Nghị quyết số 25/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 25/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 25/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 25/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 25/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 10 NĂM 2008 Ngày 01 tháng 11 năm 2008, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 10, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình bày báo cáo b sung tình hình th c hi n nhi m v kinh t -xã h i năm 2008 và k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2009; báo cáo tình hình kinh t -xã h i tháng 10 và 10 tháng năm 2008; B trư ng B Tài chính trình bày báo cáo i u ch nh th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2008, d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; báo cáo tình hình th c hi n chính sách n nh kinh t vĩ mô và ki m ch l m phát tháng 10 và 10 tháng u năm 2008; m c tiêu, nhi m v , gi i pháp nh ng tháng cu i năm 2008. V i s ch o, i u hành t p trung, quy t li t và linh ho t c a Chính ph , tình hình kinh t -xã h i tháng 10 và 10 tháng u năm 2008 ã t ư c k t qu tích c c. N n kinh t duy trì ư c à tăng trư ng. Nông nghi p ti p t c phát tri n. So v i cùng kỳ năm trư c, công nghi p tăng trư ng khá, giá tr s n xu t công nghi p tháng 10 tăng cao hơn tháng 9, và tháng 10 tăng 15,9%; kim ng ch xu t khNu t 53,8 t USD tăng 36,8%; thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài tăng m nh, t 59,3 t USD, tăng 426,6%. L m phát bư c u ã ư c ki m ch , ch s giá tháng 10 gi m 0,19%. Kinh t vĩ mô cơ b n n nh. Lãi su t, t giá và các cân i l n c a n n kinh t ư c gi v ng, h th ng ngân hàng, th trư ng ch ng khoán ti p t c ho t ng n nh và bình thư ng. Thu ngân sách t khá; nhi u lĩnh v c xã h i có chuy n bi n tích c c... Căn c vào tình hình hi n nay và tri n v ng 2 tháng cu i năm, Chính ph th ng nh t ánh giá t c tăng trư ng kinh t năm 2008 có th t kho ng 6,7%, trong ó, nông nghi p tăng 3,6%, công nghi p và xây d ng tăng 7,5%, d ch v tăng 7,3%. Kim ng ch xu t khNu t kho ng 64 t USD, nh p siêu c năm 19 t USD, b ng kho ng 29,7% t ng kim ng ch xu t khNu; d báo t c tăng giá tiêu dùng c năm tăng kho ng 22%. Có th nói, v i nh ng k t qu nêu trên, dư i s lãnh o c a ng, s ch o, i u hành linh ho t, có hi u qu c a Chính ph , s c g ng c a nhân dân, c a c ng ng doanh nghi p và toàn b h th ng chính tr , n th i i m này, nư c ta bư c u th c hi n ư c m c tiêu ra là ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và duy trì tăng trư ng b n v ng. T gi a tháng 9 n nay, tình hình kinh t th gi i có nh ng bi n ng r t nhanh và nhi u bi u hi n m i. Cu c kh ng ho ng tài chính, tín d ng và suy gi m kinh t th gi i ngày càng lan r ng làm cho kinh t toàn c u năm 2009 theo nhi u d báo s tr nên khó khăn hơn và tăng trư ng s th p hơn so v i năm 2008. Tình hình ó s tác
  2. ng tiêu c c n s tăng trư ng c a n n kinh t Vi t Nam, n n nh kinh t vĩ mô trong nh ng tháng cu i năm 2008 và c năm 2009, bi u hi n c th các lĩnh v c: giá m t s m t hàng xu t khNu ch l c gi m (d u, nông s n...) gây khó khăn cho s n xu t và làm m t cân i ngân sách; s c mua c a th trư ng nhi u m t hàng trên th gi i gi m, tr c ti p tác ng b t l i n xu t khNu; u tư, c bi t là khu v c u tư nư c ngoài và khu v c dân doanh s ch m l i, vi c th c hi n các d án khó khăn hơn; du l ch tăng trư ng ch m hơn so v i cùng kỳ... Tuy nhiên, trong b i c nh khó khăn chung c a th gi i, Vi t Nam cũng có nh ng thu n l i nh t nh do n m trong khu v c châu Á ít ch u nh hư ng t cu c kh ng ho ng và suy gi m c a kinh t th gi i; có môi trư ng chính tr , xã h i n nh; n i l c c a n n kinh t còn kh năng ti m tàng c v lao ng, ngu n v n, v t tư, năng lư ng, th trư ng...; c bi t, trong i u ki n giá c gi m, chúng ta có cơ h i nâng cao s c c nh tranh, m thêm nh ng th trư ng m i. Chính ph yêu c u trong th i gian t i c n ti p t c theo dõi ch t ch di n bi n tình hình kinh t th gi i và kinh t trong nư c, làm t t và nâng cao năng l c d báo kinh t - xã h i, phát huy nh ng thu n l i, kh c ph c khó khăn, năng ng, sáng t o tìm ra nh ng gi i thích h p và ch o quy t li t, c th th c hi n th ng l i các m c tiêu, nhi m v ra. T b i c nh c a th gi i và tình hình trong nư c nói trên, căn c m c tiêu k ho ch năm 2006-2010 ã ư c Ngh quy t i h i i bi u ng toàn qu c l n th X và Ngh quy t c a Qu c h i ra, tình hình kinh t -xã h i tháng 10 và 10 tháng năm 2008 và tri n v ng s p t i, Chính ph th ng nh t i u ch nh m c tiêu, nhi m v và m t s ch tiêu ch y u c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 cũng như m t s gi i pháp trong t ch c th c hi n như sau: M c tiêu t ng quát v phát tri n kinh t -xã h i năm 2009 là ti p t c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô; ch ng ngăn ng a suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng h p lý, b n v ng; b o m an sinh xã h i; Ny m nh h p tác và h i nh p kinh t qu c t m t cách ch ng và có hi u qu ; gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i; t o i u ki n th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm 2006 - 2010. Chính ph th ng nh t xác nh ch tiêu tăng trư ng kinh t năm 2009 kho ng 6,5%. Trên cơ s ch tiêu nh hư ng ch y u này và căn c vào tình hình th c t , B K ho ch và u tư ph i h p v i B , cơ quan liên quan, xác nh các ch tiêu khác m t cách phù h p và có tính kh thi, trong ó, c bi t chú ý n các ch tiêu v xu t khNu, thu hút v n u tư, gi i quy t vi c làm, gi m nghèo, môi trư ng, nư c s ch... B Tài chính trình Chính ph báo cáo Qu c h i nguyên t c i u hành ngân sách nhà nư c linh h at d a trên th c t bi n ng c a giá d u th gi i so v i giá d toán. t ư c m c tiêu trên, trên cơ s ti p t c quán tri t t ch c th c hi n t t K t lu n s 22-KL/TW, K t lu n s 25-KL/TW c a B Chính tr , Ngh quy t H i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng l n th 7 (khóa X) v phát tri n nông nghi p, nông dân và nông thôn, Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP, Ngh quy t s 20/2008/NQ-CP c a Chính ph , Chính ph yêu c u, trong các tháng còn l i c a năm 2008 và năm 2009, các B , ngành, a phương c n t p trung th c hi n t t m t s gi i pháp sau: - Th c hi n chính sách ti n t ch t ch , linh ho t, m t m t m b o ki m soát ư c l m phát, m t khác ch ng ngăn ng a kh năng suy gi m kinh t , ng th i th c
  3. hi n m c tiêu n nh kinh t vĩ mô và góp ph n duy trì tăng trư ng kinh t h p lý. Trư c m t, c n ti p t c ti n hành gi m lãi su t tín d ng h p lý theo nguyên t c v a m b o m c tiêu ch ng l m phát, v a b o m ngu n v n, l i ích và t o i u ki n thu n l i cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p, c bi t là doanh nghi p v a và nh , doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu, doanh nghi p t o nhi u vi c làm. Có bi n pháp cơ c u l i th i h n tr n theo quy nh hi n hành cho doanh nghi p, cho nông dân, nh m kh c ph c khó khăn, khôi ph c và duy trì s n xu t kinh doanh. i u hành t giá ngo i t linh ho t, b o m v a n nh kinh t vĩ mô v a khuy n khích xu t khNu. Kiên quy t th c hi n i u hành giá c theo cơ ch th trư ng, cân nh c th i i m h p lý th c hi n cơ ch giá th trư ng i v i m t hàng than và i n trong năm 2009, hoàn thi n thích h p cơ ch i u hành giá. - Th c hi n chính sách thu phù h p theo hư ng h tr , khuy n khích phát tri n s n xu t kinh doanh và Ny m nh xu t khNu. Ki n ngh v i Qu c h i giao Chính ph hư ng d n và t ch c th c hi n quy nh v thu thu nh p doanh nghi p trong năm 2009 theo các hư ng sau: gi m thu có th i h n; giãn th i gian n p; chưa th c hi n n p thu iv im ts i tư ng. Các bi n pháp trên ch y u áp d ng i v i các doanh nghi p v a và nh , các doanh nghi p s n xu t kinh doanh trong nh ng ngành, lĩnh v c ang g p khó khăn, khu v c nông thôn, các doanh nghi p t o nhi u vi c làm... - Các B , ngành, a phương ph i chú ý khai thác, phát tri n c th trư ng bên ngoài và th trư ng trong nư c nh m tăng cư ng tiêu th s n phNm hàng hóa. C n k t h p các chính sách v thu , ti n t và th trư ng Ny m nh xu t khNu; th c hi n bi n pháp c th m r ng th trư ng xu t khNu, trong ó, chú ý n nh ng nư c, khu v c ít ch u nh hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính, tín d ng như Trung Qu c, ASEAN, Trung ông, Nga, châu Phi... Cân nh c, tính toán các gi i pháp tăng s c c u trong nư c thông qua Ny m nh u tư xây d ng cơ s h t ng như giao thông, i n theo hư ng u tư úng, có hi u qu nh m tiêu th v t tư hàng hóa ang t n ng; tri n khai chương trình làm nhà , nâng giá thu mua lúa, nông s n cho nông dân, ti p t c th c hi n các chính sách an sinh xã h i khác nh m nâng cao thu nh p c a ngư i nghèo, khu v c nông thôn... - Ti p t c t p trung tháo g khó khăn, vư ng m c v th t c, cơ ch trong u tư xây d ng cơ b n thúc Ny nhanh ti n và t c gi i ngân các công trình l n s d ng trái phi u Chính ph và ngân sách nhà nư c, kh c ph c tình tr ng ch m tr , gây lãng phí trong u tư. Th c hi n ch nh th u các công trình u tư i v i nh ng doanh nghi p ã ư c ch ng minh có năng l c trong th c t . - Ti p t c th c hi n t t các chính sách an sinh xã h i và các lĩnh v c xã h i khác, gi v ng m c s ng c a nhân dân. S m ban hành và ưa vào th c hi n các cơ ch , chính sách h tr th c hi n gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i các huy n có t l nghèo cao, chính sách b o hi m th t nghi p t năm 2009. Chính ph th ng nh t lùi th i i m th c hi n i u ch nh lương t i thi u chung (m c 650.000/ ng/tháng) kho ng m t tháng so v i d ki n ã trình Qu c h i, ng th i chưa th c hi n ch ph c p công v . - Nâng cao hi u qu công tác tư tư ng, thông tin và tuyên truy n. B Thông tin và Truy n thông ch o làm t t công tác thông tin, tuyên truy n t o s ng thu n trong c h th ng chính tr và toàn dân, b o m gi n nh xã h i. Các B , cơ quan, các
  4. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n ch ng, k p th i cung c p thông tin nh hư ng dư lu n và báo chí ưa tin úng, chính xác v các v n kinh t -xã h i, tránh ưa tin sai, không có l i cho t nư c và cho ho t ng ch o, i u hành c a Chính ph , c bi t là các v n nh y c m liên quan n các lĩnh v c kinh t vĩ mô, t o ni m tin i v i s lãnh o c a ng, s ch o, i u hành c a Chính ph . Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính ti p thu ý ki n thành viên Chính ph , hoàn ch nh báo cáo b sung v tình hình kinh t -xã h i năm 2008 và k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2009, báo cáo i u ch nh th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2008, d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 trình B Chính tr cho ý ki n trư c khi trình Qu c h i thông qua t i Kỳ h p th tư, Qu c h i khóa XII. 2. Chính ph ã xem xét và thông qua các báo cáo v : tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính tháng 10; công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và u tranh phòng, ch ng tham nhũng tháng 10; tình hình th c hi n chương trình công tác tháng 10 và các quy t ngh c a Chính ph t phiên h p thư ng kỳ tháng 9, do B trư ng các B : N i v , Thanh tra Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương khNn trương ban hành và t ch c th c hi n chương trình hành ng c a B , cơ quan th c hi n Ngh quy t Trung ương 5 khóa X v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c; chuNn b tri n khai án thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và nhân dân b u tr c ti p Ch t ch UBND xã sau khi ư c Qu c h i thông qua; tri n khai các Ngh nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a các B , cơ quan; ti p t c tri n khai k ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010. T p trung chuNn b và hoàn thi n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các án, công vi c liên quan n công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i t cáo c a công dân, công tác phòng ch ng tham nhũng. Các B , cơ quan, a phương khNn trương rà soát l i các công vi c, án c n tri n khai th c hi n trong hai tháng cu i năm theo hư ng t p trung vào nh ng công vi c, án liên quan n các gi i pháp ch y u trong ch o, i u hành c a Chính ph , góp ph n tr c ti p vào vi c hoàn thành k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2008; chuNn b báo cáo ánh giá k t qu th c hi n các m c tiêu, nhi m v và gi i pháp trong ch o, i u hành năm 2008, d ki n các nhi m v và gi i pháp th c hi n trong năm 2009; ng th i, ti n hành sơ k t ánh giá 1 năm th c hi n Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2007. Chính ph yêu c u các Thành viên Chính ph ngoài vi c ch o các B , cơ quan ti p t c chuNn b các báo cáo, d án lu t trình Qu c h i, c n theo dõi và chuNn b t t các n i dung liên quan báo cáo gi i trình và tr l i ch t v n c a Qu c h i t i Kỳ h p th tư, giúp i bi u Qu c h i và c tri c nư c hi u rõ, hi u úng s ch o, i u hành và qu n lý nhà nư c c a Chính ph và các thành viên Chính ph th i gian qua./.
  5. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - BQL Khu kinh t c a khNu QT B Y; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b)
Đồng bộ tài khoản