Nghị quyết số 23/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 23/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 23/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 23/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 23/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2008 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 9 NĂM 2008 Trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2008, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 9, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng B N i v báo cáo T trình v án thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và nhân dân b u tr c ti p Ch t ch y ban nhân dân xã; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo ý ki n thNm tra và B trư ng B Tư pháp trình bày ý ki n thNm nh v d th o án. án thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và nhân dân b u tr c ti p Ch t ch y ban nhân dân xã là bư c c th hóa Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X và Ngh quy t H i ngh Trung ương 5 (khóa X) v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c nh m t ch c h p lý b máy chính quy n a phương, b o m tính th ng nh t, thông su t, hi u l c, hi u qu , phát huy dân ch tr c ti p cơ s . Trong khi chưa s a i Hi n pháp 1992, vi c xây d ng và tri n khai án ph i tuân th úng trình t pháp lý, áp ng yêu c u ch t ch và s ng thu n xã h i. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và Văn phòng Chính ph , ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh án, T trình y ban Thư ng v Qu c h i. V i vi c quy nh nh ng v n quan tr ng, liên quan n t ch c và ho t ng c a h th ng chính quy n a phương, vi c chuNn b án c n cân nh c k lư ng, ch t ch , t p trung làm rõ cơ s khoa h c và th c ti n c a vi c không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và nhân dân b u tr c ti p Ch t ch y ban nhân dân xã; có phương án x lý nh ng quy nh khác v i Hi n pháp và các lu t hi n hành có liên quan trong án; phân nh rõ vi c chuy n ch c năng, nhi m v c a H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng cho các cơ quan liên quan, m b o s v n hành n nh, liên t c c a h th ng; có các gi i pháp ng b v t ch c th c hi n án; chú tr ng công tác tuyên truy n, công tác cán b , h n ch các tác ng b t l i do vi c thay i t ch c gây ra. Giao B trư ng B N i v th a y quy n Th tư ng Chính ph trình Qu c h i án này t i Kỳ h p th 4 s p t i ban hành Ngh quy t và t ch c th c hi n. 2. Chính ph nghe B trư ng B Xây d ng trình d án Lu t S a i, b sung i u 126 Lu t Nhà ; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo ý ki n thNm tra v d án Lu t.
  2. Lu t Nhà năm 2006 quy nh m t s i tư ng là ngư i Vi t Nam nh cư t i nư c ngoài ư c quy n s h u nhà t i Vi t Nam, th hi n ch trương c a ng và Nhà nư c ta coi ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài là m t b ph n không th tách r i c a dân t c Vi t Nam, ng th i cũng t o i u ki n h yên tâm hơn khi u tư v nư c. Tuy nhiên quy nh t i i u 126 c a Lu t là quá ch t v i tư ng ư c quy n s h u nhà t i Vi t Nam, chưa áp ng yêu c u th c ti n cũng như nguy n v ng chính áng c a bà con ta nư c ngoài, c n ư c m r ng hơn, t o s bình ng v quy n s h u nhà t i Vi t Nam gi a công dân Vi t Nam trong nư c v i công dân Vi t Nam nư c ngoài. Chính ph nh t trí thông qua d án lu t này. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và B Tư pháp, ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d án Lu t S a i, b sung i u 126 Lu t Nhà ; B trư ng B Xây d ng th a y quy n Th tư ng Chính ph , trình y ban Thư ng v Qu c h i và Qu c h i d án lu t này. 3. Chính ph nghe B trư ng B N i v báo cáo v vi c ti p thu, ch nh lý d án Lu t Cán b , công ch c và v n b sung quy nh 3 ch c danh công ch c c p xã trong d án Lu t Cán b , công ch c; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo ý ki n thNm tra v v n này. D án Lu t Cán b , công ch c ã trình Qu c h i xem xét, cho ý ki n t i Kỳ h p th 3 (tháng 5 năm 2008). Ban So n th o ã ti p thu s ch o c a y ban Thư ng v Qu c h i và ý ki n óng góp c a các i bi u Qu c h i, hoàn ch nh d án lu t, trong ó t p trung vào phân nh rõ cán b , công ch c và cán b , công ch c c p xã. Giao B trư ng B N i v ch trì, ti p thu các ý ki n t i phiên h p, ph i h p v i y ban nhân dân Pháp lu t c a Qu c h i hoàn ch nh d án lu t theo hư ng không b sung 3 ch c danh công ch c c p xã vào d án lu t này và giao Chính ph xem xét, quy t nh theo i u ki n c th a phương; trình Qu c h i xem xét, thông qua d án Lu t Cán b , công ch c t i Kỳ h p th 4, Qu c h i khóa XII. 4. Chính ph ã th o lu n và thông qua các báo cáo v : Công tác ch o phòng, ch ng và kh c ph c h u qu cơn bão s 6; tình hình kinh t - xã h i tháng 9 và 9 tháng u năm 2008; tình hình kinh t vĩ mô tháng 9 và 9 tháng; tình hình th c hi n công tác c i cách hình chính tháng 9; tình hình tri n khai th c hi n án v ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c t i các B , ngành, a phương; công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và u tranh phòng, ch ng tham nhũng tháng 9; tình hình th c hi n chương trình công tác tháng 9 và các quy t ngh c a Chính ph t phiên h p thư ng kỳ tháng 8, do B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Thanh tra Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. Trư c nh ng thi t h i n ng v ngư i và tài s n do mưa lũ sau cơn bão s 6 gây ra cho các t nh: Qu ng Ninh, B c Giang, L ng Sơn, Sơn La, Chính ph bày t s thông c m sâu s c v i nhân dân vùng b lũ, bi u dương cán b và nhân dân các a phương, các l c lư ng ch c năng ã có nhi u c g ng, ch ng quy t li t phòng ch ng lũ l t, h n ch ư c nhi u thi t h i. Chính ph yêu c u các B , ngành liên quan ph i h p ch t ch v i các a phương làm t t công tác tìm ki m c u h , áp ng y lương th c, nư c s ch, thu c ch a b nh cho nhân dân; t p trung n nh i s ng, chăm lo s c
  3. kh e, khôi ph c các cơ s h t ng như ư ng giao thông, công trình th y l i, trư ng h c, tr m y t , nhà cho dân và khNn trương t n thu s n phNm nông nghi p, Ny nhanh s n xu t v ông bù p thi t h i do lũ l t gây ra. B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khNn trương t ng h p tình hình thi t h i, trình Th tư ng Chính ph quy t nh h tr kinh phí cho các t nh kh c ph c h u qu trên tinh th n ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương là chính. Các a phương ti p t c cao c nh giác trư c nh ng di n bi n b t thư ng c a th i ti t, t p trung phòng ch ng có hi u qu bão lũ, b o v tính m ng và tài s n c a nhân dân. V tình hình kinh t -xã h i tháng 9 và 9 tháng u năm, Chính ph th ng nh t ánh giá: M c dù còn g p nhi u khó khăn, thách th c nhưng kinh t nư c ta ã có nh ng chuy n bi n tích c c. M c tiêu ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô t ư c nh ng k t qu quan tr ng bư c u: T c tăng giá tiêu dùng ang có xu hư ng gi m rõ r t, t giá ng ti n và lãi su t ã n nh tr l i và dao ng nh , nh p siêu gi m, cán cân thanh toán b o m th ng dư, d tr ngo i t tăng, th trư ng ch ng khoán d n n nh; t c tăng trư ng GDP 9 tháng ư c t 6,52%, tuy th p hơn cùng kỳ năm 2007 nhưng là k t qu tích c c, quan tr ng; trong i u ki n c nh tranh gay g t v th trư ng giá c , xu t khNu v n tăng 39% so v i cùng kỳ; thu ngân sách tăng cao; thu hút v n u tư nư c ngoài t 57,1 t USD, tăng 398,5% so v i cùng kỳ năm 2007; nhi m v b o m an sinh xã h i ư c ch o hi u qu v i h th ng chính sách h tr tr c ti p n nh i s ng nhân dân, phát tri n s n xu t, xóa ói gi m nghèo, tr c p xã h i, b o hi m y t , h tr h c sinh sinh viên, ngư i v hưu, ngư i có thu nh p th p; các lĩnh c c xã h i như giáo d c- ào t o, y t , gi i quy t vi c làm... có nhi u ti n b ; công tác c i cách hành chính, u tranh phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ti p t c ư c chú tr ng; tr t t an toàn giao thông có nhi u chuy n bi n. K t qu trên ây kh ng nh các gi i pháp v ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng là úng n và ang phát huy tác d ng t t. Tuy v y, t c tăng GDP chưa t m c tiêu i u ch nh (7%); ch s giá tiêu dùng 9 tháng u năm tăng cao (21,87%) v i giá c th trư ng còn ti m Nn nhi u nguy cơ bi n ng khó lư ng cùng nh ng tác ng x u c a kh ng ho ng tài chính, tín d ng M ang lan r ng toàn c u; nh p siêu v n còn cao; hi u qu s n xu t, kinh doanh th p; chính sách th t ch t ti n t có tác ng h n ch n tăng trư ng; gi i ngân v n u tư, nh t là v n trái phi u Chính ph t th p; i s ng c a m t b ph n nhân dân g p nhi u khó khăn; tr t t an toàn xã h i m t s nơi v n còn ph c t p; m t s v n xã h i như ô nhi m môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm, gian l n thương m i... gây b c xúc trong nhân dân. Trong b i c nh trên, nhi m v nh ng tháng cu i năm là r t n ng n . ph n u hoàn thành m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i năm 2008, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c th c hi n nghiêm các gi i pháp v ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng m t cách h p lý trong nh ng tháng cu i năm theo Ngh quy t s 20/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh Trung ương 7 (khóa X) và K t lu n s 25-KL/TW c a B Chính tr . Tr ng tâm công tác ch o, i u hành là: - Ti p t c ưu tiên ki m ch l m phát, coi ây là nhi m v quan tr ng hàng u; thúc Ny s n xu t kinh doanh, Ny m nh xu t khNu, gi m nh p siêu (ph n u gi m nh p siêu m c dư i 30%);
  4. - Theo dõi ch t ch di n bi n tình hình kinh t th gi i, nh t là th trư ng tài chính- ti n t M , xác nh rõ các hi u ng tác ng t i tình hình kinh t trong nư c c bi t là trong các lĩnh v c như: tài chính-ngân hàng, u tư tr c ti p và u tư gián ti p, th trư ng xu t khNu, k p th i có gi i pháp ng phó hi u qu ; - i u hành linh ho t chính sách ti n t ; b o m cân i cung c u hàng hóa, nh t là các m t hàng chi n lư c và hàng tiêu dùng thi t y u i ôi v i tăng cư ng ki m tra, ki m soát giá c , th trư ng, x lý nghiêm minh các hành vi buôn l u và gian l n thương m i, không s t giá, nh t là vào d p T t Nguyên án; quy t tâm t ng bư c chuy n sang cơ ch giá th trư ng g n v i h tr tr c ti p cho các i tư ng khó khăn; - T p trung ch o gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n, nh t là v n trái phi u Chính ph , v n ngân sách nhà nư c, v n ODA, FDI thúc Ny tăng trư ng; - Quan tâm tháo g khó khăn cho các doanh nghi p v a và nh ; xem xét gi m lãi su t cho vay h tr doanh nghi p Ny m nh s n xu t kinh doanh trong i u ki n l m phát ang ư c ki m soát; - Tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n các chính sách hi n hành v an sinh xã h i, b o m k p th i, úng i tư ng; ng th i nghiên c u, ban hành các chính sách m i, góp ph n n nh i s ng nhân dân. KhNn trương ban hành cơ ch h tr gi m nghèo, thúc Ny phát tri n kinh t -xã h i i v i 61 huy n nghèo; - Gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; tăng cư ng ch o công tác b o m an toàn giao thông, an toàn v sinh th c phNm, b o v môi trư ng; ch ng phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai có hi u qu ; - Làm t t công tác thông tin tuyên truy n và d báo kinh t - xã h i. Các B , cơ quan, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ch ng, k p th i thông tin và nh hư ng thông tin cho nhân dân và dư lu n xã h i v tình hình kinh t - xã h i, c bi t là các v n kinh t vĩ mô, t o ni m tin i v i s lãnh o c a ng, s ch o, i u hành c a Chính ph ; - Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, theo ch c năng nhi m v c a mình ph i cao tinh th n trách nhi m, ch ng ph i h p th c hi n các nhi m v theo Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Ny m nh công tác c i cách hành chính, u tranh phòng ch ng tham nhũng; khNn trương trình các văn b n hư ng d n thi hành Lu t, Pháp l nh và các chương trình hành ng c a Chính ph theo thNm quy n; th c hi n t t các công vi c ư c phân công nh m ph c v t t H i ngh Trung ương 8 và Kỳ h p th 4 Qu c h i khóa XII; chuNn b các i u ki n tri n khai th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
  5. - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban giám sát tài chính qu c gia; - BQL Khu kinh t c a khNu QT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b).
Đồng bộ tài khoản