Nghị quyết số 25/2008/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
108
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 25/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 25/2008/QH12 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 25/2008/QH12

  1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 25/2008/QH12 Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T V VI C KÉO DÀI NHI M KỲ HO T NG 2004 – 2009 C A H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Sau khi xem xét T trình s 173/TTr-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph v vi c i u ch nh nhi m kỳ ho t ng 2004 – 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p; Báo cáo th m tra s 563/BC-UBPL12 ngày 12 tháng 11 năm 2008 c a y ban pháp lu t và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i, QUY T NGHN: i u 1. Kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 – 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p cho n kỳ h p th nh t c a H i ng nhân dân các c p khóa sau vào năm 2011. Ngày b u c i bi u H i ng nhân dân các c p khóa sau do y ban thư ng v Qu c h i n nh và công b . i u 2. y ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình t ch c th c hi n Ngh quy t này. i u 3. y ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. i u 4. Ngh quy t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2009.
  2. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản