Nghị quyết số 223/2000/NQ-UBTVQH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 223/2000/NQ-UBTVQH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 223/2000/NQ-UBTVQH10 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ năm 2000 cho các Đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 223/2000/NQ-UBTVQH10

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 223/2000/NQ-UBTVQH10 Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 2000 NGHN QUY T V VI C PHÂN B KINH PHÍ B TR NĂM 2000 CHO CÁC OÀN I BI U QU C H I U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 15 c a Lu t ngân sách nhà nư c; Căn c vào Ngh quy t s 97/1999/UBTVQH10 ngày 17/12/1999 c a U ban Thư ng v Qu c h i v d toán ngân sách ho t ng c a Qu c h i năm 2000; Căn c vào t trình s 2101 Ttr/VP-CN ngày 27/12/1999 c a Ch nhi m Văn phòng Qu c h i và ý ki n c a các thành viên U ban thư ng v Qu c h i v phương án phân b kinh phí b tr cho các oàn i bi u Qu c h i năm 2000. QUY T NGHN 1- Kinh phí b tr ho t ng c a các oàn i bi u Qu c h i năm 1999 như sau: T ng kinh phí: 16.550 tri u ng, trong ó: - Ph c p ho t ng c a BQH: 528 tri u ng - Kinh phí ho t ng chung: 9.725 tri u ng - Kinh phí mua xe ô tô: 5.250 tri u ng - Kinh phí d phòng: 1.047 tri u ng (Kèm theo b ng phân b kinh phí b tr năm 2000 cho các oàn BQH) 2- Giao Văn phòng Qu c h i ph i h p v i B Tài chính t ch c, m b o k p th i ph c v ho t ng c a các oàn i bi u Qu c h i. 3- Văn phòng Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i có trách nhi m t ch c, qu n lý và s d ng kinh phí úng ch , ti t ki m. B NG PHÂN B KINH PHÍ B TR NĂM 2000 CHO CÁC OÀN I BI U QU C H I (Kèm theo Ngh quy t s 223/NQ-UBTVQH10, ngày 14 tháng 1 năm 2000)
  2. ơn v tính: 1.000 STT Tên oàn SL T ng s Trong ó i bi u Ph c p Kinh phí Kinh phí Ghi chú H c a ho t ng mua ô tô BQH chung 1 An Giang 10 197.000 12.000 185.000 2 Bình nh 8 174.600 9.600 165.000 3 Bình Dương 5 141.000 6.000 135.000 4 Bình Phư c 5 151.000 6.000 145.000 (Mi n núi khó khăn) 5 Bình Thu n 6 502.200 7.200 145.000 350.000 6 Bà R a - VT 5 491.000 6.000 135.000 350.000 7 B c Liêu 5 141.000 6.000 135.000 8 B c Giang 8 174.600 9.600 165.000 9 B cK n 5 151.000 6.000 145.000 (Mi n núi khó khăn) 10 B c Ninh 5 141.000 6.000 135.000 11 B n Tre 7 163.400 8.400 155.000 12 Cà Mau 6 152.200 7.200 145.000 13 Cao B ng 4 139.800 4.800 135.000 (Mi n núi khó khăn) 14 C n Thơ 10 197.000 12.000 185.000 15 à N ng 5 141.000 6.000 135.000 16 kL k 7 163.400 8.400 155.000 17 ng Nai 10 197.000 12.000 185.000 18 ng Tháp 8 174.600 9.600 165.000 19 Gia Lai 5 151.000 6.000 145.000 (Mi n núi khó khăn) 20 Hà Giang 5 501.000 6.000 145.000 350.000 (Mi n núi khó
  3. khăn) 21 Hà Nam 4 129.800 4.800 125.000 22 Hà Tây 13 230.600 15.600 215.000 23 Hà Tĩnh 7 513.400 8.400 155.000 350.000 24 H i Dương 9 185.800 10.800 175.000 25 Hưng Yên 6 502.200 7.200 145.000 350.000 26 Hoà Bình 5 501.000 6.000 145.000 350.000 (Mi n núi khó khăn) 27 Khánh Hoà 6 152.200 7.200 145.000 28 Kiên Giang 8 164.600 9.600 165.000 29 Kom Tum 5 501.000 6.000 145.000 350.000 (Mi n núi khó khăn) 30 Lâm ng 6 502.200 7.200 145.000 350.000 31 Lào Cai 5 151.000 6.000 145.000 (Mi n núi khó khăn) 32 L ng Sơn 5 151.000 6.000 145.000 (Mi n núi khó khăn) 33 Lai Châu 5 151.000 6.000 145.000 (Mi n núi khó khăn) 34 Long An 7 513.400 8.400 155.000 350.000 35 Nam nh 10 179.000 12.000 185.000 36 Ngh An 14 591.800 16.800 225.000 350.000 37 Ninh Bình 6 152.200 7.200 145.000 38 Ninh Thu n 5 491.000 6.000 135.000 350.000 39 Phú Th 7 163.400 8.400 155.000 40 Phú Yên 5 141.000 6.000 135.000 41 Qu ng Bình 5 501.000 6.000 145.000 350.000 (Mi n núi khó khăn) 42 Qu ng Nam 7 163.400 8.400 155.000
  4. 43 Qu ng Ngãi 7 163.400 8.400 155.000 44 Qu ng Ninh 6 152.200 7.200 145.000 45 Qu ng Tr 4 489.800 4.800 135.000 350.000 (Mi n núi khó khăn) 46 Sơn La 6 162.200 7.200 155.000 (Mi n núi khó khăn) 47 Sóc Trăng 6 502.200 7.200 145.000 350.000 48 Tây Ninh 6 152.200 7.200 145.000 49 Thái Bình 9 185.800 10.800 175.000 50 Thái 6 152.200 7.200 145.000 Nguyên 51 Thanh Hoá 16 264.200 19.200 245.000 52 Th a Thiên 6 152.200 7.200 145.000 Hu 53 Ti n Giang 9 185.800 10.800 175.000 54 TP Hà N i 19 297.800 22.800 275.000 55 TP H i 8 174.600 9.600 165.000 Phòng 56 TP H Chí 25 365.000 30.000 335.000 Minh 57 Trà Vinh 5 141.000 6.000 135.000 58 Tuyên 5 501.000 6.000 145.000 350.000 (Mi n Quang núi khó khăn) 59 Vĩnh Long 6 152.200 7.200 145.000 60 Vĩnh Phúc 7 163.400 8.400 155.000 61 Yên Bái 5 141.000 6.000 135.000 T ng c ng 440 15.503.000 528.000 9.725.000 5.250.000 S kinh phí d phòng là: (16.550 tri u - 15.503 tri u) = 1.047 tri u ng. Mai Thúc Lân
  5. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản