Nghị quyết số 27/2008/QH12

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 27/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 27/2008/QH12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 2011) do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 27/2008/QH12

  1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 27/2008/QH12 Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2009 VÀ B SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHÓA XII (2007 – 2011) QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t t ch c Qu c h i, Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Sau khi xem xét T trình s 160/TTr-UBTVQH12 ngày 17 tháng 10 năm 2008 c a y ban thư ng v Qu c h i v d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i, QUY T NGHN: i u 1. B sung vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007 – 2011) các d án lu t, pháp l nh sau ây: 1. Lu t s a i, b sung i u 126 c a Lu t nhà 2. Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n 3. Lu t s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu 4. Lu t viên ch c 5. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t giáo d c 6. Lu t công oàn (s a i) 7. Pháp l nh h p nh t văn b n quy ph m pháp lu t 8. Pháp l nh pháp i n h th ng quy ph m pháp lu t
  2. 9. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân 10. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ThNm phán và H i thNm Tòa án nhân dân 11. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s 12. Pháp l nh s a i, b sung i u 10 c a Pháp l nh dân s i u 2. Thông qua Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 như sau: A. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TH C I. CÁC D ÁN LU T 1. T i kỳ h p th 5 (d ki n tháng 5-2009) a) Trình Qu c h i thông qua: 13 d án lu t 1. Lu t qu n lý n công 2. Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n 3. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thanh tra 4. Lu t lý l ch tư pháp 5. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s 6. Lu t b i thư ng nhà nư c 7. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t i n nh 8. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t di s n văn hóa 9. Lu t quy ho ch ô th 10. Lu t s a i, b sung i u 126 c a Lu t nhà 11. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t s h u trí tu 12. Lu t cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài 13. Lu t cơ y u b) Trình Qu c h i cho ý ki n: 09 d án lu t
  3. 1. Lu t ngân sách nhà nư c (s a i) 2. Lu t tr ng tài thương m i 3. Lu t các vùng bi n Vi t Nam 4. Lu t báo chí (s a i) 5. Lu t ngư i cao tu i 6. Lu t khám b nh, ch a b nh 7. Lu t vi n thông 8. Lu t t n s vô tuy n i n 9. Lu t dân quân t v 2. T i kỳ h p th 6 (d ki n tháng 10-2009) a) Trình Qu c h i thông qua: 11 d án lu t 1. Lu t ngân sách nhà nư c (s a i) 2. Lu t thu tài nguyên 3. Lu t tr ng tài thương m i 4. Lu t các vùng bi n Vi t Nam 5. Lu t báo chí (s a i) 6. Lu t ngư i cao tu i 7. Lu t khám b nh, ch a b nh 8. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t giáo d c 9. Lu t vi n thông 10. Lu t t n s vô tuy n i n 11. Lu t dân quân t v b) Trình Qu c h i cho ý ki n: 11 d án lu t 1. Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i) 2. Lu t các t ch c tín d ng (s a i)
  4. 3. Lu t b o hi m ti n g i 4. Lu t thu nhà, t 5. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai 6. Lu t nuôi con nuôi 7. Lu t thi hành án hình s 8. Lu t ti p c n thông tin 9. Lu t s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu 10. Lu t an toàn th c phNm 11. Lu t ngư i tàn t t II. CÁC D ÁN PHÁP L NH 1. Pháp l nh h p nh t văn b n quy ph m pháp lu t 2. Pháp l nh pháp i n h th ng quy ph m pháp lu t 3. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân 4. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ThNm phán và H i thNm Tòa án nhân dân 5. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s 6. Các d án pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i thu c Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008 chưa ư c thông qua B. CHƯƠNG TRÌNH CHU N BN 22 d án lu t, 01 d án pháp l nh 1. Lu t s d ng v n nhà nư c u tư vào kinh doanh 2. Lu t giám sát an toàn ho t ng ngân hàng 3. Lu t ki m toán cl p 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t h p tác xã 5. Lu t x lý vi ph m hành chính 6. Lu t t t ng hành chính
  5. 7. Lu t khi u n i 8. Lu t t cáo 9. Lu t ph bi n, giáo d c pháp lu t 10. B lu t lao ng (s a i) 11. Lu t dân s 12. Lu t b o v quy n l i ngư i tiêu dùng 13. Lu t bưu chính 14. Lu t phòng, ch ng tác h i c a thu c lá 15. Lu t công oàn (s a i) 16. Lu t khoáng s n (s a i) 17. Lu t lưu tr 18. Lu t o lư ng 19. Lu t nghĩa v quân s (s a i) 20. Lu t l c lư ng d b ng viên 21. Lu t viên ch c 22. Lu t giáo viên 23. Pháp l nh qu n lý, s d ng vũ khí, v t li u n và công c h tr i u 3. 1. Giao y ban thư ng v Qu c h i ch o vi c tri n khai th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009. 2. Chính ph xác nh rõ trách nhi m c a cơ quan ch trì so n th o, cơ quan tham gia so n th o; dành th i gian thích áng th o lu n, cho ý ki n v các d án trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i theo úng quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Các cơ quan trình, cơ quan so n th o d án lu t, pháp l nh có k ho ch t ch c th c hi n b o m các d án ư c trình úng ti n , có ch t lư ng; th c hi n nghiêm túc các quy nh c a pháp lu t v th i h n g i d án n cơ quan thNm tra, y ban thư ng v Qu c h i và Qu c h i.
  6. 4. H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i có k ho ch ch ng ph i h p v i các cơ quan ch trì so n th o và các cơ quan, t ch c h u quan nâng cao ch t lư ng chuNn b d án, báo cáo thNm tra. Các oàn i bi u Qu c h i và các i bi u Qu c h i dành th i gian c n thi t nghiên c u, t ch c th o lu n, cho ý ki n hoàn thi n d th o lu t, pháp l nh. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2008. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản