Nghị quyết số 25/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 25/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 25/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 25/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 25/NQ-CP Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2009 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 5 NĂM 2009 Ngày 03 tháng 6 năm 2009, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 5 năm 2009, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau ây: 1. Các báo cáo v : tình hình kinh t - xã h i tháng 5 và 5 tháng u năm 2009; t ng h p k t qu th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; nh n d ng nguyên nhân kh ng ho ng kinh t M giai o n 2008 – 2010; di n bi n kinh t vĩ mô, tình hình tri n khai các gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t ; công tác c i cách hành chính tháng 5/2009; công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và u tranh phòng ch ng tham nhũng tháng 5/2009; tình hình xây d ng và trình các d án lu t, pháp l nh, tình hình th c hi n Ngh quy t phiên h p Chính ph tháng 4/2009 và chương trình công tác tháng 5/2009 do B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , T ng Thanh tra Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. Chính ph th ng nh t nh n nh, trong tháng 5/2009, m c dù ã có d u hi n ph c h i d n do n l c ph i h p ch ng kh ng ho ng và tác d ng c a gói kích thích kinh t l n c a các nư c nhưng kinh t th gi i v n chưa ra kh i suy thoái và ti p t c tác ng tiêu c c n tình hình s n xu t, kinh doanh trong nư c. Dư i s lãnh o c a ng, s ch o nh t quán, k p th i, quy t li t c a Chính ph , s n l c c a c h th ng chính tr , các c p, các ngành và toàn dân, vi c th c hi n nghiêm túc, quy t li t các gi i pháp, chính sách ra ã mang l i nh ng k t qu bư c u trong vi c ngăn ch n suy gi m kinh t , gi n nh kinh t vĩ mô, duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i. Kinh t - xã h i tháng 5 và 5 tháng u năm 2009 có d u hi u ph c h i rõ hơn và phát tri n theo hư ng tích c c: Kinh t vĩ mô ti p t c ư c ki m soát và gi n nh, t o i u ki n cho phát tri n s n xu t kinh doanh; s n xu t nông, lâm, ngư, nghi p phát tri n thu n l i; s n xu t công nghi p t tháng 2/2009 có xu hư ng tăng, tháng sau cao hơn tháng trư c và 5 tháng u năm 2009 tăng 4% so v i cùng kỳ; giá tr kim ng ch xu t khNu cũng tăng qua các tháng; ti n gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n ã có ti n b ; các lĩnh v c d ch v ti p t c phát tri n khá, s c mua th trư ng trong nư c tăng d n qua t ng tháng; ch s giá tiêu dùng tăng m c th p; công tác b o m an sinh xã h i ư c Ny m nh; chính tr - xã h i n nh; qu c phòng, an ninh ti p t c ư c gi v ng... M c dù tình hình kinh t - xã h i 5 tháng u năm 2009 ã có nh ng d u hi u kh quan nh ng v n ti m Nn nhi u khó khăn, thách th c: s n xu t công nghi p, xu t khNu tăng ch m; gi i ngân các ngu n v n t th p; m t s công vi c tri n khai còn lúng túng và hi u qu chưa cao; các d ch b nh nguy hi m di n bi n ph c t p...Trong nh ng tháng ti p theo, Chính ph yêu c u các b , ngành, a phương theo dõi ch t
  2. ch di n bi n c a tình hình trong nư c và th gi i, ti p t c th c hi n nghiêm túc và ng b các K t lu n c a B Chính tr , Ngh quy t c a Qu c h i, các Ngh quy t c a Chính ph và quy t nh c a Th tư ng Chính ph , hư ng d n các b , ngành, nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , gi n nh kinh t vĩ mô, duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i, trong ó t p trung vào các nhi m v c th sau: - Các b , ngành ch c năng theo dõi sát tình hình, tăng cư ng và nâng cao năng l c phân tích, d báo k p th i nh ng bi n ng c a kinh t th gi i và trong nư c xu t các gi i pháp chính sách phù h p, ki m soát t t kinh t vĩ mô, gi v ng các cân i l n c a n n kinh t . Ngân hàng Nhà nư c ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư tính toán ch t ch cán cân thanh toán t ng th c a n n kinh t ; theo dõi sát tình hình di n bi n c a th trư ng ti n t , lãi su t, t giá, ki m soát m c tăng trư ng tín d ng và t ng phương ti n thanh toán h p lý, b o m ho t ng an toàn c a h th ng ngân hàng. B Tài chính ti p t c ch o vi c chi tiêu ngân sách theo k ho ch ã ư c Qu c h i phê duy t; theo dõi ch t ch ho t ng c a th trư ng ch ng khoán và tình hình u tư gián ti p nư c ngoài; có gi i pháp i u ch nh giá xăng phù h p theo di n bi n c a th trư ng. Chính ph ph n u gi m c tăng ch s giá tiêu dùng năm 2009 m c 6-7%. - T p trung hư ng d n, t ch c th c hi n t t các cơ ch , chính sách ã ban hành, nh t là các chính sách ngăn ch n suy gi m kinh t bao g m: thúc Ny s n xu t kinh doanh; kích c u u tư và tiêu dùng, h tr xu t khNu; chính sách tài chính, ti n t ; gi i quy t vi c làm và các chính sách an sinh xã h i. i v i ki n ngh c a các a phương ư c nêu trong báo cáo s 3899/BC-BKH ngày 02/6/2009 c a B K ho ch và u tư v vi c t ng h p k t qu ki m tra th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: căn c ch c năng, nhi m v ư c giao các b , ngành ch ng xem xét gi i quy t theo thNm quy n ho c xu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh m b o trong tháng 6 năm 2009 v cơ b n các khó khăn, vư ng m c c a a phương ư c gi i quy t d t i m. - B Công Thương ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, ch o Ny m nh ho t ng xúc ti n thương m i trong và ngoài nư c, t n d ng th i cơ thúc Ny xu t khNu và khai thác th trư ng m i; ki m soát ch t ch vi c nh p khNu các m t hàng thi t y u, ph i h p v i ngân Ngân hàng Nhà nư c ki m soát nh p siêu năm 2009 không vư t quá m c 20% so v i t ng kim ng ch xu t khNu; tuyên truy n, qu ng bá hàng Vi t Nam, t ch c t t th trư ng n i a, khuy n khích s n xu t và tiêu dùng trong nư c; ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn rà soát l i cơ ch xu t khNu g o, làm rõ nh ng m t ư c, nh ng h n ch c a cơ ch xu t khNu g o hi n hành có gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i, y u kém và phát huy nh ng ho t ng t t c a Hi p h i Lương th c Vi t Nam, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - Ngân hàng Nhà nư c ch o các ngân hàng thương m i rà soát k các th t c, rút ng n th i gian thNm nh, xem xét, quy t nh cho vay, trong ó c n t p trung các t ch c, cá nhân vay v n kích c u bao g m: cho vay h tr lãi su t v n lưu d ng, v n trung, dài h n u tư m i phát tri n s n xu t kinh doanh; h tr lãi su t mua máy móc thi t b , v t tư ph c v s n xu t nông nghi p và v t li u xây d ng nhà nông thôn.
  3. - B Lao ng – Thương binh và Xã h i ti p t c theo dõi và ch o vi c th c hi n, ch trương, chính sách v lao ng, vi c làm; ch trì, ph i h p v i các b , ngành, a phương tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i lao ng nư c ngoài ang làm vi c t i Vi t Nam; rà soát, ch nh s a, b sung các quy nh v qu n lý lao ng nư c ngoài phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và các cam k t qu c t mà Vi t Nam tham gia; h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong các doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t ; h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i các huy n nghèo... - Các b , ngành, a phương ch o Ny nhanh ti n gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n i v i các d án s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph , tín d ng nhà nư c, h tr phát tri n chính th c, có kh năng hoàn thành trong năm 2009-2010; c bi t chú tr ng thúc Ny nhanh các chương trình, m c tiêu tr ng i m: ký túc xá sinh viên, nhà cho công nhân các khu công nghi p t p trung, ngư i có thu nh p th p thành th và ngư i nghèo nông thôn, nâng c p trư ng h c và nhà công v giáo viên, kiên c hóa kênh mương và phát tri n ư ng giao thông nông thôn... - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t p trung ch o thu ho ch v lúa ông Xuân t k t qu , ng th i ti p t c gieo c y v lúa Hè Thu k p th i v ; ch o các a phương ch ng tri n khai các bi n pháp nh m ngăn ch n và h n ch d ch b nh h i lúa, cây tr ng và v t nuôi; nghiên c u, xu t cơ ch phù h p h tr nông dân, ngư dân áp d ng gi ng m i có năng su t, ch t lư ng cao hơn; tăng cư ng công tác phòng, ch ng l t bão; ch ng các k ho ch s n sàng ng phó v i tình hình thiên tai có th x y ra. B Y t ch trì, ph i h p v i các b , ngành, a phương khNn trương tri n khai giám sát, phát hi n k p th i các trư ng h p nhi m cúm A/H1N1; th c hi n các bi n pháp chuyên môn khoanh vùng, x lý tri t d ch, cách ly và i u tr k p th i ngư i nhi m b nh, không lay lan ra di n r ng, chuNn b y thu c và các phương ti n phòng, ch ng d ch t i các tuy n y t . B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Y t , ch o tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n, nâng cao hi u bi t c a ngư i dân v các bi u hi n b nh, ư ng lây nhi m và cách phòng, tránh d ch b nh trên các phương ti n thông tin i chúng; khuy n cáo ngư i dân ch ng n các cơ s y t ư c hư ng d n và i u tr k p th i khi có bi u hi n c a các d ch b nh nguy hi m. - kh c ph c nh ng h n ch trong công tác xây d ng pháp lu t c a Chính ph , áp ng yêu c u ngày càng tăng v s lư ng và t ng bư c nâng cao ch t lư ng các d án lu t, pháp l nh trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, c n i m i phương th c l p d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, tránh ch quan và thi u nghiên c u k lư ng v nh hư ng chính sách; tăng cư ng t ng k t, ánh giá th c ti n pháp lu t; nâng cao ch t lư ng và tính n nh c a lu t, pháp l nh thông qua vi c làm t t công tác d báo, ánh giá tác ng; tăng cư ng k lu t, k cương hành chính trong vi c th c hi n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh ã ra; th c hi n úng quy trình so n th o và trình các d án lu t, pháp l nh theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Quy ch làm vi c c a Chính ph . B trư ng các b , cơ quan nganh b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch o th c hi n t t Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008, Ngh nh s 24/2009/N -CP c a Chính ph ngày 03 tháng 5 năm 2009 quy nh chi ti t và bi n
  4. pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, Ch th s 636/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai th c hi n Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các bi n pháp thi hành Lu t. - Các b , ngành, a phương ti p t c t p trung ch o Ny m nh công tác c i cách hành chính; chú tr ng công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo và phòng ch ng tham nhũng; tăng cư ng ch o tri n khai t t công tác phòng, ch ng cháy, n , ch ng các phương án x lý k p th i, có hi u qu gi m thi u thi t h i khi có s c x y ra; tăng cư ng công tác tu n tra, ki m soát, x lý nghiêm các vi ph m v an toàn gian thông, t ch c gian thông h p lý gi m ùn t c, b o m tr t t an toàn giao thông, h n ch tai n n giao thông. B N i v ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, nghiên c u, xu t mô hình t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p huy n, b o m th c hi n có hi u qu nhi m v qu n lý nhà nư c trên a bàn, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. B Tài chính khNn trương ra gi i pháp c i cách th t c hành chính cũng như hi n i hóa ngành h i quan, ưa ho t ng h i quan Vi t Nam ph h p v i thông l qu c t . - B Thông tin và Truy n thông ch o các cơ quan thông tin i chúng thông tin, tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, ch o i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các thành t u kinh t - xã h i t ư c nh m t o s ng thu n trong xã h i, ng viên nhân dân, doanh nghi p t tin, ti p t c ph n u th c hi n các m c tiêu, nhi m v t ra; các b , ngành, a phương c n ch ng cung c p k p th i, y thông tin chính th ng, a chi u, áp ng quy n ư c thông tin c a nhân dân ngư i dân hi u úng tình hình, n m và ng h các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, s ch o, i u hành c a Chính ph và c a chính b , ngành, a phương mình. - Chính ph yêu c u các thành viên Chính ph tr l i y b ng văn b n t t c các ch t v n c a c tri c nư c và i bi u Qu c h i t i kỳ h p th 5, Qu c h i khóa 12 có liên quan n lĩnh v c b , ngành ph trách; theo s phân công, chuNn b tr l i ch t v n t i H i trư ng i v i các v n mà c tri c nư c và i bi u Qu c h i yêu c u. 2. Chính ph nghe B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trình D th o Ngh nh quy nh b sung v quy ho ch s d ng t, giá t, thu h i t, b i thư ng, h tr và tái nh cư: B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh. Sau khi Lu t t ai năm 2003 có hi u l c thi hành, Chính ph ã ban hành nhi u Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t và t o thành hành lang pháp lý quan tr ng trong vi c qu n lý, s d ng và phát huy ngu n l c t t ai, góp ph n tăng trư ng kinh t và gi v ng n nh xã h i. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm t ch c th c hi n, các văn b n trên ã b c l m t s h n ch trong các n i dung quy nh v quy ho ch s d ng t; t ch c phát tri n qu t, b i thư ng, h tr , tái nh cư, gi i phóng m t b ng; c bi t m t s quy nh v xác nh giá các lo i t còn chưa rõ nên vi c hi u và áp d ng các a phương chưa th ng nh t; các quy nh v th t c hành chính gi a pháp lu t t ai, u tư và xây d ng cơ b n chưa ng b , gây khó khăn cho công tác qu n lý và vi c tri n khai các d án u tư, làm nh hư ng n môi trư ng u tư chung. kh c ph c nh ng t n t i, vư ng m c nêu trên, vi c s a i, b sung các quy nh v
  5. quy ho ch s d ng t, giá t, t ch c phát tri n qu t, thu h i t, b i thư ng, h tr và tái nh cư là c n thi t. Giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, nghiên c u, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , làm rõ m t s n i dung còn chưa th ng nh t, hoàn thi n d th o, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; C ng TT T; - Lưu: Văn thư, TH (5b), Nh 240
Đồng bộ tài khoản