Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 9 NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 25/2008/NQ-H ND Qu n 9, ngày 24 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007, TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH QU N 6 THÁNG U NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 9 KHÓA III, KỲ H P TH 16 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Căn c Ngh quy t s 53/2007/NQ-H ND ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n v quy t toán ngân sách năm 2006, tình hình th c hi n ngân sách năm 2007, d toán thu - chi ngân sách và danh m c u tư xây d ng cơ b n năm 2008; Sau khi xem xét báo cáo c a y ban nhân dân qu n 9 v quy t toán ngân sách năm 2007, ư c th c hi n ngân sách 6 tháng u năm 2008; báo cáo th m nh c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán ngân sách qu n năm 2007. I. PH N THU: * Thu ngân sách nhà nư c: 306,926 t ng, t 193,77% so v i d toán và b ng 205,12% so v i cùng kỳ. Trong ó: - Thu công thương nghi p: Thu 72,82 t ng, t 101,14% so v i d toán và b ng 134,58% so v i cùng kỳ. - L phí trư c b : Thu 43,927 t ng, t 175,71% so v i d toán và b ng 219,53% so v i cùng kỳ. - Thu thu nh p cao: Thu 0,732 t ng, t 244,12% so v i d toán và b ng 275,53% so v i cùng kỳ. - Thu nhà t: Thu 2,56 t ng, t 150,61% so v i d toán và b ng 128,96% so v i cùng kỳ. - Ti n thuê t: Thu 12,111 t ng, t 173,01% so v i d toán và b ng 156,87% so v i cùng kỳ.
  2. - Thu ti n s d ng t: Thu 119,992 t ng, t 299,98% so v i d toán và b ng 385,61% so v i cùng kỳ. - Thu s d ng t nông nghi p: Thu 0,027 t ng, b ng 294,23% so v i cùng kỳ. - Thu chuy n quy n s d ng t: Thu 15,975 t ng, t 270,75% so v i d toán và b ng 269,34% so v i cùng kỳ. - Phí, l phí: Thu 3,271 t ng, t 218,09% so v i d toán và b ng 126,81% so v i cùng kỳ. - Thu khác: Th c hi n 8,038 t ng, t 160,77% so v i d toán và b ng 79,55% so v i cùng kỳ. - Thu vi n tr không hoàn l i: 0,471 t ng. - S ghi thu qu n lý qua ngân sách: Thu 27,002 t ng b ng 170,88% so v i cùng kỳ. * Thu ngân sách a phương: Thu ngân sách a phương: 306,591 t ng t t l 162,34% so v i d toán và b ng 129,87% so v i cùng kỳ, trong ó: - Thu i u ti t ngân sách: 71,241 t ng. - Thu b sung t ngân sách thành ph : 158,897 t ng. - Thu k t dư ngân sách: 35,498 t ng. - Thu chuy n ngu n t năm trư c: 13,181 t ng. - Thu qu n lý qua ngân sách: 27,002 t ng. - Thu vi n tr : 0,471 t ng. - Thu ngân sách qu n ư c hư ng thêm: 0,301 t ng. *Thu ngân sách qu n th c hi n c năm: 286,815 t ng, t t l 155,66% so v i d toán và b ng 128,82% so v i cùng kỳ. II. PH N CHI NGÂN SÁCH: *T ng chi ngân sách a phương quy t toán là 255,196 t ng t 135,13% so v i d toán và b ng 127,23% so v i cùng kỳ, Trong ó: - Chi u tư xây d ng cơ b n: th c hi n 71,293 t ng, t 115,6% so v i d toán và b ng 130,74% so v i cùng kỳ.
  3. - Chi thư ng xuyên: th c hi n 146,115 t ng, t 114,89% so v i d toán và b ng 124,81% so v i cùng kỳ. - S ghi chi: th c hi n 27,002 t ng, b ng 170,88% so v i cùng kỳ. - Chi chuy n ngu n: th c hi n 10,786 t ng, b ng 81,83% so v i cùng kỳ. * T ng chi ngân sách qu n th c hi n 246,876 t ng t 133,99% so v i d toán và b ng 126,97% so v i cùng kỳ). Trong ó: - Chi u tư xây d ng cơ b n: th c hi n 71,293 t ng, t 115,6% so v i d toán và b ng 130,74% so v i cùng kỳ. - S ghi chi: th c hi n 26,782 t ng, b ng 174,03% so v i cùng kỳ. - Chi chuy n ngu n: th c hi n 10,786 t ng, b ng 92,55% so v i cùng kỳ. - Chi thư ng xuyên: th c hi n 138,015 t ng, t 112,59% so v i d toán và b ng 122,29% so v i cùng kỳ. III. K T DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2007 CHUY N SANG NĂM 2008: T ng k t dư ngân sách a phương là 51,395 t ng. Trong ó: 1. K t dư ngân sách qu n là 39,939 t ng, trong ó: dùng chi u tư xây d ng cơ b n, di d i ô nhi m môi trư ng, h tr lãi su t d án 105, phòng ch ng r y nâu, h tr d y ngh lao ng nông thôn, chi tăng lương… 2. K t dư ngân sách phư ng là 11,456 t ng, ư c s d ng chi các công trình chuy n ti p, chi u tư m i, các ch chính sách phát sinh, chi tăng lương và d phòng phí. i u 2. H i ng nhân dân qu n 9 ghi nh n tình hình ngân sách qu n 6 tháng u năm 2008 như sau: I. PH N THU: - Thu ngân sách nhà nư c: ư c th c hi n là 199,804 t ng, t 94,22% so v i d toán và b ng 224,54% so v i cùng kỳ. - Thu ngân sách a phương: ư c th c hi n 85,684 t ng, t 59,57% so v i d toán và b ng 103,73% so v i cùng kỳ. Trong ó, thu ngân sách qu n ư c th c hi n 77,796 t ng, t 56,49% so v i d toán và b ng 98,71% so v i cùng kỳ. II. PH N CHI:
  4. T ng chi ngân sách a phương: ư c th c hi n 82,906 t ng, t 57,64% so v i d toán và b ng 105,97% so v i cùng kỳ. Trong ó, chi ngân sách qu n ư c th c hi n 77,328 t ng t 56,16% so v i d toán và b ng 102,62% so v i cùng kỳ. i u 3. H i ng nhân dân qu n th ng nh t thông qua các n i dung như sau: 1. Ch p thu n trang b 01 xe chuyên dùng ph c v phòng, ch ng d ch cúm gia c m cho Trung tâm Y t D phòng. ng th i, t m d ng mua xe ô tô chuyên dùng cho Trung tâm Văn hóa và Ban Ch huy Quân s . 2. B sung kinh phí chi tăng lương cho các ơn v là: 14,882 t ng. 3. B sung các kho n chi t xu t là: 3,926 t ng. 4. i u ch nh gi m v n c a 125 công trình v i t ng v n i u ch nh gi m là 87,780 t ng, trong ó: ình hoãn kh i công 89 công trình, gi n ti n 36 công trình (danh m c ính kèm). i u 4. Trong quá trình i u hành th c hi n ngân sách 6 tháng cu i năm 2008, H i ng nhân dân qu n lưu ý m t s v n sau: 1. y ban nhân dân qu n c n t p trung Ny m nh công tác tuyên truy n v Lu t Qu n lý thu . Tăng cư ng khai thác, qu n lý ch t ch các ngu n thu, t p trung x lý nh ng kho n n ng thu n p ngân sách. Có bi n pháp x lý kiên quy t i v i nh ng ơn v , cá nhân có hành vi tr n thu , c tình dây dưa n thu . 2. Trong i u hành s d ng ngân sách c n tăng cư ng ki m soát chi, th c hành ti t ki m, nh t là ti t ki m 10% chi thư ng xuyên, ch ng lãng phí trong s d ng, chi tiêu ngân sách. Th c hi n t t vi c công khai tài chính. i u 5. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, 02 Ban H i ng nhân dân qu n, các T i bi u và các v i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n ngân sách 6 tháng cu i năm 2008 trên các lĩnh v c, a bàn thu c ph m vi trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa III, kỳ h p th 16 ngày 24 tháng 7 năm 2008 thông qua./. CH TNCH Phan Nguy n Như Khuê
Đồng bộ tài khoản