Nghị quyết số 26/2008/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
174
lượt xem
14
download

Nghị quyết số 26/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 26/2008/QH12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 26/2008/QH12

  1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 26/2008/QH12 Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T V TH C HI N THÍ I M KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN HUY N, QU N, PHƯ NG QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Sau khi xem xét T trình s 18/TTr-CP ngày 30 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph v án và d th o Ngh quy t c a Qu c h i thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và nhân dân b u tr c ti p Ch t ch y ban nhân dân xã; Báo cáo th m tra s 544/BC-UBPL12 ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a y ban pháp lu t c a Qu c h i và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i, QUY T NGHN i u 1. Thí i m vi c không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng t i m t s a phương; danh sách c th do Chính ph trình y ban thư ng v Qu c h i quy t nh. i u 2. Th i gian th c hi n thí i m b t u t ngày 25 tháng 4 năm 2009 cho n khi Qu c h i quy t nh ch m d t vi c th c hi n thí i m. T i nh ng nơi th c hi n thí i m, H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng k t thúc nhi m kỳ 2004-2009 vào ngày 25 tháng 4 năm 2009, y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nhi m kỳ 2004-2009 ti p t c ho t ng cho n khi y ban nhân dân m i ư c thành l p. i u 3. Giao y ban thư ng v Qu c h i trên cơ s các quy nh c a pháp lu t, Ngh quy t này, các n i dung cơ b n c a án và yêu c u thí i m ban hành ngh quy t: 1. i u ch nh m t s nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân cho H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương;
  2. 2. Quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng t i nơi không t ch c H i ng nhân dân; 3. Quy nh thNm quy n, trình t , th t c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch y ban nhân dân, các thành viên khác c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân. i u 4. 1. y ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, y ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: a. T ch c th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; b. Trình Qu c h i xem xét, quy t nh nh ng v n chưa phù h p ho c phát sinh trong quá trình th c hi n thí i m; c. Sơ k t, t ng k t vi c thí i m, báo cáo Qu c h i xem xét, quy t nh. 2. y ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i, các i bi u Qu c h i trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. i u 5. Ngh quy t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2009. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2008. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản