Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
79
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 28/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V VI C XÉT DUY T K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A THÀNH PH HÀ N I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2008; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph Hà N i (t trình s 33/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2008), c a B Tài nguyên và Môi trư ng (t trình s 27/TTr-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2008), QUY T NGHN i u 1. Xét duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a thành ph Hà N i như sau: 1. K ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a các huy n: Hoài c, Thanh Oai, an Phư ng, Chương M , Qu c Oai, Phúc Th , Th ch Th t, Ba Vì, Thư ng Tín, Phú Xuyên, ng Hòa, M c và các thành ph : Hà ông, Sơn Tây th c hi n theo Ngh quy t s 42/2007/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph ; c a huy n Mê Linh th c hi n theo Ngh quy t s 15/2006/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph ; c a các xã: Yên Bình, Yên Trung, Ti n Xuân thu c huy n Th ch Th t và xã ng Xuân thu c huy n Qu c Oai th c hi n theo Ngh quy t s 11/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph . 2. Phân b di n tích các lo i t còn l i c a thành ph Hà N i trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Lo i t DT năm Di n tích các năm hi n ã th c ã th c Năm Năm Năm tr ng hi n hi n 2008 2009 2010 2005 năm năm 2006 2007 T NG DI N TÍCH 92.180 92.180 92.180 92.180 92.180 92.180 1 T NÔNG NGHI P 47.025 46.053 45.373 44.168 42.176 40.805 1.1 t s n xu t nông 38.414 37.883 37.090 35.916 33.769 32.189
  2. nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 36.547 35.772 34.979 33.509 31.382 29.828 1.1.1.1 t tr ng lúa 28.913 28.266 27.532 26.168 24.206 22.776 Trong ó: t chuyên 25.048 24.430 23.709 22.370 20.436 19.025 tr ng lúa nư c 1.1.1.2 t tr ng cây hàng năm 7.634 7.506 7.447 7.341 7.176 7.052 còn l i 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 1.867 2.111 2.111 2.407 2.387 2.361 1.2 t lâm nghi p 5.432 4.807 4.807 4.564 4.557 4.557 1.3 t nuôi tr ng th y s n 3.057 3.235 3.330 3.454 3.582 3.756 1.4 t nông nghi p khác 122 128 146 234 268 303 2 T PHI NÔNG 43.508 43.968 44.658 45.868 47.918 49.466 NGHI P 2.1 t 12.810 13.190 13.303 13.501 13.759 13.936 2.1.1 t nông thôn 8.250 8.503 8.518 8.564 8.614 8.683 2.1.2 t t i ô th 4.560 4.687 4.785 4.937 5.145 5.253 2.2 t chuyên dùng 20.646 21.148 21.742 22.755 23.995 25.480 2.2.1 t tr s cơ quan, công 1.015 1.364 1.372 1.391 1.415 1.436 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 2.080 2.105 2.126 2.136 2.149 2.178 2.2.2.1 t qu c phòng 1.934 1.958 1.959 1.947 1.951 1.960 2.2.2.2 t an ninh 146 147 167 189 198 218 2.2.3 t SX, kinh doanh phi 3.648 3.519 3.695 3.957 4.443 5.034 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 713 801 899 1.072 1.363 1.911 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh 2.602 2.387 2.462 2.548 2.734 2.779 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng 24 27 27 27 27 27 khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây 309 304 307 310 319 317 d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công 13.903 14.160 14.549 15.271 15.988 16.832 c ng 2.2.4.1 t giao thông 7.429 7.625 7.841 8.156 8.423 8.634 2.2.4.2 t th y l i 4.247 4.235 4.269 4.306 4.338 4.367 2.2.4.3 t chuy n d n 55 59 59 61 61 61
  3. N.lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 354 373 418 532 642 664 2.2.4.5 t cơ s y t 149 149 153 202 231 235 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào 797 841 902 997 1.086 1.236 t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th 379 388 400 451 545 916 thao 2.2.4.8 t ch 99 100 117 149 171 189 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 218 214 214 225 236 247 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t 176 176 176 192 255 283 th i 2.3 t tôn giáo, tín 179 181 181 181 181 181 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, nghĩa 777 794 803 806 858 876 a 2.5 t sông su i và m t 8.474 8.529 8.526 8.533 8.549 8.521 nư c CD 2.6 t phi nông nghi p 172 126 103 92 576 472 khác 3 T CHƯA S D NG 2.097 2.159 2.149 2.144 2.086 1.909 3.1 t b ng chưa s d ng 1.299 1.297 1.287 1.282 1.224 1.047 3.2 t i núi chưa s 626 690 690 690 690 690 d ng 3.3 Núi á không có r ng 172 172 172 172 172 172 cây 3. K ho ch chuy n m c ích s d ng t còn l i c a thành ph Hà N i: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu DT Chia ra các năm chuy n ã th c ã th c Năm Năm Năm M SD hi n hi n 2008 2009 2010 trong kỳ năm năm 2006 2007 1 T NÔNG NGHI P 5.812 320 584 1.506 1.692 1.710 CHUY N SANG PHI NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p 5.605 320 555 1.423 1.643 1.664 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 5.445 320 534 1.387 1.592 1.612
  4. Trong ó: t chuyên 4.349 165 480 1.149 1.302 1.253 tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 160 21 36 51 52 1.2 t lâm nghi p 7 7 1.3 t nuôi tr ng th y s n 198 29 82 42 45 1.4 t nông nghi p khác 2 1 1 2 CHUY N I CƠ 798 45 144 222 198 189 C U S D NG T TRONG N I B T NÔNG NGHI P 2.1 t chuyên tr ng lúa 95 21 17 31 26 nư c chuy n sang t tr ng cây lâu năm 2.2 t chuyên tr ng lúa 703 45 123 205 167 163 nư c chuy n sang t nuôi tr ng th y s n 3 T PHI NÔNG 60 25 10 12 7 6 NGHI P KHÔNG PH I T CHUY N SANG T 3.1 t chuyên dùng 40 25 2 4 5 4 3.1.1 t s n xu t, kinh doanh 33 25 2 3 3 phi nông nghi p 3.1.2 t có m c ích công 7 2 2 2 1 c ng 3.2 t sông su i và m t 7 3 1 3 nư c chuyên dùng 3.3 t phi nông nghi p khác 13 8 5 4. K ho ch thu h i t còn l i c a thành ph Hà N i: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu DT thu Chia ra các năm h i ã th c ã th c Năm Năm Năm trong kỳ hi n hi n 2008 2009 2010 năm năm 2006 2007 1 T NÔNG NGHI P 5.812 320 584 1.506 1.692 1.710 1.1 t s n xu t nông 5.605 320 555 1.423 1.643 1.664 nghi p
  5. 1.1.1 t tr ng cây hàng năm 5.445 320 534 1.387 1.592 1.612 Trong ó: t chuyên 4.349 165 480 1.149 1.302 1.253 tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm 160 21 36 51 52 1.2 t lâm nghi p 7 7 1.3 t nuôi tr ng th y s n 198 29 82 42 45 1.4 t nông nghi p khác 2 1 1 2 T PHI NÔNG 531 92 74 127 129 109 NGHI P 2.1 t 296 67 38 68 71 52 2.1.1 t t i nông thôn 82 46 8 5 5 18 2.1.2 t t i ô th 214 21 30 63 66 34 2.2 t chuyên dùng 123 25 12 35 27 24 2.2.1 t TSCD, công trình s 12 3 5 3 1 nghi p 2.2.2 t SX, kinh doanh phi 69 25 4 16 15 9 nông nghi p 2.2.3 t có m c ích công 42 5 14 9 14 c ng 2.3 t sông su i và m t 57 13 15 29 nư c CD 2.4 t phi nông nghi p 55 24 11 16 4 khác 5. K ho ch ưa t chưa s d ng vào s d ng còn l i c a thành ph Hà N i: ơn v tính: ha Th t M c ích s d ng DT ưa Chia ra các năm vào SD ã th c ã th c Năm Năm Năm trong kỳ hi n hi n 2008 2009 2010 năm năm 2006 2007 1 T PHI NÔNG 250 10 5 59 176 NGHI P 1.1 t 24 3 20 1 1.2 t chuyên dùng 219 7 3 34 175 1.3 t có m t nư c chuyên 4 4 dùng
  6. 1.4 t phi nông nghi p khác 3 2 1 i u 2. Căn c vào Ngh quy t này, y ban nhân dân thành ph Hà N i có trách nhi m: 1. T ch c th c hi n k ho ch s d ng t ph i phù h p v i quy ho ch s d ng t và g n v i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, nhi m v qu c phòng, an ninh, b o v môi trư ng sinh thái; 2. Vi c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t ph i căn c vào k ho ch s d ng t ã ư c xét duy t, b o m s d ng t úng m c ích, ti t ki m, h p lý và có hi u qu ; 3. Có gi i pháp c th huy ng v n và các ngu n l c áp ng nhu c u v n u tư cho vi c th c hi n k ho ch s d ng t c a Thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 4. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c qu n lý s d ng t, gi i quy t k p th i các tranh ch p v t ai, kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t t ai, vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 3. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, Th trư ng các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản