Nghị quyết Số: 24/NQ-CP

Chia sẻ: shishomaru

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010 Số: 24/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN CẦU GIÁT THUỘC HUYỆN QUỲNH LƯU; MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN QUỲ CHÂU THUỘC HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN CHÍNH PHỦ

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 24/NQ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
------- NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 24/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN CẦU
GIÁT THUỘC HUYỆN QUỲNH LƯU; MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN QUỲ CHÂU THUỘC HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH
NGHỆ AN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát thuộc huyện
Quỳnh Lưu; mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc
huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng địa giới hành chính
thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu.

Điều chỉnh 167 ha diện tích tự nhiên và 2.888 nhân khẩu của xã Quỳnh Mỹ thuộc
huyện Quỳnh Lưu về thị trấn Cầu Giát để quản lý.

Thị trấn Cầu Giát có 282 ha diện tích tự nhiên và 9.598 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát: Bắc và Đông giáp xã Quỳnh Hồng; Tây
giáp xã Quỳnh Mỹ và xã Quỳnh Lâm; Nam giáp các xã: Quỳnh Giang, Quỳnh
Diễn, huyện Quỳnh Lưu.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng địa giới hành chính
thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu.

Điều chỉnh 459,86 ha diện tích tự nhiên và 1.703 nhân khẩu của xã Châu Hạnh
thuộc huyện Quỳ Châu về thị trấn Quỳ Châu để quản lý.
Thị trấn Quỳ Châu có 548 ha diện tích tự nhiên và 4.040 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Quỳ Châu: Đông, Tây, Nam, Bắc giáp xã Châu Hạnh,
huyện Quỳ Châu.

3. Đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu

Đổi tên thực hiện Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu.

4. Sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính các thị trấn và đổi tên thị trấn
Quỳ Châu:

- Xã Quỳnh Mỹ còn lại 605 ha diện tích tự nhiên và 5.162 nhân khẩu;

Huyện Quỳnh Lưu có 607.370 ha diện tích tự nhiên và 375.054 nhân khẩu, có 43
đơn vị hành chính trực thuộc gồm 02 thị trấn và 41 xã.

- Xã Châu Hạnh còn lại 12.208,14 ha diện tích tự nhiên và 5.978 nhân khẩu;

Huyện Quỳ Châu có 105.765,63 ha diện tích tự nhiên và 53.179 nhân khẩu, có 12
đơn vị hành chính trực thuộc gồm 01 thị trấn và 11 xã.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ
trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính
phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng
- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc
phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài
chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và
Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và
Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN,
PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản