Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm chức danh hội thẩm nhân dân quận đối với ông lê Trương Thanh Tú do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 10 c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 25/2006/NQ-H ND Qu n 10, ngày 21 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V VI C BÃI NHI M CH C DANH H I TH M NHÂN DÂN QU N IV I ÔNG LÊ TRƯƠNG THANH TÚ H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX KỲ H P TH 8 Căn c kho n 1 i u 25 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 10 t i T trình s 01/TT-UBMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 v vi c bãi nhi m ch c danh H i th m nhân dân i v i ông Lê Trương Thanh Tú; Căn c vào k t qu bi u quy t c a H i ng nhân dân qu n 10 t i ký h p l n 8, QUY T NGHN: i u 1. Bãi nhi m ch c danh H i thNm nhân dân qu n 10, khóa IX nhi m kỳ 2004 - 2009 i v i ông Lê Trương Thanh Tú. i u 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban H i ng nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 10, Tòa án nhân dân, H i thNm nhân dân qu n và ông Lê Trương Thanh Tú ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX, kỳ h p l n th 8 ngày 21 tháng 7 năm 2006 thông qua./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản