y ban MTTQ Thành ph , ý ki n c tri, Thuy t trình c a các Ban, ý ki n c a các i bi u H ND thành ph ; QUY T NGHN: Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân Thành ph v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2001; phương hư ng, m c tiêu nhi m v và gi i pháp ch y u c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng c a Th ô năm 2002. H i ng nhân dân Thành ph nh n m nh m t s v n sau: I. V VI C TH C HI N NGHN QUY T C A H ND THÀNH PH NĂM 2001: Th c hi n Ngh quy t c a H ND, UBND Thành ph cùng các ngành, các c p và nhân dân Th ô ã ch ng kh c ph c khó khăn, phát huy các ngu n l c, tranh th ch o c a Trung ương ph n u hoàn thành nhi u ch tiêu quan tr ng mà H ND Thành ph ã ra: Kinh t tăng trư ng khá; t ng s n phNm n i a (GDP) trên a bàn tăng 10,03% so v i năm 2000; cơ c u kinh t chuy n d ch cơ b n úng hư ng; giá tr s n xu t công nghi p m r ng tăng 12,6% (riêng công nghi p tăng 10,9%); giá tr s n xu t các ngành d ch v tăng 11,2%; giá tr nông - lâm - th y s n tăng 0,7%; thu ngân sách trên a bàn vư t d toán; công tác xây d ng và qu n lý ô th , b o v môi trư ng có nhi u ti n b ; lĩnh v c văn hóa xã h i, m b o an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i, an ninh qu c phòng có chuy n bi n tích c c; i s ng nhân dân n nh. V kinh t , áng chú ý là công nghi p a phương k c qu c doanh và ngoài qu c doanh t t c tăng trư ng cao, trên 19% v GTSL; giá tr các ngành d ch v tăng
  2. 11,7%; t ng doanh thu du l ch tăng 13,5%; ho t ng xúc ti n thương m i ư c Ny m nh; h u h t các kho n thu ngân sách trên a bàn u vư t d toán. Thành ph ã t p trung ch o gi i quy t có k t qu nhi u v n b c xúc trong xây d ng và qu n lý ô th : Ny m nh và công khai công tác quy ho ch; t p trung Ny nhanh ti n nhi u công trình tr ng i m, c bi t là phát tri n nhà và gi i phóng m t b ng. T ng di n tích nhà m i xây d ng t 84,3 v n m2, vư t k ho ch 68,6%. ã và ang t ch c GPMB cho 333 d án, liên quan n 9000 h dân, trong ó ã hoàn thành và bàn giao m t b ng cho 158 d án, rút ư c nhiêu kinh nghi m quý báu cho vi c tri n khai th c hi n các d án có GPMB trong th i gian t i; u tư có hi u qu gi i quy t nh ng v n trong i s ng nhân dân như c p nư c, thoát nư c, v sinh môi trư ng ô th .... Văn hóa xã h i có nhi u chuy n bi n rõ r t. Ho t ng văn hóa, văn ngh , tuyên truy n ph c v i h i ng các c p ư c t ch c t t. T i SEAGAMES 22 oàn Hà N i óng góp quan tr ng vào thành tích chung c a toàn oàn. Thành ph ti p t c duy trì k t qu ph c p giáo d c ti u h c, THCS; hoàn thành xây m i 14 trư ng h c và xóa 396 phòng h c c p 4. Ho t ng y t tri n khai ng b , ã hoàn thành 4 ch tiêu y t cơ s . Công tác tr giúp ngư i nghèo phát tri n s n xu t t k t qu t t; 100% ngư i nghèo ư c c p th b o hi m y t ; quan tâm chăm lo i s ng và n nh nhà cho ngư i có công v i cách m ng; công tác phòng ch ng các t n n xã h i, gi i quy t tr lang thang có chuy n bi n tích c c. An ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c tăng cư ng, m b o an toàn tuy t i cho các ho t ng c a ng, Nhà nư c và Thành ph trong m i i u ki n. Tri n khai có hi u qu chương trình qu c gia phòng ch ng t i ph m. Hoàn thành t t nhi m v tuy n quân, công tác ng viên hu n luy n quân d b và dân quân t v . Tri n khai phương án h p lý hóa, s p x p l i t ch c b máy hành chính các c p, các ngành, ch n ch nh l i tác phong, l l i làm vi c; thí i m khoán chi hành chính. Ny m nh vi c gi i quy t khi u n i t cáo c a công dân; t p trung gi i quy t các v khi u n i, t cáo ph c t p, kéo dài; k p th i gi i quy t các khi u t m i phát sinh theo phương châm gi i quy t d t i m t cơ s . t ư c nh ng k t qu trên ây là do Thành ph ã có bư c chuy n bi n m nh trong công tác ch o i u hành theo hư ng t p trung, kiên quy t, ch t ch , ng b và ư c nhân dân ng tình ng h , n l c ph n u th c hi n các m c tiêu, nhi m v mà Ngh quy t H ND thành ph ã ra. Bên c nh các k t qu t ư c, năm 2001 kinh t - xã h i Th ô còn m t s khó khăn, t n t i: Kinh t tăng trư ng khá nhưng ch t lư ng và s c c nh tranh còn h n ch ; t c tăng giá tr s n xu t công nghi p, nông lâm nghi p và c ph n hóa doanh nghi p chưa t k ho ch; ho t ng c a các HTX sau chuy n i còn nhi u khó khăn; m t s công trình l n chưa t ti n ; công tác thu h i t hoang phí, s d ng sai m c ích còn ch m; hi n tư ng thi u nư c s ch vào mùa hè m t s nơi v n ti p di n; t l th t thu, th t thoát nư c s ch còn cao; tình tr ng ng p úng v n còn; n n ùn t c giao thông t i m t s khu v c tr ng i m và tai n n giao thông chưa gi m; tình tr ng ào ư ng thi công, ch m hoàn tr m t ư ng chưa ư c kh c ph c k p th i. M t s v n b c xúc như t n n ma túy, m i dâm, văn hóa c h i v n di n bi n
  3. ph c t p. Th t nghi p còn cao so v i c nư c. Ti n c i cách hành chính, hoàn thi n b máy ch m; tình tr ng quan liêu tiêu c c chưa ư c kh c ph c có hi u qu . II. V K HO CH KINH T - XÃ H I VÀ AN NINH QU C PHÒNG NĂM 2002. Năm 2002 là năm th hai tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX, Ngh quy t 15/NQ-TW c a B Chính tr , Pháp l nh Th ô, Ngh quy t i h i ng b Thành ph l n th XIII và k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 2001 - 2005. Tư tư ng ch o chung là: Phát huy nh ng thành t u và kinh nghi m ã có, v i tinh th n ch ng ti n công, kh c ph c m i khó khăn, t ch c th c hi n nhi m v năm 2002 t p trung hơn, quy t li t và có hi u qu hơn. M c tiêu t ng quát c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2002 là: Duy trì nh p phát tri n cao và n nh, ti p t c chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p. T p trung huy ng m i ti m năng, tăng cư ng u tư, tích c c ng d ng ti n b khoa h c - công ngh nâng cao năng l c s n xu t, ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a s n phNm. Ny m nh xây d ng k t c u h t ng ô th theo hư ng ng b , hi n i; gi i quy t nh ng b c xúc trong xây d ng, qu n lý ô th và xã h i. T p trung cho công tác GPMB và văn minh ô th . Phát tri n văn hóa giáo d c - ào t o, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, chú tr ng nâng cao thu nh p c a ngư i lao ng; m r ng dân ch , tăng cư ng k cương, pháp lu t g n v i xây d ng ngư i Hà N i văn minh, thanh l ch. m b o n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong m i tình hu ng. A/ CÁC CH TIÊU CH Y U (SO V I NĂM 2001): Các ch tiêu v phát tri n kinh t : - T ng s n phNm qu c n i (GDP) tăng: 10 - 11% - Giá tr s n xu t công nghi p m r ng tăng: 14 - 15% - Giá tr s n xu t các ngành d ch v tăng: 11 - 12% - Giá tr s n xu t nông, lâm, ngư nghi p tăng: 1,5 - 2,5% - Kim ng ch xu t nh p khNu trên a bàn tăng: 12 - 14% - Cơ c u ngành kinh t : 100% + Công nghi p và xây d ng 37,5% + Các ngành d ch v 60% + Nông lâm ngư nghi p 2,5% Các ch tiêu v xã h i: - M c gi m t l sinh: 0,015%
  4. - S lao ng ư c gi i quy t vi c làm: 60.000 ngư i - T l tr em suy dinh dư ng: 15,5% - S h nghèo gi m trong năm: 5.000 h Các ch tiêu v phát tri n ô th : - Gi m t l th t thu, th t thoát nư c s ch: 5,0% - Di n tích nhà xây m i: 720.000 m² B. NHI M V TR NG TÂM VÀ CÁC GI I PHÁP CH Y U: H ND tán thành nh ng nhi m v kinh t -xã h i và các gi i pháp do UBND thành ph trình bày, nh n m nh nh ng nhi m v tr ng tâm và gi i pháp ch y u sau: 1. V phát tri n kinh t : Ti p t c chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p. Xây d ng các cơ ch khuy n khích các thành ph n kinh t và huy ng m i ngu n l c cho u tư phát tri n, nh t là u tư vào các ngành, lĩnh v c tr ng i m, các khu công nghi p t p trung và các c m công nghi p v a và nh . T p trung m i c g ng nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a hàng hóa s n xu t trong nư c ch ng h i nh p kinh t qu c t . Chú tr ng phát tri n 5 ngành công nghi p ch l c: i n - i n t - thông tin, công nghi p cơ - kim khí, d t - may - da - gi y, ch bi n nông s n, th c phNm và ngành công nghi p v t li u m i. Khôi ph c và phát tri n các ngành ngh , làng ngh truy n th ng, phát tri n hàng th công m ngh . Ti p t c th c hi n s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p Nhà nư c; c ph n hóa 15 doanh nghi p Nhà nư c, bán khoán, cho thuê 10 DNNN ho t ng kém hi u qu ; t o i u ki n các doanh nghi p ã c ph n hóa i vào s n xu t n nh. KhNn trương xây d ng án tri n khai th c hi n chương trình tr giúp các doanh nghi p v a và nh theo tinh th n Ngh nh 90/ 2001/N -CP c a Chính ph . Phát tri n m nh các ngành d ch v , nh t là d ch v ch t lư ng cao; thí i m th c hi n m t s d ch v hành chính công; a d ng các lo i hình du l ch, phát tri n ng b và nâng cao ch t lư ng d ch v du l ch tăng 13 - 15% s lư ng khách trong nư c và nư c ngoài, ph n u t ng doanh thu du l ch tăng 12% u tư m i các khu vui chơi gi i trí, khu du l ch cu i tu n, khai thác tuy n du l ch sông H ng. Chuy n d ch cơ c u nông nghi p và kinh t nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hóa d a trên k thu t và công ngh tiên ti n, t o ra các nông s n có ch t lư ng và giá tr kinh t cao; tăng u tư cho ngo i thành, k c u tư tr c ti p cho s n xu t; h tr ng d ng ti n b khoa h c - k thu t vào s n xu t nông nghi p và u tư h t ng k thu t 5 làng ngh ; tri n khai các d án ch bi n nông s n th c phNm và 4 khu s n xu t nông nghi p ch t lư ng cao, t o bư c chuy n v áp d ng công ngh cao trong nông
  5. nghi p; c i t o, nâng c p h th ng ê i u, m b o ch ng phòng ch ng thiên tai. Hoàn thành c i t o 20 d án i n nông thôn, nâng c p 33km ư ng giao thông liên xã, ph n u 70% dân s nông thôn ư c s d ng nư c s ch. 2. V ô th : T p trung xây d ng các quy ho ch chi ti t chuyên ngành cơ b n hoàn thành vào năm 2003, quy ho ch chi ti t các khu ô th m i, tr c ư ng ph m i, quy hoach h th ng giao thông công c ng. Duy trì và khai thác t t h th ng cơ s h t ng k thu t hi n có. Ti p t c u tư h th ng h t ng ô th theo hư ng ng b , hi n i. T p trung Ny nhanh ti n xây d ng các tuy n ư ng vành ai 1, 2 3, năm nút giao thông và m t s tr c ư ng hư ng tâm quan tr ng; u tư t ch c l i giao thông m t s tuy n ư ng; nâng t l v n t i hành khách công c ng t 6% lên 9% so v i t ng lư ng v n t i hành khách. Ch ng nghiên c u, xây d ng d án h th ng giao thông b ng xe i n. Ưu tiên b trí v n và t p trung ch o công tác GPMB tri n khai th c hi n các d án u tư. T p trung Ny nhanh ti n d án thoát nư c, x lý các i m ng p úng hi n t i. C i thi n tình hình cung c p nư c s ch cho nh ng khu v c khó khăn, ph n u xóa b d n các vùng chưa ư c c p nư c s ch khu v c ô th ; cơ b n hoàn thành lư i i n chi u sáng các ngõ ph trên 2m t i các qu n n i thành, các th tr n, th t ; tích c c ng m hóa các công trình h t ng k thu t i n, thông tin liên l c và vô tuy n vi n thông các tuy n ph m i, các khu ô th m i; Ny m nh xây d ng nhà và công khai quy trình và th t c bán nhà cho các i tư ng; b o m qu nhà ph c v di dân GPMB. Ny m nh chương trình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà khu v c ô th (c p 39.000 gi y), quy n s d ng t , ao, vư n li n k trong khu v c nông thôn; kiên quy t thu h i t c a các ơn v s d ng sai m c ích, hoang hóa. 3. V văn hóa - xã h i: Duy trì k t qu ph c p ti u h c và THCS. Ti p t c ch o bán công hóa các trư ng m m non, h tr các trư ng ngoài công l p; xóa 400 phòng h c c p 4. Quan tâm xây d ng ngư i Hà N i văn minh - thanh l ch - hi n i, Ny m nh phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa. Tri n khai truy n hình s . Tăng cư ng qu n lý báo chí và công tác xu t b n. u tư b o t n và tôn t o m t s di tích l ch s . Tri n khai xây d ng m t s công trình văn hóa ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. Ny m nh phong trào th d c th thao qu n chúng; t ch c t t i h i TDTT Th ô l n th V; ChuNn b , tham gia tích c c i h i TDTT toàn qu c l n th IV. KhNn chương ào t o i ngũ v n ng viên và Ny m nh xây d ng cơ s v t ch t cho SEAGAMES 2003. Ch ng kh ng ch và ki m soát d ch b nh, th c hi n tiêm ch ng m r ng cho 99,9% tr em trong tu i. Tri n khai chương trình chăm sóc s c kh e sinh s n. Có cơ ch khuy n khích, h tr công tác òa t o ngh , ưa t l lao ng qua ào t o t 36% lên 38%. T ng bư c h n ch và gi m s ngư i nghi n; u tư cơ s cai nghi n t p trung m b o ti p nh n 3000 i tư ng vào cu i năm 2002. Quan tâm qu n lý sau cai nghi n. Ph i h p có hi u qu gi a phòng ch ng HIV/ AIDS, phòng ch ng ma túy, m i dâm.
  6. Ny m nh công tác xã h i hóa, xây d ng các án tri n khai th c hi n xã h i hóa các ho t ng giáo d c - y t - văn hóa - TDTT theo tinh th n Ngh nh 73/1999/N - CP c a Chính ph . Tăng cư ng u tư và ti p t c i m i công tác qu n lý khoa h c - công ngh , t o ra bư c t phá trong ho t ng khoa h c và công ngh ph c v các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, qu n lý ô th và qu n lý hành chính Nhà nư c. Th c hi n Pháp l nh nghĩa v lao ng công ích năm 2002 trên a bàn thành ph v i t ng qu ngày công là 2.592.850 ngày công; k ho ch huy ng 2.333.565 ngày công. Chuy n toàn b 10% qu do thành ph qu n lý v do c p phư ng, xã, th tr n i u hành. T l i u hành c th ngu n thu c a Qu giao H ND và UBND các qu n, huy n quy nh. M i công dân trong tu i th c hi n nghĩa v lao ng công ích có trách nhi m thi hành nghiêm túc quy t nh huy ng nghĩa v lao ng công ích c a c p có thNm quy n. Trư ng h p không th tr c ti p i lao ng thì óng góp b ng ti n theo m c: Khu v c n i thành 6.000 /ngày công, khu v c ngo i thành 4.000 /ngày công. 4. V an ninh, qu c phòng: Ny m nh tuyên truy n, giáo d c nhi m v an ninh, qu c phòng; quan tâm xây d ng n n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân. Tri n khai th c hi n có hi u q a chương trình Qu c gia phòng ch ng t i ph m, gi m các v tr ng án. i u tra x lý k p th i, nghiêm minh i v i các v án tham nhũng, buôn l u, ma túy, m i dâm; làm t t công tác thi hành án. Nghiên c u, ra các gi i pháp nh m th c hi n có hi u qu Ngh nh 51/CP v qu n lý ăng ký h khNu. Ny m nh gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, ph n u gi i quy t d t i m nh ng v vi c khi u ki n còn n i c m, t n ng kéo dài, nh ng v n b c xúc do công lu n t ra. 5. V c i cách hành chính, xây d ng chính quy n và phong trào qu n chúng: T p trung ki n toàn, s p x p l i t ch c b máy hành chính các c p; tăng cư ng phân c p qu n lý cho các qu n, huy n; t ng bư c th c hi n tách các d ch v công và qu n lý s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p thu c các s chuyên ngành ra kh i qu n lý Nhà nư c. Th c hi n có hi u l c tinh gi m biên ch , nâng cao năng l c và trách nhi m cá nhân c a i ngũ công ch c. T ch c t t cu c b u c Qu c h i khóa XI. Ny m nh c i cách th t c hành chính và quy trình u tư, GPMB, c p phép, qu n lý t ai. Giao UBND thành ph xây d ng và ban hành quy nh v trình t , th t c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a thành ph ; ti p t c rà soát, s a i, b sung ho c h y b nh ng văn b n quy ph m pháp lu t ã h t hi u l c, ã l c h u ho c ch ng chéo; KhNn trương hoàn thi n các quy ch c a H ND và UBND v vi c tri n khai th c hi n Pháp l nh Th ô. Phát huy nh ng thành tích c a năm 2001, H i ng nhân dân Thành ph kêu g i công nhân, nông dân, trí th c, nhân dân và các l c lư ng vũ trang Th ô, các c p, các ngành ng tâm hi p l c, ch ng sáng t o, kh c ph c khó khăn, n l c ph n u hoàn thành th ng l i nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng năm 2002.
  7. T/M. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản